VAN VEURNE. VETWEIDEN f\ u ill I'll I fl 1 I fl ill PROCESSIE Prijs 1 frank. f I AEN HET B E R I G T. BERIGT P It O C E SSI E, PROCESSION Openbare Verkooping van een WOONHUIS, n O O I G R A S ■«iiih WEI- en ZAEILANDEN, h 3 AUGUSTY 18f>9. WOENSDAG rue n '•S- AEN DE LANDBOUWERS. I GESCHIEDENIS 44 V DESCRIPTION de la Chez la veuve RYCKEBOER ct FILS d’Est, n.* 54. Prix 1 franc. TE EGGEWAERTSKAPPELLE. 1 III TE DIXMUDE. Ji Gemeente Oostvleteren. Gemeente Lampernisse. Openbaer te verkoopen. Te bekomen by de weduwe RYCKEBOER en ZOON, Oost-straet, n.° 54, BESCHRYVING DER VEÜRNSCHE Gemeente Eggewaertskappelle. Lw 41 F IffiB SUPPLEMENT ADIERTEYT ILA van mces- •'ll y het vertrouwen hebben. DEH VEURNSCHE DOOR 11. VAN DE VELDE. DE Fl’RISES, Staende op ’a Ryksgrond vr* in IN LAMPERNISSE, Openbaer tc verkoopen grasland Dixmude. Dezen koop was sieur Noterdame en ,.s 1 Koop. Een perceel Zaeiland, groot by titel 97 aren 62 centiaren en volgens onlangs gedane meting 96 aren 80 centiaren, bekend by kadaster sectie 8, n.» 492*, palende oost de zaeilanden van dc fainilliu Deman te Veurne, Carolus Dequeker en ander, zuid gras van sieur Pieter Jacobus Pillaert te Oostvleteren, en noord den steenweg leidende naer Oostvleteren. Gebruikt door sieur Louis Deblock, herbergier te Oostvleteren, met regt tot 1 October 1861, aen den prys van 93 francs 33 centiinen by jare, boven dc contributien. '2 Koop. Eene Weide, bekend by kadaster sectie B, n." 159, op een grootte van 62aren 20 cent., pa lende oost gras van de weduwe Pieter Josephus Capoen, te Westvleteren, zuid zaeiland van den heer Priem, te Yperen, west den volgenden koop en noord gras van dezelve weduwe Capoen. 3 en letten Koop. Een perceel Zaeiland, by ka daster bekend sectie B, n.* 158, op eene grootte van een hectare een are, palende oost den voorgaenden koop, zuid zaeiland van den heer Priem, west weide van do kinderen Jacobus Garmyn en van den heer Desmedt, te Alveringhem, en noord weide van do voornoemde weduwe Capoen. De koopen 2 en 3 zyn gebruikt door Amandus Beck, wynkelier to Westvleteren, voor negen jaren, ingegaen den 1 October 1858, aen den prys van 200 francs by jare, boven de contributien, en met weder- zydsche oblie van den pacht te doen eindigen met het 3* of zesde jaer. De verkoopvoorwaerden met de bewyzen van eigendom en schetskaert, zyn berustende ten kan- toore van den Notaris FLOOR, tc Loo. Laïïbertcs KESTEMAN, iidandschen commission naris, woonende te Veurne, Zuidstraet; n.” 56. Maekt bekend aen alle de landbouwers dathy zii-li van dezen jare, gelyk alle andere, zal voorzien van al der beste engelsche Zaeitarwe, de goede hoedanig- heid der zelve, die hy zal waerborgen, doen hem de hoop koesterenhel verlio.iwen tc behouden, die hy alreeds heeft verworven en ten zelver tydo koomt hy hun verzekeren geene moi ite te sparen, om de beste hoedanigheid te verkrygen als ook de geringste pryzen. De geene die van zync Tarwe believen, koenen zich adresseeren by hem Zuidstraet, n.’ 56, als ook by Henri Kietcelt, herbergier hy de Duinkerkbrug te Veurne, en nog by Franciei Floiixoone, herber gier in dc stad Nieuport te Wulpen. Maandag 22 Augusty 1859, een uer na middag, ter afspanning degoude Leeuw, binnende stad Dixmude, zal er overgegaen worden, in eene zitting, tot <le openbare verknoping van de volgende immeubelc goederen 1 Koop. Eene partie Grasland, gelegen binnen de gemeente van Lampernisse weinig zuid van du kerk, in de Kwaedjongers-hoek, oost by het Hawnde- kot, bekend by kadaster sectie C, n.° 228, voor eene inhoudsgrootte van 4 hectaren 6 aren, palende noord-west grasland aen Vedastus Proot te Leysele, hooigras aen den disch van Lampermisse, en gras land aen mevrouw de douairière Visart Deman te S.