VAN VEURNE. ZA EILANDEN VETWEIDE r H r. f AEN HET COLLE BLANCHE Openbare Verkooping Openbare Verkooping van cene allerbeste CYNSGROND, Uit er hand te koopen OF TE PACHTEN OM MET 1 MEI 1859, WITTE VLOEI JENDE LYM. TWEE RYTUIGEN, Uit'er hand te koopen, Uitscheiding van bedryf. Pryzen beneden den inkoop. WOKNSDAfi 30 MAERT 4839. I TE KOOP BY DE DRUKKERS DEZER f «I TE WULVERINGHEM en goede MAEIGRAZEN TE RENINGHE, TE KOOPEN BINNEN DIXMUDE. Teverkoopcn te Veurne. Prix du flacon50 cent'. Prijs der flcsch 50 cent. L. GODDERIS-BARBIEB, Eene schoone Karre en een Cabriolet Gemeente Steenkerke. Gemeente Wulveringhem. Gemeente Reninghe. E SUPPLEMENT f ADVERTENTIE IJL len groot I Een schoon assortiment Kerkboeken nieuwe druk en band, aen gematigde pryzen. LIQUIDE. Cette Collo s’emploio A froid. On pour coiler le Papier, le Carton, van dry pnrlycn Water van berger te Pary», voor ’t verwen van ’I hatr, water eu ponder van Bolol voor de landen. en ten Gelegen te Steenkarke aen do Kortewildc; Ken groot en geriellyk Huis met Herberghe en Magazyn staende te Alveringhein, gebuchte Forlbem. Te bevragen by den Notaris DE CAE, te Alveringhein. Elk Keg het voort. peut s’on servir le Boit, la Por- eelaine, le IHarbre, le Verre, lee Potiches, les Jouets. etc. Dépót A Fumes, chez la veuve P. RYCKEBOER et FILS, ruc d’Est, 31. Die Lym wordt koud gebezigd. Men kan er mede •en een hechten: het Papier, Carton, Porcelein, Glas, Marmer, Hout, ent.,enz. Depót te Veurne, by de wed. RYCKEBOER en ZOON, Oovt-slraet, 34. Kanlxen depot le Veurne, ven de pem- nade en 'l water ven Mr. Bobion, tegen 'l uitvallen van 'l bair. Ik heb de eer UL. myne terugkomst van Pnrys aen te kondigan met een allerschoonst assortiment van fyne ivoören, buffelen en andere Hairkammen,zwarte geglaceerde Handschoen, geele, witte idemelastieke Bretellen met dubbele doorloopende pattes, Parfu- merie-waren van allen aerd en reuk, zwarte, ge kleurde en geslegen Zyde-pane, Naei- en Ireszyde, boord en andere Zyde-galons, fourniture voor Kleer makers en Schoenmakers, alles van eerste hoedanig heid en uil de eerste fabryken van Parys. Voorders kan men bv my vindenKatoen, Garen en Brei- saijette, garen, katoenen en andere Lint, zyden, Heeft de eer het publiek ter kennis te brengen dat hy zich alhier als Meester-mctser komt te vestigen, Zuidstraet, 27. By beveelt zich aen de gunst vaneen ieder en verhoopt door zynen vlyt het vertrouwen zyner medeburgers te verwerven. I «urne, 0.* maert 1859. Zich te vervoegen by Mr. LUST-DETOLLENAERE te Veurne, of by vrouw de weduwe van d’heer Leeman te Houthem. Op Woensdag, 20 April, 1059, ten 2ure namiddag, in dun Ca/i Beige, bewoond door do weduwe Wil lems, te Veurne, op de Marktplaets, zal den Notaris BEEHNAEBT, ter residentie van Alveringhein, in eene zitting openbaer aen de meestbiedende verkoopen, de volgende Goederen Eere‘e koop. Binnen de gemeente van Staan- kerke, aen ’t gehucht» do Kortewilde. Een perceel Zaeiland en Hovcniergrond, strekkende zuid en noord, groot, volgens kadaster, sektie C, nummers IR5, 186, 187 en 188, achten twintigaren 95 cent., alwaer een huis, in twee woonsten op staet en eon d-irin^stalleken, al deze gebouwen toebehoorende aen Mario Theresia Destuedt, weduwe van Bernardus Will.aerl, zonder pacht en zonder regt van stand; palende dit perceel van noorden aen land van mejufvrouw Adele Deman, van oosten de Loovaerd, alwaï-r de Kortewildebrug ligt, van zuiden de Kronnnegracht en van westen den volgenden koop, scheidende op half gracht. Gebruikt door voornoemde weduwe JVillaert, tot 1 October. 