ruirw lU V E U El N E V A A li IJ I S JU i'k Twee Sluizen, VETWEIOE 1 ZAEILAND 8 1 Licilalie-Verkooping PARTIE ZAEILAND, Gestaen en gelegen TE ALVERINGHEM, Naby hel gchuchtc den Klaren Wal. Openbare Verhooping M A EI G R A Z E N KOOPDAG ■i N.r 1756. 1859. J A ER. ZATERDAG 25 APRIL Ilandelzaketi. 0pïlaendag2Kci 1859,om negen uren vcof middag? BEDRYFGRAS en 11OVENIERHOF, Geslacn en gelegen TE EQGEWAERTSKAPPELLE EN STEENKERKE, OPENBAER TE VERKOOPEN, Binnen de stad Veurne. LIlad voor Annonccn, LandboutvnieuWS, politieke van TE NVl’LVERINGHEM TE REN1NGHE, TE KOOPEN’ BINNEN' D1XMUDE. en algemeens Tijdingen, Marktprijzen Ecu Nummer, en een Supplement op hall' blad, per week, Gemeente Alveringhem, H’aby den Klaicn ll al. Gemeente Wulveringhem. Ingestéld 26,700 fr. Gemeente licninghe. In massa ingesteld 20,500 fr. In massa ingesteld 5600 In massa ingesteld 5000 fr. IN DE ZWAENE, A L V L R I N G I! E M. Gemeente Eggeivaerlskappcllc. Gemeente Stccnkcrkc Li vt Voor stad CH welk den disch 1 op cynsgrond, ■i' er aenslag en vier, is I Prys van inschryving, BETAELBAER VOOROP: 0 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks 's jaers. Voorbuiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 s jaers. Waervan liet eene op cynsgrond, en eene October, 1858, mits 120 fr.' pachtprys by jare, pachlregl alhier zal medeverkocht worden. Dit huis en gebouwen is gebruikt door voor- noemden medelieitant Datid Blllaye, tof 1 mei I860. liet kohier van lasten en cigendomsYilelcn, be rusten ter inzage van een ieder, ten kantore van vooriioemden Notaris BEERNAERT. van eene allerbeste en goede Wrwr O d») Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ocstltraii IN.’ 34, to Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertion, IBcentimen den d r*uk régel Een afzonderlik nummer 20 c.‘, het supplément 15 c.’ Alle affichen, by de uitgevers van tÊ.vMAEL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. dit blad gedrukt, worden bedryfgras van den zelven, op half gracht, noord west, weide aen voornoemde weduwe Joannes David, op half gracht, en noord-oost aen dezelve, op half gracht. Nota. Ingevolge titelen van eigendom, heeft dezen Hovenierhof regt van uitweg, vry en liber, ten eeuwigen dage, onvergeld, zoo met poerden als wagens en anderzins, langs oVer het smal deel ken bedryfgras van den heer notaris Planlefeue, en al- zoo voorts, langs't bedryfgras van den derden koop, om te komen lot opdestraet. Aen de koopen twee, dry met de geld lel ling. De titelen en verkoopingsvoorwaerden, Zyn ter inlichting van een ieder, ten kantore van voornoem den Notaris BEERNAERT. Op Maandag, 0. Mei, 1850, ten 3 ure namiddag, ter herberg de Drie~trommets, bewoond door den beer Houtman, ter dorpplaets van Alveringhem, zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie aldaer, daer toe regterlyk gekominitleerd, ten ovi rstaen van den bevoegden heer Vrederegler, by licitalie verkoopen aen de meestbiedende, te weten Eerste Koop. Een Huis, Scliuerkerï cn verdere Gebouwen, aldaer medegaende, benevens de hoe veelheid van 36 afen 50 centiaren Zaeiland, slaende en gelegen binnen de gemeente van Alveringhem, bekend op'l kadaster, S. C, n." 390 en 391, palende noord land van Francis Blanckaert, west land van den disch van Pollinekhove, zuid den heer Francis Mergelynek, te Ypre, en jufvrouw Adèfle Demon, te Brugge, en oost, Jan Baptiste Ghyselen en den disch van Alveringhem. liet huis, de bebouwen en een klein gedeeelte hovenierhof is in gebruikc by Seraphin Lansheere, tot 1 mei 1860. Het zaeiland is gebruikt door den medelieitant David Butaye, tolden eersten October, 1850. Tweede en laelste Koop. Een ander Huis, ge bouwd in steen, tusschen twee eindgevels, vuerste en westeinde bestaende in woonhuis met berden koets, kanierken, kelderken, al overzolderd met eene k'ampkoels op denzelven zolder, benevens een schuerken en stallingen gebouwd op steenen voelingen, tillen en posten, ten deele beslagen met berd, gebonden met strooi, al te zamen onder ééne veurst en gedekt met strooi; voorts nog ten.west- einde een ander sta), gebouwd in plak, tusschen posten nog een ander stalleken en eene bievlak dit alles slaende op een hektare 07 aren 83 centiaren land, gelegen te Alveringhem, zni<| ïer van de dorpskerk, weinig oost van de slraet, leidende van Alveringhem naer Pollinekhove, en behoorende aen den disch van Alveringhem, en van het zelve in pachte verkregen voor 9 jaren, ingegaen deu eersten Waeraf zal gebeuren deu DEFIN1T1EVEN OVER SLAG, DINSDAG, 26 APRIL 1859, om 10 ure voor middag, in d’alspanning den Gouden Leeuw; te Dixmude, VVeststraeï. 