VAX VEURNE. ARRESTHUIS B E RIG T. HUIS MET ERF, TE VEURNE. ADJUDICATION TRAVAUX lil U I s BOOMEN ill I n 1 I I I HUIS EN EBF, IL I Mi H I A EN HET Ml Openbare Verkooping Openbare Verkooping KOOPDAG van geheel zware II n' hlr 1 I DM Juist 40 koopen Boonien, /V Openbare Verkooping van een WOENSDAG 20 OCTOBER 1850. ri ca TE VEURNE. i TE VEURNE, OP DE GROOTE MERKT. 4". TERRASSEMENT ET DE PAVAGE De la route conduisant dc l’agglomérc d’Oostduinkerkc d celui de Wulpen. IVacr onder Olmen, Eiken en Abeelen, TE LEYSELEen 11OUTIIEM. i Ui. TEN VIER WOONSTEN MET ERF, Tc Alvcringhem, gehugte Forthcm. i fl T 1 i>i H Le devis du projet s’élcve d frs. 51,200-00 c. L’Adjudication aura lieu par sonmission et aux enchères. - K SUPPLEMENT III VERTE Vil >LA a 9 MINISTERIE VAN JUSTITIE. PROVINCE DE LA FLANDRE-OCCIDEATALE. ARRONDISSEMENT DE FDRNES-DIXMUDE. 200 Eon goed i A Le Commissaire de l’arrondissement de Furnes- Dixmude fait savoir, que le Mercredi, 16 Novembre van een des de van een o <'éii ure na- ter red landen resideerende, onid uren na de Duinkerk- eene zitting, I I I I i De Notaris ROLEY te Wulveringhem zal op Woensdag 16 November 1859, middag, binnen de stad Veurne, in straet, ter herberg hel wil Pterd, in openbaerverkoopen Een goed en gcrieflyk Hui», samengesteld uit woonkamer, beneden achterkamer, keuken met citerne, boven voorkamer, twee andere kamers en verdere gerief!) kheden gestaen cn gelegen binnen de stad Veurne, ter oostzvde der noordstrai t. n.’ 15, alwacr onlangs overleden is vrouw Coleta Bauden groot met de medegaende Erf, 1 are 26 centiaren; be kend by.kadaster, sectie A, n.'2l2; palende zuid de weduwe en Linders van d’heer Desoutter, noord sieur Dehaese, oost de weduwe en kinderen van d’heer Willems en west voorhoofdende op de Noordstraet. Om in gebruik te treden te rekenen van den dag der betaling van de koopsom. De sleutel van het te verkoopen Huis is berustende by d’heer Fermeu/en,Noordstraet, 80, die den zelven aen de gegadigde zal behandigen. Titels cncoiiditien berusten ten kantore van voor noemden Notaris HOLLY. Op Dinsdag, IS December, 18159, om middag, juist, zal den Notaris HEEHNAERT, van Alvcringhem, openbaer verkoopen op gebruikt te Lcysele en Houthein, door Lammens, Alm?» en IPillaey, Wacr onder er veel zyn van 2 cn 3 meters dikte en aldus zeer dienstig voor groote konstructiewerkcii, cn voor kuipers en wagenmakers. Te vergaderen op ’t land gebruikt door Sr. Macs. Op tyd van betaling, mits vol komende aen al dc voortelczcn kondilien. Dc Notaris ROLLY, te Wulveringhem resideerende, zal op Woensdag 0 November 18159. om twee uren na middag, binnen du stad Veurne, in de herberg St. Joris, bewoond door sieur Schallier, in enkele zitting openbaer verkoopen. Een goeden gcrieflyk Huis, met zeer groote kel dersdoor zynu gelegenheid dienstig voor het uit- oefFeiien van alderhande bedryven en byzonderlyk tot verhuren van graanzakken gestaen en gelegen te Veurne ter westzyde van de groote Merkt, gelee- kend n.r l-lgroot met de tnedegacnde Erf 78 centi aren bekend by kadaster sectie A, n.’ 271palende van noorden aen de herbergde Kroone, van zuiden en van westen aen de herberg den vetten Os, en van oosten voorhoofdende op de groote Merkt; gebruikt door den verkooper sieur Bernardus l.iebaert. Om in gebruik te treden met eersten Mei 1860. Titels en conditiën berusten, 't elks inzage, ten kantore van voornoemden Notaris ROLLY. X De besturendo kommissie der gevangenissen te Veurne, zal op 27 October 18.59, om 2 ure na mid dag opcnbaeriyk overgaen, in hare vergadering zael binnen hat gevang, lot de opening der overgelvgdu soumissien voor de aanbesteding der levering van du volgende voorwerpen, bestemd tot het gebruik van het gevangen huis te Veurne, gedurende hel dienst- jaer 1860. l.