VAN VEURNE. VEEWEIDEN r a ■t I i! Bl WEI- EN zaeilanden, B E R I G T. II O O I G R A S Ma TWEE RYTUIGEN, TE PACHTEN, Openbare Verkooping van een W O o Ml U 1 S, Billende op ’s Ryksgrimd Openbare Verkoopingen. I®. '*i N.r 1771. JA GR. ZATERDAG G AUGUSTY 1859. TE D1XMÜDÉ. -* Eehe schoone Karre cn cen Cabriolet Uit’er hand to koopen, Blad voor Annoncen, Landbmtwnieuws, politieke Gemeente Eggewaer lskappelle 55.c z - en i Een Nummer, en een Supplement op half blad, per week. all POLITIEK OVERZICHT* Er waren eergisteren te Parys vredelie vende geruchten in omloop, die zulk een goed omhad vonden, dat de rente der Beurs gevoelig door rees. Men meldde vooreerst de afkondiging eener nota vanden. Monilenr^ die op nieuw de Vredelievende inzichten van den keizer zou vaststellen, en officiéél de vereeniging van een europeesch kon- gres zou bekend maken, om de inrigling vanltalien op geheel vryzinnige grondslagen te regelen. Men verzekerde duerby, dat liet gouvernement het vast besluit genomen Amblsvcrrigling van den dciirwaerder P. J. CLAEREBOUDT, fc Nieuport. algemcene Tydingen, Marktprijzen en llandelzaken. Gemeente Oostvlcleren^ TE EGGEWAERTSKWPELLE. Gemeente Lampernisse. Openbaer te verkoopen. Ingestcld 2500 francs. voorgaendclyk gebruikt door H M Voor stad word on passagio leveren den heer IM IN IUIPEHN1SSE, Openbaar tc verkoopen en van zuiden •Ml Prys van Zich te vervoegen i>y Mr. LtlST-DLTOLLENAF.RÜ te Venme, of by vrouw de weduwe van d’lii.-ei' LebmAn te llouthem. "T. insehryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks 's jaers. 3 fr. 25, B maenden. 1 fr. 73. 3 maenden. 7 franks 's jaers. Aoor builen, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr.20 ’«jaers. Op Maendag, 22?,r" Augusty, 105!), ont A lire na middag, ter herbergde Kopclai, bewoond door Henoil David, ter dorpplnels van Egget» a r i->k;>ppcllc, Zal den Notaris BEERNAERT. hr re.idenlie van Alveringhcm, in ééne zitting, openbaar verkoopen i Èenige Koop. Een Woonhuis, staeude up ’s llyks- grond, zonder regt vau stand, te Eggewaertskappelle, zuidwaarts wat van de kerk, langs de straet van de Knolkappellc naerde Kruisse, palende aen het huis van Joannes Delleye, houdende met het westeinde aen’t huis geweest van Jan loursaut, de scheisiuuer of middengevel gemeene, staende op de helft van cen are 75 centiaren gewezen leen, genaeind de splylingen van Veurne Ambacht, competerende jonkheer Emanuel Ignatius d’llaene, heere van N'ieulandt enz., zynde ecu splytinsken, abouterende zuid op voorzegde straet, west aen land van Louis Moenaert, noord aen’t gene van Coussemaeker, en oost T land der straet, Dezen koop was sieur Nolerdatne en is thans gebruikt door sieur Dehaese met regt tot 11 november 1859. De verkooping geschied door het ambt ter STEVERLYNCK, Notaris te Dixmude. Om met den eersten October acnslaumlc, in ge* bruik te treilen, de Paiiiien-iabriek te Vorthem, langst den Loo-vaerd. Inlichtingen te bekomen by den heer DEBR1ANE- Dtl BOIS, te Dixmude. Gebruikt door Victor De Wicko vader; met aen* slag van den dag der geldtel! ing. Konditien en cigendomslitel, berusten ter inzage van een ieder ten kantore van vooruoemden Notaris BEERNAERT. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraet N? 34, te Veurne, en op ai de poslkanloorett van hel rvk. Insertion, 13 centime» den drukregel. Een afzonderlik nummer 20 c.‘, bet supplement 15 c? Alle aflichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, rtmitEi onverguld in hetzelve geplaetst. Brieveti en geld vrachtvry toe te zenden. Maendag 10 September 1859, ten twee uren neer middag, in de herberg genoemd het l/'el/iuis, be woond doer sieur Butaye, te Crombeke, i n de dorp* plaets, zal gebeuren du openbare verkooping, met hel houden van eene zitting, van de naerschreven goederen 1 Koop. Een perceel Zaeiland, groot by titel 07 aren 62 centiaren en volgens onlangs gedane meting IHi aren 80 centiaren, bekend by kadaster sectie B, n.“ 402a, palende oost de zaailanden van de famillie Beman te Veurne, Carolus Dequcker en ander, zuid gras van sieur Pieter Jacobus Pillaerl leOostvleteren, en noord den steenweg leidende naer Ooslvleteren. Gebruikt door sieur Louis Deblock, herbergier te Ooslvleteren, met regt tot 1 October 1861, aen den prys van 03 francs 33 centimcn by jare, boven dc contributie». 