VAK VEURNE KOOP BB AG ARRESTHUIS B E Bl IG T. II U I s HUIS MET ERF, TE VEURNE. i h 41 1 I I II I i I I Juist 66 hopen I Hl O bui tl H r 1 tl1 til 1 11 1 I I II lil i Openbare Verkooping van een Openbare Verkooping van een DEFINITIVES OVERSLAG van Onroerende Goederen, TE STAVELE. I Binnen Isenberghe. I X ix l'.-i o wi N.r U«2. JAER. ZATERDAG 22 OCTOBER 1M9. 1 I ij; TE VEURNE.- I en 60 '1 X 1 Hl Prys van van ILMEN, WILGEN, KLIMMERS, APPEL- PIT.REN- NOTELAER- BOOMEN EN ALLERHANDE TR9NKB90MEN, ALVER1NGHE». F ®1 Blad voor Annoncen, Landbouwnicutvs, politieke Een Nu miner, en een 33.c TEN VIER WOONSTEN MET ERF, Te Alvcringhem, gchugtc Forthcm. K A N T I E N. Op Maendag 24 October 1859, Ingesteld 24,000 francs. Ingesteld 6,550 francs. Ingesteld 2023 francs. en Handel zaken. - en algemeene Tijdingen, Marktprijzen Supplement op half blad, per week. SBM rm I blad, Ooststraet Voor stad warden MIMSTERIE VAN JUSTITIE. ten 2 koeijenvleesch 200 By bevel De sekretaris, QUARTIER. 811 I erJ. •- .’if"- SCHOONE PATIUMONIEELE ten dorpe van inschryving, BETAELBALR VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. Een goed en gerieflyk Huis, samengesteld uit woonkamer, beneden achterkamer, keuken met citerne, boven voorkamer, twee andere kamers en vcrd re gerieflykhedengestaen en gelegen binnen de stad Veurne, ter ooslzyde der noordsiract, n15, alwaer Onlangs overleden is vrouw Coleta Handen; groot met de medegaende Erf, 1 are 25 centiaren; be kend by kadaster, sectie A, n.’ 212; palende zuid de weduwe en kinders van d’heer Desoutter, noord sieur Dehaese, oust de weduwe en kinderen van d’heer Willems en west voorhnofdende op de Noordsiraet. Om in gebruik te treden te rekenen van den dag der betaling van do koopsom. be sleutel van het te verkoopen Huis is berustende by d’heer I' ei meuten, Noordstra l, 30, die tien zelven aen degegadigde zal behandigen. Titels enconditien berusten ten kantore van voor noemden Notaris ROLLY. Be Notaris 10LLT te Wulveringbem resideerende, Mop Woensdag 16 November 1859, om 3 uren na biddag, binnen de stad Veurne, in de Duinkerk- *faet, ter herberg hit wil Pecrd, in cene zitting, 'Penbaer verkoopen t sen, dat by matiging toegcbragt in het kohier vati lasten, rakende de onkosten van aenbestedingde zegel- en registratie-regten, voortaen tuaer alleen ten laste van de aennemers zullen zyn. De voornoemde kommissie zal op denzelden dag, ureen zael overgaen tol tic opening der overgelegde soumissien voor de aenneming der openhouding van de kantien en tie levering der mondbehoeften van de gevangenen in de pistool, de schuldenaers, tie beschuldigde, de aengeklaegde en andere die zich zullen bevinden in het gevangenhuis, gedurende het jaer 1860, te beginnen met den 1 january lot den bietsten december insluitclyk. De soumissien voor deze aenbesteding zullen moe ten op zegelpapier geschreven zyn, en aen den heer onder-voorzilter der bovengemelde kommissie toe gezonden worden, voor den 27 October naestko- mende. Het kohier van voorwaerden berust insgelvks in het voormelde sekretariaet, alwaer de liefhebbers er van zullen kunnen bezigtiging nemen op de dagen en uren hier boven aengewezen. Veurne, den 2 October 1859. De ondervoorzitter, Vic.'* Aux.4 dm N1EUPORT. .in W] uren namiddag, te Stavele-plaets, ter herberg S.' Hlbert, bewoond door de weduwe Rousseau, DEFI NITIVE IOEWY/JNG van: BINNEN DE GEMEENTEN OOSTVLETEREN EN RENTNGI1E. Eone behuisde en beplante HOFSTEDE, groot vol gens de eigeiidomsbewyzen 9 hectaren 25 aren 89 centiaren, en by kadaster, 9 heet. 16 aren 6 cent. Gebruikt door Carolus-Hubertus Demolder, tot 1 October 1865, mits 700 francs ’s jaers. BINNEN OOSTCAPPEL (FRANKRYK). Een bebouwd en beplant HOFSTEDEKEN, groot volgens titel 2 hectaren 27 aren 84 centiaren en by kadaster2 hectaren 17 aren 90 cent. Gebruikt door Sieur Jacobus Libs en Charles