° Lot.1200 kilogrammen tarwen brood, 7300 kilogrammen roggen brood, en 200 kilogrammen tarwen brood (halfwit). 2? Lot. 400 kilogrammen koeijenvleesch en GO kilpgraimnen kalfvleesch. 8.'Lol.400 kilogrammen zout. 10 kilo peper, 100 kilogrannncn bruine zeep, 60 kilogrammen sel desoude, 180 liters bicrayn. 4. ' Lot. 12,500 kilogrammen aardappelen. 5. * Lot.1200 kilogrammen moeskruid en kilogrammen ajuin. 6. ' Lot. 300 kilogrammen boter, 300 eijeren, 220 bondels ryshout, 300 beserus, 15 kilogrammen solfers en 30 hectoliters zand. 7. ' Lot. 10,000 kilogrammen groeve steenkolen en 18,000 kilogrammen steenkolen in gruis. 8. ' Lot. 900 kilogrammen roggen strooi. 9. * Lot. 800 liters zoetemelk, 200 liters kerne- melk. Het kohier van voorwaerden cn de monsters van peper berusten in het sekretariaet der kommissie, Op Maendag 31 October 1859, ten twee uren na middag, in dc herberg het Schippers Huis, bewoond door Charles Devicq, te Alvcringhem, gehugte Forthcm. Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem resi deerende, overgaen tot dc openbare verkooping, in eenezitting, van Een Huis ten vier Woonsten met een nru 58 cen tiaren Erf; gestaen en gelegen te Alvcringhem, ge hugte Forlbem, bekend by kadaster, sectie l’>, n.” 592, «593, 1594 en 1595, en gebruikt door verschelde tot eersten mei 1860, palende van oosten aen eenen uitweg, daer over aen het hovenierhof van Joseph Lansheere, zuid aen een dreveken of kerkweg die leid naer den Breewegmolen, van westen en Boor den aen een huis en grond behuorende aen d’heer Geldhof te Dixmude. Alles by plakbrief verdeelt in vier loten. De titelen van eigendom en voorwaerden van verkooping berusten ten kantore van voornoemden Notaris ROLLY. prochain, a 11 heitres du matin, il sera procédé THöteL-de-Ville a Fumes, sous réserve d’approb.i- tion ultérieure, a l’Ad j udication publiqne des i ra- vnux de construction d’une route purée com rnnate, conduisant de l’aggloméré d’Oostduinkerkc a celui dc Wulpen. Les souinissious rédigées sur papier timbré, con- forinénient au modèlv annexe au devis el cahier des chargi s. signées par un coadjudicalaire solvable, seronl remises, sous enveloppe cachetée et portaal pour suscription (’indication précisédes routes. Cbaquc soumission devra ctre accompagnée d’un weij-u constatant le verseinent entre les mains de la commission administrative, de la soinme déter- ininée par le cahier des charges, en numéraire, bons du trésor ou obligations des emprunts nalionaux au cours du jour. Des exeinplaires du cahier des charges et dn devis -ostimalif soul déposcs en l’Ilótel du Gouvernement, aux Commissariats d’arrondissement el aux Secre tariats des principales villes de la province. De* exeinplaires seront cn outre adressésa cciiX <pii cn feront la demandeau Commissariat de l’ar rondissement de Furnes-Dixmudc. Le Commissaire d'arrondissement, JOYE-OHYS.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1