VAN VEURNE. KOOPDAG HOFSTEDE In BS I AEN HET Uil er hand te pachten GROOT BAL Belgische Vereenigwg, WEL en ZAE1LANDEN WORNSDAfi 14 SEPTEMBER 4M». TE WESTVLETEREN. TE BEVEREN, BY ROUSBRUGGE. ALVERINGHEM KERMIS. P. R. WAERBORG RAPHAEL8,500,000 FRANKEN, MAETSCHAPPV DER VEREENIGDE EIGENAERS OPENBAER TE VERKOOPEN It w 'tfl OF TE KOOPEN. M A E T S C II A p7~y" Brandverzekering op vastgestelde Premien, Gevestigd te Brussel. Openbaer te verkoopen. Gemeente Oostvletcren. SUPPLEMENT A DVERTE WIE-BL AII ▼an 1 street, n.* 20. -I ander perceel 99 centiaren -1 Agent principael L. VANDENBDSSCÜE, Panh.e- VOOR VERZEKERING tegen BRAN I), Te Brussel, Agentschap te Veurne, by Ciiables Butakye. SCHOONE J loop Noord aen den eersten koop een perceel Zaeiland. groot 61 aren 14 centiaren, pa'ende oost fjeiland F.uganiu» Kinget, de hage staende over den L - ryer het oojiten op twee houtten pielstaken en naest derden koop op hage hier af, i loop. Van westen en noorden aen den derden koop een driehoekende perceel zaeiland, g aren 48 centiaren, palende oost en zuid den koop, de hagen met vrydom hier af, scherp, den steenweg leidende vati Rousbrugga Hoogstede. Dynsdng 20 September 1859, ten negen uren voor middag fix te beginnen, ten huize nlwaer Seraphirvt llaghtbaert peerdesuiet en herbergier overleden s, op het gehuchteden Eike, gemeente Westvletercn, Koopdag van den geheelen huïsraed, bestaende in koper, tin, glei» en nerdewerk, tafelt, stoelen, stamde horlogie, kleederkassen en kleederkoffers, beddingen, menngielytiwaed, al het herberggerief, kuip-en kernallaem,eene tnelkkoei, 1500 schoven lerwe, 1000 schoven bootten, deel aerdappeh on beeten te velde, de kleederen en lyflynen van siour Haghebaert niet de gene van zyne overledene huis vrouw, en deel andere voorwerpen to lang om to verhalen. De koopen van 20 franc» en daer beneden met gereed geld, die daer boven op 3 maenden tyd van betaling mits te «tellen begoede en bekende borg. De Herberg den Atchhoop, in den Noordhoek van I.oo. 7.ieh te bevragen by de weduwe PIETERS, bier- brouwster te Loo. Den 18.4** September 1859, Op Dingsdag SO."** inde herberg den gouden lepel by Fiancie l ef mooie, alsook dansspel op al de ander dagen der Kermis, den zondag (Koekezoudag) mede- begrepen. Elk zegge het rooit. DER VOOR taeiland, groot 75 aren 43 centiaren, palende oost den volgenden koop, scheidende op spletdyk en paelstaken, zuid den voorgaenden koop op «pit tdyk, west de Blominestraet, en noord de Grocnextraet. 8 koop. Oostaen den zevensten koop, een perceel taeiland, groot 73 aren 25 centiaren, palende oost den volgenden koop, scheidende op spletdyk en veu regenteen», zuid den zesden koop op spleidj k en houlten paelstaken, west den zevensten koop, schei dende als vooren, en noord de Groenestract. Pryzie houtgewas, 15 francs. 9 et» laeteten koop. Eind lyk een zaeilend, groot I hectare 49 aren palende west de koopen 6 en 7, scheidende op splet dyk, zuid den voornoemden steenweg, oost de lauden van liet bureel van weldadigheid van Bevcren en noord de Groelieslraet. Pryzie houtgewas 55 francs. De voorschreven goederen zullen by geheelc of gedeeltelyke verzamelingen aengvboden zyn, volgens ’t verzoek der liefhebbers, en de verkooping gebeurd kragtens reglcr'yke toelating, door hel ambt van den Notaris I LOJR, ter residentie van Loo, daer toe gecommitteerd, ten overstaan van den heer Vrcde- reglervan het kanton Rousbrugge-Haringhe. Do verkoopvoorwnerden met «Ie bewyzen eigendom, zyn gedeponeerd ten knntoore van den voornoemden Notaris FLOOR, en alle inlichtingen zyn te bekomen, ten kantoore van den Notaris TITECA, te Boesiiiphe. Maandag 19 September 1859, ten twee uren naer middag, in de herberg genoemd het IVelhtrie, be woond door sieur Bulaye, teCrombcke, in do dorp- plaels, zal gebeuren de openbare verkooping, met liet houden van eene zitting, van de naerschreven goederen 1 Koop. Een perceel Zaeiland, groot by titel 97 aren 62 centiaren en volgens onlangs gedane meting 96 aren 80 centiaren, bekend by kadaster sectie B, n." 49'2 a, palende oost de zaailanden van de famillie Deiuan te Veurne, Carolus Ih quekcr en ander, zuid gras van sieur Pieter Jacobus Pillaert teOostvletcren, en n< or.l den steenweg leidende naer Oostvletcren. Gebruikt door sieur Louis Deblock, herbergier te Oostvletcren, met regt tot I October 1861, aen den prys van 92 franc» 83 cenliiuen by jare, boven de contribution. 