VAN VEIT DINE s HOES T EDE, HOFSTEDEN, 8 WOONHUIZEN S opcnbaer te vcrkoopcn BINNEN L00. Openbare Verkooping eener allerbeste N.r 1701. JA&R. 48.9. ZATERDAG 28 MEI en Handelzaken. Te vcrkoópen te Alveringhem. ld. schoone I 1 $1 EN CYNSGROND, GESTAEN EN GELEGEN TE SINT-RICKIERS EN ALVERINGHEM. ZAEILANDEN en GRAZINGEN, Blad voor Annoncen, Landbouwnicuws, politieke Gemeente Loo. 53/ St. Ridders en Alveringhem. St. Rickiers. en algemccne Tijdingen, Marktprijzen Èen Nummer, en een Supplement op hall blad, per week. Gemeente St. Rickiers. Alveringhem en St. Rickiers. St. Rickiers. Gemecntens Loo, Nieucappelle en Reninghe. Gemeente Loo. Gemecntens Loo en Nieucappelle. All! EK IEV6 E-Bl.t Voor stad dit blad gedrakt, warden 80 centiaren. groot 30 aren 50 centiaren. aren an ge niet LLhihuhwSF Prys van met allerbeste als mede van inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 8 inaenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 75 6 inaenden. 2 fr. 25 3 inaenden. Voor Frankryk 11 fr.20 ’sjaers. Donderdag 16 Junius 1859, ten twee uren namid dag, in de afspanning het Stadhuis, te J.oo, zal ge beuren de openbare Verkooping, in eene enkele zitting, agtervolgens de voorschriften der wet van den 12 junius 1810, ten overstaen van den heer Vredcregter van het kanton Rousbrugge-Haringhe, van de naerschreven Goederen 1 Koop. Eene zeer wel betimmerde Hofstede, groot volgens kadaster 15 hectaren 01 aren 70 cen tiaren, bekend op het plan sectie A. n.«’ 68, 69, 70, 74, 137, lot en met 149 en 328, palende oost hof- plaets van de kinderen Malthys, nog oost de weide Mr. Dujardin-Depallin, te Brugge, zuidoost den Slop- gatvaerd, nog zuid de weiden van den heer Dujardin- Dtpaltin en hel bureel van weldadigheid van Loo, nu t den zuidwesthoek weide van het bureel van wel dadigheid van Nieucappelle, west de straet leidende plan kadastrael der ge 102a, 105a en dasirael der gemeente, n." 330a. te samen gro 1 tiaren, palende oo Vallaeys te Popering mude, met den zuit st teek overschot van het 1 e«ide west de straet leidenc. r den voorgaenden koop i piieuca 12 koop. Eene partie Zaeiland, S, A, n.' 255, groot 44 aren 80 centiaren. 13 Zoop.Eene partie Zaeiland, S’ A, n.’ 256, groot 28 are» 20 centiaren. 14 Zoop. Eene partie Zaeiland, S. A, n.r 257, groot 30 aren 50 centiaren. 15 koop.Eene partie Zaeiland, S. A, n.* 231, groot 1 hektare 33 aren 60 centiaren. 16 koop.Eene partie Zaeiland, groot 63 70 centiaren, S. A, ti.’ 252. 17 koop.Eene partie Zaeiland, groot 54 aren 70 centiaren, bekend op ’t kadaster St. Riekier, S. A, n." 88, en op ’t kadaster van Alveringhem, S. C, n.’ 570. 18 koop. Eene partie Zaeiland, groot 57 aren 20 cent., bekt nd op ’t kadaster Sint Rickiers, S. A, n.' 87, en Alveringhem S. C, o.r 569. 19 koop. Eene panic Zaeiland, in Sint Rickiers en Alveringhem, groot 60 aren 90 centiaren, op ka daster Sint Rickiers, S. A, n.' 86, en Alveringhem, S. C, n.' 568. Den 19 koop is in pachte by Carolus Van Drommc, tot 1 October 1881, aen 78 franks by jare. 20 koop. Een Huisje metap en dependentiën cn I hektare 23 aren 75 centiaren. S. A, n.“ 75, 76, 77, 73b, 78c en 72. 