i L m I If VETWEIDER “I VAA VElK^iE. 1 Uli •pll ffi IB ZAEILAND EN H001GRAS gelegen in <ru. WEI- ex ZAEILAXDEX 4l Openbare Verpachting silyl; H001GRAS I I Openbare Ver hooping van Openbare Verknoping W O O N II II I S, a is/ j\rr. WK. ZATERDAG 30 JULY Èen Nummer, cn een Supplement op halt blad, per week. J Openbaer te verkoopen. SINT 11ICQUIERS. IB LAMPEH’ISSE, Openbaer le verkoopen TE D1XMUDE. I !'<S. Te samen ingesteld 5-100 franks. Gemeente Oostvleteren. K.r VEURNE-BEOOSTERPOORT. Gemeente Veurne, seklie Beo os Ier poort. Gemeente Eggewaertskappelle. Gemeente Lampernisse. Iliad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke en algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Ilandelzaken. Voor stad: Yoor Frankryk en op conditie III*- I 'V wavdea tan een behuisd en In-plant DOFSTE lift SKEA staende en gelegen binnen de gciueaula ABVERTENTIE-BLAD 3 Prys van _l l-ljttl H! IRluA inschryving, B.JAEl.BAkR 40UR0P: 6 franks ’s jaers. 3 fr 25, 8 mamden. I fr 75. 3 macndea. (7 frank* 's jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr 75 6 maemlen. 2 fr 25 3 iiiaenden. 11 fr. 20 's jaers. uitwegdreef, de welke op ongeveer honderd inetori afstand uilkointop de Wnlpen-d mstrart. 2 en laelvte kop. De hoeveelhe d van 1 hektarc 25 aren 85 centiaren Maeigras, gelegen in Veurne., seklie Ueon-to poortnevens voorgaenden koop langs den no. rdkant, bekend op tiet k.olaster seklie C, nummer 3.J0 en gedeeltelik nuiuniir 83_J)bi», strek kende ook oost en west, palende vannoorden aeit voorgaenden koop op twee paelsiaken, van ooeten op half gracht, aeii deii eigendom der erfgenamen van den heer August Ollevier, te Veuriie. van luiden aen weide van Eduard Maes, hovenier, te Veurne, op half gracht, en van westen op gemelde uil wegdreef uitko mende op korten afstand op de W ilpendaiustraet Deze k -open eeii en twee tyn gebruikt iloor Hen drik lluyghe, landbouwer te Avecappelle. met pacht tol 1 October 1862, aen 209 fr.' btiveu de laaien. Konditien en eig.-mlomstitel zvn ter image van een ieder, ten kantore van vuurnoeinden Autaris DELRJiAERT. Maendag 19 September 1859, ten twee nren naer middag, in de herberg genoemd het II ethuis, be woond door sieur Bulaye, le Cro.nbeke, in do dorp- plaeis, zal gebeuren de openbare verknoping, mei liet houden van eene titling, van de naerschreven goederen: 1 Kodp Exit p.rc.-el /.aeiia..d, groot by titel 97 areu 02 centiaren eu volgens Onlangs gedauu meting Op Maendag 1 Augusty, 1859, ten 3 ure namiddag, trr herb rg de l’apegaei. bewoond door Hendi ik Hef. tilt, te V. urne Beooslerpoort, 7,a| den Notaris BEEBèAERT, ter residentie aan Aheringbeiu, iipenbac r ven de meestbiedenden ver- koopen I Koop De hoe.vulheid van 73 aren 69- Oenti- afrtl, onder Ma.-igr ,.n /^iviland, gelegen binnen de gemeid.te Viuri.e B Uliv Beimaterpo rt, bekend op het k nlasler, s. kti - Q, nummer. 347sis. 839tib, eu gedeelte yk van 339lls, Mr.kkeiide oost en west, pale <le 'an noorden aen de weide en iiilw.gdrevf van den heer Inibaut De B-iesinghv te /.weveteele, gebruikt door Joannes David, op half gracht van oosten aen weide van den irlven heer Ihibaut De Bnesi gin ook gebruikt door Joannes David, van luiden aen den volgemltn koop.' op paelsiaken ten oosieu en westen gesteld, en vau wesleu op aeua van een Staende op ’a R)ks ;rti;id TE EGGEWAERTSKAPPELLE. ■i' Op Maendag, 22.•''• Augusty, 11139, om 4 ure na middag, Ier herberg de Kop-lat, bewoond door Htnoit David, ter dorpplaéls van i;g: ewaerlskappelle, Zal den Notaris BEE1BAEBT, ter residentie van Alveringhein, in één,- zitting, openbaer verkOupun Eenige Koop hen Wou >ntiis, st.ie.id.- op ’s Ryks- grond, zonder rcgl «au stand, U E, >geuaerlskapp -ile, luidwaï-ris wat van de kerk, lang.' de slrael van de Kuolkappclle naer de Kruiste, p. -mie am het huis van Jo unies Delleye, houdentiv niet hel wesleindu aen ‘l huis geweest van Jan lo ir-a it, de scheisinucr of middengevel genieene, staende op de helft van een are 75 Centiaren geweien leen, genaemd dc splytingen tan Veurne Ambacht, comp.