3 Koop. Eene Weide, bekend by kadaster sectie B, tl.* 159, op een grootte van 62 aren 20 cent., pa lende oost gras van de weduwe Pieter Josephus Capoen, te Westvleteren, zuid zaeiland van den heer Priem, te Yperen, west den volgenden koop en noord gras van dezelve weduwe Capoen. 3 en letten Koop. Ecu perceel Zaeiland, by ka daster bekend sectie B, n.* 158, op eene grootte van een hectare een are, palende oost den voorgaenden koop, zuid zaeiland van den heer Priem, west weide van de kinderen Jacobus Gartnyn en van den heer Desmedt, te Alveringhem, en noord weide van de voornoeinde weduwe Capoen. De koopen 2 en 3 zyn gebruikt door Amandua Beek, wynkelier te We»tvleteren, voor negen jaren, ingegaen den 1 October 1858, aen den prys van 200 francs by jare, boven de contributien,en met weder- zydsche oblie van den pacht te doen eindigen met het 3* of zesde jaer. De verkoopvoorwaerden met de bewyzen van eigendom en schetskaert, zyn berustende ten kan- toore van den Notaris FLOOB, U Loo. Maendag 26 September 1859, ten 2 uren na mid dag in «Ie herberg hel Hof van Brustel, bewoond by Caiolu* Ameloot, te Bevcren, in de durpplaets, zal gebeuren de openbare verkooping, Vaneenc HOFSTEDE met alle de gebouwen en hoe veelheid volgens gedaen meting van zeven hectaren S5 aren 10 centiaren, en volgens titel van zeven hectaren 17 aren 30 centiaren, onder hofplaats, bovenierhuf, boonigai rd c-ii zaeilanden daer mede- gaende, gelegen in de gemeente van Bevcren, noord by de dorpplnets, lestmael bewoond door Caiolut Benedictui Van Eecke, om door de koopers in het gebruik te treden, niet de betaling van den prys der Verkooping, verdeeld in tie negen volgende koopen: 1 koop. De hofplaets met de gebouwen, gras- «e de van zuiden en hovenierhof van noorden, groot volgen» nieuwe gedaen lainliiiael 90 aren 17 cent, palende van oosten zaeiland van l.ugenius Kinget, de hage hier mede, zuid den Loovaert, west den dertien koon, aldaer scheidende naer den zuiden op drie hoult n p ielstaken, ten midden op walgragt hiermede au naerden noorden op hage hier af, van noorden den vierden koop op walgragt hier mede, en voorts scheldende op twee houden paelstaken. Pryzie houtgewas, 75francs. Tl koop. Een gebouw, dienende voor schcure, staande op den eersten koop, om afgebroken en vervoerd te zyn, tegen den 1 mei 1860. 3 koop. Éenen boomgaerd verhappende ten zuid- wesihoi ke, tot aen den steenweg leidende van llous- bmgge naer Hoogstade, groot volgens gedaen meting et n hectare 31 aren 3 centiaren, palende oost naer den noorden den vierden koop, hage hier mede, oost ten midden tien walgragt, gaende met den eersten Jioup, nae*l deu zuiden tien zelven eersten koop, aldaer scheidende op drie houtten paelstaken, van tuiden de Loostrael, well in de happe den steenweg leidende van Rousbrugge naer Hoogstade, noord in de happe den vyfden koon, de hage hier mede, nog vest den zelfden vyfden koop, hage hier mede, en noord zaeiland van Eugenius Kinget, de hage ook netje. Pryziehoutgewas, 325 francs. Zaeiland. groot 61 t- - gragt hier mede, luid den eersten koop, scheidende westen me* walgragt hier afgaende, west den en noord zaeiland van dito Kinget,* de’hage ook hier af. i driehoekende perceel zaeiland, groot 77 .12 2_,i derden west en noord naer 6 loop. Een perceel zaeiland, groot 76 aren 61 centiaren, pilende oost den negenden koop, aldaer scheidende met spletdyk en paelstaken, zuid den s i e w g leidende van Rousltrugge naer Hoogstade, .niu.'-traet, en noord de koopen 7 eu 8, 1 e;> hnntten palen. h «on. een perceel

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1