V E U B K E. VAN J ';i' I m |j riwi !ill 'i t j I I' f? AEN HET a DE SCHELDE, Z A EILA ND, Hovenierhof en Peerde-stal, openbaer te verkoopen ONROERENDE GOEDEREN, openbaerlyk te koopen TE STAVELE. I Bl il Veurne, 28 September. I II liihl II li SiCi(jische Vereeniging, WOENSDAG 28 SEPTEMBER 4859. I'll 1$ gemeld konkoers be- alhier byna 1». R. 'W 5* R7 T E W E S T V L E T E R E N. SCHOONE PATRIMON1EELE HI 1 IBS të. M A E T S CII A P P Y VEREENIGDE EIGENAERS Te beginnen met zaterdag 1 October aen- staende zullen, de vertrekuren van onzen yzeren weg veranderd worden. Uit Veurne zullen de konvooijen vertrekken: ten 7ure 50 min. ’smorgends; ten 1 ure 55 min. Op Maendag, 10 October 1859, Gemeente Westvletercii ’s namiddags en ten 5 m-e 55 min. ’s avonds. Uit Lichtervelde: ten 9 ure 40 min. ’smor gends; ten 5 ure 40 min. en ten 7 ure 20 ’s avonds. In ons nummer van zaterdag zullen wy de volledige wyzigingen geven. Zondag aenstaende, zal te Brugge de plegtige prysuitreiking voor de laureaten van het muzykaelkonkoers der jftenaissance, plaels hebben. Deze plegtigheid zal voorafgegaen wor den van de uitvoering, door een talryk or kest, van de bekroonde stukken, en zal ten 11 1/2 ure ’s morgens beginnen. Men weet dat den heer Clément, de ta lentvolle muzykmeester van S?e Cecilia, alhier, den l.’tc” prys, voor het opstellen eener Ouverture, in gemeld konkoers be- haeld heeft, dit feestzal dus den roem dat hy reeds verworven had, nog vergrooten. Wy vernemen dat de Stad en de maet- schappy S.‘e Cecilia den heer Clément eei.e plegtige ovatie voorbereiden. Verleden zondag heeft er een groot ongeluk gebeurd. De heer I). was van de jagt te huis ge komen, en had zyn geladen geweer op eene hooge kas gelegd, denkende het aldaer buiten hel bereik der kinderen te zyn. Een zyner zoontjes echter, was op eenen stoel geklauterd had het geweer afgehaeld en begon er mede te spelen, wanneer eens klaps het schoot afging die de deur eener ehiffonière ging verbryzelen. Hield h, het vuerroer wal meer op zyden dan b id men welligt dry menschenslevens te betreuren. In het jaer 1857 werden er te Parys 60,785,000 oesters verkocht; in 1858 55,991,000. Deze vermindering was toe te schryVen aen den opslag die deze lekkerny had ondergaen. De behoefte aen veel of weinig voed sel hangt by de menschen veel af van de luchtstreek waeronder zy leven. Ziet nier hel versenil dat er tusschen de hoeveel heid voedsel beslaet die verschiliige volken nullen: Een Italjaen vergenoegt zich met een stuk brood en eenige druiven, doch een Eskimo verslindt dagèlyks twintig pond vleesch. Een Ilindo nuttigt tusschen zons- op- en zonsondergang niet dan eenige lepels met ryst, terwyl een Russisch Tar- taer, in denzelfdentyd, veertig pond vleesch noodig heeft, ja een Tartaer, dien kapitein Cochrane inzyne reisbeschryving vermeldt, at in den tyd van vier-en-twintig uren een geheelcn ossenbout, twintig pond vet en eene daermede overeenkomend o hoeveelheid ranzige boter. De Jakoeion achten het voor niets, om met hun drieën, in een mael een geheel rendier op te eten. A. G. BELGISCHE MAETSCHAPPY M A E T S C II A P P Y Brandverzekering op vastgesleldc Premien, Gevestigd te Brussel. fj y e? SUPPLEMENT rm WAERBORG RAPHAEL 8,500,000 FRANKEN. Agent principael L. VANDENBUSSCHE, Panno- straet, n.