VAN VEIRAE. HOFSTEDEN, KOOPDAG BINNEN LOO. openbaerte verkoopen, 1«W. ZATERDAG 30 APRIL X.r 17Ü7. IN DE ZWAENE, ter plaetse van ALVER1NGHEN, 4 5të.e Gemeente Loo. Gemeente Nieucappelle. Gemeente Reninghe. Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke Gemeentens Loo en Nieucappelle. en algemeene Tydingen, Marktprijzen en Handelzaken. Éen Nummer, en een Supplement op hall’ blad, per week. Nog gemeente Loo. Gemeente Nieucappelle. SCHULDVORDERING. Gemeente Loo. Gemeentens Loo, Nieucappelle en Reninghe. Gemeente Loo. Voor stad SCHOONE ft —Wirannr— ■■wr-ii—i nnm AIVEKTEATIE-ILAI om handslag gelyk Prys van Op Maendag 2 Mei 1859, on» negen uren voor middag, Van al en general) k het herberg-gerief, beslaende in tinnen, galleisclien en glazen stoopen, kannen eit pinten. Mitsgaders van veel andere menagie-goeJeren, als van pacht tot 11 november 1802, van 161 francs 66 centimen by jare, iastingen. 6 Koop. Een perceel Zaeiland, bekend by ka daster sectie B, n.’ 839, op de grootte van een hectare 6 aren 00 centiaren, palende oost en zuid zaeilanden van mynheer deconinck, te Yperen, west den betim merden grond en zaeiland van sieur Ferdiuandus Feryn, te Loo, on noord de oude strael van Loo naer Nieucappelle. Gebruikt door den voornoemden Louw, om door den kooperdaer aen hand te slaen, met het opdoen dan aenstaenden ougst. 7 Koop. Een pvrceel Zaeiland, bekend by ka daster sectie A, n." 888, op de grootte van een hectare 78 aren S0 centiaren, palende oost de drove van me vrouw Carton te Yperen, mid en noord naer den oosten do weilanden van dezelve, west en noord naer den westen weilanden van den hoer Deconinck te Yperen, over dewelke dezen koop vrye passagio heeft tot op de straet leidende van Loo uaer Nieucappelle. Ook gebruikt door sieur Louw, den voorgaenden koop. 8 Koop. Een pi rceel Hooigras, by kadaster be kend sectie B, n.’252, op de grootte van 1 hectare 46 are.i 50 centiaren, palende oost de hooilanden van Pieter Liefooghc, te Elverdinghé, den heer Mahieu te Ryssel, Mr. Pieters, notaris te Reninghe, mevrouw Carton to Yperen, en den heer graef de inschryving, BETAELBAF.R VOOROP: ^4 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 3 innende». 7 franks 's jaers. Voor buiten, vrachtvry: 8 fr. 75 6 maende». 2 fr. 25 3 inaenden. gjg Voor Frankryk 11 fr. 20 jaers. W aen de zaeilanden mtt het opdocn den ougst van het zelve jaer, en aen de weilanden met 11 november daer naer. 3 Koop. F.cne Vetweide by kadaster bekend sectie B, n.° 09, op de grootte van 2 hectaren 37 aren 10 centiaren, verbappende op de westzyde, pa lende van oosten en noorden de weide van sieur Engelbertus Vereeckc te Nieucappelle, van zuiden den volgenden koop, van westen naer den zuiden de straet leidende van het gehuchte den liaezewynd naer de herberg den Roosendael en west in de happe, de weide van denzelveu Vereecke. Gebruikt door dito Louw, om handslag met 11 no vember 1859. 4 Koop. Een ander Vetweide, bekend op het plan kadastraal der gemeente Loo, sectie B, n."‘ 100, 101, 102a, 105a en 106a, en op het plan ka dastrael der gemeente van Nieucappelle, sectie A, n.’ 310 a, te samen groot 2 hectaren 80 aren 60 cen tiaren, palendo oost weide van den heer doctor Vallaeys te Poperinghe, zuid den steenweg van Dix mude, met den zuidwesthoek een klein grondeke overschot van het bedde van den zelven steenweg, west de straet leidende naer den Roosendael, noord deo voorgaenden koop en de weide van sieur Engel- bertus Vereecke, te Nieucappelle. Uok gebruikt door denzuiven Louw, om handslag met 11 november 1859. 