miTTW V E U N E VAK I VETWEIDÈ SA LANDEN cu een CYNSGROND, Gelegen te Sleenkurke aen de Kortewildc; Teverkoopen teVeurue. a I fes WITTE VLOEI JENDE LÏM. Ir COLLE BLANCHE i Openbare Verkoopiiig van eene allerbeste M A EI G R A Z E N KOOP B A G Openbare Verkoopiiig van dry parijen S3 r i- Uitscheiding van bedryf. Prijzen beneden den inkoop. Uit er hand te koopen TWEE RYTUIGEN, Uit’er hand te koopen, 1735. JA EK. 1859. ZATERDAG 2 APRIL 1 Ilanclelzaken. en ZOON, V F TE WULVERING11E.M TE RENIN’GIIE, TE KOOPEN BINNEN DIXMLDE. IN DE ZWAENE, ter plaelse van ALTERING HEM. L. GODDERIS-BARBIER, R,j h I I TE KOOP BY DE DRUKKERS DEZER 5 Prix du flacon 50 cent'. Prijs der flcsch 50 cent. Blad voor Annoncen, Landbouwnieutvs, politieke Gemeente Wulveringhem. 55.e N.r OF TE PACHTEN Gemeente Renin g he. Eene schoone Karre en een Cabriolet en algemeenc Tijdingen, Marktpryzen Ècn Nummer, en een Supplement op hall blad, per week. Gemeente Steenkerke. •s i '- B Voor »tad t middag, I >e i LÏI p op half Westen en goede eigendom zyn ter van voornoemden I'*!*- I. Waeraf den INSTEL zal gebeuren D1NGSDAG, 12 A PHIL 18159, en DINSDAG, 26 APRIL 18159, telkens I’rys van Een sehoon assortiment Kerkboeken nieuwe druk en band, aen gematigde pryzen. Dépót a Furnes, chcz la veuvo 1’. RYCKEDOER* et F1LS, rue d’Est, 34. Die Lym wordt koud gebezigd. Men kan er mede aen een hechten hel Papier, Carton, Porselein, Glas, Marmer, Hout, enz., enz. Depót te Veurne, by de wed. RYCKEBOER en Oosl-straet, 34. inscliry ving, BETAELBAER AOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 3 inaenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vraehlvry3 fr. 75 6 inaenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’s jaers. den DEFiNITIEVEN OVERSLAG, om 2 ure na middag, in d’afspanning den Gouden Leeuw, te Dixmude, Westslraet. 1" koop.Eene alderbeste Velweide, genaemd de ilillebt uy-weidc, groot by titel omtrent 15 hectaren zaeiland aen denzelfden heer Coppieters, op half gracht. Derde koop. Eene partie Zaeiland, gelegen in hetzelfde Steenkerke, nevens voorgaenden koop, deelmakende van seklie C en van nummer 182 van hel kadaster, groot by gedane meting 96 aren 62 centiaren; palende van noorden aen den volgenden koop op stringgrachl en paelstaken, van oosten aen land van den voornoemden lieer Coppieters op half gracht, van westen den zelfden heer Coppieters, op h ilf gracht, van zuiden aen den voorgaenden koop, op paelstaken. 1 iet de en laetsle koop. Eene partie Zaeiland, ge legen in hetzelfde Steenkerke, nevens voorgaenden koop, deelmakende van sektie C en van nummer 182 van het kadaster, groot by gedane meting 6l aren 61 centiaren; palende van noorden eene velweide aen Amelia Demaziere, voorheen weduwe Ralhé, en thans cchlgenoote van Charles Ryckewaerl, te Coxyde, alsook aen zaeiland van voornoemden heerCoppieters, op half gracht, van oosten aen zaeiland van denzelfden heer Coppieters, op half gracht, van wssten, den zelfden heer Coppieters, op half gracht, en van zuiden aen den voorgaenden koop, op half stringgracht en op paelstaken, gesteld ten oosten en westen. De koopen 2, 3 en 4, zyn gebruikt door sieur Joannes Sarrasyn, landbouwer te Steenkerke, tot den 1 October, 186b, ten paclitpryze van 340 franken by jure, boven de lasten. De konditien en titelen van inzage van een ieder, ten kantore Notaris BEERNALRT. LIQUIDE. Cette Collo s’emploie a froid. On peut s’en servir pour voller le Papier, le Carton, le Hois, la Por- celamu, <i> Mui bic, le Verre, les Polichcs, les Jouets. etc. Alle slach van timmer, kuip en schoenmakers allacm ballasl-sehuppen., hangelhaken, yzeren pitten, moren en komfooren, glas, gleijers, aerde- vv. rk, enz., te bekomen. Ten huize, alwaer du weduwe LUS I-QÜ1Sl BOY overleden is, Vleeschouwersirael, N.’ 4, by do groote Markt, to Veurne. OM HET 1 MEI 1859, Een groot en geriellyk Huis met Herberghe en Magazyn staende te Alveringhem, gehuchto Fortliem. l'e bevragen by den Notaris DE CAE, le Alveringhem. Elk zeg het voort. 