VAN VEUilNE. Koopdag s I I w I AEN HET KOOPDAGEN KOOPDAG KOOPDAG Te Veurne. VEND1TIE KOOPDAG :|M| yyOJ8NSDA« 5» JVNI Feld- IN DE 1000 GEMETEN, GEMEENTE MOERES. TE ISENBERGIIE. IIOOIGRAZEN en VELDVRUCHTEN, TE BULSCAMP EN LOO. IN KUIP- EN KERNALAEM, AKKERGETLTG, BEESTI ALEN EN VilLLIlTLN TE VELDE, TE BE VER EN. Van Huisraed, Kuip- en Kernalaem, Wagen- haruas, Beeslialen, Veldvruchten en ander Voorwerpen, (Door uilsclieiding en verandering van woonst.) I H SUPPLEMENT i i ADTERTEIT DOOR WTSCBtlDIKG TAR BEDRTP. ▼an jA1 partia en ge en volgenden dag, tel- nacr middag, op dn LOO. Donderdag 7 July 1859, ten drie uren na middag, Op het land hier onder aangewezen, Zal gehouden worden koopdag van de terwe, aerdappelen, witte boonen en verdere veldvruchten staende binnen de stad Loo, op de partie land ge noemd Itlont terrible. Net den gereeden gelde. Alle» betaelbaer in handen van Cu BDTAEYE te Loo. Zaterdag 1 July 1859, om een ure namiddag pre cies, ter hofstedeken der weduwe van sieur Antonius Couttenier, ter plaets van Isenberghe, Koopdag van menagie-goederen bestaende in kas sen, konirooden, beddingen, koper-, tin- en aerde- werk; kuip en kcrn-allaem, akker-getuig, windmolen, deel graenzakken, pannen, brandhout, gezaegd hout, houtbondels, en fasceel. Voorts twee melkkoeijen, een kalf, een zwynen het pluimgedierte, benevens 29 aren Vlas en 43 aren boonen, De koopen van 20 franks en daer beneden, bene vens den 10 penning van alle de koopen,comptant te betalen, degene boven de 20 franks op tyd van betaling ten kantore van den Notaris EE CAS, ta Alveringhem. De beestialen bestaende in een werkmerrie, S melkkoeijen, een jaerling-vecrze, twee jonge kalvers, tweejonge zwvns, het pluimgedierte en een geile. De veldvruchten bestaende in twee hectaren tarwe, 14 aren haver, 87 aren peerdeboonen, 44 aren rogge, 22 aren aerdappels, de béden en de erwten, tweede snede van omtrent 80 aren klavers, met het hooi van de eerste snede, omtrent 12 hectoliter» koolzaed, den afdrift van den boomgaerd tot 11 november naest. Voorts zwynenvleescb, gracn, ai de diltpersen, graenzakken, de kleederen, iyflyneii van wylen sieur Van Eecke en zyno huisvrouw, omtrent 25 voeren mest, verdeeld in koopen, mitsgaders van al het gene dezelve hofstede bekleed te lang om te verhalen. De koopen van 20 francs en daer beneden met ge reed geld, de gene daer boven op tyd van betaling tot I november 1359, mits te stellen begoede en be kende borg, en den 10.“ penning verhoog seffens te voldoen. Men zal beginnen verkoopen, ten negen uren voor middag precies. an Huisiaed, D'ageuharuae, Beestialeu en vruchten, Pynsdag 2 Augusty 1859, ten 2 uren na middag, ter hofstede St. July, alwaer de weduwe sieur De witte overleden is, by hel Gemeenle-huis, KOOPDAG van alle de menagie-goederen, lamlbou- wersgepeedschappen, een wagen, eeno karre, 3 eggen, en een ploeg. Benevens een rouand werkmerrie-peerd, 3 mel.k- koeijen, 2 veerzen, een jaerling, een ezel, 3 zwyus en het pluimgedierte. Voorts 3 hectaren Tarwe, 88 aren boonen, 2 hec taren haver, aerdappels en de groensels in het hovenierhof. Op tyd van betaling voor de koopen bedragende boven de 20 franks, ten kantore van den Notaris DB GAB, te Alveringhem. De koopen bene ien do 20 franks als ook den 10 penning comptanl te betalen. BULSCAMP. Woensdag G July 1859, ten drie uren na middag, Op het land hier onder aengewezen, Zal gehouden wezen koopdag voorden ontblootvan het loopende jaer van de hooigrazen en eene partie boonen, behoorende aen den heer Fluioult, legen in Bulscamp. Te vergaderen op het perceel liggende in den hoek der Cromfortstraet en het Moerstraelken. Op tyd van betaling. laterdag g Jnlius 1859, ten negen uren voor- 1(lag op hofstede alwaer Benoit Van Eecke ge- nnïr ‘e “7eren dorpplaets, LOOI DAG van den geheelen huisraed, bestaende in per, tin, porcelyn, gleis, tafel,, stoelen, kleeder- isen, k leederkoffi rs, buffet, beddebakkeu met lang, wollen inaltrasseu, wolL-n hoofdeinden, limen bedden, hoofdeinden en oorkussens, wollen tsels, tafel-en tnenagie-lynwaed, al