J VAN VEURNE. HUIS, i HOFSTEDEN, openbaer te verkoopen, BINNEN LOO. AEN HET 4 31 Openbare Verknoping van een i 11 MEI 1839. w a;. GESTAEN BINNEN VEURNE, OP DE MARKT. Gemeente Loo. Gcmeentens Loo, Nieucappelle en Beninghe. Gemeente Leo. Gemecntcns Loo en Nieucappelle. Gemeente Loo. Gemeente Nieucappelle. Gemeente Beninghe. Nog gemeente Loo. Gemeente Nieucappelle. SUPPLEMENT ABVER SCHOONE M <eigras a ■P' den heer Vanden* van noorden den zuid zaei- van Loo, ■I Op "Woensdag, 18 Mei, ten Sure namiddag, ter herberg da Ploeg, bewoond door Dominions Torrelle, binnen de stad Veurne, op S.‘* Walburga-kerkhof zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Al* i S Donderdag 10 Junius 1880, ten twee uren namid dag, in de afspanning liet Stadhui/, tu Loo, zal ge beuren de Openbare Verkooping, in eene enkele zitting, agtervolgens de voorschriften der wet van den 12 junilis 1816, ten overstaen van den heer 'Vrederegler van hel kanton Rousbrugge-llaringhe, van de iiaerschrcven Goederen 1 Koop. Eene zeer wei betimmerde Hofstede, groot volgens kadaster 15 hectaren G1 aren 70 cen tiaren, bekend op liet plan sectie A, n.0* 08, 69, 70, 74, 137, tot en met 149 en 828, palende oost bof- plaets van de kinderen Malthys, nog oost du weide Mr. Dujnrdin-Depallin, te Brugge, zuidoost den Slop- gatvaerd, nog zuid de weiden van den lieer Oujardin- Depaltin en hel bureel van weldadigheid van Loo, melden zuidwesthoek weide van bel bureel van wel dadigheid van Nieucappelle, west do straet leidende van den lloosendael naer den Habbelaer, noord do weide van de kinderen Malthys en de zaeilanden van don heer Bortier, en de nummers 24 en 63 sectie A van hel plan kadastrael, makende te samen eene happende party, palende oost zaeiland van mevrouw do burggravin de Nieuport, nog oost en landen van het bureel van weldadigheid west de voornoemde straet, west naer den noorden en van noorden ie landen van mevrouw deNieupcyt. Deze hofstede is gebruikt door sieur Carolns Ludo- van pacht tot 1 October 1862, van 1105 francs by jare, boven victis Viinhee, met regl «en den geringen prys do conlribulien. Eene schoone, wel betimmerde en beplante Hof stede, genoemd de grovte Koudescheure, gelegen by hel gehuchte den llaezewynd, langst den steenweg van Loo naer Dixmude, in het geheel groot volgens de oude titelen 82 hectaren 75 aren 38 centiaren, en volgens kadaster 32 hectaren 17 aren 75 centiaren, verdeeld in de zeven volgende koopen. 2 Koop. De llofplaets met «He de Gebouwen, Cour, Hovenierhof, Boomgaerd, Vellegras, Melkgras, M icigras en Zaeilanden, te samen groot 21 hectaren 27 aren 30 centiaren, makende eenen blok, bekend op hel plan kadastrael sectie B, n.** 192, 103, 194, 195. 196 309, 810, 311a, 312, tot inbegrepen 818, palende van oosten de weide van vrouw de weduwe Habau, te 1 peren, zaeiland van den notaris Floor, to Luo, den knop negen hier agter, zaeiland van den bnr Degrooie-Paret, te Dixtuude, eu weide van vrouw udence Spilliaerl te Veurne, zuid alwaer dö uildreve ligt den steenweg van Dixmude, west zaai landen van mevrouw de gravin Visart Deman te Sint Kruis, ten noord westhoek o de weide van Carolus Lobbedey te Hoogstadeen andere, noord zaeilanden van mynheer 4ancaneghem, vrouw de weduwe d’Autricourt te Dixmude, zaeiland en weiland van Philippus Louw en Carolus Louw, en noordoost weide van vrouw de weduwe Rabau te V peren. Gebruikt door sieur Joanes Jacobus Baptiste Louw, den kooper zal daer van mogen het gebruik nemen, to weten acu do Gebouwen met 1 augustus 1859, aen de zaeilanden met het opdoen den ougst van het zelve jaer, en aen de weilanden met 11 november daer naer. 3 Koop. Eene Vetwcide by kadaster bekend sectie B. n.» 99, op de grootte van 2 hectaren 37 aren 10 centiaren, verhappende op de weslzyde, pa lende van oosten en noorden de weide van sieur Engelbertus Vereecke te Nieucappelle, van zuiden den volgenden koop, van westen naer den zuiden de. straet leidende van hel gehuchte den llaezewynd naer de herberg den Roosendael en west in de happe, de weide van denzelven Vereecke. Gebruikt door dito Louw, om handslag met 11 no vember 1859. 4 Koop. Een ander Velweide, bekend op het plan kadastrael der gemeente Loo, sectie B, n.0* 100, 101, 102*, 105* en 106*, en op het plan ka dastrael der gemeente van Nieucappelle, sectie A, n.’ 330*, te samen groot 2 hectaren 80 aren 60 cen tiaren, palende oost weide xah den heer doctor Vallacys te Poperingbe, zuid den steenweg van Dix mude, met den zuidwesthoek een klein grotideke Overschut van het bedde van den zelven steenweg, west de straet leidende naer den Koosend vel, noord den voorgaendeu koop en de weide van sieur Engcl- berlus Vereecke, te Nieucappelle. Ook gebruikt door denzelven Louw, om handslag met 1 I november 1859. 