5 Koop. Nog eene Vetweide, bekend op het plan kadastrael der gemeente van Loo, sectie B, n.* 103a, en op het plan kadastrael der gemeente van Nieucappelle, sectie A, 830s, groot 1 hectare 45 aren 85 centiaren. palende oost naer den noorden de weide van denzelven heer Vallaeys, oost naer den zuiden en van zuiden den Beverdykvaerd, van westen hovenierhof van d’herberg van den heer Vanden- berghe-Croigny te Reninghe, en van noorden den steenweg van Loo naer Dixmude. Gebruikt door sieur Carolus Ludovicus Van- hee, met regt aen den prys boven de be Men abonneert zich op het bureel van het blad, Oostalraet N.’ 34, tc Veurne, en op al de postkantooren van het i»vk. Insertion, 15 centimen den drukregel. F.en afzonder!yk nummer 20 c.‘, het supplement 15 c.‘ Alle aflichen, by de uitgevers van dit blad gedrakt, werden ttSMAKt onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Theux, zuid naer den oosten jouffrouw Doiuecent te Yperen, en de Keiumelbeke, west Mr. Uoriier, noord hooiland van sieur Delefortric te Nieucappelle, en de kerkfabriek van Reninghe. Gebruikt door sieur Louw, om handslag met 11 november 1859. Koopvn 2 tot inbegrepen 8 uitmakendu de Hof stede genoemd de groote Koudescheure, te samen groot ingevolge kadaster 32 hectaren 17 aren 75 centiaren, zullen ook by verzameling wezen geveild. 9 Koop. Een party Honigras en 'Zaeiland, by kadaster bekend onder de sectie B, n." 328c, 328su, 329 en 330, op de grootte van 2 hectaren 26 aren 80 centiaren, palende oost de strael leidende van dan Haezewyud naer den Roosendal, west naer den zuiden en van zuiden de weide van den heer Degroote- Parel, te Dixmude, west den 2.° koop, en noord zaeiland van den notaris Floor, te Loo. Gebruikt, te wetenhet hooigras door sieur Caro lus Vanhee, met pacht lol 11 november 1862, aen den prys van 110 francs 50 centimen by jare, boven do publyke lasten, en hetiaeiland is gebruikt door Elias boussmaere, met regt lot hel opdoeu de vrug- ten van dun aenstaenden ougst. 10 Koop. Eene Vetweide, by kadaster bekend sectie A, n.°' 322, 323 en 324, op de grootte van 3 hectaren 17 aren 10 centiaren, palende oost de weiden van sieur Nereus Verleiide, te Loo en Francis Dehouck, te Caeskerke, zuid weide van den heer doctor Vallaeys te Poperinghe, west weiland van sieur Engelbertus Vereecke (e Nieucappelle, en noord zaeilanden van vrouw de weduwe Rnbau te Yperen en Franciscus Pieters, te Nieucappelle. Deze weide is gebruikt door sieur Joannes Carolus Boussemaere-te Loo, met regt tot 11 november 1859, en heeft vrye pas.agieop de weide van sieur Ver eecke, tot aen de straet. 