mTl? V E u II N E. VAN V s Koo/t d a g IN DE 1090 GEMETEN, GEMEENTE MOEHES. Koopdag t 1 II i I I l f «lil w I I A we 1 f I fa p i Wa All I Hl ill I 1 11 i- 4 1 I H 1 yp AEN HET KOOPDAG ill SR Openbare Verpachting van een behuisd on beplant HOFSTEDEKEN stacnde en gelegen binnen du gemeente SINT RICQUIERS. Bi KOOPDAG iENAGIE-GOEDEREN, 1 B I ll ill M m mH i Hm v i WOENSDAG 90 JULY ISME PARTY LAND TE HOI.THEM, BY HET SAS. TE HOUTIIEM. HCISRAED, BEESTIALEN, WAGENUARNASisVELDVRUGTIN, TE LOO. I OPENBARE VERKOOPING by licilatie van WOONHUIZEN 4B IP- EN KLRNALLAEM, ZOOL- EN WAÜENUARNASGD, BcLM 1ALLN EN VRLLHTEN TL I LEDE, TE HOUTHEM, by het Sas. >1 H-' Ui et iaten. l.enc tnelkkpei, eene jaerlingveerse, kati vii het pluiiugedwrle. i' '1 I Koopdag X SUPPLEMENT KCI cn eene al s windmolen, balestande, Op I; <1 I beddi.iged, debt benevens ver- I -^1 twee t yzere landen, en van i I i 9 99 centiaren zaeiland, ook ynde het westeinde van westen aenden zömerweg. 72 centiaren zaeiland in St. de str ict !ei(L nde i ov Wagen, karre, ploeg, kordewagen. van «Hingen, o k gestaan Ie II uithem, digi by i irnden koop, tussenen dun Bergenv.u-rt en Uigslul. in de üosimoere; gebouwd op omtrent 03 en land toebi hoorellde aen madame Schadet vo ir- irind met landpacht lot 1862, mits 34 francs i 0 ntiincn ’s j.u-iwelk land gebruikt is door du ge elde erfgenamen Palt.vck. Du oosterstc w.ionsle is gebruikt door Charles )un Moeiten, en de westersclie door Casar l)e- oiler, tegen elk 40 franks’sjaers, vry van lasten i zonder regt van pacht. Du titels van eigendom, benevens het kohier n lasten en het vonnis, berusten, l'elks inzage, 11 kantore van ▼oornoemdeii notaris RULLA, te ulvuringhem. II Zo»/ cn IV\g"nharn tol Ie. twee eggen en I ir I tuchten te eetde en Fouriagien. 80 aren tarwe, 59 iren boouen 88 aren haver, 29 aren v las, 37 aren rogge, 44 aren concilie. 22 aren maeigras, eene party aerdappels; deel bondels klaverhooi, wal strooi en gl. ijen, De koopen van 20 franks en beneden, benevens de 10 p.’/. van alle de koop.-n complanl te betalen, en de koopen boven de 20 .r op tyd van betaling, ten kantore van den Notaris HOLLY, te Wuheringheiu. bynsdng 26 July 1859, orn twee uren na middag C! s, ie H .uUiem, by nel Sasje, op liet hofstedeken u' r onlan-s overleden is de weduwe En gelbci tui ignck; koopdag van al w.tlaldaer IO bevinden is, ila.- de in ilenogie-g >ed i n l.andbouwtuig Stoelen, tafels, nrkas, slaglior.ogie, b.oba. cn I t- blik- yi r- l“' kdp rwvrs, ide andere menagie.goe<.erc,i; kern niet toebe- iirlcn, kuip n, st inden, seuleti, ladders* haeii stuk, <1- en gr.n nmoieu, zeefden, mes.ha.-k. vorken, idenhouwen, greep n deel brandhout en ipersiti. Mnendng 1 Angnsty 1859, ten 2 uren naer noene, in de herberg de. Roning. te St. Ricquters, bewoond by de weduwe l'ielei (>oei-i, Zal den Notaris DE CAE, residentie van Alve- riimhem overgaen tol de op '«’'ye Verpachting van een helmist e.i beplant I1ÜI SI f.Df.KEN, groot in helgeheeleS hectaren 81 uren 88 centiaren, staende en gelegen binn. n de gemeente van St. Rii qiiiurs, la.m’sl deti k iweg leidende van Alveringhém naer de nieuwe herberg, nu bewo.md en-gebruikt by siour Ch L. Ryckeboer, verdeeld m 5 loten. Fente lot. Alle de gebouwen, hovenierhof, ouden botlmgaerd en de twee stukken van westen den boom, gaerd, /ynde gras en zveiland, te zamel! groot 1 hectare 45 aren 92 cuuliareu. I im ■eH Dynsdag26 Julius 1859, een ure namiddag, op da hofstede bewoond door Elias Uovssemaeie, op Loo, langst de strael leidende van het guhucblu dun liaezcwvnd naer de Roosendael, Van (leel menngie-goederen, kuip- cn kernallnem, al hel InndbouwtTs-getiiig. liet wagenhui nas, beslaende in 2 wagens, driewiel karren, 8 ploegs, egge in 3 heggen met houlten tanden. De beestialen. beslaende in twee werkmerrie- peerden, 6 melkkoeijen, 8 jaerlingkalver?, 4 jongo kalvers, drie zwyns. De veldvruglen, beslaende in 5 hectaren tervve, 60 aren haver, 44 aren rogge, 4 hectaren peerdeboonen, de tweede snede van 43 aten klavers, hel hooi van dc eerste snede, deel roggen en terweu giei, strooi en ander voorwerpen. De knopen boven de 20 francs met tyd van beta ling tot 1 January 1860, mits te stellen begoede en bekende borg, de guno beneden de 20 francs met gereed geld. Dynsdag 2 Augtisty 1859, ten 2 ortnna middag, ter hofstede St. July, alwaer de weduwe sieur Dewitt* overleden is, hy het Gemeenle-huis, KOOPDAG van alle de uienagie-gocderen, landbou wers;;, r.