VAN VEURNE. him J i ill I 1 I Tl 1 I III Jf Jl IIO F S T E O E, II U I s, benevens eenc allerbeste partie HOVENIERHOF, gestaen en gelegen I M i iwlil A EN HET oil WEI- en ZAEILAMÏEN, Openbaer te verkoopen. II I s jjfl i] !il JI ffl ’ll :H I WOENSDAG 24 AUGUSTY 4839. TE BEVEREN, BY ROUSBRUGGE. I i I D ;S 11 11 I •li-ll I scnooxE OPENBAER TE VERKOOPEN I LICITATIE-VERKOOPING BINNEN DE STAD VEURNE. STAD VEURNE. Gemeente Oostvlelcren OPENBARE VERKOOPING TE II O U T II E M. SUPPLEMENT I.) I van den i mI II Ju zaoilnnd, groot 75 aren 43 centiaren, palende oost den volgenden koop, scheidende op spleldyk en paelstaken, zuid den voorgaenden koop op spleldyk, west de Blomtneslraut, en noord de Grocnestraei 8 koop. Oostaen den zevensten koop, een perceel zaeiland, groot 73 aren 25 centiaren, palende oost den volgenden koop, scheidende op spleldyk en vetiregemeens, zuid den zesden koop op spleldyk en honltcn paelstaken, west den zevensten koop, schei dende als vooren, en noord de Groenestraet. Pryzic houtgewas, 15 francs. I West over den steenweg. 0 koop. Een perceel zaeiland, groot 7G aren 61 centiaren, palende oost den negenden koop, aldaer scheidende met spletdyk en paelstaken, zuid den steenweg leidende van Rousbrugge naer Iloogstade, '’est de Blommestraet.en noord de koopen 7 en 8, ‘cheidende op spletdyken en honttei: palen. 7 koop. Noord aen den icsden koop, eer perceel 9 en laetsten koop. Eindelyk een ander perceel zaeiland, groot 1 hectare 49 aren 99 centiaren palende west de koopen 6 en 7, scheidende op splet dyk, zuid den voornoemden steenweg, oost de lauden van het bureel van weldadigheid van Bcvercn en noord de Groi nestraet. Pryzic houtgewas 55 francs. De voorschreven goederen zullen by gcheclc of gcdeeltelyke verzamelingen aangeboden zyn, volgens 'l verzoek der liefhebbers, en de verkooping gebeurd kragtens regtcrlyke toelating, door het ambt van den Notaris FLOUR, ter residentie van Loo, daer toe gecommitteerd, ten overstaen van den heer Vrede- regtervan hel kanton Rousbruggc-llnringhe. I)e verkoopvoorwaarden niet de bewyzen eigendom, zyn gedeponeerd ten kantoore vnn voornoemden Notaris FLOOR, cn alle inlichtingen zyn te bekoim n, ten kantoore van den Notaris THECA, te Bocsinghc. Op Donderdag, September, 1859, ten 3 uro namiddag, ter herberg den Anker, bewonnd door den medelicitanl sieur Fiorine, binnen de stad Veurne, in de Kleino-ootdslraet, Zal den Notaris BEERIÏAERT, ter residentie van Alveringhcm, daer toe regterlyk gecommitteerd, ten ovcrstacn van den bevoegden hecre Vrcderegter, aen de hoogstbiedende, by licitatic verkoopen to welen van een Binnen palen 1 koop. Een HUIS, geteekend n.’ 55, bestaenda in winkel, keuken, twee slaepkamers, kelder, citerne, logic, couren privact, met de erve hier medegaendo, stacnde en gelegen binnen de stad Veurne, ter zuiden de groote Óoststraet, bekend op ’t kadaster, sektie A, nummer 124, palende van oosten aen het huis van sieur Henri d’Hondt, van zuiden aen de erf van het huis van Albertus Bilcke, van westen aen het huis van Charles Pysson, en van noorden voorboof- dende op gemelde Óoststraet. Dit huis is gebruikt door. Jouiina Pinson, weduwe van Pieter Torney. met regt vau gebruik tol 23 april, I860, zonder pachtregt. 2 koop. De hoeveelheid van 39 aren 83 centiaren allerbest HOVENIERLAND, gelegen binnen de stad Macndag 26 September 1859, ten 2 uren na mid dag in de herberg het Hof van Brussel, bewoond by Carolus Atnelool, te Bevcren, in de dorpplaets, zal gebeuren de openbare verkooping, Vnncene HOFSTEDE met alle de gebouwen cn hoe veelheid volgens gedaen meting van zeven hectaren 35 aren 10 centiaren, cn volgens titel van zeven hectaren 17 aren 80 centiaren, onder hofplaels, hovenierhof, boomgaarden zaailanden daer mede- ■gaende, gelegen in <lc gemeente van Beveren, noord by de dorpplaets, lestmael bewoond door Carolus Benediclus Fan Eecke, om door de koopers in het gebruik te treden, met de betaling van den prys der verkooping, verdeeld in de negen volgende koopen: 1 koop. Do hofplaats met de gebouwen, gras weide van zuiden cn hovenierhof van noorden, groot volgens nieuwe gedaen landmaat 90 aren 17 cent, palende van oosten zaeiland van Engenius Kinget, do hage hier mede, zuid den I.oovaert, west den derden koop, aldaer scheidende nacr den tuiden op drie houten paelstaken, ten midden op walgragt hiermede ci naer den noorden op hage bier af, van noord n den vierden koop op walgragt hier mede, en voorts scheidende op twee houtten paelstaken. Pryzic houtgewas, 75francs. 