21 koop. Eene partie Zaeiland, groot 67 aren 30 cenliareu, S. A, n.’ 74*. 22 koop Eene partie Zaeiland, groot 65 aren 90 centiaren, S. A, nj 73a 23 en laetste koop. Eene partie Zaeiland, groot 69 aren 10 centiaren, S. A, n.' 71. Al de goederen, achter welke er geen pachter noch pachtprys te zien is, zyn gebruikt door de inedever- koopers Pieter Cornille, Louis Cornille, Charles Cornille, Therezia Cornille, Izabella Cornille en Amelia Cornille, met aenslag aen al dezelve achter hel afdoen der vruchten van dezen jare 1859. Er zullen verscheido verzamelingen toegestaen worden. Alles breeder besohrevcn by plakbrieven. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststract IN.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooron van het rvk. Insertion, IScentimen den drukregel. Een afzondcrlyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 c.’ Alle affichcn, by de uitgevers van dit blad gedrakt, warden ëëihiaei onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Op Macndag, 20 Jnny, 1859, ten 2 ure namiddag, ter herberg de Hhelonka, bewoond door Charles Grinunelpicz, ter dorpplaets van Alveringhem, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, in eene zitting, aen de meestbiedenden opcnbaer verkoopen I koop. Eene behuisde en betimmerde Hofstede, niet huizingen, smllingen, pompen, aclpiitten hektaren 72 aren 30 centiaren, grond van bouwen, hovenierhoven, cour, boomgaerden fruitboomen, gras- en zaeilanden, gelegen te Sint- Rickiers, aen de Kruisstraet naer den Burgmolen, S. A, n.r' 235, 236a, 230b, 237*, 237bis, 238, 234, 230, 232 en 229. Prvzy van overtenemen ingemacktc kassen: 270 fr.' ld. van boomen123 van doornhagen274 BELASTING. Den kooperzal ten zynen laste moeten nemen ccn jaerlyksche lyfrente van 435 franks 35 centimen, het leven gedurende en in profyte van Barbara Cecilia Cornille, rentenierslcr te Veurnc, oud 72 jnren. .2 koop. 2 parlyen Zaeiland, tc S.1 Rickiers, S. A, n." 250 eu 251, groot 2 hektaren 12 aren 80 cent. 3 koop Een Huis, in 3 woonsten, genaamd de Pannenhuiten, niet 1 hektare 82 aren 34 centiaren, te Sint-Rickiers, S. A, n.“ 101, 102, 103, 104, 105, 106, 100, 99 cu 98. 4 koop. Twee partyen Zaeiland, te Sint-Rickiers, groot 1 hektare l ar< 60 centiaren, S. A, n." 95 cn 96. 5 koop. Twee partyen Zaeiland, te Sint Rickiers, groot 1 hektare 34 aren 38 centiaren, S. A, n.'94. 6 koop. Vier partyen Zaeiland, te Sint Rickiers, groot 1 h< ktare 74 aren 30 centiaren, S. A, n.” 89, 90, 91 en 92. 7 koop. 97 aren 55 centiaren, grond van ge bouwen, hovenierhof, water, gras, zaeiland cn b >om- gaerdwaerop een huis staet en stallingen aen Carolus Van Dronime, bekend op’t kadaster van Al- veringhcm, S. C, n.« 571, 573, 574 en 575. 8 ko»p. /9 aren 72 centiaren Zaeiland, S. A, n.' 79. 9 koop. 1 hektare 49 aren 55 centiaren Zaei land, S. A,n." 80, 81, 83 en 84. 10 koop.2 parlyen Zaeiland, groot 1 hektare 78 aren.S. A, n." 82 en 63. 