VAJ VEÜRAE Huis en Erve ll® <7 't hE| I M HOES T EDE, met allerbeste ^1'1 I il I ■E -jfl f I 11 t 11 I I i 4 ZAEILAND EN HOOIGRAS wil1’ HUIS TE PACHTEN, WOONHUIZEN J: Openbare Verkooping van Openbare Verkooping eener allerbeste ZATERDAG 25 JUNI I8Ö9. JA KR. s p* en N.r l’«5. J VEURNE-REOOSTERPOORT. TE ALVERINGHEM, Gehuchte Forthem, Openbaer te verkoopen. i, I LICITATIÉ-VERKOOPING van een Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke *;-ï 53? Gemeente Alveringhem, gehuchte Forthem. r._ algemcene Tijdingen, Marktprijzen en Handelzaken. Éen Nummer, en een Supplement oP hall' blad, per week. Verzameling van koop 12 tot en met 16, te zamen ingesteld fr. 11,000-00. St. Rickiers en Alverin ,hcm. 19, te zamen ingesleld fr. 5,000-00. St. Rickiers. Verzameling van koop 20 tot on met 25, te zamen ingesleld fr. 11,000-00. ZAE1LANDEN en GRAZINGEN, als medo van EN CYNSGROSD, Gemeente St. Rickiers. Alveringhem en St. Rickiers. St. Rickiers. Mtneling van koop 1 toi cn mct jq, ie za. ingesteld fr, 50,000-00. In gesteld fr. 50-00 koop. Eene partie Zaeiland, S, A, n.’ 255, 44 aren 80 centiaren. Gemeente Veurne, sektic Beoosterpoort. - AB VERTEVI Voor stad dit blad gedrukt, warden groot 30 aren 50 centiaren. 30 227, alwaer gelegen in Gestaen en gelegen ■I sail I B Prys van aren 55 centiaren Zaei- Woensdag 13 July 1859, ten 3 uren naer noene, in de herberge de Fabryque, by Veurne, bewoond by d’hecr Charles Jlerlsvede, Ten dienste van Herberg met de Erve daer medegaendo staende en gelegen ter gehucht de Dry Koningen, TE HOÜTHEM. Om met den eersten October aenstaende, in ge bruik te treden, de Pannen-fabriek te Vorlhum, langst den Loo-vaerd. Inlichtingen te bekomen by deu heer DEBREINE- DU B01S, te Dixmude. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maanden. 7 franks ’«jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr.25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’«jaers. Zal den Notaris DE CAE, ter residentie van Alvo- ringhem, ter interventie en overstaen van d<m beer Vrederegler van het kanton van Veurne, bygestaeu van zynen Greflier, overgaen in eene zitting zonder verder uitstel tot de openbare Licilalie-verkooping van een HUIS en verdere edeficien ten diensten van herberg, en 15 aren 10 centiaren erve daer tuede- gaende, staende en gelegen ter gehuchte de dry koningen, gemeente llouthem, bezuiden de Broek- straet, bewoond en gebruikt by sieur Pieter Joannes Lahaye, aenslag met degeldlelling. Op conditiën berustende ten kantooro van den ge- naemden Notaris DE CAE. Op Maendag, 1 July, 1059, ten 3 ure namiddag ter herberg, Cecilia, bewoond door Jan Pau Coillie, te Alveringhem, gehuchte Forthem, Zal den Notaris BEEHNAEHT, to Alveringhem, in eene zitting openbaerly k verkoopen aen den meest biedenden Eenige koop. Een HUIS, gebouwd in steen en in pannendak, behelzende: eene woonplaets, kamer, kelder, voute, alles overzolderd en een stal ook in steen en bedekt met pannen, benevens den grond, den besloten kour en hovenierhof hier alles mede— gaende, gestaen en gelegen binnen de genii n j van Alveringhem, op hel gehuchte Forthem, van oosten langs de Loovaerd, palende van zuiden aen nel huis en erve van Francis Dobbelaere, en aen de erve van den heer Geldof, van westen voorhoofdende op den dyk der Loovaerd, van noorden aen hel huis en erve van Pieter Maes, en van oosten aen den grond van Louis Vernieuwe. Dit Huis en Erve is bewoond en gebruikt door den verkooper sieur Charles Sh aetburgh, kuiper, om door den kooper ilaervan in het geuol te treden, niet deu eersten mei 1860. Titelen en Verkoopvoorwaerden zyn, ter inzage van een ieder ten kanloore van voornuemden Notaris BEERNAERT. «Ion abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraat N.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rva. Insertien, IBcentimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 c.* Allo aflichen, by de uitgevers van ttsaxEL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. 1Z koop.Eene partie Zaeiland, S‘ A, n.’ 256, groot 28 aren 20 centiaren. 14 koop. Eene partie Zaeiland, S. A, n.' 257, groot 30 aren 50 centiaren. 