Tm VAN VEURNE H oopdaij va n f I11 1'11 I I lil I 1 II i yj ij II It t'1 i hi SI I ƒ1 fl Ui o o p (I n Huis en UI i‘a I A EN II ET f K O O P D A G GROENE KLAVERS I' Menagie-Goederen KOOP DA G j I Hf TE PACHTEN, I Publieke Aenbestediuj». ML i|i lil WOENSDAG S JUNI 1850. f TE Het Kollegic Schepenen TE ALVERINGHEM, If 1 T E A D I N K E R K E, Digt by de Panne-brug te Veurne. i vil EN ANDER MEUBEL-VOORWERPEN, TE POLLINCIIOVE. ISENBERG HE. J||j| Ij' i Ir ?ii ■1 I'lJ I j I van Burgemeester en der stad Veurne. I Gemeente Alveringhem, gehuchte Forthem. SUPPLEMENT i 11) VERTE VI =3 i Door verandering van woonsle. a Gehuchte Forthem, Openbaer Ie verkoopen. By bevel De Sekretaris, CH.’CLAEREBOVDT. een Mm op den akker, O’ 1 van m 7 w ui en en 43 i tM.ikSaiS» V j Maekt kenbaer dat’er op Woensdag 22 dezer loopende maciid Juny, om vier t.rcn na middag, in eene zalen van het Stadhuis, za! overgegaeu worden hyaibodtotde openbare Aeidiesteding van voor gestelde metsel-, arduin-, timmer-, schryn-, yzer-, lood-, glas- en schilderwerken, voor de bouwing van eene Aubette voor den octroy beambten, geplaetst naby de poort leidende naer Nieuport. Het devies niet het kohier van lasten en voor- waerden berusten in het Sekrclariaet dezer stad ter inzage der gegadigde. Gedaen te Veurne, den 1 Juny 1839. Burgemeester en Schepenen, N. VAMERBEIDE. Om met den eersten October aenstaende, in ge bruik te treden, de Pannen-fabriek. te Northern langst den Loo-vaerd. Inlichtingen te bekomen by den heer DF. BREYNE- DU B01S, te Dixraude. Zaterdag 2 July 1850, om een ure namiddag pre cies, ter hofstedeken der weduwe vnn sieur .Intonius outt-nier, ter plaets van Iscnbcrghe, Koopdag van mcnagic-goedoren bestaende in kas sen, koinmoden, beddingen, koper-, tin- en aerde- werk; kuip en kern-allaem, akker-geluig, windmolen, •led graeniakken, pannen, brandhout, gizaegd hout, lioulbondels, en fnsceel. Voorts (wee melkkoeiien, een kalf, het pluimgedierte, benevens 29 ar. n aren bootten. De koopen van 20 franks cn daer beneden, bene vens den 10 penning van alle de koopen. comptanl te betalen, degene boven de 20 franks op tyd van betaling ten kantore van den Notaris DE CAE, te. Alveringheui. mg t J Op Donderdag 9 Juny 1839, om drie uren na-, middag, zal’er op het land toebehoorende aen jouf- frouw de weduwe van den heer August Ollevier t« Veurne, overgegaen worden tot de openbare ver knoping van ontrent twee hectaren allerbeste gro nu Klavers van de eerste snede staende op liet land, nevens de gewezen Postery, van westen de calehiedc leidende van Veurne naer de Panne, digi by de stad Veurne. Te vergaderen op het land. Op drie maenden tyd van betaling, mits stellendu goede en solvable borg ter aenveerding van .l.-n deurwaerder BRIL, te Veurne. I]- 'HMI IM rMW—I Ilf 11 IT rn-tlfttm i 7 Mest. Circa 70 voeren poerden-, koei-cn zwyne- mest, al deaclein de putten. t'iuchten te velde. Circa 12 hektaren tarwe, 87 aren rogge, 3 hektaren haver. 5 hektaren 69 areil boonen, 60 aren aerdappels, 87 aren vlas, 3 hektaren klavers, 2.4e snede, 3 hektaren nagras. ORDE VAN DEN KOOPDAG. Den l.’,,“ dag zal verkocht worden een deel van 't menagic, al de beestialen, al ’t landbonwgeluig en 't hout. Den 2 4e° dag het ander deel van ’t mena- gie, hooi cn strooi, mest en aele, en de vruchten te velde. Alles op tyd Op Donderdag 7."" cn Vrydag 8.'1” July, 1889, cn des noods nog den volgenden dag, telkens ten 12 ure s middags juist te beginnen, ter te verknopen hofstede, bewoond door de kinderen ConuUc, te Si t Rickiers, Zal dun Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, Open baer Verknopen, hel gene volgt V inbelnii e goederen.Allenerd-, gleis-, koper en tiuwerk, soepkommen, veel witte en gekleurde telloeren, krislalynen karaffen, kristalen bierglazen, en andere, kristalen vvvnglazen, porceleiiien vazen, kristnlynen oliestelscl, kabaretten, bierkannen, kof- Fykanuen, veel