VAN VEURNE rr 1jil 1 II OESTER E, i AEN HET BERK, T. I I i «I 1 s5i J ■I -I I, SEPTEMBER 1859. WOENSDAG 14 1 TE BEVEREN, BY ROUSBRUGGE. j| Maer ingcsteld 1500 francs. Staet maer op 2700 francs. Studie van den Notaris BOSSAERT, OPENBAER TE VERKOOPEN Slechts ingesteld fr.' 5500. Tc samen ingesteld fr.' 15,000. ARRONDISSEMENT DIXMUDE. Ingesteld fr.' 5000. Ingesteld fr.' 4450. Studio van Meester LAMBIN, Notaris Ingcsteld in masse 27,710 francs. Zeer leeg ingesteld 27,000 francs. Maer ingesteld 720 francs. Dc n.” 4 cn 5 inmasse staen maer op 5000 fr. Maer ingesteld 2000 francs. Maer ingesteld 2000 francs. X -A SUPPLEMENT ABV niet verpacht. A 1 OVERSLAG op Maendag 26 September 1859, om 8 ure na middag, te Ditmude, in het hotel het Stad huis, van |Sj De Secretaris Get. Eds. Rohs». Veurne, den 20 September 1859. -I De persoonen die venschen den aenstaenden leergang der Akademie by te woonen, worden ver wittigd dat de opschryving der leerlingen zal plaets hebben den 25." dezer maend, in de voorzael des geslichts, van een tot drie uren des namiddags. De praktische Bouwkunde zal, op dat den am- bagtsman die leergang geraakkelyk zoude, konnen bywoonen, iedere Heiligdag van 8 tot omtrent 10 ure des voormiddags onderwezen worden. De lessen zyn kosteloos dezelve zullen beginnen den 17 October eerstkomende,’s avonds te zes ure. Namens het Bcstuer; De Voorzitter, Get. N. VANDEREEÏDE. Boomgaerd, by de herberg den Dracybank, gebruikt door Smagghe, Vandevrlde en Denys. En 9? 1 hectare 24 aren 46 centiaren Zaeiland, gebruikt door Karei Buicke. Al wydloopig beschreven by plakbrieven. TE WOUMEN. j .-Jjg w SCHOONE ARRONDISSEMENT VEURNE. 1.’ Eene schoone en goede partie ZAEILAND, groot by cadaster 11. 2-75-30 gelegen binnen de gemeente Wulpen, gebruikt by E. Grimmelprez, mits 200 fr? haven de lasten by jare met pachtregt tot 1 oc. 1865. 2? Eene alderbcste Vettewcide, zynde Daryiggrond, groot 11. 1-32-25 gelegen te Steenkerke. 3. * Eene goede Grasweide, en eene parlie Zaeiland, eertyds gras, zynde ook Daringgrond, groot II. 3-24-15 ook gelegen te Steenkerke, west aen den voorgaenden nummer, De 2 voorschreven nummers, te zamen groot by titel, II. 4-84-06, en by cadaster II. 4-56-40 zyn ge bruikt door vidua en kinder» Jan Batted té Avu- cappcllc, mits 605 fr?, boven de lasten by jare, tot 1 October 1859. 4. ° Eene schoone en goede partie Zaeiland, zynda Daringgrond, groot volgens meting, II. 1-74 60 en by cadaster II. 1-70-60 gelegen te Oostkerke, gebruikt by d'heer Désiré Degrave te Oudecappelle mits 200 francs boven de lasten by jare, met pachtregt tol 1 October 1862. En 5.° Eene alderbeste partie Zaeiland, groot vol gens titel, II. 1-10-10, en by kadaster H. 1-00-30, gelegen teCaeskerke, gebruikt door Ch. De Beerst, mits 175 fr?, boven du lasten by jure, tol 1 October naest. JVest over den steenweg. 6 koop. Een perceel zaeiland, groot 76 aren 61 centiaren, palende oost den negenden koop, aldaer scheidende met spletdyk. en paelstaken, zuid den steenweg leidende van Rousbrugge naer Uoogstade, west de Blommestraet, en noord de koopen 7 en 8, scheidende op spletdyken en houtter. palen. 7 koop. NoQrdaen d«ü ie»d«n koop, een perceel Alles by uitgegeven plakbrieven breeder vermeld. AKADEMIE VAN TEEKEN- EN BOUWKUNDE. zaeiland, groot 75 aren 48 centiaren, palende oost den volgenden koop, scheidende op spletdyk en paelstaken, zuid den voorgaenden koop op splctdyk, west de Blommestraet, en noord de Groenestracl. 8 koop. Oostaen den zevensten koop, een perceel zaeiland, groot 73 aren 25 centiaren, palende oost den volgenden koop, scheidende op spletdyk en veuregemeens, zuid den zesden koop op spletdy k en houtten paelstaken, west den zevensten koop, schei dende als vooren, en noord de Groenestracl. Pryzie houtgewas, 15 francs. Oen toetsten koop. Eindelyk een ander perceel zaeilend, groot 1 hectare 40 aren 90 centiaren palende west do koopen 6 en 7, scheidende op splet dyk, zuid den voornoemden steenweg, oost du landen van het bureel van weldadigheid van Bevercu en noord de Groenestracl. Pryzie houtgewas 55 francs. Do voorschreven goederen zullen by gchccle of gedecltelyke verzamelingen aengeboden zyn, volgens ’t verzoek der liefhebbers, en de verkooping gebeurd kragtens regtcrlyke toelating, door het ambt van den Notaris FLOOR, ter residentie van l.oo, daer toe gecommitteerd, ten overstaen van den heer Vrcdc- regter van het kanton Rousbrugge-llaringhc. De verkoopvoorwnerden met de bewyzen van eigendom, zyn gedeponeerd ten kanloore van den voornoemden Notaris FLOOR, en alle inlichtingen zyn te bekomen, ten kanloore van den Notaris TITECA, te Boesingbe. m. ow- sir oer mao T’YPER. Macndag 26 September 1859, ten 2 uren namid dag in do herberg het Hof van Brussel, bewoond by Caiulus .