VAN VEURNE CARTE COMPLETE VOLLEDIGE KA EDE Sluis en Erve I I HOPS T EDE, w 11 i ft OORLOGSTOON EEL; Prix 4 fr. 50. Prijs 4 fr, 50. THÉATRE DE LA GUERRE; Openbare Verknoping eener allerbeste WOONHUIZEN A I N.r JAER. l&W. ZATERDAG 3 JULY ZAEILANDEN PIÈMONT-LOUBARDIE, AVEC TEXTE EXPLICATIE. PIËJIONIT-LOMBARDIEN, MET UITLEGGENDE T E K S T. TE ALVERIN’GIIEM, Gehuchlo Forlhetn, Openbaer te verkoopen. Gemeente St. Rickiers. S3.8 Gemeente Alveringhem, gehnchte Forthem. en GRAZINGEN, EN CYNSGROND, IETAEN EN GELEGEN TE SINT-RICK1ERS EN ALVERINGHEM. Te verkoopen te Alveringhein. Alveringhem en St. Rickiers. St. Rickiers. Verzameling van koop 1 tot en met 10, te zo men ingesteld fr. 50,000-00. Rlad voor Annoncen, Landbouwnieuivs, politieke en v Een Nummer, en een Supplement oP hall blad, per week. Verzameling van koop 12 tot en met 16, le zamen ingesteld fr. 11,000-00. Sl. Rickiers en Alverin hem. Verzameling van koop 17 tot en met 19, le zamen ingesteld fr. 5,000-00. St. Rickiers. Verzameling van koop 20 lot on met 25, te zamen ingesteld fr. 11,000-00. Ingesteld fr. 50-00 algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Ilandelzaken. ADVERTENT blad, Ooststraet Voor atari aren 1 tc~' V AN HET 80 groot -14 aren 80centiaren. 20 centiaren. C.I, N kx. D U Gestaen en gelegen groot 30 aren EO centiaren. I o nwjj. a.viiv n ii groot 1 hektarc 33 aren 60 centiaren. W' Prys van Op Maendag, 4 July, 1859, ten 2 ure namiddag, er herberg de Rhetonka, bewoond door Chat les irimmelpies, ter dorpplaets van Alveringhein, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Iveringhein, ovcrgaen tot den ABSULUTEN TOE LAG van; 1 koop. Eene behuisde en betimmerde Hofstede, tet huizingen, stallingen, pompen, aelpullen en klaren 72 aren 30 centiaren, grond van ge- ouw,.Ilt hovenierhoven, cour, boomgaerden niet uit taimen, gras- en zaeilanden, gelegen te Sint ic Iers, aen <je Kruisstraet naer den Burgmolen, io,’i'j5sw5'8*’ 538,1 28’*' 23’“‘' 2331 ”4’ Pryzy van overtenemen ingemaekte kassen: 270 fr? ld. van boomen ld. van doornhagen 374 BELASTING. Den koopcr ral ten lyuen laste moeten nemen een "•rljksche lyfrenle van 43a franks SBcentimen, het 'en gedurende en in profyle van Barbara Cecilia °rni|le, reotenierster to Veurne, oud 72 jaren. I ‘I Op Maendag, !1.4“ July, 1859, ten 3 ure namiddag ter herberg, .S-?’ Cecilia, bewoond door Jan 1 ai, Coillie, te Alveringhein, gehnchte Forlhetn, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhein, in eene zitting openbaerlyk verkoojien aen den meest biedenden Eenige koop. Een HUIS, gebouwd in steen en in pannendak, behelzende: eene woonplaels, kamer, kelder, voute, alles overzolderd en een stal ook in steen en bedekt niet pannen, benevens den grond, den besloten kour en hovenierhof hier alles mede- gaende, gestaen en gelegen binnen de gemeente van Alveringhein, op het gehuchle Forthem. van oosten langs de Loovaerd, palende van zuiden aen het huis en erve van Francis üobbelaere. en aen de erve van den heer Geldof, van westen voorhobfdende op den dyk der Loovaerd, van noorden aen hel huis en erve van Pieter Maes, en van oosten aen den grond van Louis Vcrnieuwe. Uil Uuis en Erve is bewoond en gebruikt door den met allerbeste als mede van 2 koop. 2 party en Zaeiland, te S.