H EIS Twee Huizen, Waervan het eenc op cynsgrond, en eene PARTIE ZAEILAND, r VAN VEURVE. 4 Openbare Verkooping van ceno allerbeste VET WEIDE TE WULVERINGHEM en goede MAEIGRAZEN TE RENINGHE, TE KOOPEN BINNEN DIXMUDE. KOOPDAG Z A E 1 L A N D, Licitalie-Verkoopiiig WOENSDAG 30 APRIL 4859. fr'.' O IN DE ZWAENE, ter plaetse van ALTERING HE M. BKDHYFGBAS en IlOVExNIEBHOF, Geslaen en gelegen TE EGGEWAERTSKAPPELLE EN STEENKERKE, OPENBAER TE VERKOOPEN, Binnen de stad Veurne. IS'ahy het geliuelite den Klaren Wal. Gemeente Alveringhem, Gemeente Wulveringhem. Ingesteld 26,700 fr. Gemeente Reninghc. In massa ingesteld 20,300 fr. In massa ingcsteld 5600 fr. In massa ingesteld 5000 fr. Gemeente Eggewaertskappelle. Gemeente Steenkerkc r T. SUPPLEMENT X I Dl cn vier, is er acuslag op cynsgrond, Op Maendag 2 Mei 1859,om negen uren voormiddag, Van al en genrralyk het hcrberg-gcrief, bestaende in linnen, gajleisehen en glazen stoopen, kannen en pinten. Mitsgaders van veel andere menagie-gorderen, als ledikanten, pluimen bedden, matrassen, buffet, tafels, stoelen en banken, alsook een yzeren fournois. Alles met den gereeden gelde. H—IMW—«r, - r.- van Geslaen en gelegen TE ALVERINGHEM, October, 1858, mits 120 fr.’ pachlprysby jare, welk pachtregt alhier zal medeverkocht worden. Dit huis en gebouwen is gebruikt door voor noemden inedelicilant David Butaye, tot 1 mei I860. Het kohier van lasten en eigendomstitelen, be rusten ter inzage van een ieder, ten kantore van voornoemden Notaris BEERNAERT. Eggewaertskappelle naer de Wazebrug. en zuid-oost weide van genoemde weduwe David, op l.a.'f r.taeht. I ierde en laetste Koop.Een Hovenierbof, om ringd van water, gelegen als voren in Sle, u,.erki ten noord-westen van voorgaenden koop, bekend op ’t kadaster sektie 11. nummer 459, groot 8 aren 92 centiaren; palende zuid-west bedryfgras van den heer notaris Plantefeue, op half’ gracht, zuid-oost, bedryfgras van den zelven, op half gracht, noord west, weide aen voornoemde weduwe Joannes David, op half gracht, en noord-oost aen dezelve, op half gracht. Nota. Ingevolge titelen van eigendom, heeft dezen Hovenierbof regt van uitweg, vry en liber, ten eeuwigen dage, onvergeld, zoo met peerden als wagens en anderzins, langs over het smal deelken bedryfgras van den heer notaris Plantefeue, en al- zoo voorts, langs ’t bedryfgras van den derden koop, om te komen tot opdestraet. Aen de koopen twee, dry met de geldlelling. De titelen cn verkoopingsvoorwaerden, zvn ter inlichting van een ieder, ten kantore van voornoem den Notaris BEERNAERT. Op Maendag, 9 Mei, 1859, ten 2 ure namiddag, ter herberg de flrie-hommels, bewoond door den heer Houtman, ter dorpplaets van Alveringhem, zal «Imi Notaris BEERNAERT, ter residentie aldaer, daer toe regterl; k gekominitleerd, ten overstaen van den bevoegden heer rederegter, by licitatic v<r..oop<ii a«n de meestbiedende, te weten ,\aby den Kloten (Kal. Eerste Koop. Een Huis, Schuerken en verdere Gebouwen, aldaer medegaende, benevens de hoe veelheid van 36 aren 50 centiaren Zaeiland. staende en gelegen binnen de gemeente van Alveringhem, bekend op ’t kadaster, S. C, n." 300 en 391, palende noord land van Francis Blanckaert, west land van den disch van Pollinckhove, zuid den heer Francis Mergelynek, te ïpre, en jufvrouw Adèlc Deman, te Brngg«, en oost, Jan Baptiste Ghyselen en den disch van Alveringhem. II. t huis, de bebouwen en een klein gedeeelte hovenierbof is in gebruikc by Seraphin Lansheere, tot 1 mei I860. liet zaeiland is gebruikt door den medelicitant David Butaye, tot den eersten October, 1859. Tweede en laetste Koop. Een ander Huis, ge bouwd in steen, ittsschen twee eindgevels, vuerste en westeinde bestaende in woonhuis met berden koets, kamerken, kelderken, al overzolderd met eene 'ampkoets op denzelven zolder, benevens een se uerken en stallingen gebouwd op steenen voelingen, zillen en posten, ten deele beslagen met berd, gebonden met stroop a| te zamen onder ééne veursl eti gedekt met str00j. voorts nog ten west einde een ander stal, gebouwd in plak, tnsschen posten; nog een ander stalleken en eene bievlak d it alles staende op een hektare 07 aren 83 een t ia ren land, gelegen te Alveringhem, mid ver van de dorpskerk, weinig oost van de straet, leidende van Alveringhem naer Pollinckbove, en behoorende aen den disch van Alveringhem, en van hel zelve in pachte verkregen voor 9jaren, ingcgacn den eersten Waeraf zal gebeuren den DEFIN1TIEVEN OVER SLAG, DINSDAG, 26 APRIL 1859, om 10 ure voor middag, in d’afspanning den Gouden Leeuw, te Dixmude, VVeststraet. 