V A re VEL gl re I i h II g bS ENGELSCHE OESTERS te bekomen, Uitscheiding van bedryf. GOEDEREN Groote Verkooping. l it er hand te koopen OF TE PACHTEN OM MET 1 MEI 1859, TWEE RYTIJIGEN, Eene schoone Karre en een Cabriolet Vil hand te koopen, ZATERDAG 2C MAERT N.r i860. 1752. JA ER. te 1 A JPryzeii uciicuvii tien iiinuüy. TE KOOI» BY DE DRUKKERS DEZER L. GODDER1S-BARB1ER, OPENBARE VERPACHTING ahjemeene Tydingen, Marktprijzen en Handelzaken. 35.e POLITIEK OVERZICHT. Reeds verschelde dagen achtereen -leek ten aide staelkundige tydingen, om den gezichteinder te verduisteren en om den oorlog als zeer nakend te doen aenzien; nu echter schynt een ommekeer te ontstaen en begint men zoo niet aen de vrede, dan toch aen èene verdaging van alle ontploffing te gelooven. De moeijelykheden zyn nog niet over wonnen, maer dc mogelykheid om die te overwinnen door andere middelen dan de worstelingen op het oorlogsveld, schynt niet meer in twyfel getrokken te worden, en overeenstemmende berigten eigenen aen de zending van lord Cowley den goeden uitslag toe, van den toestand, die op het oogenblik van zyn vertrek naer Weenen zoo netelig was, op zulk een punt te hebben gebragt, dat men nu onderhandelingen kanaenknoopen.Eenkongres, samengesteld Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke en t Een Nummer, en een Supplement op half blad, per week. Amblsverrigting P. J. CLAEREBOUDT, deurwaerder te Nieuport. uit vertegenwoordigers der groote moge: d- heden, het/.y (e Londen, helzy te Brussel byeengeroepen, op voorwaérden door Oos- tenryk vooraf vast bepaeld, zou zich met de regeling van het ilaliaensch vr.iegsluk gelasten. Piëmont zou echter op dal kon- gres niet toegelaten worden. Daerby mel den nog inlichtingen uit diplomatische bron komende, dal de keizer van Opsunryk, legenstrydig aen wat de uiterste hevigheid der officiële en hall'olliciele dagbladen van Weenen zou kunnen doen veronderstellen, aen den gezant van koningin Victoria de vredelievendste verzekeringen zou hebben gegeven; hy zou zelfs de verbindlenis op zich genomen hebben den Tessin niet te overschryden om Piëmont aen te vallen, welke aenhitsingen er ook uit Turyii mog- tenkomen; eindelvk zou hv bevelen aeseven ryksche leg r zich op eenen afstand van zes uren van de piëmonteesche grenzen zou houden. De wapenschouwing, zondag door keizer Napoleon op hel Marsveld gehouden, heeft de vrees niet doen verwezenlykeu, die men er voor had opgevat. De troepen hebben enkel toejuichingen laten hooren voor den keizer en zyne familie, doch hebben gecne( staelkundige belooging «gedaen; wat de volksmenigte betreft, en deze was zeer aenzienlyk, de Pays schat die op 401) dui zend gersoonen, enkel de Courtier di Parijs schryft dat er onder deze Lere, Italien geroepen is; de Patrie spreekt overigens nog van een hnldebewys,dat prins Napoleon te beurt viel, op het oogenblik dat hy te peerd het Palais-Royal verliet; doch aen die afgezonderde betooging is weinig gewigl te hechten. De keizer heeft geene aenspraek tot de troepen gerigt. lly heeft zich vergenoegd met eenige belooningen uil te doelen, met voor delynen te ryden, en melden défilé by te woonen. liet voornaemste doel der wapenschouwing, alhoewel zy op den histo- rischen datum van 20 maerl plaets greep, schynt geweest te zyn omden jongen keizer- Ijken prins aen het leger voor te stellen. Dit kind, dat nu dry jaren oud is, droeg het kosluem van korporael der gren.td.ers. De Moniteur universel, gisteren te Parys verschenen, bevat belangryke tydingen. Hy meldt dat, ten einde de verwikkelingen* te voorkomen die uit den toestand yau italien zouden kunnen ontstaen, Rusland, de ver- eeniging in eene onzydige stad heeft voor gesteld van een kongres, samengesteld uit de gevol magtigden van b rankryk,Oostenryk. Engeland, ï’ruissen en zyn eigen gouverne ment Frankryk is het voorstel van Rusland ft F' ADVERT Hl irr ■vmu.