Danes, tot 1 October 1860, tezamen ten pryzevan 173 francs. ■■■IIMHilI»IWlinir.TIMnn~~lIMIir IHJII l1 IM IIIW Wlllilll II IIIWIiriMIHIW awn >/^l»«BaginMa De HERBERG genaemd St. Jacob, voor deze ge bouwen en hovenierhof daer medegaende. Gebruikt door Seraphinus NoHez, tot 1 mei 1860. Alles by voorigen plakbrief breedloopig beschre venen in koopen verdeeld. Door den Notaris CAPELLE, te Waton. by wie me om vsrder inlichtingen zich moet vervoegen. Op Maendag, 24.October, 1859, juist ten 2 ure ia middag, op den grooten en kleinen Boomgaerd, oebehoorende aen David Laleman, ten dorpe van llveringbem, achter hel buis van den heer burge- iieestcr Groensteen, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alvcringhem, open- taer verkoopen Allerhande booinen hier boven genoemd. Optyd van betaling, mitsstellende solvabele borgen. De besturende kommissie der gevangenissen te Veurne, zal op 27 October 1859, om 2 ure na mid dag openbaerlyk overgaen, in hare vergadering-zael binnen bat gevang, tot de opening der overgelegdc soumissien voor de aenbesteding der levering van de volgende voorwerpen, bestemd tot hel gebruik van het gevangenhuis te Veurne, gedurende het dienst- jaer I860. 1. ’ lot.1200 kilogrammen tarwen brood, 7S00 kilogrammen roggen brood, en 200 kilogrammen tarwen brood (halfwit). 2. “ Lot. 400 kilogrammen kilogrammen kalfvleesch. 3/ Lot.400 kilogrammen zout, 10 kilo peper, 100 kilogrammen bruine zeep, 50 kilogrammen sel desoude, 180 liters bierayii. 4. ’ Lot. 12,500 kilogrammen aerdapptden. 5. 'Lot.1200 kilogrammen moeskruid en kilogrammen ajuin. g Pot. 300 kilogrammen boter, 300 cijeren, 220 bundels ryshont, 300 besems, 15 kilogrammen aolfers en 30 hectoliters zand. •Js Lot.10,000 kilogrammen groeve steenkolen en 18,000 kilogrammen steenkolen in gruis. 8. * Lol. 900 kilogrammen roggen strooi. 9. * Lot. 800 liters zoetemelk, 200 liters kerne- melk. Het kohier van voorwaerden en de monsters van peper berusten in het sekretariaet der kommissie, alwaer men van dezelve bezigtiging kan nemen alle dagen (de zondagen en feestdagen uitgezonderd) van des morgens om 9 ure tot 4 ure des na middags. De soumissien moeten op zegelpapier geschreven zyn en gelykvormig aen het model gevoegd aen hel kohier van voorwaerden. Deze modellen zullen ge leverd worden door het bestuer, en zullen in liet sekretariaet der gemelde kommissie worden ont vangen, alwaer zy zullen gesteken worden in eeno gesloten doos van 23 October tot 27 October vol gende, ’s middags precies. N. B. Alen doet opmerken aen de soumissionnaris- Men abonneert zich op het bureel van het I N.” 34, tc Veurne, en op al de postkanlooreu van het ryk. Insertion, locentiinen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 e.*, het supplement 15 c.3 Alle affichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, ÉtxatAEi onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. mm—■MgMBM—ariinwiaoïta—m Op Maendag 31 October 1859, ten twee uren na niddag. in de herberg het Schippers Huis, bewoond loor Charles Devicq, te Aheringhem, gehngle 'orthem. Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem resi- leerende, overgaen lot de openbare verkooping, in ene zitting, van Een Huis ten vier Woonsten met een are 58 cen- iaren Erfgestaen en gelegen te Alvt ringhem, gc- lugte Forthem, bekend by kadaster, sectie I), >92, 593, 594 en 595, en gebruikt door verschelde ol eersten mei I860, palende van oosten aen eeneu litweg, daer over aen het hovenierhof van Joseph .ansheere, zuid aen een dreveken of kerkweg die eid naer den Breewegmolen, van westen en noor- len aen een huis en grond behoorende aen d’heer Icldbof te Dixmude. Alles by plakbrief verdeelt in vier loten. De titelen van eigendom en voorwaerden van erkooping berusten ten kantore van voortioeruden iotaris ROLLY.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1