.JU VAN VEURNE VETWEIOEN WEI-en ZAEILANDEIV II O O I G R A S Openbare Verkooping W O ON H UI S, Staende op ’sRyksgrond IIOVENIERHOF, gestaen en gelegen i 'I 4773. J A ER. ZATERDAG i3 AUGUSTY 4«59. L Supplement op hall blad, per week. VEURNE. Openbaer te verkoopen. 11 IN LAHFEBNISSB, Openbaer le verkoopen TE DIXMUDE. I N.r STAD VEURNE. cm eente Oostvl cl eren TE EGGEWAERTSKAPPELLE. Gemeente Eggewaertskappelle. Blad voor Annoncen, Landbomimicuws, politieke en algemene Tijdingen, Marktprijzen en Ilandelzaken. Eeur Nummer,- en een Supplement op hall blad, per week. Gemeente Lampernisse. LICITATIE-VERKOOPING BINNEN DE STAD I: raw I blad, Oostslraet Voor stad worden Voor Frankryk de hoogstbiedende, by licitatie verkoope zyn :O I pplement 15 c.5 dit blad gedrukt, hooigras land nen S.'“ Kruis, ten ■X >■•1 v. I? het bureel van het 1 al de postkantooren van het rvk. Prys van s f'T' inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’sjaers. 3 fr. 25, 6 inaenden, 1 fr. 75. 3 inaenden. 7 franks ’sjaers. A oor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 inaenden. 2 fr. 25 3 inaenden. 11 fr. 20 ’sjaers. ■;T WW P 39 aren 83 centiaren jen binnen de stad Vcurne, achter David Janssens-molen, strekkende oost en west, inetal de daerop staende friiilboomcn, deel makende van de sektie A, en van n.' 5; palende van noorden aen zaeiland van de weduwe en kinderen van Pieter De Vos, en gedeeltelyk aen hovonierhof van David Janssens, de haeg en hovelingen alhier met gewoonen vrydom medegaende, van noord oosten aen het water van Stadsvestingen, van zuiden en oosten aen den volgenden koop, op paelstaken ten oosten en ten westen, en van zuid-westen aen den moLmberg-eu-dreef van voornoemden David Janssens. 3 koop. De hoeveelheid van 32 aren 39 centiaren, allerbest H0VEN1ERLAND, gelegen binnen dezelve stad Veurne, ten zuiden van voorgaenden koop, met al de daerop staende fruitboomen, deelmakende der sektie A, en van nummer 5; palende van noorden aen voorgaenden koop op paelstaken, geplaetst ten oosten en ten westen, van zuiden aen den volgenden koop, op paelstaken ten oostenjen westen, van westen naer het zuiden, al draeijende iegensden molenberg van voornoemden David Janssens. 4 en laetslen koop.En de hoeveelheid van 33 aren 4-4 centiaren allerbest HOVENIER LAND, gelegen binnen het zei ve Veurne, ten zuiden van voorgaenden, koop, met al de daerop staende fruitboomen. deel* makende van de sektie A, en van tl.' 5; palende van noorden aen den derden koop, hier voren, op pael* Binnen palen 1 koop. Ecu BUIS, geteekend n.' 55, bestaend» in winkel, keuken, tweeslaepkamers, kelder, eileroe, logic, couren privaet, niet de erve hier medegaende, staende en gelegen binnen de stad Veurne, ter zuiden de groote Oostslraet, bekend op ’t kadaster, sektie A, nummer 12-4, palende van oosten aen het huis van sieur Henri d’Hondt, van zuiden aen de erf van het huis van Albertus Bilcke, van westen aen het huis van Charles Pysson, en van noorden voorhoof- dendc op gemelde Oostslraet. Dit huis is gebruikt door Joanna Pinson, weduwe van Pieter Torney, met regt van gebruik lot 23 april, 1860, zonder pachtregt. 2 koop. De hoeveelheid van allerbest H0VEN1ERLAND, geleg. Maenclag 19 September 1859, ten twee uren naer middag, in de herberg genoemd het IPelhuis, be woond door sieur Bulaye, te Croinbeke, in de dorp- plaets, zal gebeuren de openbare verkooping, met hel houden van eene zitting, van de naeischreven goederen 1 Koop. Een perceel Zaeiland, groot by titel 97 aren 62 centiaren en volgens onlangs gedane meting 90 aren 80 centiaren, bekend by kadaster sectie 8, n.“ 492a, palende oost de zaeilanden van de famillie Deman te Veurne, Carolus Dcqneker en ander, zuid gras van sieur Pieter Jacobus Pi 1 Inert teOostvIcleren, en noord den steenweg leidende naer Ooslvleleren. Gebruikt door sieur Louis Deblock, herbergier te Ooslvleleren, met regt tot 1 October 1861, aen den prys van 93 francs 33 een timen by jare, boven de eontributien. 2 Koop. Eene Weide, bekend by kadaster sectie II, n.' 159, op een grootte van 62 aren 26 cent., pa lende oost gras van de weduwe Pieter Josephus Capocn, le West» leteren, zuid zaeiland van den heer Priem, te Yperen, west den volgenden koop en noord gras van dezelve weduwe Capoen. 