-ID V A TC H U I S r B ZAE1LA1WKN Twee Huizen, H V E U K A E. KOOP» A G Openbare Verknoping van dry partyen CYNSGROND, Licilalie-Verkooping PARTIE ZAEILAX», •>5 Z A E I L A Y D, .6 N.r 1755. 1839. J A ER. ZATERDAG 1« APRIL g£9 en IN DE ZWAENE, ter plaetse van ALVER! N G II E tl. Te vcrkoopen te Veurne. TE ALVERINGHEM, Nabg hel gehucht c den Klaren Wal. r'7 BEDRYFGRAS en IIOVENIERIIQF, Gcstaen en gelegen TE EGGEWAERTSKAPPELLE EN STEENKERKE, OPENBAER TE VERKOOPEN, Binnen tic stad Veurne. Iliad voor Annoncen, Landbouivnieuws, politieke 55.e Gemeente Alveringhem, Gemeente Eggen 'aertskappelle. Gemeente Steenkerke Gemeente Stecnkerkc. algemeene Tijdingen, Marktprijzen en llandelzaken. Een Nummer, en een Supplement op half blad, per week. nr tw Voor stad dit blad gedrukt, worden den voorgaenden koop, ?S’ ÏÉVMAI.I Brieven 'r/l zuiden aen cn een Gelegen te Slccnkerke ucn de Kortevvilde; van Wacrvan het eerie op cynsgrond, en eene Gcstaen en gelegen l’rys van op cynsgrond, inschryving, BETAELBAER VOOROP: 0 franks ’sjaers. 3 fr. 25, 0 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. Op Maendag, 9. Mei, 1859, ten 3 ure namiddag, ter herberg de Drie-trommels, bewoond door den heer Houtman, ter dorpplaets van Alveringhem, zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie aldaer, daer toe regterlyk gekoniinitteerd, ten overslaen van den bevoegden heer Vrederegler, by lieitatie vcrkoopen aen de meestbiedende, te weten I\aby den K lat en II’al. Eerste Koop. Een Huis, Schuerken on verdera Gebouwen, aldaer niedegaende, benevens de hoe veelheid van 36 aren 50 centiaren Zaeiland, staende en gelegen binnen de gemeente van Alveringhem, bekend op ’l kadaster, S. C, n." 390 en 391. palende noord land van Francis Blanckaert, west land van den disch van Pollinckhove, zuid den heer Francis Mergelynek, te Ypre, en jufvrouw Adèle Deman, te Brugge, en oost, Jan Baptism Ghyselen en den disch van Alveringhem. Het huis, de bebouwen en een klein gedeeelte hovenierhof is in gebruike by Seraphin I ansheere, tot 1 mei 1860. Het zaeiland is gebruikt door den niedclicitant David Butaye, tolden eersten October, 1859. Tweede en laetste Koop. Een ander Huis, ge bouwd in steen, tusschen twee eindgevels, vuerste en westeinde bestaende in woonhuis met berden koets, kamerken, keldcrken, al overzolderd met eene klampkoets op denzelven zolder, benevens een schuerken en stallingen gebouwd op steenen voelingen, zillen en posten, ten deele beslagen met berd, gebonden met strooi, al te zatuen onder ééne veurst en gedekt met strooi; voorts nog ten west- cindo een ander stal, gebouwd in plak, tusschen posten nog een ander stalleken en eene bicvlak Op Woensdag, ll.J'" Mei, 1859, ten 3 ure namid dag, ter herberg de l'apegaei, te Veurne in de Oost- slraet.zal den Notaris BEERNAERT, ter, residentie van Alveringhem, in eene zitting openbaeracn de meest biedenden vcrkoopen de volgende Goeder, n Eerste Koop. Een Huis, bestaande ru woon kamer, keuken, slaepkamer, voute, kelder cn zolder, alles gebouwd in steen en bedel t met patin n. bene vens eene sebuer, koeistal en privaet, al aen een- houdende, gemaukt in berd en bedekt met pannen,, benevens nog een zwynstalleken, gemaekt in steelt cn bedekt met pannen, als ook nog een aelput, dit alles gestaen te Eggewaertskappelle, ter dorpplaets, op twee aren 25 centiaren grond, toebehoorendeaen den disch van Eggewaertskappelle, waervoor jaor- lyks betaeld wordt, negentig centimen, bekend op het kadaster, S. B, n.' 54, palende van oosten den kosterycyns, de kleine aldaer voorengclegde kalsydu alhier niedegaende tot iegens do plants, van noorden aen de Lykstraet en aen de cynshuizen van genoem den disch van Eggewaertskappelle, van zuiden aen du erve van voornoemde kostury. Gebruikt door den medeverkooper Carolus 1 udo- vicus Samyn, met reglvan gebruik tot 1 mei I860. Naby Eggewaelskappelle-dorp. Tweede Koop. Eene party Zaeiland, gelegen in Stcenkerke, in de nabyheid der pastory van Egge waertskappelle, strekkende noord-oosten zuid-west, deelmakende der sektie B, en van nummer 446 van ’t kadaster, groot by gedane meting 83 aren 63 centi aren palende noord-west aen weide van Carolus Feys, te Steenkerke, op half gracht, zuid-west eene weide van Albertus Moenaert, te Eggewaertskappelle, zuid-oosl aen zaeiland van den heer notaris Plaute- fcue, te Veurne, scheidende op twee hovelingen ten zuid-wcslen cn ten noord-oosten, cn noord-oost aen gemelden notaris Plantefeue, op half gracht. Dezen koop heeft uitweg langs over den 3.