VAN VEURNE II U I s mOMCT. Twee Huizen, AEN HET Uit der hand le knopen KOOPDAG ENGELSCHE OESTERS te bekomen, uc- Licilalie-Verkooping PARTIE ZAE1LANB), Z A E I L A N D, MEN VRAEGT Uit der hand te koopen Uit er hand te koopen WOENSDAG 27 APRIL 1389. 7 A' EEN GOEDEN TILBURY. IN DE ZWAENE, ter plaetse van AL V ER I N G II E M. TE ALVERINGHEM, Naby het gehuchte den Klaren Wal. BEDRYFGRAS en HOVENIERHOF, Gestaen en gelegen - TWEE KUIPERS-KNECRTEN. OF TE PACHTEN Gemeente Alveringhem, Gemeente Eggewaertskappelle. Gemeente Steenkerke w-' ft SUPPLEMENT ADVERTESTIMLA - 3 «elk Men zegge het vourl. Zich te adresseeren te Veurne, Zuidstraet, n.” 30. noord land den disch van In het Hó tel de la Rhétonque, Houtiuerlst te Vettrne. en vier, i» er aeuslag van Waarvan het eene op cynsgrond, en eene Gestaen en gelegen op cynsgrond, TE EGGEWAERTSKAPPELLE EN STEENKERKE, OPENBAER TE VERKOOPEN, Binnen de stad Vettrne. De verknoping der Hofstede te Watou, aengekon- digd op Donderdag 5.*" Mei naest, zal geen plaels hebben, gezien dezelve uil’er band zerkogt is. J. CAPELLE, Not. Zich te adresseeren by den Drukker dezer. bedryfgras van den zei ven, op half gracht, noord west, weide aen voornoemde weduwe Joannes David, op half gracht, en noord-oost aen dezelve, op hall gracht. van eigendom, heelt uitweg, vry en liber, ten zoo niet peerden als over hel smal deel ken en al- van den derden koop, E<-ne schoone Gaeipers met Spil en een Vaendel, voortkomende van de maetschappy Ste. Blasius. Zich te vet voegen by Loins SCHALLIER, Vest n- straet, N.' 97. Nota. Ingevolge titelen dezen Hovenierhof regl van eeuwigen dage, onvergeld, wagens en anderzins, langs bedryfgras van den heer notaris Plantefeue, zoo voorts, langs’l bedryfgras om te komen tol opdeslraet. Aen de koopen twee, dry met de geldtelling. De titelen en verkoopingsvoorwaerden, zyn ter inlichting van een ieder, ten kantorövan voornoem den Notaris BEERNAERT. noorden genoem- ziiiden aen de October, 1858, mits 120 fr.‘ pachtprys bv jare, paciltregl alhier zal medeverkocht worden. Dit huis en gebouwen is gebruikt door voor noemden medelicitant David Butaye, lot 1 mei 1860. liet kohier van lasten en eigendomstitelen, be rusten Ier inzage van een ieder, ten kantore van vooruoemden Notaris BEERNAERT. Op Maendag 2 Mei 1859,om negen uren voor middag, Van al en generalyk het herberg-gericf, bestaende in tinnen, galleischen en glazen stoopen, kannen en pinten. Mitsgaders van veel andere menagie-goederen, als ledekanlen, pluimen bedden, matrassen, buflet, tafels, stoelen en banken, alsook een yzeren fournois. Alles met den gereeden gelde. OM MET 1 MEI 1859, Een groot en gerieflyk Huis met Herberghe en Magazyn staende te Alveringhem, gehuchte Forthem. Ie bevragen by den Notaris DE CAE, te Alveringhem. Elk xeg het voort. Op Maendag, 9 Mei, 1859, ten 3 ure namiddag, ter herberg de llrie-li omniels, bewoond door den heer Houtman, ter dorpplaels van Alveringhem, zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie aldaer, daer toe regterlyk g< kommineerd, ten overstaen van den bevoegden lieer Vrrderegler, by lici talie vurkoopen aen de meestbiedende, te weten I\aby den Klaien 11 al. Eerste Koop. Een Huis, Schuerken en vardera Gebouwen, aldaer medegaende, benevens de hoe veelheid van 36 aren 50 centiaren Zaeiland, staende en gelegen binnen de gemeente van Alveringhem, bekend op ’t kadaster, S. C, n.” 390 en 391, palende van Francis Blanckaert, west land van Pollinckhove, zuid den heer Francis Mergelynek, te Ypre, en jufvrouw Adele Doman, to Brugge, en oost, Jan Baptiste Ghyselen en den disch van Alveringhem. Het huis, de bebouwen en een klein gedeeelte hovenierhof is in gebruikc by Seraphin Lansheere, tot 1 mei 1860. Het zaeiland is