11 en laelsten Koop.Eene Schuldvordering be dragende in hoofdsom tot 600 francs, ten mtresto van vier ten honderden in het jaer, eischbaer sed rt 14 October 1856, verschuldigt door wylen Carolus Vandooren te Loo, gehypothekeerd op zyn huis al- daer, staendc binnen Loo, ter westzydc van de Noordstract. De licitatie-verkooping der voor, nstai n lo goede ren, gebeurd ten opzichte der minderjarige daer in gerecht, kragtens octrooi verleend door de regthank van eersten aenleg, zitting houdende te Veurne, door hel ambt van den Notaris FLOOR, ter residentie van Loo, daer toe gecommitteerd, ten overstacn van den heer vrederegter van het kanton Rousbrugge- Haringhe. De voorwaerden der verkooping, bewyzen van eigendom en schetskaerten, berusten tea inzage der gegadigde, tun kantoora van voornoemden Notari» FLOOR. Donderdag 16 Junius 1859. ten twee uren namid dag, in de afspanning hel Stadhuu, te l.oo, zal ge beuren de openbare Verkooping, in eene enkele zitting, agtervolgens de voorschriften der wel van den 12 junius 1816, ten overstaen van den heer Vrederegter van hri kanton Rousbrtigge-Haringhc, van de naerschreven Goederen 1 Koop. Eene zeer wel betimmerde Hofstede, groot volgens kadaster 15 hectaren 61 aren 70 cen tiaren, bekend op het plan sectie A. n."' 68, 69, 70, 74, 137, tot en met 149 en 328, palende oost hof- pbiets van de kinderen Matthys, nog oost de weide Mr. Dujardiii-Depattin, te Brugge, zuidoost den Slop- gatvaeril, nog zuid de weiden van den heer Dujardin- D.pattiu en het bureel van weldadigheid van Loo, m< l den zuidwesthoek weide van het bureel van wel dadigheid van Nieucappelle, west de strael leidende van den Roosendael naer tien Rabbelacr, noord de weide van de kinderen Matthys en de zaeilanden van den beer Burlier, en de nummers 24 en 63 sectie A van het plan kadastrael, makende te samen eene happende party, palende oost zaeiland van mevrouw da burggravin de Nieuport, nog oost en zuid zaai landen van het bureel van weldadigheid van Loo, west de voornoemde strael, west naer den noorden en van noorden zaailanden van mevrouw de Nieuport. Deze hofstede is gebruikt door sieur Carolus Ludo- vicus Vaiihee, met regt van pacht tot 1 October 1862, aen den geringen prys van 1105 francs by jare, boven dc conlributien. Eene schoone, wel betimmerde en beplantu Hof stede, genoemd de groote Koude»cheure, gelegen by het gehuchte den Haezewynd, langst den steenweg van Loo naer Dixmude, in het geheel groot volgens de oude titelen 32 hectaren 75 aren 88 centiaren, en volgens kadaster 32 hectaren 17 aren 75 centiaren, verdeeld in de zeven volgende koopeii. 2 Koop. De Uofplaels met alle de Gebouwen, Cour, Hovenierhof, Boomgaerd, Veltegras, Melkgras, Maeigras en'Zaeilanden, te samen groot 21 hectaren 27 aren 30 centiaren, makende eenen blok, bekend op het plan kadastrael sectie B, n.“ 192, 193, 194, 195, 198 809, 810, 811a, 812, tot inbegrepen 818, palende van oosten de weide van vrouw de weduwe Rabau, te Yperen, zaeiland van den notaris Floor, to Loo, den koop negen hier agter, zaeiland van den beer D< grooie-Paret, te Dixmude, en weide van vrouw Prudence Spilliaert te Veurne, zuid alwaer do uitdreve ligt den st. enweg van Dixmude, west zaei landen van mevrouw de gravin Visarl Dcman te Sint Kruis, ten noordwesthoeke de weide van Carolus Lobbedey te Hoogstadeen andere, noord zaeilanden van mynheer Vancaneghem, vrouw de weduwe d’Autricourt te Dixmude, zaeiland en weiland van Philippus Louw en Carolus Louw, en noordoost weido van vrouw de weduwe Rabau te Yperen. Gebruikt door sieur Joanes Jacobus Baptiste Louw, den kooper tal daer van mogen hel gebruik nemen te welenaen de Gebouwen met 1 augustus 1859,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1