VAN VEURNE. 1 il 1 1*1 1 I, 1 lofstcde, Si o o p d a g M ÖT P D A G AEN HET LJ E X T R A 1 T. r Openbare Verkooping van SAE1LAND Elï HOOIGRAS gelegen in VÉÜRNE-BEOOSTERPOORT. 11 Illi I i i fel R flw Openbare Verkooping i il 1 1 1 ,y 1 ju» I '1 I il WOKNSBAC 22 JUNI 1R5Ö. O II; I -J Vrydag 8 sb TE ft p Maendag 18 July, 1859, ten 3 ure namiddag, ter Iil> Bl OH fct ’ll TE STEENKERKE, by Veurne. De tier koopen zyn by accu mu te gebragt 68,100 fr. 1/2 p. 7» instclpenning. Porceleinen, Landbouwgetuig, Bcestialen, Hooi en Strooi, gezaegd en brandhout. Mest, enz., als ook van Vruchten te velde, TE SINT RICK IERS. Gemeente Veurne, seklie Beoosterpoort. VAN' MEUBELEN, LADBOUWGETUIG, BEESTIALEN, HOUT EN VRUCHTEN TE VELDE, POLLINKHOVE 3 I SUPPLEMENT 1 f. eg—a ^BL.. B vouriioemden Notaris j I L .A' I au quatrc aoüt proehain, Palais de Justice, en Tribunalil ordonne In n trsi s Alles op 4 maentlen tyd van betaling, mits zich ge strenge! yk gedragende aen al de voor te leien kondilieu. Wncrvan den D1FI.N HIVIN’ OVERSLAG, zonder nigeu hoegenaetnden uittlel, zul plaeU hebben Uerdag 2 July 1859,, om 8 tire precies na mid- ig. in den Holland er, op de kleine Visclimarkl te ttggi- en bestaende in Een’c HUFSTI HE met 11.81 41 11 C. en volgens Kinster 11. 30-08-50 C. all. i In str GRAS en LAW elie II, A.? 313 li 321 inclii«, 268 a 276 inc!us, 201, 1 An, 320. 328, 329, 330, 3.8 en 204. llj affiche verdeeld in 4 Loopcn. Gebruikt tot I October 1864, door Hendrik Beetle, Is 2736 frs. ’s jaers boven nl.e lasten. Belast met erne Ijfn-nte van 684 fr. ’s jaers, in be- c*e van inejtif'rouw de w.iiuwe van M. Jacobus ddyn, rviilenlerege te Brugge, die geen afslag tal •n op de koopsomme. tytel* plant en conri'trn beditlen ten kontoren yotan„en VAN DER UOFSTADT en DE BLSSCHERE, thugge. D’un jugement rendu par Ic Tribunal de 1.'* instance scant a Fumes, province de la Flandre O cidi nlnle, faitant functions de Tribunal de commerce, en date du dix-huil Juin 1800 cin- quaule tictif, dOmeut enregistré sur expedition, il result,* que le sieur Edouaid Octet, marchand it L'lxmiide, a éié declare en élat de faillitu et que la dale de la cessation de ses pavements cst reporter nu premier Février tie la meme année. Le jiigement ordonne nu cr*',anciiTs du failli de faire nu griffe de ce Tribunal, la declaration de leurt eréanccs, dans In tlelai de vingt jours A compter du la date de ce jugement II fixe jour pour la cldluru du proccs-verbal de vérificalion des créancen au vingt cl un Juil- let proehain, a neuf heures du matin, et pour les débats sur les contestations a nail re de cette verification des crlances, ttetif heures du matin, au Jhambre du Conseil dc ce ’apposition des seellés n la maison du failli; il 1,1 mine pour J ige commissaire a la iaillitr, mou lt, ur le Juge Ilk NICKER, cl pour curatcur mai- re DaSIZL DE IIA ENT aiocat a Fumes; final, ment I ordonne l’exécution protisoirede ce Jugement. Pour txtrail conforme, Le curatcur de la faillite, Dasul DE IIAE.AE. van ccne schooue ZEER MERKWEERDIGEN van Op Donderdag, 14 July, 1859, ten 13 ure ’s mid dags juist te beginnen, ial den Notaris EEERNAERT, te Alveringhem, met bevoegd ministerie, opeubaer verkóopen, te Pollinkhovc, in den Kievithoek, ten huize aiw.er Carolus Beitadiclus De Cryte onlangs overleden is, liet gene volgt Meubelen. Alle aerd- koper-, tin- en gleiswerk, stoelen, tafels, horlogie; lellojren, lepels, iiiesse.n en fourchellen; kotfykaunen, vieren potten, moors, kui pen en stand, n, roonistanden en vleesehstaiiden, kuip- en kernalaem; beildenjen, slaeplakeus wollen sargien, hoofdeinden, behangsel; kassen, sclirap'aei, water- en inelkseulen, seltuppeo, lang en brandei, koperen fournuis, 30 kilos iwiynevleesch, en veel meer voorwerpen te lang om te melden. Landbouwgetuig.Brakhouwen, spaden, rakels, aelstanden, 2 kordewagens, lyfeegd.: on lyflolle, roestbaken, dorschvlegels, wans, windmolen eu toe- behoorten, grammaten, ydele lakken, en andere den landbouw belrekkelyk. Beeslialen.Twee meikkoeij.m een jacrling, een kali, een iwyneietig met jongens, haen en hennen. Hout. 500 bundels brandhout, faced eenige ge- i.aegde planken,alle b dlien, regelingen en dillpersen. I tuchlen te telde 52 aren tarwe; 8 aren rogge; 9 aren hater; 44 aren bootten, 15 aren aer.lappels, 1 hektare 31 aren nagras, en do fruiten in den boonigaerd. ,H Op Donderdag 7.u" en Vrydag 8.,,eo