FIT LU JU VEURNE. VAN E E Si IG T. II li I s ARRESTHUIS i L z I I I I I F ii 11 I 1 1 Hm I 1 VERKOOPING I I J'M i I r' jéI I J 11 AEN HET Belgische Vereeniging, I Openbare Verknoping van een i Z A EIL A N D, Hovenierhof en Peerde-stal, openbaer te vcrkoopen TE WEST VLETE R E N. I :ir WOENSDAG 12 OCTOBER 1859. Namens de Koning, de Weten het Recht. RY RECHTS VERHOGEN. WAERBORG RAPHAEL 8,500,000 FRANKEN. I r TEN VIER WOONSTEN’ MET ERF, Te Alveringhem, gehugle Fort hem. M A E T S C II A P P Y Brandverzekering op vastgestelde Premicn, Gevestigd te Brussel. TE VEURNE. Gemeente Westvleteren. A. G. S BRUXELLES. BELGISCHE MAETSCIIAPPY KANT I E N. 83 l Elk zegge het voort. ■I '"I 1 1 SUPPLEMENT 1 ’■S® na' voorwaerden berust insgelyks in MINISTERIE VAN JUSTITIE. 200 I 1 1 By bevels. De sekretaris, QUARTIER. DER VOOR ■i Zy verzekert tegen brand en bet vuer des hemel», «He Goederen zoo alsGebouwen, Meubels, Veld- vrugten, Vee en Koopwaren mits geringepremien. De schaden worden comptant betaald zoo haest de zelve zyn vastgesteld. Sedert haer bestaen heeft deze maetsehappy in bet arrondissement Veurne, meer dan vooröO.OOO franc» brandschaden vergoed. - Agent principael te Veurne, B.‘ PIERRET, dear- waerder, Jiieuport-straetn.’ 9. E. Agent principael 1. VAKBENBUSSCHE, l’anne- stract, n.’ 20. De besturende kommissie der gevangenissen te Veurne, zal op 27 October 1859, om 2 ure na mid dag openbaerlyk overgaen, in hare vergndering zael binnen hat gevang, tot deepening der overgclcgdc sournissien voor de acnbesteding der levering van de volgende voorwerpen, bestemd tot het gebruik van het gevangenhuis te Veurne, gedurende het dienst- jaer 1860. 1. * Lol. 1200 kilogrammen tarwen brood, 7800 kilogrammen roggen brood, en 200 kilogrammen tarwen brood halfwit). 2. ’ Lot. 400 kilogrammen koeijenvleescb en 60 kilogrammen kalfvleesch. 3. * Lot.400 kilogrammen zout. 10 kilo peper, 100 kilogrammen bruine zeep, 50 l^logramuien sel desoude, 180 liters bierayti. 4. ’ Lot. 12,500 kilogrammen aerdappelen. 5. * Lot.1200 kilogrammen moeskruid en kilogrammen ajuin. 6. " Lol. 800 kilogrammen boter, 300 eijeren, 220 bondels ryshout, 300 besetus, 15 kilogrammen solfer» en 80 hectoliters zand. 7/ Lot. 10,000 kilogrammen groeve steenkolen en 18,000 kilogrammen steenkolen in gruis. 8.’ Lot. 900 kilogrammen roggen strooi. 0/ Lot. 800 liter» zoetemelk, 200 liters kerne- melk. Het kohier van voorwaerden en de monsters van peper berusten in het sekretariaet der kommissie, alwaer men van dezelve bezigtiging kan nemen alle dagen (de zondagen en feestdagen uitgezonderd) van des morgens om 9 ure tot 4 ure des na middags. De sournissien moeten op zegelpapier geschreven tyn en gelykvormig aen het model gevoegd aen het kohier van voorwaerden. Deze modellen zullen ge leverd worden door het bestuer, en zullen in het sekretariaet der gemelde kommissie worden out- j Naendag 17 der maend October 1859, twee uren naer middag, ter herberg bewoond door Jan Haptiste Despinois, op het gehuchte den Like, ter gemeente van Westvleteren, zal gebeuren de openbare Ver- kooping, met het houden van een zilliug, van de naerschreven goederen. 