3 en lesten Koop. Een perceel Zaeiland, by ka daster bekend sectie II, n? 158, op eene grootte van een hectare een are, palende oost den voorgaenden koop, zuid zaeiland van den heer Priem, west weide van de kinderen Jacobus Garmyn en van den heer Desmedt, te Alveringhem, en noord weide van dc voortioemde weduwe Capoen. De koopen 2 en 3 zyn gebruikt door Amandus Beek, wynkelier le Weslvleteren, voor negen jaren, ingegaan den 1 October 1858, aen den prys van 200 francs by jare, boven dc eontributien, en met weder- zydscbe obtio van den pacht te doen eindigen met hel 3” of zesde jaer. De verkoopvoorwaarden met dc bewyzen van eigendom en schetskaart, zyn berustende ten kan- toore van den Notaris FLOOR, te Loo. van een Op Maendag, 22.,u" Augusty, 1859, om 4 ure na middag, ter herberg de Kopetas, bewoond door Benoit David, ter dorpplaets van Eggewaertskappelle, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, in ééne zitting, openbaer verkoopen Eenige Koop.Een Woonhuis, staende op ’s Ryks- grond, zonder regt van stand, te Eggewaertskappelle, zuidwaarts wat van de kerk, langs de strael van de Knolkappelle naer de Kruisse, palende aen het huis van Joannes Delleye, houdende met het westeinde aen ’l huis geweest van Jan loursaut, de seheismuer of middengevel gemeene, staende op de helft van een are 75 centiaren gewezen leen, genaemd de splytingen van Vcurne Ambacht, compelerende jonkheer Emanuel Ignatius d’Haene, heere van Nieulandt enz., zynde een splytinsken, abouterende zuid op voorzegde straet, west aen land van Louis Moenaert, noord aen 't gcue van Cousseutaeker, en ooit 't land der straet. Op Donderdag, 8.,u" September, 1859, ten 3 ure namiddag, ter herberg den Anker, bewoond door den iiiedolicitant sieur Fiorine, binnen de stad Vcurne^ in de Kleino-ooststraet, Zal den Notaris- BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, dier toe regterlyk gecommitteerd, ten overstaen van den bevoegden hcere Vredercgter, aen de hoogstbiedende, by licitatie verkoopen tu weten Gebruikt door Victor De Wicke vader; met aan slag van den dag der geldtel ling. Konditien en eigendomstitel, berusten ter inzage van een ieder ten kantore van voornoemden Notaris BEERNAERT. Men abonneert zich op N.’ 34, le Veurne, en op Insertion, 15 een timen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.’, het su Alle aHichen, by de uitgevers van êënmaei. onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. worden. 3 Koop.Eene partie Hooigras, gelegen binnen de gemeente van Lampernisse, wat zuidoost van de kerke, in degroote Krips-hoek, bekend by kadaster sectie C, n.'384, voor eene inhoiidsgroolte van een hectare 27 aren 30 centiaren, palende van westen en van noorden naesl hel westen grasland aen sieur Philippe Detollenaero te Wulpen, van noorden n.aest bet oosten en van oosten grasland aen den heer Vanwoumen-Vanhille te Dixtuude, en van zuiden grasland aen de*1 beer Degrave-Vandevelde te Dixmudc. Dezen, koop was yoorgaendelyk gebruikt door sieur Nolerdame en is thans gebruikt door sieur Dehaese met regt tot 11 november 1859. Dc verkooping geschied door het ambt van mees ter STEVERLYFCÏ, Notaris te Dixmude. Maendag 22 Augusty 1859, een uer na middag, ter afspanningdc^ouol» Leeuw, binnen de stad Dixmudc, zal er overgegaan worden, in eene zitting, tot du openbare verkooping van dc volgende immeubele goederen 1 Koop. Eene partie Grasland, gelegen binnen de gemeente van Lampernisse weinig zuid van du kerk, in dc Kwaedjongers-hoek, oost by het Haende- kol, bekend by kadaster sectie C, n." 228, voor eene inhoudsgrootte van 4 hectaren 6 aren, palende noord-west grasland nen Vedastus Prooi le Lev vele, aen den disch van Lampermisse, en gras- mevronw de douairière Visart Dernau lo noordooslhoekc de dreef of uitweg deel van den eerslvolgendcnkoop, van noorden dc weide van sieur Jan liapliste Snick te l’ollinchove, van oosten het Haendekot-slraetje, en van zuiden de llaendckotdreef. Dezen koop moet vrye passagio leveren aen den eerstvolgendcn koop totaen het Haendekot-slraetje 2 Kiitp Noord aen den voorgaenden koop, eene partie Grasland met eene lange dreef of uitweg die zuidwaerl strekt totaen den voorgaenden koop, gelegen binnen dezelfde gemeente van Lampernisse, weinig zuid van de kerke, in den Kwaedjongers- hoek, bekend by kadaster sectie C, n.* 231, voor eene inhou lsgr.iotte van 2 hectaren 19 aren 60 centiaren, palende van westen grasland aen mevrouw dc douairière Visart 1) •man teS." Kruis, grasland aen den disch van Lampernisse, ten noordwesthoeke grasland aen Mr. Deealuwé-Deinadrid te Brugge, en grasland aen Mr. Crombez-Lefebvre te Doortiyck van noordoosten grasland aen jufvrouw Marie De Blauwere Ie Nieuport, van oosten weide aen juf vrouw Louise Deman te Brugge, weide oen Jan Baptiste Snick te Pollinchovc. Dezen koop zal vrye passagio hebben over den •ersten koop tot aen hel Haendekot-slraetje. De lwe« lestvoorgaende koopen die gebruikt zyn <1 >nr dc weduwe van Jan Baptiste Battel te Ave- •appelle, met regt van gebruik tot II november 1859, zullen ook by zamenvoeging opgeroepen van een HUIS. benevens eene allerbeste partie I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1