V E U Bl ft’ E V A A 3 HUI gsf s HOPSTEWEA openbaerte verkoopen, II lig BINNEN LOO. I I J Openbare Vcrkoojping van een 17Wi. 1S59. JAfiR. ZATERDAG 7 HEI SCHOONE o j GESTAEN BINNEN VEURNE, OP DE MARKT. w 55.e N.r Blad voor Annoncen, Landbouivnieuws, politieke Gemeente Loo. tcmeentens Loo, Nieucappelle cn Reninghe. Gemeente Loo. Nog gemeente Loo. Gemeente Nieucappelle. SCHULDVORDERING. cn algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Ilandelzaken. Èen Nummer, cn óen Supplement op half blad, per week. Gemeentens Loo en Nieucappelle. Gemeente Loo. Gemeente Nieucappelle. Gemeente Reninghe. All blad, Ooststrait Voor stad worden CH C •V den heer Vandcn* van noorden den S».n>lW4Wlj«y ecne mevrouw zuid zaei- van l.oo, ora handslag gelyk I tot I 1 "101 irancs 66cci»tiinen by jare, Pry» van ;-r h»™ ti»-’ I om bandslag inschry ving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr 25, 0 maenden. 1 fr. 75. 8 maendcu. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 lr. 20 ’s jaers. Op Woensdag, 18 Mei, ten Sure namiddag, ter herberg de Ploeg, bewoond door Dominions I oiielle, binnen de stad Veurne, op S.“ Walburga-kerkhof zal den Notaris BEERKAER11, ter residentie van Al- Donderdag 16 Junius 1859. ten twee uren namid dag, ill de afspanning het Sladfiint, te l.oo, zal ge beuren de openbare Verkoopi. g, in ecne enkele tilting, ngiervolgen» de voorschriften der wet van Jen 12 junius 1816, ten ourstaen van den heer Vrederegter van hei kanton Rousbrtigge-flaringhe, van du nacrschrcven Goederen 1 Koop. Eene zeer wei betimmerde Hofstede, {root volgens kadaster 15 hectur. n 61 aren 70 cen- iaren, bekend op hel plan seelie A. ii.“ 88, 89, 70, '4, 137, tul en met 140 en 828, palende oost hof- ilacts van de kinderen Matlhys, nog oo»l du weidu Ir. Ilujardin-Oepattin, te Brugge, zuidoost den Slop- atvaerd, nog zuid de weiden van den heer üujardin- Irpatliu en het bureel van weldadigheid van l.oo, ruiden zuidwesthoek weide van het bureel van wel- adigbeid van Nieucappelle, west de slraet leidend» nn den Roosendael naer den Rabbelaer, noord de reide van de kinderen Matthys en de zaeilauden van en heer Burlier, en de nummers 24 en 83 sectie A an hel plan kadastrael, makende te samen appende party, palende oost zaeiland van u burggravin de Nieuport, nog oost en inden van het bureel van weldadigheid est de voornoemde strael, west naer den noorden t van noorden zaeilauden van mevrouw de Nieuport. Deze hofstede is gebruikt door sieur Carolus Lu lo cus Vnnhee, met regt van pacht loll October 1862, in den geringen pry» van 1105 ft ancs by jure, boven contribution. Eene seboone, wel betimmerde en beplante llof- :de, genoemd de gioole K oudetch -ure, gelegen by t gehuchtc den Haezewynd, langst den steenweg n Loo naer Dixmude, in het geheel groot volgei S oude titelen 32 hectaren 75 are.. 38 centiaren, en Igens kadaster 32 hectaren 17 aren 75 centiaren, rdeeid in de zeven volgende koopen. 