1 Koop. Eene party Huisgrond, Hovenierhof en Zaeilaml met een scheurc daerop staende, gelegen nevens hel gehuchte den Like, groot 51 aren 45 centiaren, palende oost land van Ludovicus Josephus Verbrigghe te Westvleteren, van zuiden en van wes ten naer den zuiden, de landen van de hofstede van da familie De Man, te Veurne, van westen naer den noorden en van noorden de landen van sieur Louis Fremault te Westvleterenden Luisgrond en hove- viorhof palen west aen den steenweg leidende van Weslvleleren naer Pop eringhe. Lestmael gebruikt geweest door Seraphinus Haghe- bacrt, om door den kooper daer aen hand te slaen net den dag der verkooping. N. B. Hethuizekeop den koop staende, en toebe- voorendo aen Pieter Blaecke, bevind zich aldaer, tonder regt van stand. 2 koop. Een Peerde-stal, staende op het gehugto len Eike, op eenen grond toebehoorende jouffrouw „efovre, om in het gebruik te gaen met den dag van len overslag. Conditiën en titels ten kantoorc» van den Notaris Pl00H, te Loo. ■8 a van algemeens assurantiën tegen brand. vangen, alwaer zy zullen gesteken worden in eene gesloten doos van 28 October tol 27 October vol gende, middags precies. N. B. Men doel opmerken aen de soumissionnaria- sen, dat by matiging toegebragt in het kohier van lasten, rakende de onkosten van aenbestv-dingde zegel- en registratie-regten, voortaen inaer alleen ten laste van de aennemers zullen zyn. De voosnoemde kommissie zal op denzelden dag, ure en zael overgaen tot de opening der overgelegde sournissien voor de aenneming der openhouding van da kantien en de levering der mondbehoeften van de gevangenen in de pistool, de schuldenaers, de beschuldigde, de aengeklaegde en andere die zich zullen bevinden in hel gevangenhuis, gedurende het jaer I860, te beginnen met den 1 January tot den kletsten december insluitelyk. De sournissien voor deze acnbesteding zullen moe ten op zegelpapier geschreven zyn, en aen den heer onder-voorziller der bovengemelde kommissie toe gezonden worden, voor den 27 October naestko- mende. liet kohier van 1 het voormelde sekretariaet, alwaer de liefhebbers er van zullen kunnen bezigtiging nemen op de ihigcn en uren hier boven aengewezen. Veurne, den 2 October 1859. De ondervoorzitter, Vtc.- AtEx/ de N1EUPORT. Op Mncndng 31 October 1859, ten twee uren middag, in de herberg het Schtppem Huis, bewoond door Charles Devicq, te Al'inghcui, gehngte Forthem, 'Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringliem resi- deerende, overgaen lot de openbare verkooping, in cene zitting, van Een Huis ten vier Woonsten met een are 58 cen tiaren Erf; gestaen en gelegen te Alveringhem, ge- hugte Forthem, bekend by kadaster, st elie B, n."‘ 592, 593, 594 en 595, en gebruikt door verschelde tol eersten mei I860, palende van oosten aen eenen uitweg, daer over aen het howni. rhof van Joseph Lansheerc, zuid aen een drevekcii of kerk weg die leid naer den Breeweginolen, tan westen en noor den aen een huis en grond beboerende aen d’lieer Geldhof te llixmude. Alles by plakbrief verdeelt in vier loten. De titelen van eigendom en voorwaerden van verknoping berusten ten kantore van voornoeniden Notaris ROLLY. Op Zondag 16 October 1859, om 3 ure na middag, binnen de gemeente Sint Jooris, ter herberg ge- naeind au Moulin, Verkooping met gercede geldt) en zonder verhoog, van alle de. mobilaire Goederen, alsmede een vosde merriepeerd en inolenaers karre, al in beslag genomen ten verzoeke van mynheer Michiel Jooiiis notaris, residecrendo to Nicuport, op, tegen en ten laste van sieur Franciscus Verriest, inolenaer en herbergier te Sint Jooris, by proces- verbael van Pieteb Joamnes CLAEREBOUDI’, deur- wacrder te Nieuport, van 6 October 1859, gcre- gislreert. x’ .■*T f Hill

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1