“'" koop. Derde Koop. Eene party Bedryfgra», ge egen als voren in Steenkerke, een weinig zuid-west van voorgaenden koop, strekkende ook noord-oost en zuid-west, deelmakende der sektie B, en van nummer 460 van het kadaster, groot by gedane meting 62 Op Woensdag, 20 April, 1859, ten 2ure namiddag, in den Ca/a Hclge, bewoond door de, weduwe H'tl- lems, te \curne, opde Marklplaets, zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, in eene titling openbaer aen de meestbiedende vcrkoopen, tie volgende Goederen Eerste koop. Binnen de gemeente van Steen kerke, aen ’t gehuchtu de Kortewihle. Ecu percci 1 Zaeiland en Hoveniergrond, strekkende zuid en noord, groot, volgen» kadaster, sektie C, nummers 185,186’ 187 en 188, acht en twintig aren 95 cent., alwaer een huis, in twee woonsten op slaet en een daringstalleken, al deze gebouwen loebehoorende aen MarieThcrezia Desmedt, weduwe van Bernardus Willaerl, zonder pacht en zonder regl van stand; palende dit perceel van noorden aen laud van inejufvrouw Adèle Deman, van oosten de Loovaerd, alwaer de Kortew ildebrug ligt, V1,n zuiden de Kromuiegraeht en van westen den volgenden koop, scheidende op half gracht. Gebruikt door voornoemde weduwe Willaerl, tot 1 October 1359 aen 55 franks by jare. Tweede, koop. Eene parlie Zaeiland, gelegen in hetzelfde Steenkerke, nevens voorgaenden koop, deel makende van sektie G en van nummer. 182 van het kadaster, groot by gedane meting 2 hek turen 3 aren 19 centiaren, palende van noorden, gedeelteljk aen deimlcrden koop, op paelstaken, en gedeeltelyk aen zaeiland van den lieer Coppieters op gracht enstring- giachlje, van oosten aen voorgaenden koop op half gracht, van zuiden den Sleengracht, en van westen zaeiland aen denzelfdcn heer Coppieters, op half gracht. Derde koop. - Eene parlie Zaeiland, gelegen in hetzelfde Steenkerke, nevens voorgaenden koop, deel ma kende van sektie C en van nummer 182 van het kadaster, groot by gedane mi ting 96 aren 62 centiaren; palende van noorden aen den volgenden koop op «[ringgracht cn paelstaken, van oosten aen land van den voornoemden heer Coppieters op half gracht, van westen den zeilden heer Coppieters, op half gracht, van op pacistaken. Vierde en laetste koop. Eene parlie Zaeiland, ge legen in hetzelfde Steenkerke, nevens voorgaenden koop, deelmakende van sektie C en van nummer 182 van het kadaster, groot by gedane meting 61 aren 61 centiaren; palende van noorden eene vetweide aen Amelia Deniaziere, voorheen weduwe Rathé, en thans echtgenoote van Charles Ryckewaert, te Coxyde, alsook aen zaeiland van voornoeniden heerCoppieters, op halfgracht, van oosten aen zaeiland van denzelfden heer Coppieters, op half gracht, van westen, den zelfden heer Coppieters, op half gracht, en van zuiden aen den voorgaenden koop, op half stringgracht en op pacistaken, gesteld ten oosten en westen. De koopen 2, 3 cn 4, zyn gebruikt door sieur Joannes Sart azijn, landbouwer te Steenkerke, tot den 1 October, 1865, ten pachtpryze van 340 franken by jare, boven de lasten. De konditien en titelen van eigendom zyn ter inzage van een ieder, ten kantore van voornoeniden Notaris BEERNAERT. dit alles staende op een hektare 07 aren 83 centiaren land, gelegen te Alveringhem, zuid ver van da dorpskerk, weinig oost van de slraet. leidende vin Alveringhem naer Pollinckhove, en behoorende aim den disch van Alveringhem, en van het zelve in paclite verkregen voor 9 jaren, ingegaen den eersten October, 1858, mits 120 fr.’ pachtprjs bv jare, welk, pachtregt alhier zal medeverkocht worden. Dit huis en gebouwen is gebruikt door voor noemden niedclicitant David Butaye, lot 1 mei I860. Het kohier van lasten en eigendoinstitelen, be rusten ter inzage van een ieder, ten kantore van voornoemden Notaris BEERNAERT. Men Hlionneert zich op het bureel van het blad, Ooststrait N.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertion, 15 centimen den drukregel Feu afzonderlyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 e.s Alle ullichen, by de uitgevers van i" onvergeld in hetzelve geplaetst. en geld vrachtvry toe te zenden. Op Maendag 2 Mei 1859,om negen uren voor middag, Van al en generalyk het berber,.-gerief, licstaendc in linnen, galleisehen en glazen stoopea, kannen en pinten. Mitsgaders van veel andere menagie-goedcren, als ledi kanten, pluimen bedden, mair. s- n, bnll> I, lateis, stoelen en banken, alsook een yzcreii lournois. Alles met den gereeden gelde. J erJS‘?r3 e

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1