July, 1859, en des noods nog den volgenden dag, telkens ten 13 ure ’s middags juist te beginnen, ter te verkoppen hofstede, bewoond door de kinderen CorntUe, te Sii.l Rickiers, Zal den Notaris EEERNAERT, te Alveringhem, open- bacr v; rkoopeit, liet gene volgt Meubetaile goederen.Alleaerd-, gleis-, koper en lii.wcrk, so. pkommen, ved witte en gekleurdo tellooren, krisialynen karaffen, kristalen bierglaien, en andere, kristalen wynglaien, porceleinen vazen, kristalynen oliesldsel, kalt tr. tien, bierkannen, kof- fykaimeu, veel messen, fourchett m en têpds; spie gels, marmitten, ketels, moors, porceleinen koffyser- vice; voorts stoelen, iet. Is en banken, keukentafels, cotilisselalds, dubbele tafels; schrapaeijen, grooto kleed, i k ss. tt en kommudeii horlogien en kassen; slat plakt lts, sargien, schoone bedder jen, behang* Is; wollen en pluimen matrassen, hoofdeinden, nac >1- tafels; en algemeciidyk alle hitisraedsvoorwerpen, te veel om Ie niel'len. Landbouwgetuig, cm. Veel brakhouwen, rakels, spaden, kuipen en standen, ad kordeden 4 wagens, niet brcèwielen, en ander.-, 2 karren met brcèwielen’ 2 kordewagens, 2 looien, 4 ploegen, 7 eegden, sl den, tollen, in. stplanken, schroópeerden, mesthaken, vorken, dorsóhvlcgds, vans, windmolens, schalen en. gewiglen, graenmaten, dorsebieilen, ydele lakken, koeibanden, planken, bierboomen, ganticren, hom- mdsteker, uslencilen van de Verwery, kaesperse, met karteelen, einsels, werkbanken, slypsteencn, berrien, veel groole en kleine leederen beetraep- molen, eni., eni. Heeshalen. Zeven melkkoeijen, vier jaerlingen, drie kalvers, twee werkpeerden, les jonge iwynen, veel hennen en haenden. Hooi en Strooi. Twaelf duizend booten klaver- hooi, vier duiiend bundels strooi. Hout.Vier honderd bondds brandhout, veel rollingen, veel stukken geiaegd hout, nieuwe bal- lien, regelingen, schuttingen en al de delltuigen, en af te trek ken gebouwen. ülest. Circa 70 voeren peerden-, koei-eu zwtyne- mesl, al deaêlein de putten. l'ruchten te telde. Circa 12 hektaren tarwe, 87 aren rogge, 3 hektaren haver. 5 hektaren 69 arcri boonen, 60 aren aerdappds, 87 aren vlas, 3 hektaren klavers, 2.de snede, 3 hektaren nagras. ORDE VAN DEN KOOPDAG, flag tal verkocht word n herberg «le Vapegaei, bewoond door Hendrik Hessels, te Veurne Beooslerpnort. Zal den Notaris EEERNAERT, ter residentie van Aleringhem, openb.ter acit de meestbiedenden ver koppen 1 Koop. Du hoeveel licit) van 78 are. 69 centi aren, ouder Jlaeigr.ts en Zaeiland, gelegen biitm n de geiueei.le Veurne, seklie Beoosterpoort, bekend op het kadaster, seklie C, nummer* 347bis. 339tkh, en gedeeltelyk van 339tns, strekkende o..st en west, palende van noorden aen de weide en uilwegtircef van dett heer Thibaut De. Hoesinghe le Zweveieele, gebruikt door Joannes David, op hall gract.t. van oosten aen weide van den telveii heer Ihibaut De Hoesinghe, ook gebruikt door Joannes David, van luiden aen den volgenden koop, op p mistaken ten oosten en westen gesteld, en van w.sle.. op eeno uitwegtlrcef, de welke op ongeveer honderd meters afstand uilkomtop dc VVnlpen-d.tmslraet. 2 en laelsle kop. De hoeveelheid van 1 bektaro 25 aren 85 centiaren Maeigras, gelegen in Viinne, seklie Be< ost-rpoortnevens voorgaecden knop langs tien noordkant, bekend op Let kadaster s. klie C, nummer 33) en gedeeltelyk nummer 339sis, stick- kende <>ok oosten west, palende van noorden aen voorga ntli'n ko p op twee paelsiakee, van ooctei. op h tlf gracht, aen dm eigendom der erfgenamen van den heer August Ollcvier, te Veurne, van luiden aen weide van Eduard Maes, hovenier le Veurne, op half gracht, en van westen op gemelde uilwi gdreef uitko mende op korten .tfsi.n tl op de W.ilpeml mistrad. I). i.' k‘open een eu twei ij n gebruikt door llen- diik llui/ghe, landbouwer ie Avec.ippelIe. niet pacht tot I oclober 1862, aen 209 fr.’ boven tic lasten. Kotidiiien eu eigendomslilel ijn ter image van rcn ieder, ten kantore van voornoemden Notaris jjEERNAERT. In de Kierithoek. Den l.“” tlag tal verkocht won! n een deel van ’t menagie. al de beesli.ilen. al ’t Iiii lbouwgetnig en T hout. Den2de" dag het ander deel van T mena gie, hooi en strooi, mest en aele, en de vruchten te velde. Alles op tyd van betaling, mits de onkosten en ’t gereed koniptant betalende, en te stellen solvabele en bekende borgen. VERTE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1