nwi j V E M N Bi VAN r BOSTE 3D Si I H «I fclB I B B I I H S; L 1 ll i B I Mfe i B WEI- EN zaeilanden I I Schoonen Koopdag van BOUWSTOFFEN TE VEÜRNE. n 1 I l] a ui ijl $11 ïv /B 3 I 1 Openbare Aenbestedingen. <156. JABR. ZATERDAG 40 SEPTEMBER 4830. TE BEVEREN, BY ROUSBRUGGE. Li OPENBAER TE VERKOOPEN 1 r 1 41 BW HET KOLLEGIH VAN BURGMEESTER EN SCHEPENES Der stad Veurne, Blad voor Annonccn, Landbouwnieutvs, politieke HET KOLLEGIE VAN BURGMEESTER EN SCHEPENEN Der stad Veurne, N.r 35.“ Ingesteld 13,100 [rans. zen en Gemeente Oostvleteren. Openbaer te verkoopen. Studie van den Notaris LAMBIN, T’YPER. en algemeene Tydingen, Marktprijzen en Handelzaken. Èen Nummer, en een Supplement op half blad, per week. FM -T—T SS Voor stad worden van 9 By bevel: De Sekretaris, Cu. Claereboddt. SCHOONE •J l’rys van van Vleesch eii 1. '1 Van tie ontvangsten van het regt van stand- pla etsen. 2. ” Van het regt van warandise Visch. Gedaen te Veurne den 8 September 1859. Burgmeester en Schepenen, N. VANDERHEYDE. lauw w imr rn hl^vtw nr »MaiBWwyauM-33MgaagMmaMO»«raapaaMK» Mackthet publiek, bekend dat de beurs van Jonk-» heer Jean Decandl en vrouwe Joanna Decortewille, gefondeerd om de civiele regten te vervolgen by eeiïö der hoogeschoolen van het ryk, ten deZen jaëreopeïf» valt en dat de bloedverwanten der stichters bj voor-* inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 0 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr.20 ’sjaers. Maekt hel publiek bekend dal’er op den Zaterdag 24 September aenstaende, om 4 uren namiddag in de gewoone t iel van verpachtingen in het Stadhuis alhier, ia! worden overgegaen tot de publieke Ver pachtingen van I." Van de ontvangsten Ven Zaterdag 17.’ September, 1859, ten 1 uer na middag, in de estaminel den Olifant, l’Yper, zal plaels hebben den Uvkrslag van Eene schoone en zeer goede party Zaciland gelegen in de gemeente Oostduinkerke, by Nieuporl, langst den keiweg en by de herbergen het Visschers-huis en den i’elikaen, groot 2 hectaren 60 aren 74 cent, gebruikt met regt lot den 1 ociober 1859,door sieur* Houlsager, aen 500 francs ’sjaers. En van 2 schoone groote Hofsteden, mitsgaders veltegrazen en zaeilanden, in het arrondissement ïper gelegen; al van p.itriiuonnieelen oorsprong en verdeeld in 60 koopen. eren Macndag 26 September 1859, ten 2 uren namid dag in de herberg het Hof van Biussel, bewoond by Carolus Auudool, te Beveren, in de dorpplaets, zal gebeuren de openbare verkooping, Van eene HOFSTEDE met alle de gebouwen en hoe veelheid volgens gedaen meting van zeven hectaren 35 areji 10 centiaren, en volgens titel van zeven hectaren 17 aren 30 centiaren, onder hofplaats, hoyenierhnf, boomgaerd en zaeilanden daer inede- gacnde, gelegen in de gemeente van Beieren, noord by de dorpplaets, lesltnael bewoond door Carolus Benediclus Fan Eecke, om door de koopers in hut gebruik te treden, met de betaling van den prys der verkooping, verdeeld in de negen volgende koopen: 1 koop. De hofplaets met do gebouwen, gras weide van zuiden en hovenierhof van noorden, groot volgens nieuwe gedaen landmaet 00 aren 17 cent, palende van oosten zaciland van Eugenius Kinget, du liagc hier mede, zuid den Loovaert, west den derden koop, aldaer scheidende naer den zuiden op drio houten paelstaken, ten midden op walgragt hiermede en uacr den noorden op hage hier af, van noorden den vierden koop op walgragt hier mede, en voorts scheidende op twee houtlen paelstaken. l’iyzie houtgewas, 75 francs. 2 koop Een gebouw, dienende voor scheurt», staande op den eersten koop, om afgebroken en vervoerd te zyn, legenden 1 mei 1860. 3 koop. Lenen boomgaerd verhappende ten zuid- weslhoike, lot aen den steenweg leidende van Rous- bruggenaer II mgslade, groot volgens gedaen meting een hectare 31 aren 3 centiaren, palende oosl naer len noorden den vierden koop, hage hier mede, oost ten midden den walgragt, gaende met den eersten koop, nacst den zuiden den zelven eersten koop, ildaer scheidende op drie houtten paelstaken, van miden de Loostraet, west in de happe den steenweg eidende van Rousbrugge naer Hoogstade, noord in le happe den vyfden koop, de hage hier mede, nog vest den zeilden vyfden koop, hage hier mede, en >oord zaeiland van Eugenius Kinget, de hage ook uede. Pryzie houtgewas, 225 francs. 4 koop Noord aen den eersten koop een perceel aeiland. groot 61 aren 14 centiaren, pa'endo oost aeiland Eugenius Kinget, de hageslaende over den ragt hier mede, zuid den eersten koop, scheidende laer het oosten op twee houtlen pielslaken en naest en westen met walgragt hier afgaende, west den lerden koop op hage hier af, en noord zaeiland van ito Kinget, de hage ook hier af. 5 koop. Van westen en noorden aen den derden oop een driehoekende perceel zaeiland, groot 77 ren 48 centiaren, palende oost en zuid den derden oop, de hagen met vrydom hier af, west en noord sherp, den steenweg leidende van Rousbrugge uacr oogstade. zaeiland, groot 75 aren 43 centiaren, palende oost den volgenden koop, scheidende op spletdjk en paelstaken, zuid den voorgaenden koop op spletdyk, west de Bloiumeslraet, en noord de tiroenestrael. 