48 aren 90 centiaren, en by cadaster sectie D.,N"210 a 214, 5 hectaren 36 aren 90 centiaren, gebruikt l>y Pieter Cormlle, te Coxyde, tol 11 november 1860, ud 1050 franks ’s jaers, boven de contribution. 2“ koop. Eene partie alderbeste Maeigras. ge naemd ossem tien geniete, van zuiden de hofstede het Paliughuis grom by titel 4 hectaren 54 aren 42 centiaren, en by cadaster sectie E, N' 117, 4 hectaren 15 aren 60 centiaren; by afliche verdeeld in 10 loten. 3' koop Eene partie goed Maeigras, genaemd do kleine Caesemaker, groot by titel 94 aren 66 centi aren, en by cadaster sectie E, Nr 182, 91 aren 70 Centiaren, noord aen den voorgaenden koop; by affiche in 2 loten. 4’ koop. Eene partie goed Maeigras genaemd Kotje van Roestens twee geniete, groot by titel 94 aren 6 centiaren, on by kadaster sectie E, N' 215, 86 aren 50 centiaren,noord aen den Yservaert; by affiche in '2 loten. De verkooping geschied met regt van samenvoeging on met gewin van 1/2voor inslelpenning. Sr Fiancis De Crock, herbergier in de Treurniet, te Reninghe, langs den Yservaert, ten wiens herberg den ontbloot jacrlyks verkocht wordt, zal de lief hebbers de maeigrazun aentoonen. De konditien, titelen en plans berusten ter studie van den Notaris SCHOTTEY, te Dixmudo. Zich te vervoegen by Mr. LUST-DETOLLENAERE te Veurne, of' by vrouw de weduwe van d’heer Leeman te lloulheiii. Heeft de eer het publiek ter kennis te brengen dat hy zich alhier als Meester-metser komt te vestigen, Zuidstraet, 27. 11 y beveelt zich aen de gunst van een ieder uu verhoopt door zynen vlyt het vertrouwen zyner medeburgers te verwerven. Veurne, 6." snoert Io59. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraet N.’ 34, te Veurne, en op al de postkan tooreu van het rvk. Insertion, 115 centimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 e.‘, het supplement 15 c.’ Alle allichen, by de uitgevers van ïïaiuEL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vraehlvry toe le zenden. Op Woensdag, 20 April, 1859, ten 2ure namiddag, in den Café Heitje, bewoond door do weduwe IVü- leus», le Veurne, op de Marktplaats, zal den Notaris BEERNAEHT, ter residentie van Alveringhem, in eene zitting openbaer aen de meestbiedende verkoopen, de volgende Goederen Eers c koop. Binnen de gemeente van Sluen- ke.ke, aen ’i gehuchto de kortewilde. Een perceel Zaci.and en lloveuiergrond, strekkende zuid en noord, groot, volgons kadaster, seklie C, nummers 185,186, 187 en 188, acht en twintig aren 95 cent., alwaer ecu huis, in twee woonsten op slael en een dariugst.iliekeu, al deze gebouwen toebehoorende aen Marie Therezia Desinedl, weduwe van Bernardus Willa, rl, zonder pacht en zonder regt van stand; palende dit perceel van noorden aen land van mejufvruuw Adèle Deman, van oosten de Loovaeid, alwaer de Korlewildebrug ligt, Wi,n zuiden de svronuiiegrachl en van westen den volgenden koop, scheidende op hall gracht. Gebruikt duur voornoemde weduwe ll illaert, tot 1 October 1859 aen 55 franks by jare. tweede koop. Eene partie Zaeiland, gelegen in het zelfde Steenkerke, nevens voorgaenden koop, deel makende van seklie C en van nummer 132 van het kadaster, groot by gedane meting 2 bellaren 3 aren 19centiaren, palende van noorden, gedeelte! v k aen denderden koop, op paelstaken, en gedeellcly k aen zaeiland van den heer Coppieters op gracht en slring- grachtje, van oosten aen voorgaenden koo gracht, van zuiden tien Slccngracht, ci> v.m Op Maendag 2 Mei 1859,om negen uren voor middag, Van al en geueralyk hel herberg-gericf, beslaendu in tinnen, galleischcn en glazen stoopen, kannen en pinten. Mitsgaders van veel andere menagie-goederen, als ledekanten, pluimen bedden, matrassen, buflet, tafels, stoelen en banken, alsook ecu yzeren fournois. Alles met den gereeden gelde. dit blad gedrukt, worden

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1