VAN VEURNE. Huis en Erve HOES T EDE 5 t 1 I A EN HET KOOPDAG K O O P D A G Openbare Verkooping W O O N H U 1 Z E N 1 Menagie-Goederen HUIS I WOENSDAG IS JUNI 1S59. 1 Tc verkoopen tc Alveringhem. 274 575. k/t TE ALVÉRINGIIEH, TE ISENBERGHE. ZAEILANDEN en GRAZINGEN, EN CYNSGRO.XT), 8ESTAEN FA GELEGEN TE SINT-RICKIERS EN ALVERINGHEM. - EN ANDER MEUBEL-VOORWERPEN, TE POLLINCHOVE. LIC1TATIE-VERKOOPING Gemeente Alveringhem, gehuchte Forthem. Gemeente St. Ricliicrs. Alveringhem cn St. Bickicrs. St. Rickiers. St. Biehicrs cn Alveringhem. St. Rickiers. I SUPPLEMENT adverted groot 28 aren 20 centiaren. 50 centiaren. 16 koop.Lem parlie Zaciland, groot 63 aren aren to Door verandering van woonste. 3. Gestaen en gelegen Gehuchte Forthem, Openhaer te verkoopen. eencr allerbeste met allerbeste als mede van zwyn rri en 43 van Dit Finis en Erve is bewoond en gebruikldoor den vrrkooper sieur Chai les Slraelbvr <jhkuiper, outdoor den kooper daervan in hel genot te treden, niet den eersten mei 1860. Titelen en Verkoopvoorwaerden zyn, ter inzage van een ieder ten kantoore van voornoemden Notaris BEERNAERT. .hiwmwwimw .iii. im i iii. aa— van een Ten dienste van Herberg niet de Erve daer inedegaendo staende en gelegen ter gehucht de Dry Koniiigen, TE HOÜTHEM. Op Maemlag, !l.d” July, 1859, ten 3 ure namiddag ter herberg, S.‘* Cecilia, bewoond door Jan I au Coillie, te Alveringhem, gehuchte Forthem, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, in eene zitting openbaerlyk verkoopen aen den meest biedenden Eenige koop. Een HUIS, gebouwd in steen en in pannendak, behelzende: eene woonplaets, kamer, kelder, voute, alles overzolderd en een stal ook in steen en bedekt met pannen, benevens den grond,/ den besloten koor en hovenierhof hier alles mede- gaende, gestaen en gelegen binnen de gemeente van Alveringhem, op het gehuchte Forthem, van oosten langs de Loovaerd, palende van zuiden aen het huis en erve van Francis Dobbelaere, en aen de erve van den heer Geldof, van westen voorhoofdende op den dyk (Ier l.oovaerd, van noorden aen het huis en erve van l’ieti r Maes, en van oosten aen den grond van Louis Vernieuwt). Dynsdag 21 Junius 1859, ten acht uren en half ’smorgens en ten een ure en half naer middag, in de pastorv te Pollinchove, ten profvte van den Woensdag 13 July 1859, ten 3 uren naer noene, in de herberge de Fabryque, by Veurne, bewoond by d’beer Charles ilerlevede, 'Zal den Notaris DE CAE, ter residentie van Alve ringhem, ter interventie en overslacn van don heer Vrederegter van het kanton van Veurne, bygeslaen van zynen Greilier, overgaen in eene zitting zonder verder uitstel tol de openbare Licilatie-verkoopiug van een HUIS en verdere edelicien ten diensten van herberg, en 15 aren 18 centiaren erve daer mede- gaende, staende en gelegen ter gehuchte de dry koningen, gemeente lloulhem. bezuiden de Broek- slraet, bewoond en gebruikt by sieur Pieter Joannes Lahaye, aenslag met degeldtelling. üp conditiën berustende ten kantoore van den ge- naemden Notaris DE CAE. Zaterdag 2 July 1859, om een ure namiddag pre cies, ter hofstedeken der weduwe van sieur Antonins Couttenier, ter plaets van Isenherghe, Koopdag van menagie-goederen bestaende in kas sen, kommoden, beddingen, koper-, tin- en aerde- werk; kuip en kern-allaem, akker-getuig, windmolen, deel graenzakken, pannen, brandhout, gezaegd hout, houtbondels, en fasceel. Voorts twee melkkoeijen, een kalf, een r het pluimgedierte, benevens 29 aren Vlas aren boonen. De koopen van 20 franks en daer beneden, bene vens den 10 penning van alle de koopen, comptanl te betalen, degene boven de 20 franks op tyd van betaling ten kantore van den Notaris DE CAE, Alveringhem. 12 koop.—Eene partie Zaeilaml, S, A, n.’ 255, groot 44 aren 80 centiaren. H koop.Eene partie Zaeilaml, S’ A, n.’ 256, 14 koop. Eene partie Zaciland, S. A, tl.’ 257, groot 30 aren 50 centiaren. 