5 Koop. Nog eene Vetwcide, bekend op het plan kadastrael der gemeente van Loo, sectie B, n.* 103», en op liet plan kadastrael der gemeente van Nieucappelle, seelie A, o 330i>, groot 1 hectare 45 aren 85 centiaren, palende oost naer den noorden de weide van denzelven heer Vallacys, oost naer den zuiden en van zuiden den Beverdykvaerd, van westen hovenierhof van d’herberg van berglie-Cioigny te Heiiinghe, en steenweg van Loo naer Dixmude. Gebruikt door sieur Carolus Ludovicus Van- bee, met regt van pacht tot 11 november 1862, a> ii den prys van 161 iranco 66ccnlitneu by jare, boven de belastingen. 6 Koop. Een perceel Zaeiland, bekend by ka daster sémie B, n 339, op de grootte van een hectare 6 aren 90 centiaren, palende oost en zuid zaeilanden van mynheer deconinck, te Ypërèn, west den betim merden grond en zaeiland van sieur Ferdinandus Feryn, te Loo, on noord de oude straet van Loo naer Nieucappelle. Gebruikt door den voornoetnden Louw, om door den kooper daer aen hand te slaen, met het opdoen dun aenstaenden oogst. 7 Koop. Een perceel Zaeiland, bekend hy ka daster sectie A, n.” 838, op de grootte van een hectare 73 aren 50 centiaren, palende oost de dreve van me vrouw Carton te Yperen, zuid en noord naer den oosten de weilanden van dezelve, west en noord naer weilanden van den heer Deconinck te dewelke dezen koop vrye passagio naer den westen Yperen, over l. heeft tot op de straet leidende van Loo Nieucappelle. Ook gebruikt door steur Louw, om handslag golyk den voorgaendeu koop. 8 Koop. Een perceel Hooigras, by kadaster be kend seelie B, n.* 252, op de grootte vao 1 hectare 46 aren 50 centiaren, palende oost de hooilanden van Pieter Liefooghe, te Elverdinghe, den heer Mabieu te llvssel, Mr Pieters, notaris te Beninghe, mevrouw Carton tu Yperen, en den heer graef dc Theux, zuid naer den oosten jouffrouw Domecent te Yperen, en de Ketumelbeke, west Mr. Bortier, noord hooiland van sieur Delefortrie te Nieucappelle, en de kerkfabriek van Beninghe. Gebruikt door sieur Louw, om handslag met 1 1 november 1859. -■ Koopen 2 tot inbegrepen 8 uitmakende de Hof stede genoemd de groote Koudestheure, te samen groot ingevolge kadaster 32 hectaren 17 aren 75 centiaren, zullen ook by verzameling wezen geveild. 9 Koop. Een party Hooigras en Zaeiland, by kadaster bekend onder de sectie B, n.” 328c, 328st«, 829 en 330, op de grootte van 2 hectaren 26 aren 80 centiaren, palende oost de straet leidende van den llaezewynd naer den Koosendal, west naer den zuiden en van zuiden de weide van den heer Degroole- Paret, te Dixmude, west den 2." koop, en noord zaeiland van den notaris Floor, te Loo. Gebruikt, te weten; hel hooigras door sieur Caro lus Vanhee,. met pacht tol 11 november 1862, aun den prys van 110 francs 50 cenlimen by jarc, boven de publyke lasten, en hel zaeiland is gebruikt door Elias Buussmaere, met regt tot hel opdoeu de vrug- ten van den aenstaenden ougst. 10 Koop. Eene Velweide, by kadaster bekend sectie A, n.“ 322, 323 en 324, op de grootte van 8 hectaren 17 aren 10 centiaren, palende oost de weiden van sieur Nereus Verleude, te Loo en Francis Deliouck, te Caeskerke, zuid weide van den heer doctor Vallaeys te Poperinghe, west weiland vnn sieur Engelbertus Vereecke te Nieucappelle, en noord zaeilanden van vrouw de weduwe Rabau ta Yperen en Franciscus Pieters, te Nieucappelle. Deze weide is gebruikt door sieur Joannes Carolus Boussemaere te Loo, met regt tol 11 november 1859, eu beeft vrye passagie op de weide van sisur Ver eecke, tol aen de straet. SCHULDVORDERING. 11 cm laelsten Koop.— Eene Schuldvordering be dragende in hoofdsom tot 600 francs, ten inlreste van vier ten honderden in hel jaer, eischbaer sedert 14 October 1856, verschuldigt door wylen Carolus Vandooren te Loo, gehy pothekeerd op zyii huis al- daer, slaende binnen Loo, ter weslzyde van de Noordstraet. De licitatie-verkooping der voorenstaende goede ren, gebeurd ten opzichte der minderjarige daer in gerecht, kragtens octrooi verleend door de reglbank van eersten aenleg, zitting houdende te Veurne, dour het ambt van dim Notaris FLOOR, ter residentie van Loo, d.ier toe gecommitteerd, ten overstaen van den heer vrederegter van hel kanton Rousbrugge- llaringhe. De voorwaerden der verkooping, bewyzsn van eigendom en sclietskaerten, berusten tea inzage der gegadigde, ten kantoore van voornoemden Notaris FLOOR.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1