VAN VEURNE. HOESTERE, KOOPDAG HOPSTE DE, K o o p d a g van I AEN HET Openbare Verknoping eencr allerbeste WOONHUIZEN ENGELSCHE OEÖTiiiiS te bekomen, STELLIGE TOEWYZING I nil 1 L WOENSDAG JUNI I8Ö0. 1 Te verkoopen te Alveringhem. V;' I* 1 EN CYNSGROND, CESTAEN EN GELEGEN TE SINT-RICKIERS EN ALVERINGHEM. ZA EILANDEN en GKAZINGEN, Alveringhem en St. Rickiers. St. Rickiers. St. Rickiers en Alveringhem. St. Rickiers. Slaet slechts op 61,825 /'r. Porceleinen, Landbouwgeluig, Reeslia'en, Hooi en Strooi, gezaegd en Brandhout, Mest, enz., als ook van Vruchten te velde, TE SIMT RICKIERS. Gemeente St. Rickiers. ‘’Vd” ld. 1 II K? SUPPLEMENT AD VERTE WIE-BL4 80 centiaren. steenbakkery. van |i|J van i i strooi, mest en aele, betaling, mils de onkosten en en te stellen solvabele met allerbeste als mede van Der staende, draeijende en roerende werken eenen afgebroken KUURN4V1NDMOLEN, te Nieuport, In de Palen, by de herberg de Ark van Noé, zal plaets hebben Vrydag 3 Juny 18159, ten twee ure na middag. 11 groot 44 aren groot 28 aren 20 centiaren. 14 koop. Eene groot 30 aren 50 centiaren. I” - - - groot 1 hektare 33 aren 60 centiaren. Op Donderdag 7.rt" en Vrydag 8July, 1859, en des noods nog den volgenden dag, telkens ten 12 ure ’s middags juist te beginnen, ter te verkoopen hofstede, bewoond door de kinderen Curnille, t» Sint Rickiers, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, open- baer verkoopen, het gene volgt Meubelaire goederen.Alleaerd-, gleis-, koper en tinwerk, soepkommen, veel witte en gekleurde telloeren, kristalynen karaffen, kristalen bierglazen, en andere, kristalen wynglazen, porceleimm vazen, kristalynen oliestelsel, kabaretten, bierkannen, kof- fykannen, veel messen, fourchelten en lepels; spie gels, m.irmitten, ketels, moors, porcelcinen koffyser- vice; voorts stoelen, zetels en banken, keukentafels, coulissetafels, dubbele tafels; schrapaeijen, groote kleederkassen en kommoden horlogien en kassen; slaeplakens, sargien, schoone bedderyen, behangs Is; wollen en pluimen matrassen, hoofdeinden, nacht tafels; en algemeenelyk alle huisraedsvoorwerpen, te veel om te melden. Landbouwgeluig, enz. Veel brakhouwen, rakels, spaden, kuipen en standen, aelkordeelen 4 wagens, met breewielen, en andere, 2 karren met breéwielen, 2 kordewagens, 2 zooien, 4 ploegen, 7 eegden, sleden, tollen, inestplanken, schroöpeerden, m.slhaken, vorken, dorschvlegels, vans, windmolens, schalen e i gewigten, graenmaten, dorschzeilen, ydele zakken, koeibanden, planken, bierboomen, ganturén, hom- mclsteker, ustcncilen van de verwery, kaesprrso, znerkarteclen, einsels, werkbanken, slypsteumm, berrien, veel groote en kleine leederen beetraep- niolen, enz., enz. Reestialen.Zeven melkkoeijen, vier jaerlingi u, drie kalvers, twee werk poerden, zes jonge zwynen, veel hennen en haenden. Hooi en Strooi. Twaelf duizend booten klaver- h«oi, vier duizend bundels strooi. Hout. Vier honderd boedels brandhout, veel rollingen, veel stukken gezaegd hout, nieuwe bal- lien, regelingen, schuttingen en al de delttuigen, en af te trekken g< bouwen. .Heit. Circa 70 voeren peurden-, koei-en zwvne- mcsl, al de aéle in de puiten. Pruchten te velde. Circa 12 hektaren tarwe, 87 aren rogge, 3 hektaren haver, 5 hektarMi 69 aren boonen, 60 aren aerdappels, 87 aren vlas, 3 hectaren klavers, S/' snede, 3 hektaren nagras. OUDE VAN DEN KOOPDAG. Den l.,u‘ dag zal verkocht worden een deel van ’t menagie, al de beestialen, al ’l landbouwgeluig en ’thont.Den 2.dag het ander deel van ’t mena gie, hooi en strooi, mest en aele, en de vruchten te velde. Alles op tyd van 1 ’t gereed komptant betalende, eu bekende borgen. In het Hotel de In Rhétoriyue, Houtmarkt ia Veurne. van overtenemen ingemackte kassen: 270 fr.' van hoornen123 van doornhagen 274 BELAITING. Den kooperzal ten zynen laste morten nemen een jaerlyksclie lyfrente van 485 franks 85 ceiiiimen, het leven gedurende en in profyte van Barbara Cecilia Cornille, renteniersler te Veurne, oud 72 jaren. 