2 koop.Een gebouw, dienende voor scheurc, stacnde op den eersten koop, om afgebroken en vervoerd te zyn, tegen den 1 mei 1860. 3 koop. Lenen boomgaard verhappende ten zuid- westhoeke, tot aen den steenweg leidende van Rous- bruggenaer Hoogstade, groot volgens gedaen meting een hectare 31 aren 3 centiaren, palende oost naer den noorden den vierden koop, hage hier mede, oost ten midden den walgragt, gaande met den eersten koop, noest den zuiden den zalven eersten koop, aldaer scheidende op drie houtten paelstaken, van zuiden de Loostraet, west in de happe den steenweg leidende van Rousbrugge naer Hoogstade, noord in de happo den vyfden koop, do hage hier mede, nog west den zelfden vyfden koop, hage hier mede, cn noord zaeiland van Eugenius Kinget, do hage ook mede. Prvzie houtgewas, 225 francs. 4 koop. Noord acn den eersten koop een perceel zaeiland, groot 61 aren 14 centiaren, palende oost zaeiland Eugenius Kinget, dc hagestaende over den gragt hier mede, zuid den eersten koop, scheidende naer het oosten op twee houtten paelstaken en naest den westen met walgragt hier afgaende, west den derden koop op hage hier af, en noord zaeiland van dito Kinget, de hage ook hier af. 5 koop. Van westen en noorden aen den derden koop een driehockcnde perceel zaeiland, groot 77 aren 48 centiaren, palende oost cn zuid den derden koop, do hagen met vrydora hier af, west cn noord scherp, den steenweg leidende van Rousbrugge nacr Hoogstade. Macndag 19 September 1859, ten twee uren naer middag, in de herberg genoemd het Wethuis, be woond door sieur IJutaye, te Crombcke, in de dorp- pinets, zal gebeuren do openbare verkooping, met het houden van eenc zitting, van de naerschrcvcn goederen 1 Koop. Ecu perceel Zaeiland, groot by titel 97 aren 62 centiaren en volgens onlangs gedane meting 96 aren 80 centiaren, bekend by kadaster sectie B, n." 492 a, palende oost de zaailanden van de fainillie Beman te Veurne, Carolus Dcqueker en ander, zuid gras van sieur Pieter Jacobus l’illacrt teOoslvleleren, en noord den steenweg leidende nacr Oostvleteren. Gebruikt door sieur Louis Deblock, herbergier te Oostvlctcren, met regt tot 1 October 1861, aen den prys van 93 francs 33 centimen by jare, boven do contribution. 2 Koop. Eenc Weide, bekend by kadaster sectie B, n.’ 159, op een grootte van 62 aren 20 cent., pa lende oost gras van de weduwe Pieter Josephus Capocn, te Wcstvletercn, zuid zaeiland van den heer Priem, te Yperen, west den volgenden koop en noord gras van dezelve weduwe Capoen. 3 en lesten Koop. Een perceel Zaeiland, by ka daster bekend sectie B, n.' 158, op eeno grootte van een hectare een are, palende oost den voorgaenden koop, zuid zaeiland van den heer Priem, west weide van de kinderen Jacobus Garmyn en van den heer Desmcdt, te Alveringhcm, en noord weide van de voornoemde weduwe Capocn. De koopen 2 en 3 zyn gebruikt door Amandus Beek, wynkelier te Westvleteren, voor negen jaren, ingegaan den 1 October 1858, aen den prys van 200 francs by jare, boven de contributien, en met weder- zydsche oblie van den pacht te doen eindigen met het 3’ of zesde jacr. De verkoopvoorwaerden met de bewyzen van eigendom cn schetskaart, zyn berustende ten kau- toorc vau den Notaris FLOOR, te Loo. van een op chinsgrond, De Notaris ROLLY, te Wulvcringhein residccrende, zal op Vrydag 2 September 1859, om dry uren na middag, in de herberg bewoond door Fitalis Ges luiere, ter dorpplaets van lloutliem openbaer verkoopen hen gcrieByk HUIS met scliuer en stal west daer aen, zeer gedienstig voor den vlashandel, gestaen te Houthein, benoorden aen de Reningheersdykstraet, op 63 aren 98 centiaren land, onder grond van gebouwen, hovenierhof cn zaeiland, behoorende aen de erfgenamen van wylen Pieter Loosen met erfpacht, die zal worden medeverkocht, tot den lesten October 1894; mits fr.‘40-60c." ’sjaers; palende de gezegde crl van noorden en oosten acn den eigendom van d’liecr Auguste Debil, van westen aen de landen van d’heer Vedustus Moeneclacy, beide te Ilondschoole, en van zuiden aen de Reningheersdy kstraet. Gebruikt door Seraphin David, met pacht aen de landen tot 1 October I860 en aen de gebouwen tol L mei 1861, mits 103 franks’sjaers; ter uitzondering' van 5 aren 20 centiaren die gebruikt is door du weduwe Bruylein, alwaer haer huizeken op stact, zonder pachtregt, mits 20 franks ’s jaers. litelen en Conditiën berusten ten kantore van voornoemden Notaris ROLLY. I w-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1