rrirn VAN VEURNE. ir I I ft h 1 H Ji LJ 111 IB j •1 K o tt p d a (j IN DE 10 )0 GEMETEN, GEMEENTE MOERES. AEN HET B E R 1G T. HERIGT bl I s 8 KOOPDAG KOOPDAG nul Et O O P I) A G KOOPDAG HUISRAED. B WOENSDAG 15 JULY 181». ->•- i I AEN DE LANDBOUWERS. VAN MEUBELEN, LADBOUWGETLTG, BEEST1ALEN, HOLT EM VRUCHTEN TE VELDE, TE POLLIWillOVE TE SINT R1GK1ERS. ORDE VAN DEN KOOPDAG. Cboor uitscheiding en verandering van woonst.) I Va» Huisraed, Kuip- en Kernalaem, Wagen- liarnas, Beeslialen, Veldvruchten en ander Voorwerpen, SUPPLEMENT ADÏEI 1 CX3 den i i I r 11 - 1 tit In de Kievithoek. 11 november 1859, «tl zeven jaedingkalvers met grasloop als vooren. Veldvruchten: 6 hectaren Tarwe, 1 hectare 50 aren sucrioen van inaert, een hectare 30 aren haver, 4 hectaren 50 aren peerdeboonen, een hectare klavers en het hooi van de eerste snede, 45 aren rogge, do groensels in liet hovenierhof, den afdrift van negen hectaren gras. Vooris nog 120 voeren koe-en peerdemest, ver deeld in koopen, en hut noot van 1 hectare 50 aren maeigras in den Reningbrouk, mitsgaders menig vuldige andere voorwerpen te Lang om te verhalen ORDER DER VERKOOPING. Den eersten dag zal men verknopen de huiscalteilen, kuip-en kernalaem, hel wagenharnas, de beeslialen en het mest. Den tweeden dag de veldvruchten en dc ander voor werpen die den eersten dag lullen overgebleven zyn. Het boni van den tncerselt in Renitigho zal den tweeden dag verkogl zyn, in de herberg van Warrin, op hel gehugte den Haezewynd, de liefhebbers kun nen het te vooren gaen bezigligen. De koopen van 20 francs en daer beneden met ge reed geld,degene boven de 20 francs op tyd van be taling tot I Jannarius 1860, mils te stellen begoede en bekende borgu. A INZIEN LYKEN van MEUBELENBEESTIALEN LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN, HOLT EN VRUCHTEN TE VELDE, Den 1“‘. dag Te verkoopen. deel van ’t menagiu, de beeslialen en’ t hout. Den 2 4‘“ dagAnder deel van 'tinenagie, hut landbouwgetuig en de vruchten te velde. Dit alles op tyd van betaling mits stellende ge kende borgen en betalende de 10 en Zaterdag 16.“•"July, 1859, ure ’s middags, ter De koopdag van veldvruchten die zaterdag aen- staende, 16* juiy, moest gebeuren, ter hofstede gebruikt door Louis Rabaey, te Loxyde. zal geen plaels hebben. 1’^ Donderdag 14 Julius 1850 en volgenden dag, tel kens tu beginnen ten een ure naer middag, op de hofstede de gioote Koudescheurete Lüo, bewoond door Joannes Bapistte Louw, by hel gehuchte den Ilaezewynd, langst den steenweg van Dixniude. KUUPDAG 'au alderhaudc soorten van uieuagie- goedirun, huiscalteilen eu boeralaem, kuip- en kernalaem. liet tougeiiharnasbestaende in twee wagens, waer van een breed beslag, twee driewiel karren, twen ploegs twee tollen, vier eggen. Do beeslialenbestaende in twee werk merrien, waer 'tui eeti ter elde van 8 jaren, 9 inclkkuiijen, een slier, 3 twyns, zes jonge kalvers. Voorts 5 ko. ij m, drie twevjaersche vecrsen,en een twevjaerscheu os, in het veltegras met grasloop tot I TE L 0 0. O.’> Vrydag, 15.“'‘ telkens juist ten 12 ure ’s middags, ter holstudu alwacr den burgemeester Luyssen te Sint Rickiers is overleden. Zd den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, met tusschenkoinst van de Notaris VAN DEN BERGHE, tu Gyverinkhove, openbaerlyk verkoopen: Heubelaire Goideien, Fou rehetten, messen, lepels, kommen, potten, tassen, aurde-, gleis-, koper en linwerk, braedkonimeii, yzeren en koperen moors, marmieten, ketels, kolfy kannen, tafels, stoelen, kas sen. komoden, beddebakken behangsels; s.aepiakens, wollen sargien, matrassen, pluimen bed; koffers, gantieren, vleesch-en waschstandun; ser'ietten, hand doeken, tafellakens, fluwvncn, gordynen; slaghor- logie, printen, spiegels, manden. Stove en loe- behoorlen; geweeren, kandelaers, en veel meer mobi laire voorwerpen, te lang om te melden. La iidbouwgei eeltchappenEen wagen met breè- beslag, twee idem met smal beslag, 2 breéwielkarrett, eene brankaertkarre, 3 ploegen, 2 /ooien, 8 Eggen en. lollen, kordewagen. sp iden, houwen, rakels, Greepei), verken, twee windmolens, Graenzeefden, Ualandrie, baeosten, beetraepinolenkuip- en kernalaem, aclstuk en aelstanden. Beeslialen. l'wee peerden, een van 3 jaer en ’tander van 10 jaer; een ezel van 8 jaer; 5 ttielk- koeijen, 4 vetten koeijen, 2 jaerlingeu, 3 kalvers, lö hennen. Hout. 500 Fagoolen, 600 bundels hout, eene groote hoeveelheid gezaegd hout, zoo als spanningen, balken, Vlieringen en gezaegd berd; eiken vierkante hout en dry-duims, vier, vyf en zesduimsche planken en veel Brandhout. Vluchten te velde. 