2 koop. 2 partyen Zaeiland, te S.‘ Rickiers, S. A, n." 250 en 251, groot 2 hektaren 12 aren 80 cent. 8 koop Een Huis, in 8 woonsten, genaemd de Pannenhuizen, met 1 hektare 82 aren 34 centiaren, te Sint-Rickiers, S. A, u." 101, 102, 108, 104, 105, 106, 100, 99 en 08. 4 koop. Twee partyen Zaeiland, te Sint-Rickiers, groot 1 hektare 1 are6Ócentiaren, S. A, n.” 95 en 96. 5 koop. Twee partyen Zaeiland, te Sint Rickiers, groot 1 hektare 84 aren 88 centiaren, S. A, n.’ 94. 6 koop. Vier partyen Zaeiland, te Sint Rickiers, groot 1 hektare 74 aren 80 centiaren, S. A, n.” 89, 00, 91 en 92. 7 koop. 97 aren 55 centiaren, grond van ge bouwen, hovenierhof, water, gras, zaeiland en boom- gaerdwaerop een huis slaet en stallingen aen Carolus Van Dromme, bekend op ’t kadaster van Al- veringhem, S. C, n." 571, 578, 574 en 575. k»»p. 79 aren 72 centiaren Zaeiland, S. A, n.’ 79. 9 koop. 1 hektaro 49 aren 55 centiaren Zaei land, S. A, n.” 80, 81, 83 en 84. 10 koop. 2 partyen Zaeiland, groot 1 hektare 78 aren.S. A, n." 82 en 63. 11 h00p,Een perceel Hoveni- rgrond, groot 2 tren 92 centiaren, S. A, n 226 en ^27, alwaer een huis opslaet aen Pieter Beeeyne. 12 koop. Eene partie Zaeiland, S, A, n.r 255, i aren 80 centiaren. 12 koop.Eene partie Zaeiland, S- A, n.' 256, partie Zaeiland, S. A, n.' 257, 15 koop. Eene partie Zaeiland, S. A, n.' 231, groot 1 hektare 33 aren 60 centiaren. 16 koop.Eeno partie Zaeiland, groot 68 aren 70 centiaren, S. A, n.’ 252. 17 koop.Eene partie Zaeiland, groot 54 aren 70 centiaren, bekend op ’t kadaster St. Rickier, S. A, n.‘ 88, en op ’t kadaster van Alveringhem, S. C, n.’ 570. 18 koop. Eene p vrtie Zaeiland, groot 57 aren 20 cent., bekt nd op 't kadaster Sint Rickiers, S. A, n.’ 87, en Alveringhem S. C, u.' 569. 19 koop. Eene partie Zaeiland, in Sint Rickiers en Alveringhem, groot 60 aren 90 centiaren, op ka daster Sint Rickiers, S. A, n.' 86, en Alveringhem, S. C,n.’ 568. Den 19 koop is in pachtc by Carolus Van Dromme, tol 1 October 1881, aen 78 franks by jaro. 20 koop. Een Huisje metap-en dependentiën en 1 hektare 23 aren 75 centiaren. S. A, ii.“ 75, 76, 77, 73b, 73c en 72. 21 koop Eene partie Zaeiland, groot 67 aren 30 centiaren, S A, n.’ 74*. 22 koop Eene partie Zaeiland, groot 65 aren 90 centiaren, S. A, n.r 78* 23 en laetsle koop. Eene partie Zaeiland, groot 69 aren 10 centiaren, S. A, n.* 71. Al de goederen, achter welke er geen pachter noch pachlprys te zien is, zyn gebruikt door de medever- koopers Pieter Cornillc, Louis Cornille, Charles Curnille, Tlierezia Cornille, Izabella Cornille en Amelia Curnille, met aenslag aen al dezelve achter hel afdoen der vluchten van dezen ja re 1859. Er zullen verschelde verzamelingen toegestaen worden. Allee breeder beschreven by plakbrieven. Zal plaets hebben te Nieuport, ter afspanning den Peltkaen, Dinsdag 7 Junius 1859, ten twee ure na middag, van de zeer goede gelegen te Sehoore, kanton Nieuport, onlangs ge- bruikt geweest door wylen sieur Pieter Devos, en nu onverpachtgrout 11. 18-78-80 C zeer dienstig voor De inlichtingen zyn te bekomen by den Notaris JOORIS, te Nieuporl. ZEER MERKWEERDIGEN Op Macndag, 20 Juny, 1859, ten 2 uro namiddag, til herberg de Rhetorika, bewoond door Charles (Irimmelprez, ter dorpplaels van Alveringhem, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, in eenozitting, aen de mt< stbiedeuden openb.ier verkoopen 1 koop. Eene behuisde cn betimmerde Hofstede, met huizingen, stnllingen, pompen, aelpulten en b hektnren 72 aren 80 centiaren, grond van ge bouwen, hovenierhoven, cour, boomgnerden met fruitboumen, gras- en zaeilandon, gelegen te Sint- Rickiers, aen de Kruisstraet naer den Burgmoleii, s. A, U 235, 286*, 230b, 237*, 237bis, 238, 234, 280, 232 en 229.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1