8 koop. Oost aen den Zevcnsten koop, een perceel zaeiland, grool 73 aren 25 centiaren, palendo oost den volgenden koop, scheidende op spletdyk en veuregenieens, zuid den zesden koop op spletdy k en houtlen paelstaken, wi .il den zevensien koop, schei dende als vooren, en noord de Grocnestraet. Pryzie houtgewas, 15 francs. 9 en laetsten koop.Eindelyk een ander perceel zaeilend, grool 1 hectare 49 aren 99 centiaren pa lende west de koopen 6 en 7, scheidende op splet dyk, zuid den vQOrnocmden steenweg, oosl de landen van liet bureel van weldadigheid van Beveren en noord de Grocnestraet. Pryzie houtgewas 55 francs. De voorschreven goederen zullen by geheelc of gcdeeltelyke verzamelingen aangeboden zyn, volgens ’t verzoek der liefhebbers, en de verkooping gebeurd kraglens reglcrlyke toelating, door het ambt van den Notaris FLOOR, ter residentie van Loo, daer toe gecommitteerd, ten overstaen van den heer Vrede- regter van het kanton Rousbrugge-Haringhe. De verkoopvoorwaarden met de bewyzen eigendom, zyn gedeponeerd ten k.intoore van den voornoemden Notaris FLOOR, en alle inlichtingen zyn te bekomen, ten kantoore van den Notaris TITECA, tc Hoesinghe. 1 Koop. Een perceel Zaeiland, groot by titel 97 aren 62 centiaren en volgens onlangs gedane meting 66 aren 80 centiaren, bekend by kadaster sectie 11, n.“ 492 a, palende oost de zaeilanden van de famillie Denial) le Veurne, Carolus Dequeker en ander, zuid gras van sieur Pieter Jacobus Pillaert teOostvleteren, en noord den steenweg leidende naer Oostvleteren. Gebruikt door sieur Louis Deblock, herbergier te Oostvleteren, niet regt tot 1 October 1861, aen den prjs van 93 francs 33 centtmen by jare, boven de contribution. 2 Koop. Eene Weide, bekend by kadaster sectie B, n.' 159, op een grootte van 62 aren 20 cent., pa lende oost gras van de weduwe Pieter Josephus Capoen, te Weslvleteren, zuid zaeiland vjn den heer Priem, te Ypereu, west den volgenden koop en noord gras van dezelve weduwe Capoen. 3 en lesten Koop.Een perceel Zaeiland, by ka daster bekend sectie B, n.’ 158, op eene grootte van een hectare een are, palende oost den voorgaenden koop, zuid zaeiland van den heer Priem, west weide van de kinderen Jacobus Garmyn en van den heer Desmedt, te Alveringhem, en noord weide van de voornoemde weduwe Capoen. De koopen 2 en 3 zyn gebruikt door Amandus Beek, wynkelier te VVestvleteren, voor negen jaren, ingegaen den 1 ociober 1858, aen den prys van 200 francs by jare, boven de contributien, en met weder- zydsche oblie van den pacht te doen eindigen met het 3’ of zesde jaer. De verkoopvoorwaarden met de bewyzen van eigendom en schetskaart, zyn berustende ten kan- toorc van den Notaris FLOOR, to Loo. Maondag 19September 1859, ten twee uren naer middag, in de herberg genoemd het Wethuis, be woond door sienr Butaye, te Croiubeke, i n de dorp plaets, zal gebeuren de openbare verkooping, met hel houden van eene zitting, van de naerschrcven goederen Op TVoensdag 14 September 1859, om twee uren na middag, zal’er <iigl by de stad Veurne, op kleinen afstand van de Dtiinkerk-brug, overgegaen worden lot de publyko verkooping van alle de materialen voortkomende van de afbraek va-i eene onlangs nieuw gebouwde Scheur en andere Ge bouwen, loebehoorende aen Edouard Demeester slagter te Veurne, welke materialen bestaen in; ontrent 20 01)0 geheelbak steen, 6000 grooté schoono pannen, schoone Riga-balken, flieringen, spannin gen, paniielatten, schcurpoorten en veel andere goederen. Alles op drie maenden tyd van betaling in han den van den deurwaarder BRIL te Veurne, mits stellende goede en bekende borg. r -jj-'t -Jirr -Bill HUW IIIWIiWW Men abonneert zich op liet bureel van het blad, Oostsiraet N.’ 84, te Veurne, en op al de postkantooren van het ryk. Insertion, locentiinen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 e.’ Alle nffiehcii, by de uitgevers van dit blad gedrukt, ÉtsiiAEi. onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieveu en geld vrachtvry toe te zenden. West over den steenweg. 6 koop. Een perceel zaeiland, groot 76 aren 61 enliaren, pilende oost den negenden koop, aldaer dieidende met spletdyk en paelstaken, zuid den eeuw leidende van RousUrugge i aer Hoogstade, est e B'.oniinestraet, en noord dc koopen 7 en 8, cheidende op spletdyken en houtten palen. 7 koop Koord aea d«n zeiden koop, een parcesl

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1