rm LWDAG ARRESTHUIS BERIGT VA.V VEUBNË 1 MUIS HUIS MET ERF, I Hl I il i .11 I Jll Juist 66 koopen I fl I H J i H fl 4 i AEN HET 19 October. Openbare Verkooping van een Openbare Verkooping Veurne, WOENSDAG 19 OCTOBER IS 50. MINISTERIE VAN JUSTITIE. TE VEURNE. 200 TE VEURNE. li I ||l| IMI MEDSTRYD VOOR VLAEMSCHE OPSTELLEN. ALVERlNGBE M. TEN VIER WOONSTEN MET ERF, Te Alvcringhem, gcliuglc Forthcm. De maetschappy van S.te Cecilia heeft besloten van, op 50 dezer, een concert ten profyte van M.r Clément, haren muzyk- meester, t geven. Voorleden zondag wilde een kind van eene werkman van Merckem eene noot kraken; een stuk der schelp schoot het in de keel en al de middelen om het er uit te krygen, bleven vruchteloos. Eenige uren na liet ongeval had het kind opgehouden te leven. Hel spuwsel, enz. dei’ cholera-ziekten draegt meest by tot de verspreiding der K A N T I E N. s25 SUPPLEMENT IT i den dag Op tyd O ONDERWERP. TTii^nrrTirTTiiiiijiaiiiii BmiMiij By bevel Do sekreturit, QUARTIER. van een I en CO aen de soumissionnaris- Op Maendag, 24.October, 1859, juist ten 2 nre na middag, op den grooteu en kleinen Boomgaerd, toebeboorendö aen David l.alemun, ten dorpo van Alvcringhem, achter liet huis van den hi er burge meester Groensteen, Zal den Notaris BEEHNAERT, te Alvcringhem, open- baer verkoopen Allerhande boomen hier boven genoemd. Op tyd van betaling, mits stel lende sol v abele borgen. van OLMEN, WILGEN, KLIMMERS, APPEL- I’EEREN- NOTELAER- BOÖMEN EN ALLERHANDE TRONKBOOME.N, ten dorpe van W|l| I I I Beschryf het geluk van een land, AVaer de moed by de rede Zyn standerdon plant Waer de weldoende vrede De oly ven kroon spant! I oorwaerden. De opstellen dienen ingeloverd tn worden ten huize van M.’ Deuoos alhier, ten bietsten op 31 December aenst.iendezy moeten voorzien ze, van eene kenspreuk en mogen geen handtrek.n dragen; ieder mededinger zal zynen nacin schrvveu op een afzonderderlyk briefje, hetwelk. zorgvuldig gesloten, hy aen zynen opstel z»l vasthechten de prj svvtunaren zullen,zoo als naer gewoonte, schoon.e boekdeelen ten geschenke ontvangen de gesloten» briefjes der overwinnaren alleen worden open ge- daen, de andere worden vernietigd. sen, dat by matiging toegebragt in hel kohier van lasten, rakende de onkosten vnn aenhestedingdu zegel-en rigistralic-regten, voortaen tuaer alleen ten laste van de aennemers zullen zyn. De voornoemde kommissie zal op denzelden dag,, ure en z.ael overgaen tot de opening der overgelegde soumissien voor de aanneming der openhouding, van de kantien en de levering der mondbehoeften van de gevangenen in de pistool, de schulde.naersr de beschuldigde, de aengeklaegde en andere die zich zullen bevinden in het gevangenhuis, gedurende het jaer I860, te beginnen met den 1 January tot den laelsten december insluitelyk. De sonmissien voor deze aanbesteding zullen moe ten op zegelpipicr geschreven zyn, en aen den heer onder-voorzitter der bovengemelde kommissie toe gezonden worden, voor den 27 October naestko- mendc. Het kohier van voorwaerden berust insgelyks in liet voormelde sekrelariaet, alwaer dc liefhebbers er van zullen kunnen bezigtiging nemen op de dagen en uren hier boven aengewezen. Veurne, den 2 October 1831). De ondervoorxiUer, Vic." Alek? ds NIEUPORT. De Notaris HOLLY te Wulveringhetn resideerende, zal op Woensdag 16 November 18159, om 8 uren na middag binnen de stad Yeurne, in de Duinkerk- straet/ler herberg hel wil Peeid, in eene zitting, opcnbaer verkoopen De besturende kommissie der gevangenissen te Veurne, zal op 27 October 1859, om 2 ure ma mid dag openbaerlyk overgaen, in hare vergadering-zael binnen hal gevang, tot de opening der overgeit gde soumissien voor de aanbesteding der levering van de volgende voorwerpen, bestemd tot het gebruik van het gevangenhuis te Veurne, gedurende het dienst jaar 18(50. 