VAN VEURO HOFSTEDE ill 33 3JI S, benevens eene allerbeste partie POVENIERHOF, gestaen en gelegen I H I WEI-en ZAEILANDEN, BI Ztreèvgs ZATERDAG 5 SEPTEMBER 4859. 4.T75. JA ER. I perceel Kantoor van den Notaris VAN EECKE, TE YPER. Studie van den Notaris BOSSAERT, TE WOUMEIL OVER- -a na OPENBAER TE VEKKOOPEN Blad vuur Annoncen, Landbouwnieuivs, politieke N.r 53.* Èen Nummer, en een Supplement op half blad, per week. algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Ilandelzaken. LICITATIE-VERKOOPING BINNEN DE STAD VEURNE. TE BEVEREN, BY ROUSBRUGGE. Openbaer te verkoopen. Gemeente Oostvletcren. blad, Ooststraet Voor stad >1 de fa mill ie ander, zuid SCIIOONE ÏTEVTI van het I op al de póstkanlooren van het rvk. Prys van inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’sjaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 75 0 maenden. l( 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr.20 sjaers. xu> Weit over den steenweg. 1 koop. Een perceel weiland, groot 78 aren 61 iliaren, pilende oost den negenden koop, aldaer eidende met spletdyk en paelstaken, zuid den ïnweg leidende van Ronsbrugge naer lloogslade, it de Bloinmestraet, en noord de koopen 7* cn r’ eidende op spletdyken en houtten palen. koop. Noordaen den zeiden koop, een Op Donderdag, 8.’1" September, 1859, ten 3 ura namiddag, ter herberg den Anker, bewoond door den ruedelicitant sieur Fiorine, binnen dc stad Veurne, in de Kleine-ooststraet, en t zaailand, groot 75 aren A3 centiaren, palende oost den volgenden koop, scheidende op spletdyk en paelstaken, zuid den voorgaenden koop op spletdyk, west de Bloinmestraet, en noord de Groenestrael. 8 koop. Oostacn den zevensten koop, een perceel zaeiland, groot 73 aren 25 centiaren, palende oost den volgenden koop, scheidende op spletdyk en veuregeineens, zuid den zesden koop op spletdyk en houtten paelstaken, west den zevensten koop, schei dende als vooren, en noord de Groenestrael. Pryzie houtgewas, 15 francs. 9 en laetsten koop. Eind, lyk een ander perceel zaeilend, groot 1 hectare 40 aren 99 centiaren palende west de koopen B en 7, scheidende op splet dyk, zuid den voornoemden steenweg, oost de landen van In t "bureel van weldadigheid van Beveren cn noord de Groenestrael. Pr)zie houtgewas 55 francs. De voorschreven goederen zullen by gehecle of gedee%elyke verzamelingen aengeboden zyn, volgens ’t verzoek der liefhebbers, en dc verkooping gebeurd kragtens regtcr'vke toelating, door hel ambt van den Notaris FLO3R, ter residentie van Loo, daer toe gecommitteerd, ten overstaen van den heer Vrede- regter van het kanton Rousbrugge-Ilaringhe. De verkoopvoorwaarden met de bewyzen van eigendom, zyn gedeponeerd ten kantoore van den voornoemden Notaris FLOOR, en alle inlichtingen zyn te bekomen, ten kantoore van den Notaris TITECA, te Hocsinghe. Men abonneert zich op het bureel N.’ 34, te Veurne, en Insertion, IScentimen den drukregel. Een afzonder!) k nummer 20 c.’, het supplement 15 c.* Alle aflieben, by de uitgevers van dit blad gedrukt, werden Msmael onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvry toe l.e zenden. Macndag 26 September 1859, l u 2 uren na mid dag in de herberg het Hof van Brussel, b voond by Caiolus Atneloot, te Beveren, in dc dorpplacts, zal gebeuren de openbare verkooping, Van eeité UOfS 1 EDE met alle de gebouwen en hoe veelheid volgens gedacn meting van zeven hectaren 85 aren 10 centiaren, cn volgens titel van zeven hectaren 17 aren 30 centiaren, onder hofplaets, hovenierhof, boomgaerd en zaeilanden daer mede- jacnde, gelegen in do gemeente van Beieren, noord iiy dc dorpplacts, lestmael bewoond door Carolus Benediclus fan Eecke, om door de Loopers in het ;ebruik te treden, met de betaling van den prys der /erkooping, verdeeld in dc m volgende koopen: 1 koop. De hofplaets niet de gebouwen, gras- veide van zuiden en hovenierhof van noorden. groot 'olgens nieuwe gedaen landmaat 90 aren 17 cent, talende van oosten zaeiland van Eugenius Kingel, de lage hier mede, zuid den Loovaert, west den derden :oop, aldaer scheidende naer den zuiden op drie louten paelstaken, ten midden op walgragt hiermede in naer den noorden op hage hier af, van noord m len vierden koop op walgragt hier mede, en voorts cheidende op twee houtten paelstaken. Pryzie houtgewas, 75francs. 