het kuip-en 'nalaein, schuer- en zoldenuoleus. Te/ wayenharnnsbestaende in een wagen, een ewiel karre, een ploeg eu vier eggen. Op Maendag I I July 1859, om een ure namiddag, isl’ér te Veurnu, seklie Buweslerpoorl, op de oude rykvrie van den heer Josephus Bnswal grOndeige- aer te Veurne en ten zynen verzoeke, digi by de erberg dé Fabryk, overgegaan worden lol <le open are serkooping, van al hel geen zich aldaer lu be- iliden is, en bestaende in Kern mel.slaeu, zaunemine, room en andere stati on, melkseuleu en veele ander goederen. H ageuhai natch en Akkei getuig. Twee wagens, Sti driewiel karre, een zoole, vier houten eggen,een ter egge, een ladder, sleephoul, loile, windmolen, reepen vorken, rakels,een reep en twee kruiwagens: Beestialen.Twee pomtuclé peerden voor iwec tensten, wuerouder een rundpeerd ter elde van 10 ren eti een Merriepeerd ter elde van 9 j.iren, die d verkogt worden met zytio zuigeling vilke kagtel. Vier melkkoeijen, drie jaerlingveersm, twee j.ier- llgossen, twee veersekalvers en twee slierkalvers. I ellu Heetten. Eene veile koei, drie veile Iweo- ndsche ossen on iwee vette tweetandsohe veersen. Deze zes vette beesten zullen vcrkogl worden mei rasloop tot 11 november 1859. Vluchten te velde. 2 hectaren 18 aren baefmii- rwe, staende by deschuer. 1 hectare 75 aren boonen, by do vette weide ngstden Loovaerl. 43 aren 77 aren baefinistarwe langst de Sleen- •rke-zandstraet, digi by de vette weide. 1 hectare 53 aren sukrioen van moert, staende »gst denBulscainp-vaerl. by Everaertsbrug. 1 hectare 53 aren rogge, op dezelve parly land. 1 hectare 18 aren 17 centiaren baefinistarwe, lende op het land van noorden de Pannecalcheide, glover de gewezen posterie. Het nagras van 4 hectaren melkweide, twee pnr- keus hoóïgras hel eene wetende den ingang der elkwefdè en het ander de party genaemd het tlye I eld. Mitsgaders nog eene goede en schoono voiture or vier plaelsen en eene alderbeste harnassure. Deze koopdag zal beginnen om een ure juist, op Oude Urykerie, alwaer alles zal ten loon slaen. Alles op 4 itiaendeii tyd van betaling, mits stcl- 'de g >rd<- en bekende niedekoopers, ter aenveer- 'g ».m den deurwaerder BRIL, te Veurne. TE LOO. Donderdag 14 Julius 1859 keus te beginnen ten een ure hofstede de yrootc Kuudetcheure, te Loo, bewoond door Joanne* Baptiste Louw, by hel geheehle den Ilaczewyitd, langst den steenweg van Dixmude. KOOPDAG van alderhaiide soorten van me.iagiu- goediren, huiscalleilen eu boeralaeri, kuip- on kernalaem. Hel wagenharnatbestaende in twee wagens, wacr van ecu breed beslag, twee driewiel karren, twuo ploegs. twee tollen, vier eggen. De beesiialen: bestaende in twee werkmerrien, waer van een ter elde van Sjaren, 9 tnel kkoeyen, een stier, 8 zwyns, zes jonge kalvers. Voorts 5 kocijen, drie tweejaersche veersen, en een tweejaerschen os, in hel vellegra» met grasloop tot 11 november 1859, en xeven jaerlingkalvers met grasloop als vooren. Veldvruchten: 6 hectaren Tarwe, 1 hectare 50 aren ucrioen van maert, een hectare «0 aren haver, 4 hectaren 50 aren peerdeboonen, een hectare klavers en het hooi van de eerste snede, 45 aren rogge, de groensels in hel hovenierhof, den afdrift vau negen hectaren gras. Voorts nog 120 voeren koe- en peerdemest, ver deeld in koopen, en hel hooi van 1 hectare 50 aren niaeigras in den Rejiingbrouk, mitsgaders menig vuldige andere voorwerpen te lang om te verhalen ORDER DER VERKOOPING. Den eersten dag zal men verknopen de huiscatteilen, kuip-on kernalaem, het wagenharnas, de beestialen on het mest. Den tweeden dag de veldvruchten en de ander voor werpen die den eersten dag zullen overgebleven zyn. Het hooi van den meersch in Reninghe zal den tweeden dag verkogt zyn, in de herberg van Warrin, op het gehugte den Haezewynd, de liefhebbers kon- nen het te vooren gaen bezigtigen. De koopen van 20 francs en daer beneden met ge reed geld,degene boven de 20 francs op tyd van be taling tot l Januarius 1860, mits te stellen begoede en bekendeborge. i. ‘T. i V

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1