1859 aen 55 franks by jare. Tweede koop. Eene partie Zaeiland, gelegen in het zelfde Steenkerke, nevena voorgaenden koop, deel makende van sektie C en van nummer 182 van het kadaster, groot by gedane meting 2 hektaren Saren 19 centiaren, palende van noorden, gedeeltelyk aen denderden koop, op paelstaken, en gedeeltelyk aen zaeiland van den haer Coppieters op gracht en string- grachtje, van oosten aen voorgaenden koop op half gracht, van zuiden den Steengracht, en van westen zaeiland aen denzelfden heer Coppieters, op half gracht. Derde koop. Eene partie Zaeiland, gelegen in hetzelfde Steenkerke, nevens voorgaenden koop, deelmakende van sektie C en van nummer 182 van het kadaster, groot by gedane meting 06 aren 62 centiaren; palende van noorden aen den volgenden koop op stringgracht en paelstaken, van oosten aen land van den voornoeinden heer Coppieters op half gracht, van westen den zelfden heer Coppieters, op half gracht, van zuiden aen den voorgaenden koop, Op paelstaken. Vierde en laetste koop. Eene partie Zaeiland, ge legen in hetzelfde Steenkerka, nevens voorgaenden koop, deelmakende van sektie C en van nummer 182 van het kadaster, groot by gedane meting 61 aren 61 centiaren; palende van noorden eene vvtweide aen Amelia Demaziere, voorheen weduwe Rathé, en thans cchtgenoote van Charles Ryckewaert, te Coxyde, alsook aen zaeiland van voornoemden hcerCoppieters, op balfgracht, vanoosten aenzaeiland van denzelfden beer Coppieters, op half gracht, van westen, den zelfden heer Coppieters, op half gracht, en van zuiden aen den voorgaenden koop, op half stringgracht en op paelstaken, gesteld ten oosten en westen. De koopen 2, 3 en 4, zyn gebruikt door sicur Joannes Sarrasgn, landbouwer te Steenkerke, tot den 1 October, 1865, ten pachtpryze van 340 franken by jare, boven de lasten. Do kondilien en titelen van eigendom zyn tor inzage van een ieder, ten kantore van voornocindcn Notaris BEERNAER1. 50 centiaren,noord aen den Yservaert; by afli he in 2 loten. De verkooping geschied met regt van samenvoeging en met gewin van 1/2°/.. voor inslelpenning. S’ Francis De Crock, herbergier in de Treurniet, te Reninghe, langs den Yservaert, ten wiens herberg den ontbloot jaerlyks verkocht wordt, zal de lief hebbers de maeigrazen aentoonen. Dc kondilien, titelen en plans berusten ter studie van den Notaris SCHOTTEY, te Dixmude. Alle slach van timmer, kuip en schoenmaker* allaem ballast-schuppen hangelhaken, yzeren potten, moren en komfooren, glas, gleijers, aerds- werk, enz., te bekomen. Ten huize, alwaar de weduwe LUST-QÜESTBOY overleden is, Vleeschouwerstraet, N.‘ 4, by da groote Markt, te Veurne. Waaraf den INSTEL zal gebeuren DING3DAG, 12 APRIL 1859, en den DEF1N1TIEVEN OVERSLAG, DINSDAG, 26 APRIL 1859, telkens om 2 ure na middag, in d'afspanning den Gouden Leeuw, te Dixmude, Weststraet. 1’ koop.Eene alderbeste Velweide, genaemd de Hillebrug'-weide, groot by titel omtrent 5 hectaren 48 aren 90 centiaren,cn by cadaster sectio D., N'°2IO A 214, 5 hectaren 36 aren 00 centiaren, gebruikt by Pieter Cornille, te Coxyde, tol 11 november I860, ad 1050 franks’sjaers, boven de contribution. 2° koop. Eene partie alderbeste Maeigras, ge- naemd Kossems tien geniete, van zuiden de hofstede het Palinghuis groot by titel 4 hectaren 54 aren 42 centiaren, en by cadaster sectie E, N’ 117, 4 hectaren 15 aren 60 centiaren; by affiche verdeeld in 10 loten. I’koop.Eene partie goed Maeigras, genaeind de kleine Caesemaker, groot by titel 94 aren 66 centi aren, an by cadaster sectie E, Nr 182, 91 aren 70 centiaren, noord aen den voorgaenden koop; by affiche in 2 loten. 4’ koop. Eene partie goed Maeigras genaemd Kotje van Roestens twee geniete, groot by titel 94 aren 6 centiaren, en by kadaster sectie E, N' 215, 86 aren

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1