1* koop.Eene alderbeste Velweide, genaemd de Hillebrug-wside, groot by titel omtrent 5 hectaren 48 aren 90 centiaren, en by cadaster sectie D., N” 210 a 214, 5 hectaren 36 aren 90 centiaren, gebruikt by Pieter Corntlle, te Coxyde, tol II november 1860, ud 1050 franks’* jaers, boven de contribution. 1' koop. Eene partie alderbeste Maeigras, ge naemd I osseins tien gemete, van zuiden de hofstede het Palinghuis groot by titel 4 hectaren 54 aren 42 centiaren, en by cadaster sectie E, N' I 1 7, 4 hectaren 15 aren 60 centiaren; by affiche verdeeld in 10 loten. 3' konp. Eene partie goed Jflaeigras, genaemd da kleine Caesemaker, groot by titel 94 aren 66 centi aren, en by cadaster sectie E, Nr 182, 91 aren 70 centiaren, noord, aen den voorgaenden koop; by affiche in 2 loten. 4’ koop. Eene partie goed Maeigras genaemd Kotje van Roestens twee gemete,groot by titel 94 aren 6 centiaren, en by kadaster sectie E, Nr 215, 86 aren 50 centiaren, noord aen den Yserv.nert; by affiche in 2 loten. De verkooping geschied met regt van samenvoeging cn met gewin van 1/2 °/0 voor instelpenning. Op Woensdag, 11/'“ Mei, 1859, ten 3 ure namid dag, ter herberg de Popegaei, te Veurne in dc Oost- strael,zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alvcringlifiii, in eéno lilting opcnbaer aen de meest- biedenden verkoopen de volgende Goederen Eerste Koop. Een Huis, bestaende in woon kamer, keuken, slaapkamer, voute, kelder cn zolder, alles gebouwd in steen en bedekt met pannen, bene vens eene sehuer, koeistal cn privaet, al aen een- hondende, gcmaekl in berd en bedekt met pannen, benevens.nog een zwynstalleken, gemaekt in steen en bedekt met pannen, als ook nog een aelput, dit alles geslaen te Eggewaertskappelle, ter dorpplaels, op twee aren 25 centiaren grond, toebehoorende aen den disch van Eggewaertskappelle, waervoor jaer- lyks betaeld wordt, negentig centimen, bekend op het kadaster, S. 8, n.' 54, palende van oosten den kosterycyns, de kleine aldaer voorcngelegde kalsyde alhier medegaende tot iegens de plaets, van noorden aen.de Lykstraet en aen de cynshuizen van genoem den disch van Eggewaertskappelle, van zuiden aen do erve van voornoemde kostery. Gebruikt door den medeverkooper Carolus I urlo- vicus Satnyn, met regtvan gebruik tot 1 mei 1860. Na by Eggewaelskappelle-dorp. Tweede Koop. Eene party Zaeiland, gelegen in Steenkerkc, in de nabyheid der pastei y vat Egge waertskappelle, strekkende noord-oost en zuid-west, deelmakende der sektie 8, en van nummer 446 van ’t kadaster, groot by gedane meting 83 aren G3 centi aren; palende noord-west aen weide van Carolus Feys, te Steenkerkc, op half gracht, zuid-west eene weide van Albertus Moenaert, te Eggewaertskappelle, zuid-oost aen zaeiland van den heer notaris Plante feue, te Veurne, scheidende op twee hovelingen ten zuid-westen en ten noord-oosten, en noord-oost aen genielden notaris Plantefeue, op half gracht. Dezen koop heeft uitweg langs over den S.1*” koop. Uerde Koop. Eene party Bedryfgras, gelegen als voren in Steenkerke, een weinig zuid-west van voorgaenden koop, strekkende ook noord-oost cn zuid-west, deelmakende der sektie B, en van nummer 460 van het kadaster, groot by gedane meting 62 aren 90 centiaren; palende zuid-west zaeiland van genoemden notaris Plantefeue, op half gracht, noord-west bedryfgras van genoemden notaris Plan tefeue, op paelsteenen in de grachten ten noord oosten en ten zuid-westen, noord-oost zaeiland van dc weduwe Joannes David, en de zandstraet van

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1