VEURNE VAN VET WEI DEN a J til I I 1Ó H U I S, benevens eene allerbeste partie HOVENIERHOF, gestaen en gelegen iir. 1 AEN HET I .i I WEI- ex ZAEILANDEN II if tel H O O I G R A S L II Openbare Verkooping van een WOONHUIS hi i if] WOENSDAG 17 AUGUSTY 1859. II IP, Openbaer te verkoopen. ft R II I, [IS TE DIXMUDE. I STAD VEURNE. llib® Gemeente Lampernisse. LICITATIE-VERKOOPING BINNEN BE STAD VEURNE. Gemeente Eggetvaerlskappelle. Mi Gemeente Oostvleteren. TE EGGEWAERTSKAPPELLE. J r---— -- - - - - SUPPLEMENT IIREKTEI a ccaTJaya óen van mcc»- f i «I i J IM IN LAMPERNISSE, Openbaer te verkoopen Binnen palen 1 koop. Een BUIS, geteekend n." SB, bestaende in winkel, keuken, tweeslaepkamers, kelder, citernc, logie, couren privact, met de erve hier medegaende, Op Donderdag, 8.1"" September, 1859, ten 3 ure namiddag, ter herberg den Anker, bewoond door den uiedelicitant sieur Fiorine, binnen de stad Veurne, in de Kleine-ooslstraet, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, daer toe regterlyk gecommitteerd, ten overstaen van den bevoegden heere Vrederegter, aen de hoogstbiedende, by licitatie verkoopen te weten Ij’ van een van westen en 1 aen sieur noorden naest oosten grasland aen Vanhille te Dixmude, en v den heer Degrave-Vandevelde Macndag 19 September 1859, ten twee uren naer middag, in de herberg genoemd het Wethuis, be woond door sieur Butaye, te Crombekc, in de dorp- plaets, zal gebeuren de openbare verkooping, met het houden van eene zitting, van de naersehreven goederen voorgacndelyk gebruikt door is thans gebruikt door sieur 11 november 1859. 'Cfkooping geschied door het ambt ^ÏERLHCK, Notaris te Dixmude. enda.., -2 Augnsly 1859, ccn uer na middag, ter lining dc <Joudv Leeuw, binnende stad Dixmude, ovorgegaen worden, in eene zitting, tot du bare verkooping van de volgende uuincubele eren Koop. Eene partie Grasland, gelegen binnen mieenle van Lampernisse weinig zuid van de in de Kwacdjongcrs-hock, oost by het llaendc- brki ndby kadaster sectio C, n.° 228, voor eene iidsgroblte vim 4 hectaren 6 a* n, palende d-wcsl grasland aen Vedastus Prooi te i.eysyle, ;ras aen den disch van Lampcrmisse, en gra’s- aen mevrouw de douairière Visart Demon te Cruis, ten noordoosthoeke de dreef of uitweg van den ccrstvolgendcnkoop, van n >rdeu de e van sieur Jan Baptiste Snick te Pollinehove, 'O'ten het llaeiidckot straetje, en van zuiden endekotdreef. zen koop moet vryc passagio leveren aen den volgenden koop totaen hel Haendek. t straetje Koop. Voord aen den voorgaende.i koop, partie Grasland met eene lange dreef of uitweg lidwaert strekt tot aen den voorgaenden koop, en binnen dezelfde gemeente van Lampernisse, ig zuid van de kerke, in den Kwaedjongers- bekend by kadaster sectie C, n.’ 231, voor ceiio a Isgrootte van 2 hectaren 19 aren 60 centiaren, 'de van westen grasland aen mevrouw do iriere Visart Deman te S.“ Kruis, grasland aen disch van Lampernisse, ten noordwesthoeke and aen Mr. Decaluwé-Demadrid te Brugge, en and aen Mr. Crombez-Lefebvrc te Dnornyck loordooslen grasland aen jufvrouw .Marie De were te Nieuport, van oosten weide aen juf- w Louise Deman te Brugge, weide aen Jan ste Snick te Pollinehove. ten koop zal vrye passagio hebben over ju koop tot aen het Haendekot-atraet je. twee Ivstvoorgacndc koopen die gebruikt zyn de weduwe van Jan Baptiste Battel leAve- :lle, met regt van gebruik tot 1 1 november zullen ook by zamenvoeging opgeroepen L*n. ïoop. Eene partie Hooigras, gelogen binnen meente van Lampernisse, wat zuidoost van do iti degroote Krips-hoek, bekend by kadaster i C, n." 384, voor eene inhondsgrootte re 27 aren 30 centiaren, palende v.-.:: noorden naest het westen grasland ppe Detollenaere te Wulpen, van i.„„. osten en van oosten grasland aen den heer ounien-Vanhille te Dixmude, en van zuiden md aen i'*"’ hoer Deernve-V andevclde te udc. ■'•n koop was Noterdauie en ';’e met regt lot van een Op Macndag, 22.