2 Koop. De liiifplaets niet alle de Gebouwen ur, Huvcnierliof, Boomgaerd, Vellegras. Melkgros, eigra» <1, Zaeilauden, te samen groot 21 hectaren’ aren 30 centiaren, makende eeuen blok,- .bekend het plan kadastraal art-tic 11, 192, 193, 194 196 309,310, 311*, 312, tot inbegrepen 318, elide van oosten de weide van vrouw de weduwe jau, ie 3peren, zaeiland van den notaris Floor, te den koop negen hier agter, zaeiland van den r Dcgroote-Paret, tu Dixmude, en weide van uw PrudeuceSpilliaert te Veurne, zuid alwaer do Ireve ligt den st enweg van Dixmude, west zaei- den van mevrouw de gravin Visarl Deman te Sint lis, ten nOordwesthoeke de weide van Carolus ibedey tc HoogSladeen andere, noord zaeilauden mynheer aiicaneghem. vrouw de weduwe ntricourt te Dixmude, zaeiland en weiland van lippus Louw en Carolus Louw en noordoost weide vrouw de weduwe Rabat! te Yper. u. ebruikl door si. ur Joint s J.-cojms Baptiste Louw, kooper zal daer van mogen het gebruik nemen, eten aen dc Gebouwen met 1 augustus 1839, Theux, zuid naer den oosten jouffrouw Domecent te Yperen, en de Keiumeibeke, west .Ur. Mortier, noord hooiland van sieur Delefortrie te Nieucappelle, en de kerkfabriek van Reninghe. Gebruikt door sieur Louw, om handslag met 11 nov ember 1859. Koopen 2 tol inbegrepen 8 uitmakende de Hof stede genoemd de groot- Konduscheurete samen groot ingevolge ka. ast r 82 hectaren 17 aren 75 centiaren, zullen o k by verzameling wezen geveild. 9 Koop. Een party liooigras en Zaeiland, by kadaster bekend onder de sectie 8, n.*' 328c, 328bis, 329 en 330, op de grootte van 2 hectaren 26 aren 80 centiaren, palende oost de strael leidende van dan Haezewynd naer den Roosendal, west naer den zuiden en van zuiden de weide van den heer üegroole- Parel, te Dixmude, west den 2.“ koop, en noord zaeiland van den notaris Floor, te Loo. Gebruikt, te weten hel liooigras door sieur Caro lus Vanhee, met pacht tot II november 1862, aen den prys van 110 francs 50 cenlimen by jare. boven de publyke lasten, en het zaeiland is gebruikt door Elias Boussmaere, met regt lot het opdoen dc vrug- ten van den aenslacndeu ougst. 10 Koop. Eene Velweide, by kadaster bekend sectie A, n." 322, 323 cn 324, op de grootte van 3 hectaren 17 aren 10 centiaren, palende oost de weiden van sieur Nereu» Verlende, te Loo en Francis Dehouck, te CacslJerke, zuid weide van den heer doctor Vallaeys tc Poperinghe, west weiland van sieur Engelberlus Vereecke te Ni, tieappelle, en noord zaeilauden van vrouw de weduwe Rabaute Yperen en Franciseus Pieters, te Nieucappelle. Deze weide is gebruikt door sieur Joannes Carolus Boussemaere te Loo, inutregtiot II november 1859, en heeft vrye pasuigie op de weide van sieur Ver eecke, tot aen de slraet. 11 en laelsten Koop.Eene S liuldvordering be dragende in hoofdsom lot 600 francs, ten in treste van vier ten honderden in hit jaer, ei.ciinaer sedert 14 October 1856, verschuldigt door wylitt Carolus Vandooren te Loo, gehypothekeerd op zyn huis al- daer, staende binnen Loo, ter wcsUyde van de Noordstrael. De licitatie-verkooping der voorenstaende goede ren, gebeuld ten opzichte der minderjarige daer in gerecht, kraglens octrooi verleend door de regtbanlc van eersten aenleg, zitting houdende te Veurne, door het ambt van den Notaris FLOOR, tor residentie van Loo, d ier toe gecommitteerd, ten overstaen van den beer vrederegler van hel kanton Rousbrngge- Baringhe. De voorwaerden der verkooping, bewyzen van eigendom en schetskaerlen, berusten tea inzage der gegadigde, tuu kanloore van voornoemden Notaris FLUOR. Men abonneert zich op het bureel van het 1 N.