VAN VEURNE. 41 I .ju I I tl l 'f I lil 1 ft Huis en Erve f I li o o p d tl g AEN HET I Openbare Ver hooping TE ALVERINGHEM, GOEDEREN VEND1TIE KOOPDAG 4 f I I I 1 'Ir M-i WOSNSDA0 6 JULY ISo'J. Koopdag El ii. Afhangende van den Failliet-boedel van sieur Pieter Seys. TE BE VEREN. TE LOO. rcclcinen, Landbouwgeluig, beeslialen, oi en Strooi, gezaegd en Brandhout, Mest, enz., als ook van Vruchten te velde, TE SINT RICKIERS. 5 aren I r verkoopen, ten negen urou voor- iemeente Alveringhem, gehuchle Forthem. TE ALVERINGHEM, Gehuchle Forlhem, Openbacr te verkoopen. SS5= ■43 SUPPLEMENT 1OTERTEI HRI ui bout, nieuwe bal» al de delttuigcn, DKR 4J I ii ’s middag* i en op het dito Seys, ta Alv«- Pkiho 1000 booten vlas, 8 balen geruide boonen, i 18 centiaren aerdappels. i 9a centiaren batmen. i 77 centiaren haver. 83 centiaren belraven. Men zal beginnen middag precies. Fan lluisiacd, II agenharuas, Bsestialen «n Veld vruchten. a :.wl fl is J I j i>| Magen, een Van Huisraad, Uerbcrggetuig, BeeslialenVeldoruglen en ander mobilaire Voorweipen, ZEEK MERKWEERDICEA van Op Dynsdag 12." en Woensdag IS." Julius 18159 en volgenden dag noodig zynde, Telkens te beginnen, zal er in de magazynen hofstedeken al in gebruike van i1"' ringhein, openbaerlyk verkogt worden r 1 bale blomme, 5 balen guano, 700 kilogrammen stoppe, ydel zakken, 4000 kilogrammen fyne sloppo, 150 kilogrammen bonte stoppe, 300 bondek uitstek-vlas. Secunüo: Meubels en effecten van menagie, als tafels, stoelen, kasseit, commode», secretaire, lede- kanlen, bedgoederen, bier, wyn en andere glazen, koper, tin, yzer en aerdewerk, 50 flacons wyn, 3 flessehen cognac vyf a zes honderd fagooten, fasseel en ander brandhout, alsook verscheide andere voor werpen. Tertio: Een pommeléruinpeerd, rond de 8jarcn met deszelfs arnasseuren, een rytuig, voorts drie melkkoeijen, drie kalvers, kuip- en kernallaem, pompe in zink, windmolen en betravemolen, 300 bouweels, 900 terweschoven, 350 bondels boon- schoven, 100 bondels wit peerdhooi, rogge gelei en 50 kilogrammen tabak in blad. Quarto: De groensels in het hovenierhof, do fruiten in den booingaerd, alsook het agtergras, en Dynsdag 12 Julius 1859, ten een ure naer middag te beginnen, ten sterfliuize van Ludovicus Josephus Dupon, in de herberg den Roosendael, Koopdag van alle de tnenagie-goederen, bestaende in koper, tin, gleis, lafels, stoelen, kleerkass n, slaendc horlogie, beddingen, kuip-en kernallaem, het berberggetuig, 3 melkkoeijen, een jacrlingkalf, een jong kalf, 4 jonge zwyns, de veldvrugten, be staende in 1 hectare 90 aren tarwe, 1 hectare 20 aren peerdeboonen, 15 aren aerdappels, 15 aren klavers van de tweede snede en het hooi van de eerste snede, den afdrift tol 11 november van een hectare 12 aren gras, erweten, veldwortels, beeten en de groen sels in het hovenierhof. Voorts den messing, brandhout, gewaterde plant soenen, planten, regelingen, diltperssen, 75 kilogr. zwynen vleesch, en meer andere voorwerpen. De koopen van 20 francs en daer beneden mi t gereed geld, degene daer boven met tyd van betaling tot 1 January 1860, mus te stellen begoede en bi kendeborg, en den 10 penning en ander bespreken gereed te voldoen. cindelinge de vruchten op den akker: 1 hectare 97 aren bavo-terwo. 43 aren 77 centiaren vlas. 29 aren 73 aren 43 aren tollen, incstplankcn, schroópeerden, mesthaken, vorken, dorschvlegels, vans, windmolens, schalen en gewigten, graanmaten, dorschzeilen, ydele zakken, keelbanden. planken, bierboomen, gantieren, bom- melsleker, ustencilen van de verwery, kaesperse, ziierkarleelen, einsels, werkbanken, slypsteenen, berrien, veel groote en kleine leederen beetraep- uiolen, enz., enz. Beeslialen.Loven melkkoeijen, vier jacrlingen, drie kalvers, twee werk peel den, zes jonge zwynen, veel hennen en haenden. Hooi en Strooi. Twaelf duizend booten klaver- hooi, vier duizend bundels strooi. Hout. Vier honderd bondels brandhout, veel rollingen, veel stukken gezaegd lien, regelingen, schuttingen en en af te trekken gebouwen. Ulest. Circa 70 voeren poerden-, kooi-en zwync- niesl, al de aèle in de putten. Vruchten te velde. Circa 12 hektaren tarwe, 87 aren rogge, 3 hektaren haver, 5 hektaren Ó9 aren boonen, 00 