*» Kruis, ten noordoosthoeke de dreef of uitweg deel van den eerstvolgendenkoop, van noorden de ■weide van sieur Jan Baptiste Snick te Pollinohove, van oosten het llaendekot slraetje, en van zuiden de Ilaendekotdreef. Dezen koop moet vrye passagio leveren aen den e^rstvolgeuden koop tol aen het llaendekot-straetje. 2 Koop. Noord aen den voorgaenden koop, eene partie Grasland met eene lange dreef of uitweg die zuidwacrl strekt tot aen den voorgaenden koop, gelegen binnen dezelfde gemeente van Lampernisse, weinig zuid van de kerke, in den Kwaedjongers- hoek, bekend by kadaster sectie C, n.‘ 281, voor eene inhoudsgrootte van 2 hectaren 19 aren 60 centiaren, palende van westen grasland aen mevrouw de douairière Visart Deman te S." Kruis, grasland aen den disch van Lampernisse, ten noordwesthoeke grasland aen Mr. Decaluwé-Demadrid te Brugge, en grasland aen Mr. Crombez-Lefebvre te Doornyck van noordoosten grasland aen jufvrouw Marie De Brauwcre te Nieuport, van oosten weide aen juf vrouw Louise Deman te Brugge, weide aen Jan Baptiste Snick tc Pollinchove. Dezen koop zal vryo passagio hebben over den eersten koop tot aen het llaendekot-straetje. Do twee lestvoorgaende koopen die gebruikt zyn door de weduwe van Jan Baptiste Battel te Ave- •nppelle, met regt van gebruik tot 11 november 1859, zullen ook by samenvoeging opgeroepen worden. 3 Koop. Eene partie Hooigras, gelegen binnen de gemeente van Lampernisse, wat zuidoost van de kerke, in degroote Krips-hoek, bekend by kadaster sectie C, n.’ 384, voor eene inhoudsgrootte tan een hectare 27 aren 80 centiaren, palende van westen en van noorden naest het westen grasland aen sieur Philippe Delollenaere teWulpen, van noorden naest het oosten en van oosten grasland aen den heer Vanwoumen-Vanhille te Dixmnde, en van zuiden aen den heer Degrave-Vandeveldy tc voorgacndeïyk gebruikt door is thans gebruikt door sieur Dehaese met regt lot 1 1 november 1869. De verkooping geschied door hel ambt terSTEVERLYNCK, Notaris te Dixmude. Miiendag 19 September 1859, ten twee uren naer middag, in de herberg genoemd het Wethuis, be woond door sicur Butaye, tc Crombeke, in de dorp- plaets, zal gebeuren de openbare verkooping, met het houden van eene zitting, van de naerschreven goederen Degene die begeeren te bekomen Engelsche Velours-Zaeitarwc, gezegd gewolde met korte dikke koornaren en lange hoornaren, als ook ongewolde wit Engelsche Zaeitarwe, kunnen zich vervoegen by PIETER-FRANCISCES KESTEMAN, koopmanen winkelier, in de Ooststraet, te Veurne. De gegadigde, die gelieven hunne commission aen hem te vertrouwen, worden verzocht zich in tyd aen te bieden, op dat hy de noodige hoeveelheid zou kunnen gaen zien en dc beste in opbrengst op nam uitkiezen. Hy verhoopt door zyne gcwoónelyke goede zer het vertrouwen van de landbouwers verworven te Op Maendag, 22.,'“ Augusty, 1859, om 4 ure na middag, ter herberg de Kopelas, bewoond door Benoit David, ter dorpplaels van Eggewaertskappelle, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, in ééne zitting, openbaer verkoopen Benige Koop. Een Woonhuis, staende op 'sByks- grond, zonder regt vau stand, te Eggewaertskappelle, zuidwaerts wat van de kerk, langs de straet van de Knolkappelle naer de Kruisse, palende aen het huis van Joaqncs Delleyc, houdende met het wesleinde aen ’t huis geweest van Jan Toursaut, de scheismuer of middengevel gemeene, staende op de helft van een are 75 centiaren gewezen leen, genaeind de plytingcii van Veurne Ambacht, competerende jonkheer Emanuel Ignatius d’llaene, heere van Nieulandt enz., zynde een splytinsken, abouterende zuid op voorzegde straet, west aen land van Louis Moenacrt, noord aen ’t gene van Coussemaeker, en oost ’t land der straet. Gebruikt door Victor De Wicke vader; met aen- slag van den dag der geldtelling. Konditien en eigendomstitel, berusten ter inzage van een ieder ten kantore van voornoetnden Notaris BEERNAERT. 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1