* 34, te Veurne, cn op ai de postkantooren van het rvk. Insertien, 15 cenlimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.*, het supplement 15 c.» Alle affichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, «hmaei. onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. aen de zaeilauden met het opdocn den ougst van het zelve jaer, en aen de weilanden met 11 november daer naer. 3 Koop. Eene Vetweidu by kadaster bekend sectie B, n.° 99, op de grootte van 2 hectaren 37 aren 10 centiaren, verhappende op de westzyde, pa lende van oosten en noorden de weide van sieur Engelbertus Vereecke te Nieucappelle, van zuiden den volgenden koop, van westen naer den zuiden de slraet leidende van liet gehuchtc den Haezewynd naer dc herberg den Roosendael cn west in de happe, de weide van denzelven Vereecke. Gebruikt door dito Lüuw, om handslag met 11 no vember 1839. 4 Koop. Ecu ander Velweide, bekend op het plan kadastra.-l der gemeente Loo, sectie B, n."1 100, 101, 102*, 105* cn 106*, en op het plan ka- dasiraci der gemeente van Nieucappelle, sectie A, n." 330*, te samen groot 2 hectaren 80 aren 60 cen tiaren, palende oost weide van den heer doctor Vallacysle Poperinghe, zuid den steenweg van Dix mude, met den zuidwesthoek een klein grondeke oierschol van hel bedde van den zelven steenweg, west de slraet leidende liner deh Roosendael, noord den voorgaunden koop eu de weide van sieur Engel- berliis \creecke, te Nieucappelle. Uok gebruikt door denzelven Louw, met 11 november 1859 5 Koop. Nog ecne Vetweide, bekend op het plan kadastrael der gemeente van Loo, seelie B, n." 103*, cn op het plan kada-trael der gemeente van Nieucappelle, sectie A, n." 33üb, groot 1 hectare 45 aren 85 centiaren, palende oost naer den noorden de weide van denzelven heer Vallaeys, oost naer den zuiden en van zuiden den Beverdy kvaerd, van westen hotenierhof van d’herberg van berghe-Croigny te Reninghe, en steenweg van Loo naer Dixmude. Gebruikt door sieur Carolus Ludovicus Van hee, met regt van pacht tol II november 1862, a. it den prys van 161 trancs 66 ccntiiueu by jare, boven de belastingen. 6 Koop. Een perceel Zaeiland, bekend by ka daster sectie B, n 339, op de grootte van een hectare 6 aren 90 centiaren, palende oost en zuid zaeilauden v.n mynheer deconinck, te Yperen, west den betim- m rden grond cn zaeiland van sieur Ferdinandus Feryn, te Loo, cn noord de.oude «tract van Loo naer Nieucappelle. Gebruikt door dun voornocinden Louw, om door den kooper daer aen hand tu slaen, met het opdoen den aenstaenden ougsl. 7 Koop. Een perceel Zaeiland, bekend by ka daster sectie A, n." 338, op de grootte van een hectare 73 aren 50 centiaren, palende oost de «Ireve van me vrouw Carton te Yperen, zuid en noord naer den oosten de weilanden van dezelve, west en noord naer den westen weilanden van den heer Deconinck te Yperen, over dewelke dezen koop vrye passagio heeft tot op du straet leidende van Loo naer Nieucappelle. Ook gebruikt door sieur Louw, den voorgaenden koop. 3 Koop. Een perceel liooigras, by kadaster be kend sectie B, n." 252,-op de grootte van 1 hectare 4G are.. 50 centiaren, palende oost de hooilanden van Pieter Liefooghe, te Elverdinghe, den heer Mahieu te Ryssel, Mr Pieters, notaris te Reninghe, mevrouw Carton te Yperen, cn den heer graef dc

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1