1. ’ Lot.1200 kilogrammen tarwen brood, 7300 kilogrammen roggen brood, en 200 kilogramman tarwen brood (halfwit). 2. ' Lol. -400 kilogrammen koeijenvlcesch kilogrammen kalfvleesch. 3. 'Lot.400 kilogrammen zout, 10 kilo peper, 100 kilogrammen bruine zeep, 50 kilogrammen sel de sonde, 180 liters bierayn. 4. ‘ Lol. 12,500 kilogrammen aardappelen. 5. ' Lot. 1200 kilogrammen moeskruid en kilogrammen ajuin. 6. " Lot. 300 kilogrammen boter, S00 ij. ren, 220 boedels ryshout, 300 beseius, 15 kilogrammen solfers en 30 hectoliters zand. 7. ' Lol.10,000 kilogrammen groeve steenkolen en 18,000 kilogrammen steenkolen in gruis. 8. ’ Lol. 900 kilogrammen roggen strooi. 9/Lot.800 liters zoetemelk, 200 liters kerno- inelk. Hel kohier van voorwaerden en de monsters van peper berusten in het sekrelariaet der kommissie, alwaer men van dezelve bezigtiging kan nemen alle dagen (de zondagen en feestdagen uitgezonderd) van des morgens om 9 ure tot 4 ure des na middags. De soumissien moeten op zegelpapier geschreven zyn en gelykvormig aen het model gevoegd aen het kohier van voorwaerden. Deze modellen zullen ge leverd worden door het bestuer, en zullen in het sekrelariaet der gemelde kommissie worden ont vangen, alwaer zy zullen gesteken worden in eene gesloten doos van 23 October tot 27 October vol gende, middags precies. N. B. Men doel opmerken Op Maendag 31 October 1859, ten twee uren na middag, in de herberg het Schippert Hui», bewoond door Charles Devicq, te Alvcringhem, gchngle Forlhem. Zal de Notaris HOLLY, tc Wulveringhem resi- deerende, overgaen tot de openbare verkooping, in eene zitting, van ken Huis ten vier Woonsten met een are 53 cen tiaren Erf; gestaen en gelegen te Alvcringhem, ge- hugte Forlhem, bekend by kadaster, sectie B, n.” 592, 593, 594 en 595, en gebruikt door verschelde tot eersten mei I860, palende van oosten aen eenen uitweg, daer over aen het hovenierhof van Joseph Lansheere, zuid aen een dreveken of kerkweg die leid naer den Breewegmolen, van westen en moor den aen een huis en grond beboerende aen d’hecr Geldhof te Dixmude. Alles by plakbrief verdeelt in vier loten. De titelen van eigendom en voorwaerden van verknoping berusten ten kantore van voornoemden Notaris ROLLY. Een goed en gerieflyk Huis, samengesteld uit woonkamer, beneden achterkamer, keu..en met cilerne, boven voorkamer, twee andere kamers en verdere gericflykhcden gestaen en gelegen binnen de stad Veurne, ter ooslzyde der noordstraet. u.' 13, alwaer onlangs overleden is vrouw Coleta Huilden; groot met du ntedegaende Erf, 1 are 25 centiaren; be kend by kadaster, sectio A, n.’212 palende zuid de wsduwe en kinders van d’heer Desoutter, noord steur Dehaese, oost de weduwe en kinderen van d’hecr Willems en west voorhnofdende op de Noordstraet. Om in gebruik te treden te rekenen vnn 1 der betaling van do koopsom. De sleutel van het te verkoopen Huis is berustende by d’heer Permeulon, Noordstraet, 89, die den zelven aen de gegadigde zal behandigen. 1 itels en conditiën berusten ten kantore van voor noemden Notaris ROLLY.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1