2 koop Een gebouw, dienende voor schcure, humde op den eersten koop, om afgebroken en ervoerd te zyn, tegen den 1 mei 18G0. koop. Lenen boomgaerd verhappende ten zuid- esthoeke, tot aenden steenweg leidende van Rous- rngge naer lloogslade, groot volgens gedaen meting in iiectare 31 aren 3 centiaren, palende oost naer en noorden den vierden koop, hage hier mede, oost ui midden den walgragt, gaendc met den eersten t»op, naest den zuiden den zei ven eersten koop, daer scheidende op drie houtten paelstaken, van lillen de Loostraet, west in de happeden steenweg idende van Rousbruggo naer lloogslade, noord in 5 happe den vyfden koop, de hage hier mede, nog est den zelfden vyfden koop, hage hier mede, en lord zaeiland van Eugenius Kingel, de hage Ojk ede. Pryzie houtgewas, 225 francs. k koop Noord aen den eersten koop een perceel eiland groot 61 aren 14 centiaren, palende oost eiland Eugenius Kmget, dc hage slaende over den agt hier mede, zuid den eersten koop, scheidendo er het oosten op twee houtten paelstaken en naest n westen met walgragt hier afgaende, west den rden koop op hage hier af, en noord zaeiland van o Kmget, de hage ook hier af. koop. - Van westen en noorden aen den derden op een driehoekende perceel zaeiland, groot 77 m 48 centiaren, palende oost en zuid den derden op, de hagen met vrydom hier af, west en noord terp, den steenweg leidende i an Rousbrugge naer ogstade. oo INSTEL op 17 September en OVERSLAG op 1 Oc tober 1859, telkens om 2 uren namiddag, in ’t Zweert, te Yper, van: 1. ' Eene goede en wel bebouwde Hofstede groot 20 hectaren 69 aren 18 centiaren, bewoond door de wed. Eugeen Dezeure teZillebeke, ten zeer garingen pryze van 1300 fr.’ bydejare bovendo lasten tot 1 October 1861. 2. ’ Eene gclyke Hofstede, groot 10 hectaren 33 aren 40 centiaren, te Wytschaele, bewoond door Louis llemeui caux, ten kleinen pryze van 600 fr.’ ’sjaers boven de lasten tot 1 October 1864. 1 °/Q voor hoogsten instelpenning te winnen. ■WTi'MilT i ■bWMaü&'VC T-. - SM - J3UUM» TWrilin-IBi—mui van een Tv INSTEL op Woensdag 12September 1859,enC.. SLAG op Maendag26 derzelve maend, om 3 ure lis middag, te Divinude, in hel hotel het Stadhuis, van: ARRONDISSEMENT VEURNE. 1. " Eene sehoone en goede partie ZAEILAND, groot by cadaster H. 2-75-30 gelegen binnen de gemeente Wulpen, gebruikt by E. Grinnnelprez, mits 200 fr.’ boven de lasten by jare niet pacht re,;t tot l oc. 1865. 2. “ l'.ene alderbesle Vettcweide, zynde Daringgrond, groot 11. 1-32-25 gelegen te Steen kerke. 3. * Eene goede Grasweide, eu een perceel Zaeiland, eertyds gras, zynde ook Daringgrond, groot H. 3-24-15 ook gelegen te Steenkerkc, west aen den voorgaenden nummer, De 2 voorschreven nummers, te zatnen groot by titel, U. 4-81-55, en by cadaster 11. 4-56-40 zyn ge bruikt door vidua on kinders Jan Batteel to Ave- cappelle, mits 605 fr.', boven de lasten by jare, tot 1 October 1859. ARRONDISSEMENT DIXMUDE. 4. ° Eene sehoone en goedo partie Zaeiland, zynda Daringgrond, groot volgens titel, H. 2-21-15 en by cadaster H. 1-70-60 gelegen te Oostkerke, gebruikt by d’heer üésiré Degrave te Oudecappelle mits 200 francs boven de lasten by jure, mits pacht tot 1 October 1862. En 5." Eene alderbeste partie Zaeiland, groot by cadaster, 11. 1-00-31; gelegen te Caeskerke, gebruikt door Ch. De Beerst, mits 175 fr.’, boven de lasten by jare, tot 1 October naest. Alles by uitgegeven plakbrieven breeder vermeld. Instelpenningen te winnen. Macndag 19 September 1859, ten twee uren naer middag, in de herberg genoemd het IFethuis, be woond door sieur Butayc, te Crombcke, in de dorp- plaets, zal gebeuren de openbare verkooping, met hel houden van eene zitting, van de naerschreven goederen 1 Koop. Een perceel Zaeiland, groot by titel 97 aren 62 centiaren en volgens onlangs gedane meting 96 aren 80 centiaren, bekend by kadaster sectie B, n." 492a, palende oost de zaeilanden van Beman te Veurne, Carolus Dequeker en gras van sieur Pieter Jacobus Pillaert teOostvletcren, en noord den steenweg leidende naer Oostvletcren. Gebruikt door sieur Louis Deblock, herbergier te Oostvletcren, met regt tot 1 October 1861, aen den prjs van 93 francs 33 ccnliiuen by jare, boven de contribution. 2 Koop. Eene Weide, bekend by kadaster sectie B n.’ 159, op een grootte van 62 aren 20 cent., pa lende oost gras van de weduwe Pieter Josephus Cinoen te VVestvlelereu, zuid zaeiland van <len heer Priem, te Yperen, west den volgenden koop en noord gras van dezelve weduwe Capoen. 3 en lesten Koop. Een perceel Zaeiland, by ka daster bekend sectie B, n.‘ 158, op eene grootte van een hectare een are, palende oost den voorgaenden koop, zuid zaeiland van den heer Priem, west weide vatide kinderen Jacobus Garmyn en van den heer Desinedt, te Alveringhem, en noord weide van de voornoemde weduwe Capoen. De koopen 2 en 3 zyn gebruikt door Amandus Beck.wynkelierteWestvleteren, voor negen jaren, ingegaen den 1 October 1858, aen den prys van 200 frfnes by jare, boven de conlnbutien, en met weder- zydsche obtie yan den pacht te doen eindigen met ‘“’Le* ^rkoopvooVwaerden met de bewyzen van eigendom en schetskaert, zyn berustende ten kan- loore vao den Notaris FLOOR, te Loo.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1