15 koop.Eene partie Zaeiland, 8. A, u.' 231, groot I hektare 83 aren 60 centiaren. 16 koop.Eene partie Zaeiland, groot 68 aren 70centiaren, S. A, n.’ 252. 17 koop.Eene partie Zaeiland, groot 54 aren 70 centiaren, bekend op ’t kadaster St. Hiekier, S. A, n.’ 88, en op ’t kadaster van Alveringhem, S. C, n.' 570. 18 koop. Eene partie Zaeiland, groot 57 aren 20 cent bekend op ’l kadaster Sint Rickiers, S. A, n.' 87, en Alveringhem 8. C, n.’ 569. löAoop.Eene partie Zaeiland, in Sint Rickiers en Alveringhem, groot 60 aren 90 centiaren, op ka daster Sint Rickiers, S. A, n.' 86, en Alveringhem, S. C, n.' 568. Den 19 koop is in pachte by Carolus Van Droinme, tol I October 1881, aen 78 franks byjare. Verzameling van koop 17 tol en met 20 koop. Een Huisje melap-en dependentiën en 1 hektare 23 aren 75 centiaren. S. A, n." 75, 76, 77, 73b, 73c en 72. 21 koop. Eene partie Zaeiland, groot 67 aren centiaren, S A, n.'74*. 22 koop Eene partie Zaeiland, groot 65 aren 90 centiaren, S. A, n.r 73* 23 en laetsle koop. Eene partie Zaeiland, groot 69 aren 10 centiaren, S. A, n.‘ 71. Al de goederen, achter welke er geen pachter noch pachtprys te zien is, zyn gebruikt door de medever- koopers Pieter Cornille, Louis Cornille, Charles Cornille, Therezia Cornille, Izabella Cornille en Amelia Cornille, met aenslag aen al dezelve achter hel afdoen der vruchten van dezen jare 1859. Er zullen versebeide verzamelingen loegestaen worden. Alles breeder besekreven by plakbrieven. ESTAEN EN GELEGEN TESINT-RICKIERS EN ALVERINGHEM. Te verkoopen te Alveringhem. Op Maendag, 4 July, 1859, ten 2 ure namiddag, :r herberg de llheloiika, bewoond door Chailes 'fimtnelpiet, ter dorpplaets van Alveringhem, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Iveringhem, overgaen lot den ABSOLUIEN 10E- -AG van: 1 koop. Eene behuisde en betimmerde Hofstede, ct huizingen, stallingen, pompen, nelputlen en Inktaren 72 aren 30 centiaren, grond van ge- luwen, hovenicrhoveii, cour, boomgaarden met uithoornen, gras- en zaeilanden, gelegen te Sinl- ckiers, aen de Kruisstrael naer den Burginolcn, A, n 235. 236*, 236s, 237*, 237bis, 238, 234, 0, 232 en 229. rvzy van overlenemen ingemaekte kassen; 270 fr.’ fd. van bootnen123 ld. van doornhagen274 BELASTING. Den kooper zal ten zynen laste moeten nemen een rlykache lyfrente van 435 franks 85 centime)), het en gedurende en in profyte van Barbara Cecilia mille, renluniersler te Veurne, oud 72 jaren. knop. 2 parlyen Zaeiland, te S.‘ Rickiers, S. A, 250 en 251, groot 2 hektaren 12 aren 80 cent. I X00p Een Huis, in 3 woonsten, genaemd do uienhuizen, met 1 hektare 82 aren 34 centiaren, int-Rickier», S. A, n." 101, 102, 103, 104, 105, I, 100, 99 en 98. koop. Twee partyen Zaeiland, te Sinl-Rickiers, <>l 1 hektare 1 are60centiaren, S. A, n." 95 en 96. koop. Twee partyen Zaeiland, te Sint Rickiers, ot I hektare 34 aren 38 centiaren, S. A, n.’94. koop. Vier partyen Zaeiland, te Sint Rickiers, at 1 hektare 74 aren 80 centiaren, S. A, n." 89, 01 en Q2. koop. 97 aren 55 centiaren, grond van ge wen, hovenierhof, water, gras, zaeiland en boom 'dwaerop een huis staet en stallingen aeu dus Van Dromme, bekend op’l kadaster van Al- i.ghem, S. C, h.” 571, 573. 574 en 575. 0°°^' aren 72 centiaren Zaoiland, 3. A, ^P- 1 hektare 49 A, n.- 80, 81, 83 en 84. Aaop. 2 p.,rljt.|| Zaeiland, groot 1 hektaro •en,S. A, n." 82 en 63. koop. Een perceel Hoveniergrond, groot 2 92 centiaren, S. A, n226 en 227, alwaer een opstaal aen Pieter Beseyne. Op Maendag 18 July, 1859, ten 3 ure namiddag, ter herberg de Papegaei, bewoond door Henarik Hostels, te Veurne Beoosterpoort, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, openbaer aen de meestbiedenden ver koopen 1 Koop. De hoeveelheid van 78 aren 69 centi aren, onder Maeigras en Zaeiland, gelegen binnen do gemeente Veurne, sektie Beoosterpoort, bekend op het kadaster, sektie C, nummers 347bis, 339tïr, en gedeeltelyk van 339bis, strekkende oost en west, palende van noorden aen de weide en uitwegdreef van den heer Tbibaut De Boesinghe te Zwevezeele, .Kr

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1