LU VA^ VEURNE ,,1 n fl j H !i 8 ii o m e o e, OPENBAER TE VERKÖOPEN ftOOPBAG II II HIM fill II lil Li Ei I 1 L WEI-en ZAEILANDEN I N.r W’. ZATERDAG 17 SEPTEMBER 4850. JA ER. TE KEVEREN, BY ROUSBRUGGE. r Studie van Meester LAMBIN, Notaris T’ÏFER. Blad voor Annoncen, Landbouwniemvs, politieke Een Nummer, en een I K.e jVoordaéu den lesden koop, een perceel Ingesteld in masse 27,710 francs. Zeer leeg ingesteld 27,001) francs. Maer ingesteld 720 francs. De n.°‘ i en 5 inmasse staen maer op 5000 fr. E Gemeente van Merckem. Maer ingesteld 2000 francs. Maer ingesteld 2000 francs. Maer ingesteld 1500 francs. Stoet maer op 2700 francs. TE VVESTVLETEREN. Openbaer. te verkoopen. Gemeente Oostvleteren. en algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Ilandelzaken Supplement op hall blad, per week. O fet te-. Voor stad worden niet verpacht. van den .'■l I Prys van inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 3 inaenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 75 6 inaenden. 2 fr. 25 3 inaenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’s jaers. zaéiland, groot 75 aren 43 centiaren, palende oost, den volgenden koop, scheidende op .spleidyk en paelstaken, zuid den voorgaenden koop op spleidyk, west de Blom mestr.iet, en noord de Groenestraet. I! koop. Ooslaen den zevenslen koop, een perceel zaéiland, groot 73 aren 25 centiaren, palende oost den volgenden koop, scheidende op spleidyk en veuregenieens, zuid den zesden koop op spletdy k en hontten paelstaken, west den zevenslen koop, schei dende als vooren, en noord de Groenestraet. Pryzie houtgewas, 15 francs. Dynsdag 20 September 1859, ten negen uren voor middag fix te beginnen, ten huize alwaer Sei aphinu t llaghebaei t peerdesmet en herbergier overleden is, op het gehuchteden Eike, gemeente Weslvleteren, Koopdag van den geheelen huisraed, bestaendc in koper, tin, gleis en aerdewerk, tafels, stoelen, staende horlogie, kleederkassen en kleederkoffers, beddingen, menagiel ynwaed, al bet herherggerief. kuip-en kernallaem, eene nielkkoei, J500 schoven terwe, 1000 schoven boonen, deel aerdapp Is en beeten te velde, de kleederen en lyfly nen van sieur Ilagbebaert met de gene van zync overledene huis vrouw, en deel andere voorwerpen tc lang om te verhalen. De koopen van 20 francs en daer beneden met gereed geld, die daer boven op 3 inaenden tyd van betaling mits te stellen begoede en bekende borg. Maandag 19 September 1859, ten twee uren naer middag, in de herberg genoemd het Wethuis, be woond door sieur Butaye, te Crombeke, in de dorp- plaets, zal gebeuren de openbare verkoopiug, met liet houden van eene zitting, van de naerschreven goederen Den Z.aterila<j 2-1" September 1859, ten 2 uren na middag, in de eslaminet tien Olifant, l’Yper, zal plaets hebben de Dehmtive TOEWYZING, zonder uitstel, der volgende patrimouiëcle Goederen, te weten A Gemeente Kcyem by Ditvmude. 1.’ Den noinber van 11 hectaren 28 aren 92 cen tiaren Zaéiland en Weide, gebruikt door J B.1' Si vs- Adam. SCHOONE West over den steen terg. 6 koop. Een perceel zaéiland, groot 76 aren 61 ntiaren,ptiende oost den negenden koop, aldaer beidende met spletdyk en paelstaken, zuid den tenweg leidende van Rousbrugge naer Iloogslade, :st de Blommeslraet, en noord de koopen 7 en 8, h'‘'dende op spleldvkcn en hontten palen I> Gemeenten Metckem en 1 anghemaick. 2* Eene zeer sehoone Hofstede waer van alle do Gebouwen nieuw gemaekt hebben geweest iii 1849, groot 12 hectaren 81 aren 19 centiaren, gebruikt door Ch.' Maddelein. CGemeente van Lang hernat eb. 3. ’ Een llakbosch, groot 58 aren 98 centiaren, niet verpacht. 4. " Een idem, groot 1 hectare 90 aren 80 centi aren, ook niet verpacht. D Gemeenten Langhemarck en Merckem. 5. » Een llakbosch, groot 2 hectaren 03 aren 40 centiaren, niet verpacht. 6. ’ A Een Huis in 2 woonsten en afhangclykhedcn, op grond van den diseh van Merckem en den number van 35 aren 80 centiaren Hoving en Weide: gelegen by de hofstede van Sr Maddelein, gebruikt door Viane, Dcman en Doom. 7/ Eene sehoone party Zaéiland groot 87 aren 70 centiaren, gebruikt door Joannes Dewilde. 8.° Een Huis in 2 woonsten met Koeistal en 28 aren 86 centiaren Grond dier gebouwen, Hoving en Boomgaerd, by de herberg den Draeybauk, gebruikt door Smagghe, Vandcvelde en Denys*. En 9.’ 1 hectare 24 aren 46 centiaren Zaéiland, gebruikt door Karei Bulcke. Al wydloopig beschreven by plakbrieven. 9 en laetsten koop.Eind lyk een ander perceel zaeilend, groot I hectare 49 aren 09 centiaren palende west de koopen Ben 7, scheidende op splet dyk, zuid den voornoemden steenweg, oost de landen van In t bureel van weldadigheid van Bevcren en noord de Groenestraet. Pryzie houtgewas 55 francs. De voorschreven goederen zullen by geheelo of gedeeltelyke verzamelingen aengeboden zyn, volgens ’t verzoek der liefhebbers, en de verkoopiug gebeurd kraglens regler'yke toelating, door het ambt van den Notaris 1 1.0)11, ter residentie van l.oo, daer toe gecommitteerd, ten overstaen van den heer Vrede- regler van hel kanton Rousbriigge-Haringhe. Do verkoopvoorwaerden met de bewyzen eigendom, zyn gedeponeerd ten kantoore van voornoemden Notaris FLOOR, en alle inlichtingen zyn te bekomen, ten kantoore van den Notaris TITECA, te lloesinghe. ewmatuwsai®-oKwamKa.