7 hektaren 44 aren tarwe, 1 hektare 81 aren rogge, heklare 81 aren haver, 1 hektare 75 aren klavers, 2 hektaren 18 aren Boo nen, 1 hektare 30 aren aerdappels, 1 heklare 75 aren gral, en al de Fruiten iu deu booiugaerd. Donderdag 21 J.ilius 1859,’s morgens ten negen uren te beginnen, ten huize van de weduwe van den heer in de s.strad, te Loo. DOOK VERANDEKING VAN WOONSTE. Koopdag ui deu g h cien huisraed en huiscalteil, bestaende in koper, tin, gleis, porcelyn, yzer en aerdi werk kr.s.aiynen glazen en karaffen, draei en ander tafels, kieederkassencommoden, stoelen, staende horlogie, beddebakken mei behang, wollen matrissen en hoofdeinden, pluimen bedden en Hoof deinden, wollen deksels, sargien, slaeplakens, dwaler, servietten slons en ve islergm dynen, eene hand boog, g spL ien brandhout en spaenders, en tan al hel geen die zich verders ten zulveu huize bevind. De koopen van 20 francs en daer beneden met gereed geld en de geene boven de 20 francs op tyd van betaiing mits borge. Degene die begeeren te bekomen Engelsuhe Velour.-Z ieilarwe, gezegd gewolde met korte dikke hoornaren en lange koornareu, als ook ongewolda wil Eng Ische Zleitarw kn men licit vervoegen by PIETER-FRANCISCUS RESTEMAN, koopman eu winkelier, in de Uosislrael, te Veurne. De gegadigde, die gelieven hunne c ,nintissieii aea hem te vertrouwen, worden verzocht zie i in tyd aen te bieden, p dat hy de noodige hoeveelheid zou kunnen gaen zien en de beste in opbrengst op staiu uitkiezen. Hy verhoopt door lyne gewoonelyke goede zorg het vertrouwen van de landbouwers verworven to hebben. Op Donderdag, 14 July, 1859, ten 12 ure ’s mid dags .juist te beginnen, zal den Notaris BESRHAEHT, te Alveringhem, met bevoegd ministerie, openbaer verkoopen, te Pollinkhove, in den Kievithoek, ten huize alw.ier Carolus Benediclus De Gryse onlang» overleden is, het gene volgt Meubelen. Alle aerd- koper-, tin- en gleiswerk. stoelen, tafels, horlogie; lellooren, lepels, messen eu fourchetten; kolfykannen, yzeren potten, moors, kui pen en standen, roomstanden en vleeschslanden, kuip-en kernalaem; bedderijen, slaeplakens wollen sargien, hoofdeinden, behangsel; kassen, schrapaei, water- en inelkseulen, schuppen, tang en brandei, koperen fournuis, 30 kilos zwyiievleeseh, en veel meer voorwerpen te lang om te melden. Landbouwgetuig. Brakhóuwen, spaden, rakels, aelstanden, 2 kordewageus, lyfe.-gde en lyfiolle, meslhaken, dorschvlegels, wans, windmolen en toe- behoorten, graenmalen, ydele zakken, en andere den landbouw betrekkelyk. Beeslialen. Twee melkkoeijen een jnerling, een kalf, een zwynezeug met jongens, haen en hennen. Hout.500 bundels brandhout, faceel eenige ge zaegde planken,alle ballien, regelingen en dillpersen. Vi uchlen te velde52 aren larwe; 8 aren rogge; 9aren haver; 44 aren bootten, 15 aren aerdappels, 1 hektare 31 aren nagras, en de fruiten in den booiugaerd Alles op 4 maenden tyd van betaling, mits zich ge- strengelyk gedragende aen al de voor ie lezen konditien. Dynsdng 2 Augnsty 1859, ten 2 uren na middag, ter hofstede St July, alwacr de w. duwe steur Dewitts overleden is, hy het Gemeentt;-huis, KOOl’l) \G van alle de menagie-goederen, landbou wer-;;, r edschappeu een wagen, eene karre, 8 eggen, en een ploeg. Lvus een ronnnd werktnerrie-peerd, 8 melk- ko ijeit 2 ve< rzen, een jaerling, een ezel, 3 zwyns en h< l p n i mgedicrle. koorts 3 hectaren Tarwe,88 aren bonnen, 2 hec taren haver, aerdappels en du grounsuls in het hovenierhof. Op ltd van betaling voor de koopen bedragende bov n de 20 franks, ten kantore van den Notaris EE CAE, kl'eringhem De koopen beneden de 20 franks ais ook den 10 penning coinptanl te betalen. van< TE LO 0. t

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1