15 koop.Eene partie Zaeilaml, S. A, n.' 231, en ten een ure en half naer pastory te Pollinchove, ten profyte eerweerden heer pastor Scholaert, Koopdag van het grootste gedeelte van de huis- kateilen, bestaende in coulisse en andere tafels, Op Macndag, 20 Jtiny, 1859, ten 2 uro namiddag, ter herberg de Hhetorika, bewoond door Charles Grimuiclprtz, ter dorpplaets van Alveriti; hem, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, in eene zitting, ncu du nicest biedenden openhaer verkoopen 1 koop. Eene behuisde cn b. timmerde Hofstede, met huizingen, stallingen, pompen, aelputten en hektoren 72 aren 30 centiaren, grond van ge- jouwen, hovenierhoven, cour, bootngnerden met ruitboomen, gras- en zaeilandeit, gelegen te Siut- Jickiers, aen de Kruisstraet naer den Burgmolen, A, n 235. 230*, 236s, 237*, 237tus, 233, 234, !8(>, ‘J32 en 229. Fryzy van overtenemen ingemaekte kassen: 270 fr.’ ld. vnn hoornen123 ld. van doornhagen BELASTING. Den kooper zal ten zynen laste moeten nemen een lerlyksclto lyfrente van 435 (ranks 35 cenlimeii, het •ven gedurende en in profyte vnn Barbara Cecilia ornille, rentenierster te Veurne, oud 72 jaren. 2 koop. 2 partyen Zaeilaml, te S.1 Rick iet s, S. A, 250 en 251, groot 2 hektoren 12 aren 80 cent. 3 koop Een Huis, in 3 woonsten, genaemd de anueirhuizcn, met 1 heklare 82 aren 34 centiaren, Sint-Rickiers, S. A, n.” 101, 102, 103, 104, 105, )6, 100, 99 en 98. 4 koop. Twee partyen Zaeilnnd, tc Sint-Rickiers, Ooi 1 hektare 1 arcöOcentiaren, S. A, n." 95 en 96.. 5 koop. Twee partyen Zaeilaml, te Sint Rickiers, Ooi 1 hektare 34 aren 38 centiaren, S. A, n.'94. 6 koop. Vier partyen 'Zaeilnnd, te Sint Rickiers, not 1 hektare 74 aren 80 centiaren, S. A, n." 89, 91 en 92. 1 koop. 97 aren 55 centiaren, grond van ge- uwen, hovenierhof, water, gras, zaeilaml en boom- l,‘ wacrop een huis slaet en stallingen aen roltts an Droinine, bekend op ’t kadaster van Al- ringhem, S. C, n." 57 573 en 1573 1 koop. 79 aren 72 centiaren Zaciland, S. A, 79. koop. 1 hcktnro 49 aren $5 centiaren Zaci- <1, S. A, ii." 80, 81, 83 en 84. 0 koop. 2 partyen Zaeilaml, groot 1 hektare aren, S. A, n.” 82 en 63. 1 koop. Een perceel Hnvcniergrond, groot 2 n 92 centiaren, S. A, n226 cn 227, alwacr een s opstaet aen Pietcr Bcseyno. groot 30 aren groot 1 hektare 33 aren 60 centiaren. 16 koop.Lenu 70centiaren, S. A, ir.' 252. 17 koop. Eene partie Zaciland, groot 54 70 centiaren, bekend op T kadaster St. Riekier, S. A, o.88, en op ’l kadaster van Alveringhem, S. C, n.’ 570. 18 koop. Eene partie Zaciland, groot 57 aren 20 cent., bek' nd op ’t kadaster Sint Rickiers, S. A, n.' 87, en Alveringhem S. C, n.’ 569. lOZdop.Eene partie Zaeilaml, in Sint Rickiers en Alveringhem, groot 60 aren 90 centiaren, op ka daster Sint Rickiers, S. A, n.' 80, en Alveringhem, S. C, n.’ 508. Den 19 koop is in pachte by Carolus Van Droinmc, tot 1 October 1881, aen 78 franks by jarc. 20 koop.Een II o isjc met ap-en dependentiën cn 1 hektare 23 aren 75 centiaren. S. A, n." 75, 76, 77, 73ti, 73c en 72. 21 koop. Eene partie Zaeilamlgroot 67 aren ’30 centiaren, S A, n.' 74*. 22 koop Eene partie Zaciland, groot 65 aren 90 centiaren, S. A, n.r 73*. 23 en tactile koop. Eene partie Zaciland, groot 69 aren 10 centiaren, S. A, n.’ 71. Al degoederen, achter welke er geen pachter noch pa< liiprys te zien is, zyn gebruikt door de inedevcr- koopers Pietcr Cornille, Louis Cortiille, (diaries Cornille, Therezin Cornille, Izabella (.ornille en Amelia Cornille, met aenslag aen ai dezelve achter het afdoen der vr uchicn van dezen jarc 1859. Er zullen versclieido verzamelingen tocgestacn worden. Alles breeder beschreven by plakbrieven.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1