-terende jonkheer Emanuel Ignatius d'Eaeiie, heere van Ni ulandl ent., zyode een sp ytinsken, abonterende luid op vuorzekdu slriet, west aen land .au Louis Moenaert, noord aen *l gene va.» Cousseniaeker, en oost *t land der (Iraet. Gebruikt door 4ictor De YVio ,e vader; roet aen- slag van den dag der gvldli-lli'-g. K indilien en i-igendoinsiiloi, berusten ter insagu van er.i ieder ten kantore ven uoruomnden Notaris BLERNAERT. Maendag I Augusty 1859, ten 2 uren naer woene, in de herberg <lci Komug. le Sl. Ricquiers, bewoond by ile weiliiwe l'irtoi (Sori.i, Zal den Notaris DE CAE, ter residentie van Alve- ringlieni overgaen tol de op-nbarr Verpachting van een helmist e i beplant HOES ft.Df KEN, j-root in het geheele 3 hectaren 81 aren 88 centiaren, staende en gelegen binnen de gemeente van St. Ricquiers, langst den keiweg leidende van Alveringhein naer de nieuwe ht'rberg, nu bewoond en g- bruikl by sieur Ck. I.. Ityckeboer, verdeeld in 5 :oten. £rrtt» lot. Allede gebouwen, Imvenierhof, Ouden boomgaerden de twee stukken van westen den boom* gaerd. zjude gras en Heiland, le tauten grout I heetnre 45 nren 92 ce liaren. Twoedt lot. 52 are,i 99 centiaren taeiland ge legen te Aivei ingheni. lymle hel oosieinda van d« partie genaeind het lloog^ttuk. Dnde loi. 52 aren 09 centiares» taeiland, ook s -legen in Aheringheili. en ty-ide het «esteinde van belli ingestiik. pa'ende van westen aen den lomerweg. l’itide lot 61 aren 72 centiaren taeiland in St. Ricqui rs, palende aen de slraet leid nde van da herberg den Dolphyn naer den Burgmolen. nu ge bruikt by den verpachter den heer Van'ienw'ghe. Vy'delot. 66 aren 26 centiaren taeiland, ook palende aen gemelde stract, cn gebruikt by dito Jtyrkiboer, Respeclivelyk om van alles in gebruik te komen ah am de huizingen, boomgaerd, hovenierhof en gras, met I October naestkomendu en aen de taei- landen toohaest de vruglen van deten jare tullen geweerd ivn, en op conditiën alsdan vooren le leien. :-j2 91 Ui lx V- Maendag 22 Augusty 1859, een uer na middag, ter afspanning de gunde Leeuw, binn-itde stad Dn nudo, ia! er overgega t worden, in eene titling, tol do openbare verkooping van de volgende imuieubelo goederen 1 Koop. Eene partje Grasland, gelegen binnea de gemeente van Lampernisse weinig luid van de k< rk, in de K.waedjongers-hoek, oost by hel Haemle- kot, b.-kend by kadaster s-ctie C, n. 228, voor eeuO inhoudsgrootte van 4 hectaren 6 aren, palendn- noord-west grasland aen Vedastus Prooi te Leysel», honigras aen den disch van Lamp rmisse, en gras» land aen mevrouw de douairière Vhart Denian 10 S.M Kruis, ten noordooslhoeke de ds»-ef of uitweg deel van den eerslvolgendenkl’i'P, van noorden do weide van sieur Jan Baptiste Sniek te Pollinchove, van oosten het llaendekol straelje, en van tuidoa de Haendekot Ireef. Deien coup moet vrye passagio leveren aen den eersivolgenden koop tolaen het Uaendekot-straetje. 2 Koop Noord aen den voorgaenden koop, eene partie Grasland niet eene lange dreef of uitweg die tnidwaert strekt tot aen den voorgaenden koop, gelegen binnen deielfde gemeente van Lampernisse, weinig mid van de kerke, in den Kwaedjongersr hoek, bekend bv kadaster sectie C n.’ 231, voor eene in hou >sgr -otte van 2 hectaren 19 aren 60 centiaren, palende van westen grastaml aen mevröit* de douairière Visarl fi.-iuau le S/’-Kruik, grasland aen 96 aren 80 centiaren, bekend by kadast. r se. I e B, n.“ 492a, palende oos' de Heilanden van de fa.ni'lie Deman te Veurne, Carolus D.qneker en ander, a.d gras van sieur Pieter Jacobus Pillaert leOostvl.-t, reu, en noord den steenweg leidende naer O islvlet.-ren. Gebruikt door sieur Louis Deblock, herbergier tv Oostvleteren, met regt tot 1 October 1861. aen det* prjs van 93 francs 33 cenlimen by jare, boven da contributie!!. 2 Koop. Eene Weide, bekend by kadaster sectiv B, 159, op een grootte van 62 aren 29 cent., pa lmde oost gras van de weduwe Pieter Jos--phua Capoen, te WestsIrleren, luid taeiland un den heer Priem, te Yperen, west den volgenden koop en noord gras van dezelve weduwe Capoen. 3 en lesten Koop. Een perceel Zaeiland, by ka*-- daster bekend sectie B, n.* 158. op eene grootte van een hectare een are, palende oost den voorgaendeu koop, tuid taeiland van den heer Priem, west weide 'van de kinderen Jacobus Garmyn en van den heer Desinedt, te Alveringhem, en noord weide van da voornoemde weduwe Capoen. De koopen 2 en 3 zyn gebruikt door Ainandu» Beck, wy likelier le W.-slvletereo, voor negen jaren, ingegaen den I October 1858, aen ten pryt van 200 francs bv jare, boven de contribulien, en met weder» lydschr oblie ven den pacht te doen eindigen met het 8' of lesde jner. De verkoopvoorwaerden met de brwysen vin eigendom en schetskaert, ryn berustende ten kau- toore van den Notaris FLOOR, ie Loo. Men abonneert zich op het bureel van h»t blad, Oostilraai 84, te Veurne, en op al de postkanlooren van het rek. Inserlien, 15centimen den drukregel. Een aftonderljk nummer 20 c.*, hel supplement 15 c? Alle alFichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, Mumatl onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. ■w

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1