gebruikt door den medelicitant David Butaye, lot tien eersten October, 1859. Tweede en laelste Koop. Een ander Huis, ge bouwd in steen, tusschen twee eindgevels, vuerste en westeinde bestaende in woonhuis met berden koets, kamerken, kelderken, al overzolderd met eene khimpkoets op denzelven zolder, benevens een schuerken en stallingen gebouwd op steenen voelingen, zillen en posten, ten deele beslagen met berd, gebonden met strooi, al to tarnen onder ééne veurst en gedekt met strooi; voorts nog ten vrest- einde een ander stal, gebouwd in plak, tusschen posten; nog een ander stalleken en eene bievlak dit alles staende op een hektare 07 aren 83 centiaren land, gelegen te Alveringhem, zuid ver van de dorpskerk, weinig oost van de straet, leidende van Alveringhem naer Pollinckhove, en behoorende aen den disch van Alveringhem, en van het zelve in pachte verkregen voor 9 jaren, ingegaan den eersten Op Woensdag, 11/*" Mei, 1859, ten 3 ure namid dag, ter herberg de Papegnei, te Veurne in dc Oost- straet,zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alvi ringlmm, in crue zitting openbaer aen de meest biedenden verknopen de volgende Goederen Eerste Koop.Een Huis, bestaende in woon- k-imer, keuken, slaepkanier, voute, kelder en zolder, alle» gebouwd iu steen en bedekt met pannen, bene vens h'Iii) ii'Iiiht, koeistal en privael, al aen een- hoiidcndi', geneukt in berd en bedekt met pannen, benevens nog een zwynslalleken, gemoekt in steen en bedekt met pannen,nis ook nog een aelput, dit «Hes g< si.icn te I :;;>ew.icrlsk.ippelle, ter dorpplaets, Op twee .iron 25 eatiaren grond, toebehonrendr aen den disch van Eggewaertskappelle, waer»oor jaer- lyks behield wordt negentig centimeii, bekend op het kadaster, S. B, tl.’ 54, palende van oosten den kosterycyns, de kleine aldaer voorengelegde kalsyde alhier medegaende tot iegent de plaels, au «en de Lykstrael en aen dceynsbuizen van drn disch van Eggewaertskappelle, van erve van voormiemde kostery. Gebruikt door den inedeverkoopcr Carolus I ndo- ▼icus Satuyn, met regl van gebruik tot 1 mei 1860. Naby Eggewaetskappelle-dorp. Tweede Koop. Eene party Zaeiland, gelegen in Steenkerke, in de nabyheid der paslory van Egge waertskappelle, strekkende noord-oost en zuid-west, deelmakende der sektie B, en van nummer 446 van T kadaster, groot by gedane meting 83 aren 63 centi aren; palende noord-west aen weide van Carolns Feys, te Sleenkerke, op half gracht, zuid-west eene weide van Albertus Moenaert, te Eggewaertskappelle, zuid-oost aen zaeiland van den heer notaris l’lante- fotie, te Veurne, scheidende op twee hovelingen ten ruid-westen en ten noord-ooslen, en noord-oost aen gemelden notaris Plantefeue, op half gracht. Dezen koop heeft uitweg langs over den koop. Derde Koop. Eene party Bedryfgras, gelegen als voren in Steenkerke, een weinig zuid-west van ▼oorgaenden koop, strekkende ook noord-oost en zuid-west, deelmakende der sektio B, en van nummer AGO van het kadaster, groot by gedane meting 62 aren 90 centiaren; palende zuid-west zaeiland van genoemden notaris Plantefeue, op half gracht, noord-west bedryfgras van genoemden notaris Plan tefeue, op paelsteenen in de grachten ten noord oosten en ten zuid-westen, noord-oost zaeiland van de weduwe Joannes David, en de zandstraet van Eggewaertskappelle naer de Wazebrug, en zuid-oost weide van genoemde weduwe David, op half gracht. Kieide en laetste Koop.Een Hovenierhof, om ringd van water, gelegen als voren in Steenkerke, ten noord-westen van voorgaenden koop, bekend op T kadaster sektie B, nutniner 459, groot 8 aren 92 'entiaren; palende zuid-west bedryfgras van den '''er notaris Plantefeue, op half gracht, zuid-oost,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1