-tineloot, te Bevercu, in de dorpplaets, zal gebeuren de openbare verkooping, Van eene HOtSTEDE met alle de gebouwen en hoe veelheid volgens gedaen meting van zeven hectaren S3 aren 10 centiaren, en volgens titel van zeven hectaren 17 aren 30 centiaren, onder hofplaets, hoveuierhof, boomgaerd cn zacilanden dacr mede- gaende, gelegen in de gemeente van Bevercu, noord hy de dorpplaets, Icstmael bewoond door Caiolus Benediclus Van Eecke, om door de koopers in het gebruik to treden, met de betaling van den prys der verkooping, verdeeld in de negen volgende koopen: 1 koop. Do hofplaets met do gebouwen, gras weide van zuiden en bovenierliof van noorden, groot volgens nieuwe gedaen landmaet 90 aren 17 Qent. palende van oosten zaeiland van Eugenius Kinget, de hage hier mede, zuid den Loovaert, west den derden koop, aldaer scheidende naer den zuiden op drie bouten paelstaken, ten midden op walgragt hiermede en naer dun noorden op hage hier af, van noorden den vierden koop op walgragt hier mede, en voorts scheidende op twee houtten paelstaken. Pryzie houtgewas, 75franc». 2 koop. Een gebouw, dienende voor scbcure, stacnde op den eersten koop, om afgebroken en vervoerd tczyn, tegen den 1 mei 1860. 3 koop. Ecncn boomgaerd verhappendc ten zuid- wcsllioeke, tot aen den steenweg leidende van Rous- bruggcnacr Uoogstade, groot volgens gedaen meting een hectare 31 aren 3 centiaren, palende oost naer den ndbrdcn den vierden koop, hage hier mede, oost ten midden den walgragt, gaende met den eersten koop, naest den zuiden den zelve» eersten koop, alda< r scheidende op drie houtten paelstaken, van zuiden de Loostraet, west in de happe den steenweg leidende van Rousbrugge naer Uoogstade, noord in de happe den vyfden koop, do hage hier mede, nog ■west den zelfden vyfden koop, hage hier mede, en noord zaeiland van Eugenius Kinget, de hage ook rnede. Pryzie houtgewas, 225 francs. 4 koop. Noord aen den eersten koop een perceel zaeiland, groot 61 aren 14 centiaren, palende oost zaeiland Eugenius Kinget, de hagestaende over den gragt hier mede, zuid den eersten koop, scheidende naer het oosten op twee houtten paelstaken en naest den westen met walgragt hier afgaende, west den derden koop op hage hier af, en noord zaeiland van dito Kinget, de hage ook hier af. 5 koop. - Van westen cn noorden aen den derden koop een driehockcnde perceel zaeiland, groot 77 aren 48 centiaren, palende oost en zuid den derden koop, de hagen met vrydom hier af, west en noord scherp, den steenweg leidende van Rousbrugge naer Uoogstade. Den Zaterdag 24" September 1859, ten 2 uren na middag, in de eilaminet den Olifant, t’Fper, zal pinets hebben de Dsrittrrivi 10EWVZING, zonder uitstel, der volgende palriiuoniëele Goederen, te welen A Gemeente Keyem by Dirmude. 1? Den nomber van 11 hectaren 28 aren 92 cen tiaren Zaeiland en Weide, gebruikt dooi J B.’* Scys- Adairr. B Gemeenten Metckem en Langhemaick. 2 Eene zeer schoone Hofstede waer van alle de Gebouwen nieuw gemaekt hebben geweest in 1849, groot 12 hectaren 81 aren 10 centiaren, gebruikt door Ch? MaSdclein. CGemeente van Langhemaick. 3? Een llakbosch, groot 58 aren 90 centiaren, 4? Een idem, groot 1 hectare 90 aren 80 centi aren, ook niet verpacht. D— Gemeenten Langhemaick en lUerÜkein. 5.» Een llakbosch, groot 2 hectaren 03 aren 40 centiaren, niet verpacht. E Gemeente van Merc.kem. 6? A Een Huis in 2 woonsten en afhangelyklicden, op grond van den disch van Merckem en B den nomber van 35 aren 80 centiaren Hoving en Weide; gelegen by de hofstede van Sr. Maddelein, gebruikt door Viane, Dcman en Doom. 1.' Eene schoone party Zaeiland groot 87 aren 70 centiaren, gebruikt door Joannes Dewilde. 8.° Een Huis in 2 woonsten met Koeistal cn 26 aren 86 centiaren Grond dier gebouwen, Hoving en :.>.3

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1