■j VAN VEURNE. I I I Twee Huizen, HUI S, GESTAEN BINNEN VEURNE, OP DE MARKT. HUI S op cynsgrond, ZAEILAND, BEDRYFGRAS e» H0VENIERI10F, Geataen en gelegen I AEN HET EXTRAKT. Licilalie-Verkooping van PARTIE ZAEILAND, Openbare Verknoping WOENSDAl 4 AI Ei IK#. 1 t G tff Lt lil} TE ALVERINGHEM, Naby het gekuchte den klaren IVal. TB EGGEWAERTSKAPPELLB EN STEENKERKE, OPENBAER TE VERKOOPEN, Binnen de stad Veurne. Gemeente Eggewaertskappelle. Gemeente Steénkerke Gemeente Alveringhem, l\aby den K laten 11'al. Stad Veurne. - SUPPLEMENT ADVERTEJTIE-B I woon- nainiddag, l.c reoeveur, Luist. i' privaet, al bedekt met onbewoond,dus, aen- Waarvan hel eene op cynsgrond, en eeno Gestaen en gelegen van een I). DEKEUWER av. renvoi* u Furnes I trois mai 1000 Vol, (58, f.’ 135 Pi." C.* o. 11. ?u en additioneel deur franc» viugl un I Op Maendag, 9 Mei, 1859, ten 3 ure namiddag, ter herberg de Drie-trommels, bewoond door den heer Houtman, ter dorpplaets van Alveringhem, zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie aldaer, daer toe reglerlyk litteerd, ten ovirstaen van den bevoegden heer Vrederegter, by licitatie verkoopen aen de meestbiedende, te weten Op Woensdag, II.4’* Mei, 1859, ten 3 ure namid dag, ter herberg de l’apegriei, te Veurne in do üost- ttraet,tal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, in eene zitting openbacr aen de meest biedenden verkoopen de volgende Goederen Eerste Koop.Een Huis, beslaende in woon- Icatp' r, keuken, slaepkamer, voute, kelder en zolder, ille- gebouwd in steen en bedekt met pannen, bene’ 'ens eene schuer, koeistal en privaet, al aen een- loudende, gemaekt in berd en bedekt met pannen, Jenevens nog een zwynstalleken, gemaekt in steen m bedekt met pannen,al*ook nog een aelput,dit dies gestaen te Eggewaertskappelle, ter dorpplaets, ip twee aryn 25 centiaren grond, toebehoorende aen len disch van Eggewaertskappelle, waervoor jaer- yks betaeld wordt negentig centime», bekend op tel kadaster, S B, n.’ 54, palende van oosten den losterycyns, de kleine aldaer voorengelegde kalsyde Ihier medegaende tol iegens de pineis, van noorden en de l.ykslraelen aen decynihuizeu van genoem- lep disch van Eggewaertskappelle, van zuiden aen du rve van voornoemde kostery. Enrcgislré saus cinquaute neut', principal et centimes. Do regtbank van eersten aetileg te Veurne, heeft in zyne openbare zitting van zaterdag drie en twin tigste» april leslleden, bevolen by verslek dat Robert Mallebr.ilike meerdej irigen jongman, zonder beroep, gehuisvest te Loo, zoon van Pieter en van Sophia Delphina Balloey, zich in hel vervolg zal onthouden van te pl. ilen, tr.insigeeren, geldleenen, mobilaire sommen en capilalen ontvangen, of er af kwilancie verleeneu, zy» goed vervreemden of verpanden zon der de tu.schenkonist van sieur Franciscus Balloey landbouwer lu Loo, dien de regtbank by l’zelve vonnis als regterlykeii raedsman aenslvlde. (Conseil judiciaire Ilegrussein uitvoerbaren vorm van dit vonnis is aen den verbodenen beleekent geweest by akt van i.nissD Masqczttz, deurwaerder by deze regtbank, in date dertien mei achttien honderd negen en vyftig, beliourly k geregistreerd. Voor galyk vormig extrackt uit bovengemeld vonnis giciTufievrrt door den ondergeteekenden l)t.M*( D.Kl.liIV t.K advokaut avoué by de regtbank to Veurne, en van sieur Théophile Mallebranku suikerbakker te Loo, broeder van dun verbodenen. In vier dobbel te Veurne den derden mei aehlien honderd negen en vyftig. Gebruikt door den medeverkooper Carolus Ludo- vicus Samyn, met regtvan gebruik tot 1 mei 1860. Naby Eggewaetskappelle-dorp. Tweede Koop. Eene party Zaeiland, gelegen in Slcenkerke, in de nabyheid der pastory vb» F.gge- waertskappelle, strekkende noord-oosten zuid-west, deelmakende der seklie B, en van nummer 446 van ’t kadaster,groot by gedane meting 8’1 aren 63 centi aren; palende noord-west aen weide van Carolus Feys, te Slcenkerke, op hnlf gracht, zuid-west eene weide van Albertus-Moenaert, te Egge waertskappelle, zuid-oost aen zaeiland van den heer notaris Plante- feite, te Veurne, scheidende op twee hovelingen ten zuid-westen en ten noord-oosten, en noord-oosl aen gemelden notaris Plantefeue, op half gracht. Dezen koop heeft uitweg langs over den 3.'1" koop. Derde Koop. Eene party