VAS VEURN1 w Il j HOFSTEDE a I I I ill »l h m HA I IllI -pin U I S, i dl I It H|l w| I ;gj| i L AEN HET t •W I II dll rttl i it:11 I i-l. I WEI- F.x ZAEIEANDEN. J' Ki LI 1 gi B| lira El II I AUGUSTY mo. WOENSDAG 3i 1 J - OPENBAER TE VERKOOPEN OPENBARE VERKOOPING van ecu HUIS op chinsgrond, TE HOUTHEM. I TE BEVEREN, BY ROUSBRUGGE. 1 Ilk 1 I IS /I liiu 1 ifl 1 i Süf I Gemeente Oostvlctercn. STAD VEURNE. LICITATIE-VERKOOPING BINNEN DE STAD VEURNE. Openbacr te verkoopen. Ui? r. 1 nd - SUPPLEMENT van 7 en perceel noord weide van de au. V win Fl fl SCIIOONE F m hier af, west en noord j van Rousbrugge naer y— nil! voor scheure, afgebroken en Op Donderdag, 8.',c“ Septemb r. 1839, ten 3 uro namiddag, ter herberg den Anker, bewoond door den mcdelieitanl sieur 1'iurine, binnen de stad Veurne, in de Kleine-ooslstraet, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhetn, daer toe regterlyk gecommitteerd, ten overstaen van den bevoegden lieere Vrcderigfer, aen de hoogstbiedende, by licitalie verkoopen to weten In 1 Koop. Een perceel Zaeiiand, groot by titel 97 aren 02 centiaren en volgens onlangs gedane meting 96 aren 80 centiaren, bekend by kadaster sectie B, n." 492 a, palende oost de zaailanden van de famillie Deman te Veurne, Carolus Dequelter en ander, zuid gras van sieur Pieter Jacobus Pillaert teOoslvletercn, noord den steenweg leidende naer O istvleteren. Gebruikt door sieur Louis Deblock, li rbergim te Ooslvleteren, metregt tot 1 October 1861. aen den prys van 93 francs 33 centimen by jare, boven de contribution. 2 Koop. Ecne Weide, bekend by kadaster sectie B, n.' 139, op ecu grootte van 62 aren 20 cent., pa lende oost gras van de weduwe Pieter Jos pluis Capoen, te Westvleteren, zuid zaeiiand van den heer Priem, te Yperen, west den volgenden koop en noord gras van dezelve weduwe Capoen. 3 en ’lesten Koop. Een perceel Zaeiiand, by ka daster bekend sectie B, n.‘ 158, op eene grootte van een hectare een are, palende oost den voorgaenden koop, zuid zaeiiand van den heer Priem, west weide van de kinderen Jacobus Garmyn en van den heer Desmedt, te Alveringhein, en noord weide van de voornoemde weduwe Capoen. De koopen 2 en 3 zyn gebruikt door Amandus Reek wvnkelier te Westvleteren, voor negen jaren, ingegaen den 1 October 1858, aen den prys van 200 francs by jare, boven de contribution, en met weder- zydsche oblie van den pacht te doen eindigen met hel 3'of zesde jaer. De verkoopvoorwaerden met de bewyzen van eigendom en schetskaert, zyn berustende ten kan- toore van den Notaris FLOOR, te Loo. IV est over den steenweg, G koop. Een perceel zaeiiand, groot 76 aren 61 centiaren, pileudo oost den negenden koop, aldaer scheidende met spletdyk en paelstaken, zuid den steenweg leidende van Rousbrugge naer Hoogstade, ■west de Bloniniestraet, en noord de koopen 7'en 3’ scheidende op spletdyken en houtlen palen. 7 koop, - Noord aen den zesden koop, een perceel Maandag 19 September 1839, ten twee uren naer middag, in de herberg genoemd In t l> elhnis, be woond door sieur llutaye, te Crombeke, in de dorp- piaets, zal gebeuren de openbare verkooping, met hel houden van eene zitting, van de naeischreven goederen Binnen palen 1 koop. Een HUIS, geteekend 11.55, bestaande in winkel, keuken, twee slaepkamers, kelder, ci'.erne, logic, couren privaet, met de erve hier medegaende, staende en gelegen binnen de stad Veurne, ter zuiden de groote Ooststraet, bekend op ’t kadaster, sektie A, nummer 124, palende van oosten a m hel huis van sieur Henri d’llondl, van zuiden aen de erl van het huis ,an Albertus Bilcke, van westen aen het huis van Charles l’yssjn, en van noorden voorhoof- dende op gemelde Óoststrai t. Dit huis is gebruikt door Joanna Pinson, weduwe van Pieter Torney, met regt van gebruik tul 23 «n - De Notaris RDLLT, te Wulveringhein resideerende, zal op Vrydag 2 September 1859, 0111 dry uren na middag, in de hei berg bewoond door Vitalis G".:- quieie, t r dorpplaels van Houthem, openbaar verkoopen hen gerieflyk HUIS met schuer en stal west daer aen, zeer gedienstig voor den vlashandel, gestaen te Houthem, benoorden aen de Réningheersdy kstraet, op 63 aren 98 centiaren land, onder grond van gebouwen, hovenierhof en zaeiiand, behoorende aen de erfgenamen van wylen Pieter Loosen met erfpacht, die zal worden medeverkochl, tolden lesten October 1894; mits fr? 40-G0 c.