aren aerdappels, 87 aren vlas, 3 hektaren klavers, 2.4e snede, 3 hektaren nagras. ORDE VAN DEN KOOPDAG. Den 1 dag zal verkocht worden een deel van t menagie. al de beeslialen, al ’l landbouwgeluig en ’t hout. Den 2 dag het ander deel van ’t mena gie, hooi en strooi, mest en acle, en du vruchten te velde. Alles op tyd van betaling, mits de onkosten on ’t gereed koniptant betalende, en te stellen solvabele en bekende borgen. Zaterdag 9 Julius 1859, ten negen uren voor middag op de hofstede alwaer Benoit Van Eecke ge woond heeft te Beveren by de dorpplaets, KOUl'DAG van den geheelen huisraed, bestaende in koper, tin, porcelyn, gleis, tafels, stoelen, kleeder- kassen, kleederkuffers, buffet, beddebakken met behang, wollen matlrassen, wollen hoofdeinden, pluimen bedden, hoofdeinden en oor kussens, wollen deksels, tafel-en menagie-lynwaed, al hel kuip-en kern.ilaem, schuer- en zoldermolens. Hel wagenhurnas bestaende in een driowiel karre, een ploeg en vier eggen. De beeslialen bestaende in een wirkmerrie, 3 melkkoeijen, een jaerling-veerze, twee jonge kalver s, twee jonge zwins, het pluimgedierte en een geile. De veldvruchten bestaende in twee hectaren tarwe, 14 aren haver, 87 aren peerdeboonen, 44 aren rogge, 22 aren aerdappels, de beeten en de erwten, tweede snede van omtrent 38 aren klavers, met het hooi van de eerste snede, omtrent 12 hectoliters koolzaed, den afdrift van den boomgaerd tot 11 november noest. Voorts zwynetivleesch, graen, al de diltpersen, graenzakken, de kleederen, lyflynen van wylen sieur Van Eecke en zyne huisvrouw, omtrent 25 voeren mest, verdeeld in koopen, mitsgaders van al liet gene dezelve hofstede bekleed te lang om te verhalen. De koopen van 20 francsen daer beneden met ge reed geld, de gene daer boven op tyd van betaling tot 1 november 1859, mits te stellen begoede en be kende borg, en den 10.' penning verhoog seffens te voldoen. lp Donderdag 7.’1" en Vrydag 8.‘“' July, 1859, en nood» nog den volgenden dag, telkens ten 12 middags juist te beginnen, ter te verknopen stede, bewoond door de kinderen Cornille, tc t Rickiers, al den (Notaris BEEBNAERT, te Alveringhctu, open- r verkoopen, het gene volgt Icubetaiie goedeicn.Alleaerd-, gleis-, koper- linwerk, soepkommen, veel witte en gekleurde noren, krislalynen karaffen, kristalen bierglazen, andere, kristalen wynglazen, porseleinen vazen, itajyiieii olieslelsel, kabaretten, bierkannen, kof- aiineii, veel messen, fourchelten en lepels spie- niariuiiitm, ketels, moors, porceleinen koffj’ser- j; voorts stoelen, zetels en banken, keukentafels, lisselafels, dubbele tafels; schrapaeijen, groote ederka^sen en konnnodeu horlogien en kassen; •plakens, sargien, schooue bedderyen, behang» Is; len en pluimen matrassen, hoofdeinden, nacht- :ls; en algetneenelyk alle huisraedsvoorwerpen, te I om te melden. ,andbouicgetuig> ens- “'eel brakhouwen, rakels, den, kuipen en standen, aelkordeelen 4 wagens, l breéwielen, en andere, 2 karren met breèwielen, ordewagens, 2 zooien, 4 ploegen, i eegden, sleden, Op Maendag, 11.4" July, 1859, ten 3 ure namiddag herberg, .S." Cecilia, bewoond door Jan F au illie, te Alveringhem, gehuchle Forlliem, tal den. Niparis BEERNAERT, te Alveringhem, in ie zitting openbaerlyk verkoopen aen den mcest- alenden: Eemge koop. Een HUIS, gebouwd in steen en in inendak, behelzende: eeue woonplaels, kamer, der, voute, alles overzolderd en een stal ook in en en bedekt nut pannen, benevens den grond, i besloten kour cn hovenierhof hier alles mede- :nde, gestacn en gelegen binnen de gemeente van eringhem, op hel gehuchle Forlliem, van oosten gs de Loovaerd, palende van zuiden aen het huis erve van Francis Dobbelaere, en aen de c. ve van i heer Geldof, van westen voorhoofdende op tien der Loovaerd, van noorden aen hel buis en erve i Pieter Maes, en van oosten aen den grond van lis Vemieuwc. fit Huis en Erve is bewoond en gebruiktdoor den koopcr hieur Chat les Straelburgh, kuiper, om door i kouper darrvan in hel genot te treden, met den sten mei 1860. ,’itelen en Verkoopvoorwaerden zyn, ter inzage i eèn ieder ten kantoore van voornoemden Notaris iRNALRT. Gestaen en gelegen ‘5

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1