--xjrr Voor stad 2OD r\a de weduwe Fenigcn depot te Veuiiii', van tic pom made rn ’l walrr van Mr. Robion. tegen ’t uitvallen mi *t hair. B'; .iiuvt<>ii muiiiii, i ii'»i t' don voornoctuden Notaris iJtf.RNAEllI UBX, TUT JJt Water van Berber le Porys voor ’l verwen van ’I limr, Water en pontle» van Botot voor «Ie landen Prys van In het Jlólel de la Hhéloiique, Houtmerkt Veurne. Alle slack van timmer, kuip en schoenmakers allaem ballast-schuppen hangelhakenyieren potten, moren en komfooren, glas, gleijers, aarde werk, ent., te bekomen. l’ea huize, alwacr de weduwe LUS T-QUF.STKOY overleden is, Vleeschouwerstraet, N.“ 4, by de grooto Markt, te Veurne. Een schoon assortiment Kerkboeken nieuwe druk en band, aen gematigde pryzen. Ik heb de eer lil., mync terugkomst van l’arys aen te kondigen met een allerschoonst assortiment van fyne ivoóren, buffelen en andere liairknmmen, zwarte geglaceerde Handschoen, gedc, wille idemlaslicke Bretellen mei dubbele doorloopendc pattes, l’arfu- merie-waren van allen aerd en reuk, zwarte, ge kleurde en geslegen /.jde-pane, Naei- en Ircszyde, boord en andere l.\de-galons, fournilure voor Kleer makers en Schoenmakers, alles van eerste hoedanig heid en uit de eerste fabryken van l’arys. Voerders kan men by my vinden: Katoen, Garenen Brei- saijelle, garen, katoenen en andere Lint, zyden, baleinen, prunellen en andere Knoopen; immers alles wat de Mercerie betreft. Engelsche Scheer messen, 3 maenden ter proefneming, etc., elc. Ontvang mync herlelykc groctenis. F. RYCKEWAERT-VERCRAliE, A.° 20, I leeschhouwci t-th net, I ruïne. Heeft de eer het publiek ter kennis te brengen dat hy zich alhier als Meester-metser komt te vestigen, Zuidstraet, 27’. lly beveelt zich aen de gunst van een ieder en verhoopt door zynen vlyl hel w. trouwen zyner medeburgers te verwerven. reunie, 6." moert 1859. van Toebthoorende aen de Weldadigheid van Sint Rickier». Alle alRchen, by de uitgevers vin dit tï.sMAEi onvergéld in hetzelve geplaets't. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Op Maandag, 28 Maart, 1859, ten 2 ure nanoen zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhein, opcnbaor verpachten te Sint Rickiers, in de herberg den Dolfijn, bewoond door de weduwe Lansheere, ten verzoeke der leden van gemelde weldadigheid dier gemeente, voor Ojarcri, integacn 1 October 1859, van de goederen breeder beschreven in de uitgezondene plakbrieven. Het kohier van lasten en voorwoorden, onder welke deze verpachting geschieden zal inlmiidendc «lat allen pachter, tonder onderscheid, een mede pachter zal moeten stellen,berust ten kantore van Men abonneert zich op het bureel van het blad, Onslstraet A.” 34, te Veurne, en op al dc pnstkantooren van het rvk. Inserlien, 15 centi men den drukregel. ken afzonderlik nummer 20 e het supplement 15 e.s de uitgevers vm dit blad gedrukt, worden inschryving, BETAELBAER VOOROP: 8 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry8 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr.20 ’sjaers. Dinsdag 29 Maert 1859, 9 ure 's morgens, Merkt- straet in gezegde stad, van Bouwmaterialen, Arduin, zware stukken Hout en Planken, Kortewagens, Schalken, oud Yzer, Brand hout, enz,, enz. Ecu proot en aerieflyk Huis met llcrbcrghe cn Magiwvu stHemle te Alveringhétn,gehuclitc Furtbem. i e bevragen by den Notaris DE CAE, tc Al veringhem. Elk teg het voort. Zich te vervoegen by Mr. LUST-DFTOLLENAERE te Veurne, of by trouw dc weduwe van d'heur Leeman te Houthetu. ■■s

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1