1 koop. Een perceel Hovenicrgrond, groot 3 aren 92 centiaren, S A, n 226 en 227, alwaer een huis opsiaet aen Pieter Beseyne. van den Roosendael naer den Rabbelaer, noord de weide van de kinderen Malthys en de zaeilanden van den heer Bortier, en de nummers 24 en 63 sectie A van het plan kadastrael. makende te samen eene happende party, palende oost zaeiland van mevrouw de burggravin de Nieuporl, nog oost cn zuid zaei- latiden van het bureel van weldadigheid van Loo, west de voornoetnde straet, west naer den noorden en van noorden zaeilanden van mevrouw de Nieuport. Deze hofstede is gebruikt door sieur Carolus Ludo- vicus Vanhee, met regt van pacht tot 1 oclober 1862, aen den geringen prys van 1105 francs by jare, boven do contribution. Eene schoone, wel betimmerde en beplante Hof stede, genoemd de groote Koudescheure, gelegen by het gehuebte den Uaezewynd, langst den steenweg van Loo naer Dixmude, in het geheel groot volgens de oude titelen 32 hectaren 75 aren 38 centiaren, cn volgens kadaster 32 hectaren 17 aren 75 centiaren, verdeeld in de zeven volgende koopen. 2 Koop. De Uofplaels met alle de Gebouwen, Cour, Hovenierhof, Bootngaerd, Vollegras, Melkgras, Maeigras en Zaeilanden, te samen groot 21 hectaren 27 aren 30 centiaren, makende eeuen blok, bekend op hel plan kadastrael sectie B, n.’" 192,193,194, 195, 100,309,310, 311a, 312, tot inbegrepen 318, palende van oosten de weide van vrouw de weduwe Rabau, te Yperun, taeiland van den notaris Floor, te Loo, den koop negen hier agter, zaeiland van den heer Degroole-Paret, te Dixmude, cn weide van vrouw Prudence Spilliaert te Veurne, zuid alwaer de uitdrevu ligt den steenweg van Dixmude, westzaoi- landen van mevrouw de gravin Visart Deman te Sint Kruis, ten noordwesthouke dc weide van Carolus Lobbedey te lloogstndeen andere, noord zaeilanden van mynheer Vancaneghem, vrouw de weduwe d’Autricourt te Dixmude, zaeiland en weiland van Philippus Louw en Carolus Louw, en noordoost weide van vrouw de weduwe Rabau te Yperen. Gebruikt door sieur Joanes Jacobus Baptiste Louw, den koopcr zal daer van mogen het gebruik nemen, te weten aen de Gebouwen met l augustus 1859, aen de zaeilanden met het opdoen den ougst van het zelve jaer, en aen de weilanden met II november daer naer. 3 Koop. Eene Vetweide by kadaster bekend sectie B, n.° 99, op du grootte van 2 hectaren 37 aren 10 centiaren, verbappendc op de westzyde, pa lende van oosten en noorden de weide van sieur Engclbertus Vereecke te Nieucappelle, van zuiden den volgenden koop, van westen naer den zuiden de straet leidende van het gehuchte den Haezewvnd naer de herberg den Roosendaal en west in de happe, de weide van denzelven Vereecke. Gebruikt door dito Louw, om handslag met 11 no vember 1859. 4 Koop. Een ander Ve:weide, bekend O[S het ;m< ute Loo, sectie B, n.°‘ 100, Ï0I, 102a, 105a en 106a, en op het plan ka- v Nieucappelle, sectie A, ectaren 80 aren 60 cen- wt iite van den heer doctor 't i den steenweg van Dix- een klein grondeke van den zehen steenweg, den Roosendael, noord de weide van sieur Engel- bertus Vereecke, te leucappelle. Ook gebruikt doo“ denzelven Louw, om handslag met 11 november 59. 5 Koop. eene N tweide, bekend op het plan kadastrael der gemeente van Loo. sectie L. r 7

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1