messen, fourchetten en lepels; spic- •cls, marmitten, ketels, ntoors, porceliinen kuilyser- ice; voorts stoelen, zetels en banken, keukentafels, •onlisselafeis, dubbele tafels; schrapaeijen, groole ilt-ederkassen en kommoden horlogien en kassen; laeplakens, sargien, schoons bedderyeu, behaugs Is; vollenen pluimen matrassen, hoofdeinden, naclil- ifelsjen algemeenelyk alle hnisraedsvoorwerpcn, te cel om te melden. I.andboutcgetuig, enz. Veel brakhouwen, rakels, paden, kuipen en standen, aelkordeelen4 wagens, iet brcêwielen, en andere, 2 karren met breewielen, kordewngens, 2 zooien, 4 ploegen, 7 eegden, sleden, vllen, mestplanken, schrodpecrden, mesthaken, arken, dorsehvlegels, vans, windmolens, schalen en "wigten, gracnmaten, dorschzeilen, ydele zakken, oribanden, planken, bierboomen, gantieren, hom- elsteker, ustencilen van de verwery, kaesperse, icrkarteclen, einsals, werkbanken, slypsteenen, ■men, veel groote cn kleine leederen beetraep- olen, enz., enz. Beestialen. Zeven melkkoeijcn, vier jacrlingen, ie kalvers, twee werkpeerden, zes jonge zwyncn, el hennen en haenden. Hooi en Strooi. Iwaelf duizend booten kïaver- 'oi, vier duizend bundels strooi. Hout.— Vier honderd bondels brandhout, veel Hingen, veel stukken gezaegd hout, nieuwe bal- n, regelingen, schottingen cn al de delttuigcn, af te trekken gebouwen. ■Mfcww e- 11'rr r .Ji. u ZEER MERKWEERDIGEN van Porceleiiien, Landbouwgctuig, l'cestialen, Hooi en Strooi, gezaagd en Brandhout, Mest, enz., als ook van Vruchten te velde, TE SINT RICKIERS. Dynsilag 21 Junins 1859, ten acht uren en half ’s morgens en ten een ure en half naer middag, in dc pastory te Pollinchove, ten profyto van den eerweerden heer pastor Scholaert, Koopdag vnn het grootste gedeelte vandehuis- kateilen, bestaendc in coulisse en andere tafels, stoelen, beddebakken, behangsels, sargien, bed dingen, kassen, commoden, horlogie met orgel, Alles op tyd van betaling, mils de onkosten cn ’t gereed komptaivt betalende, en te stellen solvabele en bekende borgen. Gestaen en gelegen Op Maendag, 1 I.'1"' July, 1839, ten '3 ure namiddag ter herberg, .S'.'" Cecilia, bewoond door Jan I au Coillie, te Alveringhem, gehuchte l’orthein, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, in eene zitting openbaerlyk verkoopen acn den meest biedenden Eenige koop. Een HUIS, gebouwd in steen en in pannendak, behelzende: eene woonplaels, kamer, kelder, voute, alles overzolderd en een stal ook in steen en bedekt met pannen, benevens den grond, den besloten kour cn Itovenierhof hier alles medc- gaende, gestaen en gelegen binnen de gemeente van Alveringhem, op hel gehechte Forthem, van oosten langs de I.oovaerd, palende van zuiden aen het huis cn erve van Francis Dobbelaere, en aen de erve van den heer Geldof, van westen voorhoofdende op den dvk der I.oovaerd, van noorden acn hel huis en erve van Pieter Maes, en van oosten aen den grond van Louis Vernieuwe. Dit Huis en Erve is bewoond en gebruikt door den v> r .tmper sieur CharlesStraeiburgh, kuiper, om door deo kooper «laervan in het genot te treden, met den eersten mei 1880. Titelen en Verkoopvoorwaerden zyn, ter inzage van een ieder ten kantoorc van voornoemden Notaris BEERNAERT. koolstove, spiegels, geëncadreerde printen, koper, tin, gleis, poreelyn, glas en ki yslael, aerde en steeneii potten, yzcre kommen en potten, st inden, onder andere twee groote en goede wasehstanden, meei- stande, kuipen en seulen, groote en kleinu ladders, braedlrommel, geverfde en andere sparren, hove- niers-allacm, lyiiwaed-koorden, groote en kleinu gordynen, dwalen en servetten, brand en gezaegd hout, boonperssen en ryzen, eene groote menigte boeken, immers nog veel ander objecten, te lang om te vermelden. De koopen van 10 francs en dner beneden met gereed geld, die boven de 10 francs, op drie maen den tyd van betaling, mits borgstelling. f?

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1