Bedryfgras, gelegen als voren in Steen kerke, een weinig zuid-west van voorgaenden koop, strekkende ook noord-oosl en zuid-west, deelmakende der seklie B, en van nummer 460 van het kadaster, groot by gedane meting 62 aren 90 centiaren; palende zuid-west zaeiland van genoemden notaris Plantefeue, op half' gracht, noord-west bedryfgras van genoemden notaris Plan tefeue, op paclsleenen in de grachten ten noord oosten en ten zuid-westen, noord-oost zaeiland van do weduwe Joannes David, en de zandstraet van Eggewaertskappelle naer de Wazebrug, en zuid-oost weide van genoemde weduwe Da» id, op half gracht. t’iei de en laetsle Koop.Een llovenierhof, om ringd van w.iter, gelegen als voren in Steenkerke, ten noord-wcslen van voorgaenden koop, bekend op ’t kadaster sektie B, nummer 459, groot 8 aren 92 centiaren; palende zuid-west bedryfgras van den heer notaris Plantefeue, op half gracht, zuid-oost, bedry fgras van den zelven, op half gracht, noord west, weide aen voornoemde weduwe Joannes David, op half gracht, en noord-oost aen dezelve, op half gracht. Nota. Ingevolge titelen van eigendom, heeft dezen llovenierhof regt van uitweg, vry en liber, ten eeuwigen dage, onvergeld, zoo met peerden nis wagens en anderzins, langs over het smal doelkeu bedryfgras van den heer notaris Plantefeue, en al- zoo voorts, langs’t bedryfgras van den derden koop, om to komen tot opdestraet. Aen de koopen twee, dry en vier, is er aenslag met de geldtelling. De tileien en verkoopingsvoorwaerden, zyn ter inlichting van een ieder, ten kantore van voornoem den Notaris BEERNAERT. Eerste Koop Een Huis, Schuerken en verdere Gebouwen, aldaer medegaende, benevens de hoe veelheid van 36 aken 50 centiaren Zaeiland, staende en gelegen binnen de gemeente van Alveringhem, bekend op’l kadaster, S. C, 390 en 391, palende noord laud van .Francis Blanckaert, west land van den disch van Pollinekhove, zuid den heer Francis® Mergelynck, te Ypre, en jufvrouw Adele Deman, te Brugge, en oost, Jan Baptiste Ghyselen en den disch van Alveringhem. Het huis, de bebouwen en een klein gedeeelte hovenierhof is in gebruike by Seraphin Lansheere, tot 1 mei 1860. Het zaeiland is gebruikt door den medelicitant David Butaye, tot den eersten October, 1859. Tweede en laetste Koop. Een ander Huis, ge bouwd in steen, tusschen twee eindgevels, vuerste en westeinde bestaende in woonhuis met berden koets, kamerken, kelderken, al overzolderd met eeno khunpkoets op denzelven zolder, benevens een schuerken en stallingen gebouwd op steenen voelingen, zillen en posten, ten deele beslagen met berd, gebonden met strooi, al te zamen onder ééne veursl en gedekt met strooi; voorts nog ten west einde een ander stal, gebouwd in plak, tusselien posten; nog een ander stalleken en eene bicvlak dit alles staende op een hektare 07 aren 83 centiaren land, gelegen te Alveringhem, zuid ver van do dorpskerk, weinig oost van de slrael, leidende van Alveringhem naer Pollinekhove, en behoorende aen den disch van Alveringhem, en van het zelve in pachte verkregen voor 9 jaren, ingegaen den eersten October, 1858, mits 120 fr.‘ pachtpry* by jare, welk, pachlregt alhier zal medeverkocht worden. Dit huis en gebouwen is gebruikt door voor noemden medelicitant David Butaye, tot 1 mei 1860. Het kohier van lasten en eigendomstitelen, be rusten ter inzage van een ieder, ten kantore van voornoemden Notaris BEERNAERT. Op Woensdag, 18 Mei, ten Sure namiddag, ter herberg de Ploeg, bewoond door Dominicas Torrelle binnen de stad Veurne, op S.“ Walburga-kerk ho zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van AT’ veringhein, in ééne zitting openbaer, aen de meest biedende verkoopen Eenigen Koop. Een Huis, geteekend n.’ 51, be slaende in benedenkamer, bovenkamer, zolder, 2 kelders, privaet, grond, ap- en dependentie» ge staen en gelegen binnen do stad Veurne, op den hoek der groole Markt en der Noordstraet, palende west aen het huis van mevrouw en kinderen La- franco, te Brugge, van tuide verlicht met eeno venster op de Merkt, en van oosten voorhoufdende op de Noordstraet. Dit Huis is thans ledig en slag melde geldtelling. Titel en kondilien zyn ter inzage van een ieder ten kantoore van voornoemden Notaris BEERNAERT. ■Ut

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1