-edscliappen, een wagen, eene karre, 3 eggen, en een ploeg. Benevens een rouand werkmerrie-peerd. 3 melk- koeijun 2 veerzen, een jaerling, een ezel, 8 zwy ns en h( l pluimgedierte. Voorts 3 hectaren Tarwe, 88 aren boonen, 2 hec taren haver, aerdappels en de groensels in het hov enierhof. Optvdvan betaling voor de koopen bedragende hovi n de 20 franks, ten kantore van den Notaris DE CAE, te Alveringhein. De koopen beneden de 20 fra nks als ook den 10 penning complant t b-talen. Mnendng 28 July 1859, om dry uren na middag, ?r h< rberg be' Ound door de weduwe Deincestnaker Houlheni, i r do. pp a.-ts, Zal <le Nolar. H0DLY, <v> VVulveriiighcm, daer ton i re;;le b.i .oi-lild en (en overstaeu van den bui ocgdim eer V r< deregter, de volgende goederen opeiibavrlyk ri k .open 1 koop. Een 1101S, vn.irdczen in twee woonsten; i-Sta nde i.i wounpia ts, keuken, twee kami-rkens, üiu r, wngi-nkot cn .stallingen met verdere afnang- kln den; alsmede eene parly I nul, onder In b nwden rond, holplaets, lioveni. rhof en gras; a.le. gestae.i gelegen i>- Houthem, by hel Sasje; te zanten gr lOl 1 aren 85 cenli iron 25 milliareu; palende noord lnir.es i.i- Roy te ll.mthem, oost madame Sc md l te u in kelk zuid du weduwe Jlorlion, en west myn- L-cr JluLiu Vandenpecreboom te Yperen. Gebruikt door de erfgenamen der weduwe l'alynch, ll door den kooper iu gebruik te komen van de mien met I." Ueiober 1859 eu van dc gebouwen ei l.’Mi-i 11.60. 2 en h sle koop. Een HUIS met twee woonsten cn a'lineen. Ook iiesi.ien te II uithem, digi by voor hel Tweed» lol.52 aren 99 centiaren zaeiland ge legen te Alver inghein, zynde hel oosleinde van du partie genaemd het Doogeshik. Dei de lot. 52 aren g legen in Alveringhem. en z het Hoogestiik. palende van l'ieide lot 61 aren Ricqui rs, palende aen de strict leid nde van d» herberg den Dolphyn naer den Burgmolen, nu ge bruikt liy den verpachter den heer l'andenw ghe. I ylJe iol. 66 aren 26 centiaren zaeiland, ook palende aen gemelde straet, en gebruikt by dito ilyckt boer. Respective!yk om van alles in gebruik te komen als aen de huizingen, booingaerd, hovenierhof era gras, met 1 October naestkomende en aen de zaei- landcn zoohaest de vrugten van dezen j ire zullen geweerd zvn, en op conditiën alsdan vooren te lezen. Op Donderdag 28 July 1859, om twee uren na middag pr. ci-s, te lloutheiu, op het hofstedeken ge bruikt duur si. ur Pieter Joannes Tieisoone langs de Veuriiesii ai t, koopdag van alles wal aldaer te bc- v inden is beslaende iu Meubels cn menagie-goed. Tafels, stoelen, «lag- horlogie nu l kas, kieerx.is, bedbakkeu met beddin- g‘“, kern mui luebuhoorluii. sirykyzers, lynwaleil graanzak ken, kuipen, standen en seulen, veel gleis- y zit- blik-tin- en koperwerk, deel gerookt zwynen vliesuh, twee hespen, veel brandhout, daring en andere vooi w. rp n. Beestial. n. Eeue melkkoei, twee geiten en hel pluimgedierte. i anab uw-tuig en wagenarnasch. Karre, ploeg, zoole, tolle, twee eggen, windmolen, halestande, graen-ziflen, kordewagen, happen, spaden, vorken, gr. epen, inesthaek en ladders. I ruchlen te ve de en Fouriagen. Een hectare 81 aren tarwe, 44 arm boenen, 44 aren erweleii, 29 aren COineiue, 44 uren klavers van de tweede snede, 29 >ren aerdappels, al hel achlergras, eene party tabak, de groensels iu den hof en de fruiten in den bo im- gaerd; deel bondels klaverhooi, wal strooi en gkijen. Du knopen van 20 frmks, en beneden alsook de 10 p.op alle de koopen coiiiptant te b talen; en de koopen boien de 20 franks op 2 niacnden ivd van betaling te kantore van den Notaris HOLLY, te NV ulveringhem. i>- -• 4;

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1