V E U it A’ E V A A i HUI S, HOFSTEDEN, fii Ml fffl ti; Illi ill openbaer tc verkoopen, BINNEN LOO. Openbare Verkooping van een A'.1' 17 GO. JAER. ISoO. ZATERDAG 21 MEI I en L r» Reninghe. beplante Hof- i e, gelegen by den Haezewynd, langst den steenweg Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke GESTAEN BINNEN VEURNE, Gemeente Loo. Gemeente Nieueappelle. Gemeente Reninghe. Gemcentens Loo en Nieueappelle. Nog gemeente Loo. Gemeente Nieueappelle. algemeene Tijdingen, Marktprijzen en llandelzaken. Éen Nummer, en éen Supplement op half blad, per week. Gemeente Loo. Gemeentcns Loo, Nieueappelle Gepicente Loo. IIVERITVH 2 Voor stad worden SCHOONE ■to van liet aen de weilanden met 11 november den heer Vanden- van noorden den 1 november 1862, 161 irancs 66 centimen by jare, I blad, Ooststraet an het rvk. Prys van Op Woensdag, 23 Mei, ten 3 ure namiddag, ter herberg de Ploeg, bewoond door Dominion; Ion ell binnen de stad Veurne, op S." Walburga ker zal den Notaris BEERRAERT, ter residentie va veringhem, in ééne zitting openbaer, aen de s biedende verkoopcn inschryving, BETAELBAl.il VOOROP: 6 franks ’sjaers. 3 fr. 215, 6 maenden. 1 fr. 73. 3 maenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 715 l> maenden. 2 fr. 215 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr.20 ’sjaers. OP DE MARKT. ■r I* 6 Koop. Een perceel Zaeiland, bekend by ka daster sectie B, n.* 389, op de grootte van een hectare 6 aren 00 centiaren, palende oost en zuid zaeilanden van mynheer deconinck, Ie Yperen, west den betim merden grond en zaeiland van sieur Ferdinandus Fcrvn, te Loo, en noord de oude straet van Loo naer Nieueappelle. Gebruikt door den voornoemden Louw, om door den kooper daer aen band te slaen, met het opdoeti den aenstaenden ougst. 7 Koop. Een perceel Zaeiland, bekend by ka daster sectie A, n.“ 338, op de grootte van ecu hectare 73 aren 50 centiaren, palende oost de dreve van me vrouw Carton te Yperen, zuid en noord naer den oosten de weilanden van dezelve, west en noord naer den westen weilanden van den heer Deconinck to Yperen, over dewelke dezen koop vrye passagio heeft tot op de straet leidende van Loo naer Nieueappelle. Ook gebruikt door sieur Louw, om handslag gelyk den voorgaenden koop. 8 Koop. Een perceel Ilooigras, by kadaster be kend sectie B, n.* 252, op de grootte van 1 hectare 46 aren 50 centiaren, palende oost de hooilanden van Pieter Liefooghe, te Elverdinghe, den heer Mahieu te llyssel, Mr. Pieters, notaris te Reninghe, mevrouw Carton tc Yperen, en den heer graef da Theux, zuid naer den oosten jouffrouw Doiueccnt te aen dc zaeilanden met het opdoen den ougst zelvo jaer, en daer naer. 3 Koop. Eene Vetweide by kadaster bekend sectie B, n.° 99, op de grootte van 2 hectaren 37 aren 10 centiaren, verbappende op de westzyde, pa lende van oosten en noorden de weide van sieur Engelbertus Vereecke te Nieueappelle, van zuiden den volgenden koop, van westen naer den zuiden de straet leidende van het gehuchte den Haezewynd naer de herberg den Roosendael en west in de happe, de weide van denzelvcn Vereecke. Gebruikt door dito Louw, om handslag met 11 no vember 1859. 