‘ Rickiers, S. A, n." 250 en 251, groot 2 hektaren 12 aren 80 cent. 3 koop Een Huis, in 3 woonsten, genaemd de Mannenhuizenmet 1 hektare 82 aren 34 centiaren,, te Siol-Rickiers, S. A, 11." 101, 102, 103 104, 105, 106, 100, 99 en 98. 4 koop. Twee partyen Zaeiland, te Sint-R'ckiers, groot I hektare l arc60 centiaren, S. A, n." 95 en 96. 5 koop. Twee partyen Zaeiland, te Sint Rickiers, groot 1 hektare 34 aren 38 centiaren, S. A, n.'94. 6 koop. Vii r parlyen Zaeiland, te Sint Rickiers, groot 1 hektarc 74 aren 30 centiaren, S. A, 11." 89, 90, 91 en 92. 7 koop. 97 aren 55 centiaren, grond van ge bouwen, hovenierhof, water, gras, zaeiland en boom- giW>rd waerop een huis slaet en stallingen aen Carolus Van Dromme, bekend op 't kadaster van Al- 1 eringhem, S. C, n." 571, 578. 574 en 575. 8 koop. 79 aren 72 centiaren Zaeiland, S. V, r>? 79. 9 koop. 1 hekta.ro 49 aren 55 centiaren Zaai land, S. A, n.” 80, 81, 83 en 84. 10 koop.2 partyen Zaeiland-, groot 1 hektarc 78 aren, S. A, n.” 82 en 63. 11 koop.Een perceel Hoveniergrond, groot 2 aren 92 centiaren, S. A, n 226 en 227, alwaer een huis opstaal aen Pieter Beseyne. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. I fr. 75. 8 maenden. 7 franks 'sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 's jaers. 16 Zoop.Eene partie Zaeiland, groot 63 70 centiaren, S. A, 11.252. 1 7 koop. Eene pariie Zaeiland, groot 54 aren 70 centiaren, bekend op ’t kadaster St. Rickicr, S. A, n? 88, en op ’l kadaster van Alveringhein, S. C, n.' 570. 18 koop. Eene partie Zaeiland, groot 57 aren 20 cent bek. nd op ’t kadaster Sint Rickiers, S. A, n? 87, en Alveringhem S. C, o.' 569. li) koop Eei:e partie Zaeiland, in Sint Rickiers en Alveringhem, groot 60 aren 90 cenliaren, op ka daster Sint Rickiers, S. A, 11.' 86, en Alverinchem. S. C, n/568. Den 19 koop is in pachte by Carolus Van Dromme, lot 1 October 1881, aen 78 franks byjare. 10 koop. Een Huisje iiielap-en dependentiën en I hektare 23 «ren 75 centiaren. S. A, n.“ 75, 76, 77, 78b, 73c en 72. 21 koop. Eene partie Zaeiland, groot 67 aren centiaren, S A, o.'74a. 22 koop Eene partie Zaeiland, groot 63 aren 90 cenliaren, S. A, n? 73a 23 en taelsle koop. Eene partie Zaeiland, groot 69 aren 10 centiaren, S. A, n? 71. Al de goederen, achter welke er geen pachter noch paehtprys te zien is, zyn gebruikt door de medever- koopers l’ii ter Curnille, Louis Cornille, Charles Coruille, Therezia Cornille, Izabella Cornille en Amelia Cornille, met aenslag aen al dezelve achter hel afdoen der vruchten van dezen jare 1859. Er zullen veischeide verzamelingen toegestaen worden. Alles breeder beschreven by plakbrieven. 12 koop. Eene partie Zaeiland, S, A, n.’ 255, grooi 44 aren 80 cenliaren. \2 koop.Eene partie Zaeiland, S’ A, n? 236, grooi 28 aren 20 centiaren. 14 koop. Eene partie Zaeiland, S. A, n.’ 257, “7 aren 50 centiaren. 13 koop. Eene partie Zaeiland, S. A, n? 231, Wen abonneert zich op het bureel van het 1 N? 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertion, 13 centimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c?, liet supplement 15 c? Alle aflichcn, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden ÈÉ5MAKL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe tc zenden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1