2 Koop. Ecnc Weide, bekend by kadaster sectie B, n? 139, op een grootte van 62 aren 20 cent., pa lende oost gras van de weduwe Pieter Josephus Capoen, tc Weslvleteren, zuid zaailand van den beer Priem, te Yperen, west den volgenden koop en noord gras van dezelve weduwe Capoen. 3 cn letten Koop. - Een perceel Zaeiland, by ka daster bekend sectie I), tl? 158, op eene grootte van een hectare een are, palende oost den voorgacnden koop, zuid taeiland van den heer Priem, west weide van de kinderen Jacobus Garmyn en van den heer Desmedl, te Alveringhem, en noord weide van du voornoemde weduwe Capoen. Dc koopen 2 en 3 Zyn gebruikt door Amandus Beek, wynkelier te'Weslvletcren, voor negen jaren, ingegaan den I October 1858, aen den prys van 200 francs by jare, boven de contribution, en met weder- zydsehe obfic vnn den pacht te doen eindigen met het 3' of zesde jacr. De verkoopvoorwaarden met de bewyZen van eigendom en schetskaart, zyn berustende ten kan* toore van den Notaris FLOOR, te Loo. I—T--1 -^.^^■ ^•**-'■-*■1-11 nn Maendag 22 Augusty 1859, een uer na middag, ter afspanning gouda Leeuw, binnen du stad Divinude, zal ur overgegaan worden, in eene zitting, tot de openbare verkooping van de volgende ilnincubele goederen 1 Koop. Eene partie Grasland, gelegen binnen dc gemeente van Lampernisse weinig zuid van du kerk, in de Kwacdjongers-hoek, oost by het Haende- kot, bekend by kadaster sectie C, n." 228, voor eene inhuudsgrootte van 4 hectaren 6 aren, palende noord-wesl grasland aen Vedastus Prooi te Leyselc, hooigras hen den disch van l.ampermisse, en gras land aen mevrouw de douairière t'isart Dcninn te S.'* Kruis, ten noordoosthoekc de dreef of uitweg duel van den eerslvolgendunkoop, van noorden de weide van si.ur.Ian Baptiste Snick te Pollinchovc, van oosten het llaendckot slraetjc, 1 dc Ilaendekot Ireef. Dezen koop moet vrye passagio leveren aen den corslvolgendeii koop tolaen het llaendekol-straetje. 2 Koop. Noord aen den voorgnenden koop, eene partie Grasland met eene lange dreef of uitweg die zuidwaert strekt tot aen den voorgaenden koop, gelegen binnen dezelfde gemeente van l ampernisse, weinig znid van de kerke, in den Kuaedjongers- hoek, bekend by kadaster sectie C, n? 2.11, voor eene inhoudsgroolte wan 2 hectaren 19 aren 60 centiaren, palende" vnn westen grasland aen mevrouw dc douairière Visart Deman te S.“ Kruis, grasland aen den disch van Lampernisse, ten noordwesthoeke grasland aen Mr. Decaluwé-Demadt id tc Brugge, cn grasland aen Mr. Crontbez-Lefebvre te Doornyck vnn noordoosten grasland aen jufvrouw Marie De Branwere tc Nieuport, van oosten weide aen juf vrouw Louise Deman te Brugge, weidu aen Jan Baptiste Snick tc Pollinchovc. Dezen koop zal vrye passagio hebben over den gersten koop tot aen hel llaendekol-slraetje. De twee leslvoorgacndc koopen die gebruikt zyn door de weduwe van Jan Baptiste Battel teAv'c- oappelle, met regt van gebruik tol 11 november 1839. zullen ook by zamenvoeging opgeroepen worden. 3 Koop Eenepartie Hooigras, gelegen binnen de gemeente van Lampernisse, wat zuidoost van de. kerke, in degroote Krips-hoek, bekend by kadaster sectie C, n." 384, voor eene inhoudsgrootle van cen hectare 27 aren 80 centiaren, palende van westen en van noorden naest het westen grasland aen sieur Philippe Detollenaere te Wulpen, van noorden naest bel oosten cn van oosten grasland aen den heer Vaiiwoumen-Vanhille te Dixnttide, cn van tuiden grasland aen den heer Degrave-Vandcveldo te llivmude. Dezen koop A. Woensdag 10 Augustus 1859, 3 ure na middag, tc Veurne aen de Nieuport-brug van gezat'gd en ongezaegd JXooitch-houl en eene partie Sparrc- busschen (brandhout). Donderdag 23 Augustus 1859, 2 ure na middag, tc Wulveringheni aen het gehuchle het Wulverin-* ghem-twaentje, ook van i\ouidt-houlgezaagd eti ongezaegd. Vrydag 26 Augustus 1859, 2 nre na middag, ter gemeente llouthem aen hel llouthein-sasken, vail iXooidsch-houl gezaagd en ongezaegd. Den deflniliven OVERSLAG zonder verder uitstel, van dc Herberg bewoond by sieur Pieter Lahaye to llouthem, aen de Drie Koningen, Isbepaeld op den Donderdag 18 Augusty 1859, oln 3 uren naer noenc, in de herberg bewoond by sieur Garolus De Rave, ter plaels van lloulln nt. Op Conditiën alsdan vooren tc lezen. 11 november 1859. van tuees-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1