4 Koop. Een ander Vetweide, bekend op het plan kadastrael der gemeente Loo, sectie B, n."’ 100, 101, 102a, 105a en lüö.v, en op het plan ka- dastrael der gemeente van Nieucappclle, sectie A, n.’ 330a, te samen groot 2 hectaren 80 aren 60 cen tiaren, palende oost weide van den heer doctor Vallaeys te Poperinghe, zuid den steenweg van Dix- mude, met den zuidwesthoek een klein grondeke Overschot van het bedde van den zelven steenweg, west de straet leidende naer den Roosendael, noord den voorgaenden koop en de weide van sieur Engcl- berlus Vereecke, te Nieucappclle. Ook gebruikt door denzelvcn Louw, om handslag met 1 I november 1859. 5 Koop. Nog eene Vetweide, bekend op het plan kadastrael der gemeente van Loo, sectie B, n.* 103a, en op het plan kadastrael der gemeente van Nieueappelle, seelie A, n.* 339b, groot 1 hectare 45 aren 85 centiaren, palende oost naer den noorden do weide van dcnzelven lieer Vallaeys, oost naer den zuiden en van zuiden den Beverd) kvaerd, van westen hovenierhof van d’herberg van berghe-Croigny te Reninghe, en I steenweg van Loo naer Dixmude. Gebruikt door sieur Carolus Ludovicos Van- hec, met regt van pacht tot 11 aen den prjs van I" boven de belastingen. Yperen, en de Kemmelbeke, west Mr. Bortier, noord hooiland van sieur Delefortrie te Nieueappelle, en de kerkfabriek van Reninghe. Gebruikt door sieur Louw, om handslag met I l november 1859. Knopen 2 tot inbegrepen 8 uitmakende de Hof stede genoemd de groote Koudeicheure, te samen groot ingevolge kadaster 32 hectaren 17 aren 75 centiaren, zullen ook by verzameling wezen geveild. 9 Koop. Een party Honigras en Zaeiland, by kadaster bekend onder de sectio B, n.“ 328c, 328bis, 329 en 330, op de grootte van 2 hectaren 26 aren 80 centiaren, palende oost dc straet leidende van den Haezewynd naer den Roosendal, west naer den zuiden en van zuiden de weide van den heer Degroote- l’aret, te Dixmude, west den 2." koop, en noord zaeiland van den notaris Floor, te Loo. Gebruikt, te weten; hel hooigras door sieur Caro lus Vanhee, met pacht lot II november 1862, aen den prys van 1 10 francs 50 centimen by jarc, boven de publyke lasten, en het zaeiland is gebruikt door Elias Boussmacre, met regt lol hel opdoen de vrug- teu van den aenstaenden ougst. 10 Koop. Eene Vetweide, by kadaster bekend sectie A, n." 322, 323 en 324, op de grootte van hectaren 17 aren 10 centiaren, palende oost de weiden van sieur Nereus Verlende, tc Loo en Francis Dehouck, te Caeskerke, zuid weide van den hoar doctor Vallaeys te Poperinghe, west weiland van sieur Engelbertus Vereecke te Nieueappelle, en noord zaeilanden van vrouw de weduwe Rabau la Yperen en Franciscus Pieters, Ie Nieueappelle. Deze weide is gebruikt floor sieur Joannes Carolus Buussemaere le Loo, met regt lol 11 november 1859, en heeft vrye passagio op de weide van sieur Ver eecke, tot aen de straet. SCHULDVORDERING. 11 en laettlen Koop.Eene Schuldvordering be dragende in hoofdsom lol 600 francs, ten intreste van vier ten honderden in het jaer, eischbaer s derc 14 October 1856, verschuldigt door wylen Carolus Vandooren te Loo, gehypothekeerd op zyn huis ai- daer, staende binnen Loo, ter westzydo van du Noordstraet. De licilatie-vcrkooping der voorenstaende goede ren, gebeurd ten opzichte der minderjarige daer in gerecht, kragtens octrooi verleend door de regtbank van eersten aenleg, zitting houdende tu Veurne, door liet ambt van den Notaris FLOOR, ter residentie van Loo, daer toe gecamMiitleerd, ten overstaen van den heer vrederegter van het kanton Rousbrugge- Haringhe. De voorwaerden der verkooping, bewyzen van eigendom en schetskaerlen, berusten ter inzage d< r gegadigde, ten kantoore van voornoemden Notaris FLOOR. Men abonneert zich op het bureel van het N.’ 34, te Veurne, en op al tic poltkanluoren Insertion, 15 centimen den drukregel. F.en afzonderlik nummer 20 het supplement 15 c.’ Alle allichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, titNHAEL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe le zenden. Donderdag 16 Junius 1859, ten twee uren namid dag, in dc afspanning het Stadhui*, i< Loo, zal ge beuren de openbare Verkooping, in .rnc enkele zitting, agtcrvolgens de voorschriften <lcr wet van den 12 jtlliius 1816, ten overstaen ran den heer Vrederegter van het kanton Rousbruggt - lariuglie, van dc nacrschrevcn Goederen: 1 Koop. Eene zeer wel betimmerde Hofstede, groot volgens kadaster 15 hectaren 61 aren 70 cen tiaren, bekend op het plan sectie A, o." 68, 69, 70, 74, 137, tot en met 149 en 328, palende oost hof- ulacls van dc kinderen Matlhys, nog oost d. weide 'Ir. Dujardin-Depattin, te Brugge, zuidoost den Slop- gatvaerd, nog zuid de weiden van den heer Dujardin- Ihpatlin en hel bureel van weldadigheid »an loo, met den zuidwesthoek weide van liet bureel van wel dadigheid van Nieueappelle, west de straet leidende van den Roosendael naer den Rahbelaer, noord de wide van d< kinderen Matlhys en dc zaeilanden van den In i Bortier, en de nummers 24 en 68 sectie A van In t plan kadastrael, makende te samen eene happende party, palende oost zaeiland van mevrouw de burggravin de Nieuport, nog oost en zuid zaci- latiden van het bureel van weldadigheid van Loo, west de vooriiocmde straet, west naer den noorden en van noorden zaeilanden van mevrouw de Nieuport. Deze hofstede is gebruikt door sieur Carolus l.tldo- vicus Vanhee, met regt van pacht tot 1 October 1862, aen den geringen prys van 1105 francs by jare, boven de contributies. Eene sehoone, wel betimmerde en stede, genoemd de groote Koudescheu het gehuchte t' 'an Loo naer Dixmude, in het geheel groot volgens de oude titelen 32 hectaren 75 aren 38 cenliaicn, en volgens kadaster 32 hectaren 17 aren 75 centiaren, verdeeld in dc zeven volgende koopeu. 2 Koop. Dc Hofplat'ts met alle do Gebouwen, Cour, Hovenierhof, Boomgaerd, Veltegras. Melkgras, .M.ieigras en Zaeilanden, te samen groot 21 hectaren 27 aren 80 centiaren, makende eenen blok, bekend op het plan kadastrael sectie B, n.** 192. 103, 194, 195. 100, 809, 810, 311a, 812, lot inbegre pen 318, palende van oosten de weide van vrouw de weduwe Rabau, te Yperen, zaeiland van den notaris Floor, te Loo, den koop negen hier agter, zaeiland van den heer D<groote-Paret, te Dixmude, en weide van vrouw Prudence Spilliaert te Veurne, zuid alwaer de uildreve ligt den steenweg van Dixmude, west zaei landen van mevrouw de gravin Visart Deman te Sint Kruis, ten noordwesthoeke de weide van jCarolus Lobbfdey te lloogsiadecn andere, noord zaeilanden van mynheer Ya.ncanegheni, vrouw de weduwe d’Autricourt te Dixmude, zaeiland en weiland van Philippus Louw en Carolus Louw, en noordoost weide van vrouw de weduwe Rabau le Yperen. Gebruikt door sieur Joanes Jacobus Baptiste Louw, den kooper zal daer van mogen het gebruik nemen, te weien: aen de Gebouwen mei 1 augustus 1859,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1