* 20. MAETSCHAPPY VAN BRANDVERZEKERING CEVESTIGT TE ANTWERPEN. DER VOOR VERZEKERING T E G E A BRAND, Te Brussel, Agentschap te Veurne, by Charlks Bbt.avv*. ■y i— wtaa——KseaaMCE^nwgooTr-r-THTrmi nrnsse Ml I in pi I leu 2 ure tta middag, te Stavelc-plaets ter herberg St. Hubei t, bewoond door de weduwe Rousseau, openbare veikooping van Binnen de gemeenten Ooslvleteren en Reninghe. Eene behuisde cn beplante HOFSTEDE, greot volgens de eigendonisbewyzen 9-hectaren 25 aren 89 centiaren, en by kadaster, 9 hectaren 16 aren centiaren. Gebruikt door Carolus Buberlus Demolder, tot i October 1865, mits 700 franks ’s jaers. Binnen Oostcappel (frankrijk.) Een bebouwd en beplant HOFSTEDEKEN, groot volgens titel, 2 hectaren 27 aren 84 centiaren, en by kadaster, 2 hectaren 17 aren 90 centiaren. Gebruikt door sieurs Jacobus Libs en Charles Banes, tot 1 October 1860 te tarnen ten prvze van 173 franks. Binnen Isenberghe, De HERBERG genaemd St. Jacob, voor deze Ge bouwen en Hovenierbof daermedegaendo. Gebruikt door Seraphinus Nolle», tot 1 Mei 1860. Alles by plakbrief breedloopig beschreven en in koopcu verdeeld. Door den Notaris CAPELLE, te Watou, by wie ’“''‘om verdere inlichtingen zich moet vervoegen. Macndag 17 dermaend October 1859, twee uren naer middag, ter herberg bewoond door Jan Baptiste Desptnois, op het gehuchte den l ike, ter gemeente van AV est'luieren, zal gebeuren de openbare Ver- kooping, met het houden van een zitting, van de naerschreven goederen. 1 Koop. Eene party Buisgroud, II ivenierbof en Zaeilaiid met een scheure daerop staende, gelegen nevens het gehuchte den Eike, groot 51 aren 45 centiaren, palende oost land van i.iidovicus Josephus Verbrigghe te Westvleteren, van zeiden en van wes ten naer den zuiden, de landen van de hofstede van <lc familie De Man, te Veurne, van westen naer den noorden en van noorden de landen van sieur Louis Freinnult to Westvletercn den huisgrond en liove- nierhol palen west aen den steenweg leidende van West»leteren naer Poperinghe. Lestinael gebruikt geweest door Seraphinus Haghc- boert, om door den kooper daer aen hand te slaen met sfen «lag der verkooping. N. B. Hel huizekeop den koop staende, en toebe- hoorende aen l’ieter Blaccke, bevind zich aldaer, zonder regt van stand. 2 koop. Een Peerde-stal, staende op het gehugte den l ike, op eenen grond toebehoorundé joullrouw Leleyre, otu in het gebruik te gaen met den dag van den overslag. Conditiën en titels ten kanloorc van den Notaris FLOOR, te Loo. BRUXELLES. van ulgemeene assurantiën tegen brand. 7,y verzekert tegen brand en het vnerdes hemels, alle Goederen zoo alsGebouwen, Meubels, Veld- vrugten, Vee en Koopwarenmits gei u.gepremien. Le schaden worden comptant betaeld zoo haest de zelve zyn vastgesteld. Sedert hacr bestaen heeft deze maetschappy in het arrondissement Veurnemeer dan voor60,000 francs brandschaden vergoed. Agent principael te Veurne, B.‘ P1ERRET, deur- wacrder, Nieuport-straetn.' 9. Zy verzekert tegen brand en bliksemvoer aller hande gebouwen, koopwaren, gereedschappen van fabrieken, meubelen, ingeoogste vruchten, becstialen akkergetuigenz. De premien zyn zoo gering als mogelyk vastgesteld. De verbintenissen der Maetschappy zyndoor een kapilael vanfr. 4,232,804-23 gewaerborgd. Om nadere inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te begeven by Cu. DESAVER, correspondent der Maetschappy te Veurne. DER VOOR

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1