E U R K E V A HUIS I r s ïl 1 L J I fl ft wf os II o J O I hl II jj!' Belgische Vereeniging, B Openbare Verkooping iM 1 4 ‘iffll 11 DE SCHELDE, ‘UI ONROERENDE GOEDEREN, openbaerlyk te koopen TE STAVELE. Z A E IL A N D, HoVenierhof en Peerde-stal, opcnbaer te verkoopen HM I I a N.r 1779. J A ER. ZATERDAG 4 OCTOBER 1859. I llandclzaken. en I». R. WAERBORG RAPHAEL 8,500,000 FRANKEN. A. G. BRUXELLES. k-/ es M A E T S C II A P P Y i|i <a. A. G. BRUXELLES. BELGISCHE MAETSGIIAPPY van algenteene assurantiën tegen brand. SA ^1 M A E T S C 11 A P P Y DER V ER E EN IG DE EIG ENAERS GEVESTIGT TE ANTWERPEN. I 1 SCHOONE PATR1MOAI EELE TEN VIER WOONSTEN MET ERF, Te Alvcringhem, gehugte Forlhem. Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke Een Nummer, en een I T E NV E S T V L E I E II E N. POLITIEK OVERZICHT. Men meende thans dat men een weinig klaer in de zaek der italiaensche aengele- genheden zou kunnen beginnen zien. Men dacht dat het reeds als byna zeker te mogen beschouwen, dat ereerie afzonderlyke vrede tusschen Oostenryk en Frankryk was e> - sloten, en dat een kongres te Brussel zou vergaderen, om de nieuwe voorwaerden van bestaen in Italien vast te stellen, en aldus de verlenging van den waj enstilstamj die de kabinetten van Weenen en l’uryn te Zurich zullen ondertcekenen, dooi' een be stendigen en duerzamen toestand vanzaken te vervangen. Maer m: komen deengelsehe dagbladen, en vooral de ministeriële, al die tydingen betwisten, en aldus op nieuw den iwyfel in de geesten werpen. De Observer ver- klaert dat Engeland geen deel zal nemen aen een kongres, dat bel regt der Italianen niet zou willen erkennen, om over zich zelven te beslissen. De Morning-Post, wiens betrekkingen met het Foreign-Office men kent, voert eenedergelykemaer nog kracht dadigere .tael. Dit dagblad beschouwt als valsch, de geruchten eener aenstaende vereffening, op wat wyze ook, daer de ge- volmagtigden te Zurich zelfs nog over zeer ondergeschikte vraegstukken niet zyn kun nen overeenkomen, zoo als de verdeeling der lombardische schuld; de tyding van een aenstaende kongres zoo ook even valseh zyn, daer de kouing der Belgien enkel naer Biarritz een bezoek van goede nabuerschap is gaen uileggen, en zyne reis in geëne be- en algemeene Tydingen, Marktprijzen Supplement op half blad, per week. Op Maèndag, 10 October 1859, j I Gemeente Westvletercn. ür»A.ïf a: Voor stad CTKCTI HTC ■■elii'Vt! DER VOOR Brandverzekering op vastgestelde Premien, Gevestigd te Brussel. van een 1. I 1 1 lalllii VOOR VERZEKERING T E G E A B 11 A A I), Te Brussel Agentschap te Veurne, by Chaiu.es Butaeve. J’rys van Binnen Isenberghe. De HERBERG genaemd St. Jucob, voor deze Ge bouwen en Hovenierltof daermedegaemle. Gebruikt dpor Seraphinus Nollez, tot 1 Mei 1860. Alles by plakbrief breedloopig beschreven en in koopen verdeeld. Door den Notaris CAPELLE, te Watou, by wie men om verdere inlichtingen zich moet vervoegen. MAETSGIIAPPY VAN BRANDVERZEKERING ia Agent principal L. VANDENBUSSCHE, Panne- straet, n.’ 20. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’sjaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks 'sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr.25 3 maenden. VoorFrankryk 11 fr. 20 ’sjaers. Zy verzekert tegen brand en het vuerdes hemels, alle Goederen zoo alsGebouwen, Meubels, Veld- vrugten, Vee en Koopwaren mits geringepremien. De schaden worden comptaut betaeld zoo haest do zelve zyn vastgesteld. Sedert liaer bestaen heeft deze maetsehappy in liet arrondissement Veurne, meer dan voor60,000 francs brandschaden vergoed. Agent principael te Veurne, B.1 PIERRET, deur- waerder, Nieuport-straetn.' 