-.-. i.. inriwran im.i 1 Koop. Ecu perceel Zaéiland, groot by titel 97 aren 62 centiaren en volgens onlangs gedane meting 96 aren 89 centiaren, bekend by kadaster sectie B, ii." 492*, palende oost de zaeilanden van de famillie beman tc Veurne, Carolus Deqneker en ander, zuid gras van sieur Pieter Jacolms Pillaert teOostvleteren, en n ord den steenweg leidende naer Oostvleteren. Gebruikt door sieur Louis Deblock, herbergier te Oostvleteren, met regt tot 1 October 1861, aen den prys van 93 francs 33 cenlimen by j nv, boven de contribution. 2 Koop. Eene Weide, bekend by kadaster sectie B, n.’ 159, op een grootte van 62 aren 29 cent., pa lende OO.-t gras van de weduwe Pieter Josephus Capoeti, te Weslvleteren, zuid zaéiland van den heer Priem, te Yperen, west den volgenden koop en noord gras van dezelve weduwe Capoen. 3 en lestsn Koop. Een perceel Zaéiland, by ka daster bekend sectie B, n.‘ 158, op eene grootte van een hectare een are, palende oost den voorgaenden koop, zuid zaéiland van den heer Priem, west weide van de kinderen Jacobus Gannyn en van den heer Desmedt, te Alveringhem, en noord weide van de voornoemde weduwe Capoen. De koopen 2 en 3 zyn gebruikt door Amandus Beek, wynkelier te Weslvleteren, voor negen jaren, ingegaen den 1 October 1858, aen den prys van 299 francs bv jare, boven de contributien, en met weder- zydsche oblie van den pacht te doen eindigen met bet 3” of zesde jaer. De verkoopvoorwaerden met de bewyzen van eigendom en schetskaert, zyn berustende ten kan- toor.e van den Notaris FLOOR, te Loo. Maendag 20 September 1859, ten 2 uren na mid dag in de hej berg het Hof van Brussel, bewoond by Caiotus Amelool, te Bevcren, in de dorpplaets, zal gebeuren de openbare verkoopiug, Vaneene HOES l'l.DE mei alle de gebouwen en hoe veelheid volgens gedaen meting van zeven hectaren 35 aren 19 centiaren, en volgens titel van zeven hectaren 17 aren 39 centiaren, onder hofplaets, bovenierhof, boomgaerd en zaailanden daer niede- gaeitde, gelegen in de gemeente van Bevcren, noord by de dorpplaets, lestmael bewoond door Caiolus Benedicts tan Eecke, om door de koopers in het gebruik te treden, met de betaling van den prys der verknoping, verdeeld in de negen volgende koopen: I koop. De liofplaels mei <lc gclmnwen, gras weide van zuiden en hovenierhof van noorden, groot volgens nieuwe gedaen landmaet 99 aren 17 cent, palende van oosten zaéiland van Etigenins Kinget, de Stage hit r mede, zuid den l.oovaert, west den derden koop, aldaer scheidende naer den zuiden op drie houten p mistaken, ten midden op walgragt hiermede en mierden noorden op hagehieraf, van noorden tien \i<rden koop op walgragt hier mede, en voorts icheidende op twee hontten paelstaken. Pryzie houtgewas, 75 francs. 2. koop.Een gebouw, dienende voor scheure, itacnde op den eersten koop, om afgebroken en zervoerd tc zy tl, tegen den 1 mei 1869. 3 koop Lenen boomgaerd verhappende ten zuid- vesllmeke, lot aen den steenweg leidende van Rotis- trngge naer Iloogslade, groot volgens gedaen meting TH hectare 31 aren 3 centiaren, palende oost naer len noorden den vierden koop, hage hier mede, oost on midden den walgragt, gaende niet den eersten oop, naesl den zuiden den zelven eersten koop, Ida, r scheidende op drie houlten paelstaken, van uidin de Loostraet, west in de happe den steenweg üidende van Rousbrugge naer Iloogslade, noord in e happe den vyfden koop, de hage hier mede, nog est den zelfden vyfden koop, hage hier mede, en oord zaéiland van Eugenius Kinget, de hage ook tedc. Pryzie houtgewas, 225 francs. 4 koop. Noord aen den eersten koop een perceel leiland, groot 61 aren 14 centiaren, pa'ende oost leiland Eugenius Kinget, de hagestaende over den ■agl hier mede, zuid den eersten koop, scheidende icr het oosten op twee houlten pmistaken en .naest jn westen met walgragt bier afgaende, west den jrden koop op hage bier af, en noord zaéiland van to Kinget, de hage ook hieraf. 5 koop. Van westen en noorden aen den derden iop een driehoekende perceel zaéiland, groot 77 en 48 centiaren, palendo oost en zuid den derden iop, de hagen met vrydoni hier af, west en noord herp, den steenweg leidende van Rousbrugge naer mgstade. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststrset N.* 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertion, 15 cenlimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 e.’, het supplement 15 c.’ Alle allichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, tÊKMAïL onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. ui«mi

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1