1' koop. Eene alderbeste Vetweide, genaemd de millebrug-weide, groot by titel omtrent 5 hectareit 48 aren 90 centiaren, en by cadaster sectie I).-, IV'2 a 214, 5 hectaren 36 aren 90 centiaren, gebruikt by Pieter Cornille, te Coxyde, tot 11 november 1860, ad 1050 franks’sjaers, boven de contribution. 2' koop. Eene partie alderbeste Maeigras, ge naemd t'osseins tien gemete, van zuiden de Iml'sledé het Palinghuis groot by titel 4 hectaren 54 aren 72 centiaren, en by cadaster sectie E, N’ I 17, 4 hectaren 15 aren 60 centiaren; by affiche verdeeld in 10 loten. 3' koop Eene partie goed Maeigras, genaemd de kleine Caesemaker, groot by titel 94 aren 66 centi aren, en by cadaster sectie E, Nr 182, 91 anm 70' centiaren, noord aen den voorgaeuden krop; by alliche in 2 loten. 4e koop. Eene partie goed Maeigras genaemd Kotje ran Roestent twee gemete, groot by titel 94 aren 6 centiaren, en by kadarster sectie E, Nr 215, 86 aren 50 centiaren,noord aen den ïservaert; by affiche in 2 loten. De terkooping geschied metregt van samenvoeging en met^gewin van 1/2°/, voor instelpenning. S' Francis De Crock, herbergier in de Treurniet,’ te Rcninghe, langs den Yservaerl, ten wiens herberg den ontbloot jaerlyks verkocht wordt, zal de lief hebbers de maeigrazen aentoonen. De konditien, titelen en plans berusten ter studie' van den Notaris SCHOTTEY, te Dixmude. ter plaetse van Op Woensdag, ll.d'* Mei, 1859, ten 3 ure namid dag. ter herberg de Papegnci, te Veurne in dc Oost- strael.zal deu Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, in eene zitting openbarr aen de meest biedenden verkoopen de volgende Goederen Eerste Koop.Een Huis, bestaende iu woon- k.uii’ r, keuken,'slaepkamer, voute, kelder en zolder, alle» gebouwd iu (leen en bedekt met pannen, bene vens eene sclmer, koeistal en privaet. al aen een- hotldende, gem.ickt in berd en bedekt met pannen, benevens nog een zwynstallckco, gemackt in steen en bedekt met pannen,als ook nog een nel put, dit alle» nestacn ie Lggewacrlskappelle, ter dorpplaets, Optweenren 25 eculinren grond, locbchoorende aen den disch van Eggewaertskappvlle, waervoor jaer lyks belaeld wordt negentig centimen, bekend op bel kadaster, S. B, n.' 54, palende vnn oosten den kosterycyns, de kleine aldaer voorengelegde kalsyde alhier medegaende lol iegens dc plaets, van noorden aen de l.ykstraet en aen decynsbuizon van genoem den disch van Eggewaertskappelle, van zuiden aen dc erve van voornoemde kostery. Gebruikt door den medeverkooper Carolus I.udo- vicus Samyn, met regt van gebruik tot 1 mei 1860. Naby Eggewaetskappelle-dorp. Tweede Koop. Eene party Zaeiland, gelegen in Steenkerke, iu de nabyheid der pastory van Egge- waerlsknppelle, strekkende noord-oost en zuid-west, deelmakende der seklie B, en van nummer 446 van ’t kadaster,groot by gedane meting 83 aren 63 centi aren; palende noord-west aen weide van Carolus Feys, te Steenkerke, op half gracht, zuid-west eene «eidc van Albertus Noenaerl, te Eggewaertskappelle, zuid-ücst aen zaeiland van den heer notaris Plante- feue, te Veurne, scheidende op twee hovelingen ten zuid-westcn en len noord-ooslen, cn noord-oost aen geinelden notaris Planlefeue, op half gracht. Dezen koop heeft uitweg langs over den 3.'1'" koop. Derde Koop. Eene party Bedryfgras, gelegen als voren in Steenkerke, een weinig zuid-west van voorgaeuden koop, strekkende ook noord-oost en zuid-west, deelmakende der sektie B, cn van nummer 360 van hel kadaster, groot by gedane meting 62 aren Ito centiaren; palende zuid-west zaeiland van gcnoeiiKien notaris Planlefeue, op half gracht, noon -we,t bedrjfgras van genoemden notaris Plan te eutop paelsteenen in de grachten ten noord- oosten en ten zuid-westen, noord-oost zaeiland van de weduwe Joannes Davidj C|J de x:,ll(|straet ta„ Eggewaertskappelle naer de NVazebrug. cn zuid oost weide van genoemde weduwe David, op half gracht. I ierde en laelste Koop.Ee„ ||owei,ierhof, om ringd van water, gelegen als voren in Steenkerke, ten noord-westen van voorgacnden koop, bekend op ’t kadaster sektie B, nummer 459, grooi 8 aren 92 centiaren; palende zuid-west bedryfgras van den heer notaris Planlefeue, op half gracht, zuid oost,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1