VAN VEURNE III H n •U E’ OF STFDDE. II U I s. 1 g 1111 ft licitatie-verkooplng WEI-en ZAEILANDEN ’ll HOVENIERHOF, HUIS op chinsgrond, I J A ER. ZATERDAG 27 AUGUSTY 1859. —J llandelzaken. en Openbaer tc verkoopen. TE BEVEREN, BY ROUSBRUGGE. L Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke OPENBAER TE VERKOOPEN 57*.° Gemeente Ooslvleteren. BINNEN DE STAD VEURNE. cn algemeene Tydingen, Marktprijzen Écu Nummer, en een Supplement op hall blad, per week. N.r 177 4. OPENBARE VERKOOPING van een TE II O U T II E M. STA!) VEURNE. - '^1 '1 Voor stad va ii 9 ■ci antler perceel 99 centiaren Pinson, weduwe gebruik tot 28 Maondag 19 September 1859, ten twee uren naer middag, in de herberg genoemd het Wethuis, be woond door sieur Butayc, te Crombeke, in de dorp- plaets, zal gebeuren de openbare verkooping, met hel houden van eene zitting, van de naerschreven goederen Do verkoopvoorwaerden eigendom, zyn gedeponeerd voornoemden Notaris FLOOR, te bekomen, ten kantoore van Boesinghe. J I’rys van inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’sjaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 73. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 75 G maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. 1 SCHOONE Op Donderdag, 8.'“" September, 1859, ten 3 uro namiddag, ter herbergden Anker, bewoond door den inedelicilant sieur Fiorine, binnen de stad Veurne, in de Kleine-ooststraet, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, daer toe regterlyk gecommitteerd, ten overstaen van den bevoegden heere Vrederegter, aen de hoogstbiedende, by licitalie verkoopen te weten Maondag 26 September 1859, ten 2 uren namid dag in de herberg het Hof can Brussel, bewoond by Carolus Aineloot, te Beveren, in de dorpplaets, zal gebeuren de openbare verkooping, Van eene HOFSTEDE met alle de gebouwen cn hoe veelheid volgens gedaen meting van zeven hectaren 35 aren 10 centiaren, en volgens titel van zeven hectaren 17 aren 30 centiaren, onder hofplaets, hovenierhof, boomgaerd en zaeilnnden daer mede- gaende, gelegen in de gemeente van Bevefen, noord by de dorpplaets, lestmael bewoond door Caiolut Jl' iirdiclm Fan Eecke, om door de koopers in het gebruik te treden, met de betaling van den prys der verkooping, verdeeld in de negen volgende koopen I hofplaets met de gebouwen, gras- w.’Uic zuiden ci, liovctiierliot van noorden, groot volgens nieuwe gedaen landmaet 90 aren 17 cent, palende van oosten zaeiland van Engcnius Kinget, de liage hier mede, zuid den Loovaert, west den derden koop, aldaor scheidende naer den zuiden op drie houten p mistaken, ten midden op walgragt hiermede en naer tien noorden op hage bier af, van noord.tl tien vur en koop op walgragt hier mede, cn voorts scheidende op twee houtten paelstaken. Pryzie houtgewas, 75 francs. 2. koop Een gebouw, dienende voor scheure, slacndc op den eersten koop, om afgebroken en vertm-rd te zyn, tegen den 1 mei I860. 3 koop. Eenen boomgaerd verhnppende ten zuid- westhocke, lot aen den steenweg leidende van llous- b ugge naer lloogstade, groot volgens gedaeif meting cm hectare 31 aren 3 centiaren, palende oost naer den noorden den vierden koop, hage hier mede, oost lei midden den walgragt, gaende met den eersten koop, miest den zuiden den zelven eersten koop, aldaer scheidende op drie houtten paelstaken, van zuiden de Loostraet, west in de happe den steenweg leidende van Rousbruggo naer lloogstade, noord in de happe den tyfden koop, de hage hier mede, nog west den zelfden vyfden koop, hage hier mede, en noord zaeiland van Eugcnius Kinget, de hage ook mede. Pryziehoutgewas,225 francs. "“F' Noord aen den eersten koop een perceel u i'i i'i'id r!’r ,,1L;'.rel1 1?* centiaren, palende oost u (?aC,rS K1.°«et’ dül'-'>gestaendeover den naer het on T C’ 1U,‘d d*i" eCrsle“ ko°P- scheidende dl. westen mét01?00 Paelsl‘ken cn uaest derden ko mel '’algragt bier afgaende, west den dito Kin *a®e 1,er.aG °n noord zaeiland van üHo Kinget, de hage ook hieraf. o oop. - Van westen cn noorden acn den derden *00|> een dnehockendc perceel zaeiland, groot 77 en -»t centiaren, palende oost en zuid den derden op, de hagen met vrydoin hier af, west en noord sc lerp, den steenweg leidende van Rousbruggo naer lloogstade. 1 Koop. Een perceel Zaeiland, groot by titel 97 areit 62 centiaren en volgens onlangs gedane meting 96 aren 80 centiaren, bekend by kadaster sectie B, n." 492a, palende oost de zaailanden van de famillie Beman te Veurne, Carolus Dt-queker en ander, zuid gras van sieur Pieter Jacobus Pillaert teOoslvleteren, en noord den steenweg leidende naer Ooslvleteren. Gebruikt door sieur Louis Deblock, herbergier te Ooslvleteren, met regt tot 1 October 1861, aen den prys van 93 francs 33 centimen by jure, boven de contribution. 