“ ’sjaers; palende de gezegde erf van noorden en oosten aen den eigendom van d’lieer Auguste Debil, van westen aen de landen van d’heer Vcduslus Moeneclaey, beide te Hondsehoote, en va,, zuiden oen de lleningbeersdy kstraet. Gebruikt door Scraphin David, met pacht aen de landen tol 1 October i860 en aen de gebouwen tot I mei 1861, mits 105 franks’s jaers; ter uit,-.onderin;; van 3 aren 20 centiaren die gebruikt is door du weduwe Bruylein, alwaer haer huizeken op start, zonder pachlregt, mits 20 franks ’sjaers. titelen en Conditiën berusten ten kantore voornoemden Notaris ROLLY. •EiCTOBCSmirstErw'»?-twaKwatxar. -•'"’•at.Ly-'Ag.xu. van een benevens eene allerbeste parlic HÖVENIBJRHOF, gestaen en gelegen Vin- ndag 26 September 1859, ten 2 uren namid- da,’ in do herberg het Hof van Brussel, bewoond by ('aif/Us Amelool, te Bevcren, in de dorpplaets, zal gebeuren de openbare verkooping, \Ahcciio HOFSTEDE met alle de gebouwen en hoe veelheid volgens gedaen meting van zeven hectaren 35 aren 10 centiaren, en volgens titel van zeven hectaren 11 aren 30 centiaren, onder hofplaats, hovenierhof, boomgaard en zaeilanden d ier mede- g.iende, gelegen in de gemeente van Bcvercn, noord by de dorpplaets, leslmacl bewoond door Carolus Bmediclus Van Eecke, om door de koopers in het g I t uik te treden, met de betaling van den pry s der v. (Looping, verdeeld in du negen ol;;cnde koopen: 1 koop. De hofplaets met du g. bouwen, gras weide van zuiden en hovemerhol van nour le.i. groot volgens nieuwe gedacn landmeet 90 aren 17 cent, palende van oosten zaeiiand van Engetiius Kir.gct, du in» v hier mede, zuid den Loovaert, west den derden koop, aldaer scheidende naer den zuiden op drio hoiilen paelsiaken, ten midden op walgragt hiermede en mierden 1 oorden op hage hier af. van noord n den vieUlen koop op walgragt hi .T 111.-de, en vooris scheid nde op twee houtlen paelstaken. I’rvzic houtgewas, 75 francs. 2 koop. Een gebouw, dienende staende op den eersten koop, om vervoerd te zyn, tegen den 1 mei 1860. 3 koop. Lenen boomgaerd verhappende ten zuid- westhoeke, tot aen den steenweg leidende van llous- biigge naer Hoogstade, groot volgens gedacn meting een hectare 31 aren 3 centiaren, palende oost naer den noorden den vierden koop, hage hier mede, oost ton midden den walgragt, gaende met den eersten koop, naest den zuiden den zelveii eersten koop, aldaer scheidende op drie houtlen paelstaken, van zuiden de Loostraet, west in de happe den steenweg leidende van Rousbrugge naer Hoogstade, noord in de hoppe den vyfden koop, de hage hier mede, nog west den zelfden vyfden koop, hage hier mede, en noord zaeiiand van Eugcnius Kinget, de hage ook lucde. Pi yzie houtgewas, 225 francs. i koop. Noord aen den eersten koop een perceel zaeiiand, groot 61 aren 14 centiaren, pa'endc cost zaeiiand Eugcnius Kinget, de hagestaende over dc i gragt hier mede, zuid den eersten koop, scheidende Iiaer het oosten op twee houtlen pielslaken en naest den westen met walgragt hier afgaende, west den derden koop op hage hier af, en noord zaeiiand van dito Kinget, de hage ook hierwf. 5 koop. Van westen en noorden aen den derden koop een driehoekende perceel zaeiiand, groot 77 aren .8 centiaren, palende oost en zuid den derden koop, de hagen met vrydom I scherp, den steenweg leidende Hoogstade. zaeiiand, groot 75 aren 43 centiaren, pa’.-nd oost den volgenden koop, scheidende op splet.'lyk en paelstaken, zuid den voorga inden koup<>p -pblilyk, west de Bloniniestraet, en noord de Groenvslf.n l 8 koop. Oost aen den zevenslen koop, een p -rcee! zaeiiand, groot 73 aren 25 centiaren, palend ooit den volgenden koop, scheidende op spl ’tdyk r:i veuregemeens, zuid den zesdon koop op spleidy k en houtlen paelstaken, west den ze'ensien ko >p, schei dende als vooren, en noord de Groenestrai t. l’ryzie houtgewas, 15 francs. 9 en laetslen koop. Eind lyk een ander perceel zneilend, groot 1 hectare 49 aren 99 centiaren palende west de koopen 6 en 7, scheidende op splet dyk, zuid den voornoemden steenweg, oost de landen van In t bureel van weldadigheid van Bjrcren en noord de Groi nestraet. l’ryzie houtgewas 55 francs. De voorschreven goederen zullen bv geheele of gedeeltelyke verzamelingen aengvboden zyn, volgens ’t verzoek der liefhebbers, en de verkooping gebeurd kragtens regter ike toelating, door lu i ambt van den Notaris I L03 tter residentie van Luo, daer toe gecommitteerd, ten overstaen van den lieer Vrede- règl'T va-i het kanton Kousbrugge-linrinj;hc. Do verkoopvoorwaerden met de bewyzen van eigendom, zyn gedeponeerd ten knnto.ire van den voornoemden NotariFLOOR, n alle inlichtingen zyn te bekomi n, ten kantuore van den Notaris TITECA, te Boesinghe. ur-• ■-■■■ -L-twouKwr. '._s -r: xr^. ijb» R.-ikLr’ytjK». wrTvtsAieiMx. if 3 K u- A Ml

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1