“'" Augusty, 1859, om 4 ure na middag, ter herberg de Kopetas, bewoond door Benoit David, ter dorpplaets van Eggewaertskappelle, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, in ééne zitting, openbaer verkoopen Eenige Koop. Een Woonhuis, staende op ’s Ryks- grond, zonder regtvau stand, te Eggewaertskappelle, zuidwaerts wat van de kerk, langs de stract van do Knolkappelle naer de Kruisse, palende aen het huis van Joannes Delleye, houdende met het westeïndo aen ’t huis geweest van Jan Toursaut, de scheismuer of middengevel gemeene, staende op de helft van een are 75 centiaren gewezen leen, genaemd de staende en gelegen binnen de stad Veurne, ter zuiden de groote Ooststraet, bekend op 't kadaster, sektie A, nummer 124, palende van oosten aen het huis van sieur Henri d’llondt, van zuiden aen de erf van bet huis van Albertus Bilcke, van westen aen het huis van Charles Pysson, en van noorden voorhoof- dende op gemelde Ooststraet. Dit huis is gebruikt door Joanna Pinson, weduwe van Pieter Torney, met regt van gebruik tol 28 april, 1860, zonder pachtrcgt. 2 koop. De hoeveelheid van 39 aren 83 centiaren allerbest HOVEN1ERLAND, gelegen binnen de stad Veurne, achter David Janssens-molen, strekkende oost en west, met al de daerop staende friiilboomen, deel makende van de seklie A, cn van n.’ 5; palende van noorden aen zaeiland van de weduwe en kinderen van Pieter De Vos, en gedeellelyk aen hovenierhof van David Janssens, de haeg en hovelingen alhier met gewoonen vrydom medegaende, van noord oosten aen het water van Stadsvestingen, van zuiden en oosten aen den volgenden koop, op paelstaken ten oosten en ten westen, en van zuid-westen aen den ni> 1 mberg-en-dreef van voornoemden David Janssens. 3 koop. De hoeveelheid van 32 aren 39 centiaren allerbest HOVENlERLApiD, gelegen binnen dezelve sta I Veurne,ten zuiden van voorgaenden koop, met al de daerop staende friiilboomen, deelmakende der sektie A, en van nummer 5; palende van noorden aen voorgaenden koop op paelstaken, geplaatst ten oosten en ten westen, van zuiden aen den volgenden koop, op paelstaken ten ooslcnjeu westen, van westen naer het zuiden, al draeijende iegens den molenberg van voornoemden David Janssens. 4 en laetsten koop. En de hoeveelheid van 33 aren 44 centiaren allerbest HOVENIERLAND, gelegen binnen hol zelve Veurne, ten zuiden van voorgaenden koop, met al de daerop staende fruitboomen, deel makende van de sektie A, en van n.' 5; palende van noorden aen den derden koop, hier voren, op pael staken, geplant ten oosten en westen, van zuiden aen het hovenierhof van den heer Benoit Questroy, dn hovelingen in de haeg alhier ook medegaende, van westen naer het zuiden aen het hovenierhof der heeren gebroeders Verreghem, de haeg alhier niet medegaende, en van oosten aen het water der vestingen. Aenslag aen de dry laetste koopen, met 15 maert 1860, zonder paehtregt. Het kohier van lasten en bespreken, cn de eigen- doms titelen berusten telks inzage, ten kantore van voornoemden Notaris BEERNAERT. 1 Koop. Een perceel Zaeiland, groot by titel 97 aren 62 centiaren en volgens onlangs gedane meting 96 aren 80 centiaren, bekend by kadaster sectie B, n.“ 492a, palende oost de zaeilanden van de famillie Deman te Veurne, Carolus Dequeker cn ander, zuid gras van sieur Pieter Jacobus Pillaert teOostvleteren, en noord den steenweg leidende naer Oostvleteren. Gebruikt door sieur Louis Deblock, herbergier te Oostvleteren, met regt lol 1 October 1861, aen den prjs van 93 francs 33 centimcn by jare, boven de contribution. 2 Koop. Eeiie Weide, bekend by kadaster sectie B, u.' 159, op een grootte van 62 aren 20 cent., pa lende oost gras van de weduwe Pieter Josephus Capoen, te West'kleren, zuid zaeiland van den heer Priem, te Yperen, west den volgenden koop en noord gras van dezelve weduwe Capoen. 3 en lesten Koop. Ecu perceel Zaeiland, by ka daster bekend sectie B, ii.‘ 158, op eene grootte van een hectare een are, palende oost den voorgaenden koop, zuid zaeiland van den heer Priem, west weide van de kinderen Jacobus Garmyn en van den heer Desinedt, te Alveringhem, en noord weide van de voornoemde weduwe Capoen. De koopen 2 en 3 zyn gebruikt door Amandus Beck, wynkelier te Westvleteren, voor negen jaren, ingegaen den 1 October 1858, aen den prys van 200 francs by jare, boven de contributien, en met weder- zvdsche oblie van den pacht te doen eindigen met het 3’ of zesde jaer. De verkoopvoorwaarden met de bewyzen van eigendom en schetskaart, zyn berustende ten kan- toore van den Notaris FLOOR, te Loo. c 7*' Staende op ’sRyksgrond

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1