2 Koop. Eene Weide, bekend by kadaster sectie B, n.’ 159, op een gioottc van 62 aren ;!0 cent., pa lende oost gras van de weduwe Pieter Jos phus Capoen, te Westvleteren, zuid zaeiland van den heer Priem, tc Yperen, west den volgenden koop cn noord gras van dezelve weduwe Capoen. 3 en lesten Koop. Een perceel Zaeiland, by ka daster bekend sectie B, n.' 138, op eene grootte van een hectare een are, palende oost den voorgaenden koop, zuid zaeiland van den lieer Priem, west weide van de kinderen Jacobus Garmyn en van den lieer Desmedt, to Alveringhem, en noord weide van de voornoemde weduwe Capoen. De koopen 2 en 3 zyn gebruikt door Amandus Beek, wynkelier te Westvleteren, voor negen jaren, ingegaen den 1 oclobtir 1838, aen den prys van 200 francs by jare, boven de contribution, en met weder- zydsche obtie van den pacht te doen eiudigeu met het 3" of zesde jaer. De verkoopvoorwaerden met de bewyzen van eigendom en sclietskaert, zyn berustende ten kan toore van den Notaris FLOOR, te Loo. zaeiland, groot 75 aren 43 centiaren, palende oost den volgenden koop, scheidende op spletdyk en paelstaken, zuid den voorgaenden koop op spletdyk, west de Blommestraul, en noord de Groeneslraet. 8 koop. Oostaen den zevenslen koop, een perceel zaeiland, groot 73 aren 25 centiaren, palende oost den volgenden koop, scheidende op spletdyk en veuregemeens, zuid den zesden koop op spletdyk en houtten paelstaken, west den zevenslen koop, schei dende als vooren, en noord de Groeneslraet. Pryzie houtgewas, 16 francs. 9 en laelslen koop.Eind' lyk een zaeilend, groot 1 hectare 49 aren palende west de koopen 6 en 7, scheidende op splet dyk, zuid den voornoemden steenweg, oost de landen van het bureel van weldadigheid van Beveren cn noord de Groeneslraet. Pryzie houtgewas 55 francs. De voorschreven goederen zullen by gehcele of gedeellelyke verzamelinb jn acngeboden zyn, volgens ’t verzoek der liefhebber-', en de verkooping gebeurd kragtens regterlyke toelating, door hel ambt van den Notaris FLOÖB, ter residentie van Loo, daer toe gecommitteerd, ten overstaen van den heer Vrede- regler van hel kanton Rousbrugge-Haringhc. met de bewyzen ten kantoore van den en alle inlichtingen zyn den Notaris-TITECA, te van een benevens eene allerbeste partie gestaeu en gelegen lien abonneert zich op het bureel van het blad, Ooslstraet N.' 34, to Veurne, en op al de postkantooren van liet ryk. Insertion, 13 centimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.', het supplement 15 c.‘ Alle aflichen, by dc uitgevers van dit blad gedrukt, worden ÉÉMIAEL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. est over den steenweg. o doop. Een perceel zaeiland, groot 76 aren 61 centiaren, p tiende oost den negenden koop, aldaer schellende met spletdyk en paelstaken, zuid den steenweg leidende van Rousbrugge naer lloogstade, west de Blommestrael, en noord de koopen 7 cn 8, scheidende op spletdykcn en houtten palen. 7 koop. Noord aen den zesden koop, een perceel De Notaris ROLLY, te Wulveringhetn resideerende, zal op rydag 2 September 1859, om dry uren na middag,! in de herberg bewoond door Vitalis Ges- quiere, ter dorpplaets van Iloutliemopenbaer verkoopen Een gerieflyk HUIS met scliuer en stal west daer aen, zeer gedienstig voor den vlashandel, gestaeu ta lloutbein, benoorden aen de Reningheersdykstraet, op G3 aren 98 centiaren land, onder grond van gebouwen, hovenierhof en zaeiland, beboerende aen de erfgenamen van wylen Pieter Loosen met erfpacht, die zal worden medeverkoeht, tot den lesten October 1894; mits fr.'40-60c.“ 'sjaers; palende de gezegde erl van noorden en oosten aen den eigendom van d’lieer Augusto Debil, van westen aen de landen van d’heer Vedustus Moeneclaey, beide te Ilondschoote, en van zuiden aen de Reningheersdykstraet. Gebruikt door Seraphm David, met pacht acn da landen tot I October I<160 en aen de gebouwen tot L mei 1861, mits 105 franks’sjaers; ter uitzondering van 5 aren 20 centiaren die gebruikt is door dó weduwe Briijleiu, alwaer haer huizeken op staet zonder paehlregt, mits 20 franks ’sjaers. Titelen en Conditiën berusten ten kantore van voornoemden Notaris ROLLY. Binnen palen 1 koop. Een HUIS, geteekend m' 55, bestaenda in winkel, keuken, tweeslaepkamers, kelder, citerne, logic, courcn privaet, met de erve hier medegaende, staende en gelegen binnen de stad Veurne, ter zuiden de groote Ooststraet, bekend op ’t kadaster, sektie A, nummer 124, palende van oosten aen het huis van sieur Henri d’Hondt, van zuiden aen de ert van het huis van Albertus Bilcke, van westen aen het huis van Charles JPysson, en van noorden voot hool- dende op gemelde Ooststraet. Dit huis is gebruikt door Joanna van Pieter Torney, met regt van april, 18G0, zonder p ichtregt. 2 hoop. De hoeveelheid van 39 aren 83 centiaren allerbest HOVEN1ERLAND, gelegen binnen do stad ill

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1