9. Mcn abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraet N.’ 31, te Vettrim, on op al de postkantooren van het rvk. insertion, lacenlimen den drukregel. Een afzonder!} k nummer 20 liet supplement 15 o.’ Alle aüichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, wordon i.r.AjiAi.L onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. ten 2 ure na middag, te Stavele-plaels ter herberg St. Hubert, bewoond door de weduwe Rousseau, openbare verkooping van Binnen de gemeenten Oostvlcteren en Reninghe. Eeuc behuisde en beplante HOES! EDI'., groot volgens de eigendomsbewyzen 9 hectaren 25 aren 89 centiaren, en by kadaster. 9 hectaren 16 aren 6 centiaren. Gebruikt ilaor Carolus llubertus Demolder, tot 1 October 1865, mits 700 franks ’sjaers. Binnen Oostcappel (Frankryk.) Een bebouwd en beplant HOFSTEDEKEN, groot, volgens titel. 2 hectaren 27 aren 84 centiaren, en by kadailer, 2 hectaren 17 aren 90 centiaren. Gebruikt door curs Jacobus Libs en Charles Banes, tot 1 Oeic Der 1860 te zanten ten pryze xan 173 franks. Zy verzekert tegen brand en bliksemvuer aller hande gebouwen, koopwaren, gereedschappen van fabrieken, meubelen, iugeoogste vruchten, bcestialen akkergetuigenz. De premien zyn zoo gering als mogelyk vaslgesteld. De verbintenissen der Maetsehappy .•yudoor een kapilael van fr. 4,232,804-23 gewaarborgd Om nadere inlichtingen te bekomen, men zich te begeven by Cu. DESAV LR, corresponde .1 der Maetsehappy te Veurne. Op Maandag 31 October 1859, (en twee uren na middag, in de herberg het Schippers Huis, bewoond door Charles ïtevicq, te Alvcringhem, gehugte Eortliem. Zal de Notaris R0LLY, te VVulveringliem resi- deerende, overgaen tot de openbare verkooping, in cene zitting, van Een Huis ten vier Woonsten met een are 58 cen tiaren Erf; gestaen en gelegen te Alvcringhem, ge- hugte Fm them, bekend by kadaster, sectie B, n.1" 592, 593, 594 en 595, en gebruikt door verschelde tot eersten mei I860, palende van ocstrn asn eenen uitweg, daer over acu hel lioveni. rhof van Joseph Lansheere, zuid aen een drevekon of kerkweg die leid naer den Brecwegmolen, van westen en noor den aen een huis en grond beboerende aen d hecr Geldhof te Dixmude. Alles by plakbrief verdeelt in vier loten. De titelen van eigendom en voorwaerden van verknoping berusten ten kantore van vooritoemden Notaris ROLLY. Maendag 17dermacnd October 1859, twee uren naer middag, ter herberg bewoond door dun Bapliile Vespinois, op het gehuchle den Eike, ter gemochte van Wesivleleren, zal gebeuren de openbare Ver kooping, met hel houden van een zitting, vun de naerschreven goederen. 1 Koop.Eene party Huisgrond, Hovenicrhof en Zaeilamt met een scheurc daerop staende, gelegen nevens bot gehechte den Eike, groot 51 aren 45 centiaren, palende oost land van Lttdovicus Josephus Verbrigghe te Westvleteren, van zuiden en van wes ten naer den zuiden, de landen van de hofstede van ile familie De Man, te Veurne, van westen naer den noorden en van noorden de landen van sieur Louis I reiiiauli te Westvleteren den huisgrond en hove- nierhof palen west aen den steenweg leidende van Westvleteren naer Poperinghe. Lestmael gebruikt geweest door Seraphinus Iltigbc- baert, om door den kooper daer aen hand te slaen met den dag der verkooping. N. B. Het huizekeoj» den koop staende, en toebe- hoorende aen Pieter Blaecke, bevind zich aldaer, tonder regt van stand. 2 koep. Ecu Peerde-stal, staende op hel gehugte tien Like, op eenen grond toebehoorende jouffrouvv Lefevre, otu in het gebruik te gaen met den dag van den overslag. t,v<3' diiien en titels ten kantoore van den Notaris ^R.teLoo.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1