VAN VEURNE. KOOPDAG I HUIS MET ERF, TE VEURNE. B 0 0 NI E N H UIS R A E B t. i 11 hi Juli I i I B O O M EIV, f HUI S, ■li HUIS EN ERF, I koopdag MENAGIEGOEDEREH I 11? J 1 1 1 lil >1 41 II AEN HET KOOPDAG KOOPDAG Openbare Vei’kooping ▼an ecu Openbare Verkooping van IIERRERGSGERIEF -.v Openbare Verkooping van een Juist 40 koopen Boomen, Openbare Verkooping WOENSDAG 2 NOVEMBER «859. L T E LEÏS E L E. TE HOUTHEM. 9 tr Van Menagie-goederen on Manskleederen, T K II 0 U T II E M. I II IVaer onder Olmen, Eiken en Abeelen, TE LEYSELE en 1101 THEM. TE VEURNE, OP DE GROOTE MERKT. BINNEN DE STAD VEURNE. ■'s; r 1 TE HOUTHEM. -r I i Koopdag van 106 koopen Boomen lluisraed en Menagie-goederen. Herberggerief. i V. 1 iki •ft»- SUPPLEMENT J MfgraigiiMi VX3W BV STERFGEVAL. 9 van geheel zware IjM E N Een goed ders; door zy oeil'enen van tot. verhuren 1 f7 J De Notaris HOLLY, te Wulveringhem residcerende, lal op Woensdag 9November 1859. om twee uren na middag, binnen de stad Veurne, in de herberg St. Jons, bewoond door sieur Schollier, in enkele lining opcnbaer verkoopen. TA van Op Zaterdag 5 November 1839, om tien ure 's mor gens, te Leysele, by dc herberg den Turjweg, ten sterfhuize van sieur Franciscus Byhey, Zal de notaris HOLLY te Wulveringhem, houden koopdag van alle de meubelen, menagie-goederen en verdere roerende voorwerpen aldaer te bevinden. Met gereed geld. titt Op Dynsdag 6 December 1859, om een uro na mid dag, te Houthem, op de hofstedelanden gebruikt door sieur Alexander Ryckier, langst den nieuwen steenweg, dus zeer gemakkelyk voor den vervoer, Beetaendein olmen, iepen, hollaqders, asschen en abeelsn, dienstig voor den bouw en voor wagen makers, alsmede veel goed brandhout. Op langen tyd van betaling ten kantore van den Notaris ROLLY, te Wulveringhem residcerende. ,T 1 -I I Op Vrydag 11 November 1859, namiddag, voor- afgaendelyk aen de verkooping van voorschreven onroerende goed, zal meergenoemden Notaris ROLLY te Wulveringhem, ten sterfhuize van genoemden Albertus Van Leeke, houden Koopdag van alle dc inenagie-goederen, klecderen en linnen door den lestgemelden nagelaten. Met gereed geld. en geriellyk Huis, met zeer groote kel- nc gelegenheid dienstig voor het uit- alderhande bedryven en byzonderlyk van graenzakken gestaen en gelegen te Veurne ter westzyde van de groote Merkt, getee- kend n.r 14; groot met de tnedegaende Erf 78 centi aren bekend by kadaster sectie A, n.' 271 palende van noorden aen de herbergde Kroone, van zuiden en van westen aen de herberg den vetten Os, en van oosten voorhoofdcode op de groote Merkt; gebruikt door den verkoopcr sieur Bernardus Liebaerl. Om in gebruik te treden meteerslen Mei 1800. Titels en conditiën berusten, ’t elks inzage, ten kantore van voornoemden Notaris ROLLY. Op Dinsdag, 13 December, 1839. om één ure na middag, juist, zal den Notaris BEERNAEHT, ter resi- van Alveringhem, opcnbaer vrkoopen op landen gebruikt te. Leysele en Houthem, door Lammens, .Wncsen Uillaey, Waer onder er veel zyn van 2 en 3 meters dikte en aldus zeer dienstig voor groote konslrucliewcrken, en voor kuipers en wagenmakers. Te vergaderen op ’l land gebruikt door Sr. Macs. Op tyd van betaling, mil-. v o! komende aen al de voortelezcn konditien. De Notaris ROLLY te Wulveringhem residcerende, zal op Woensdag 16 November 1859, om 3 uren na middag, binnen de stad Veurne, in dc Duiiikerk- strael, ter herberg het wil l'eeid, in eene zitting, openbaarverkoopen Een goed en gerieflyk Huis, samengesteld uit woonkamer, beneden achterkamer, keuken met citerne, boven voorkamer, twee andere kamers en verdere gcrieflykhedengestaen en gelegen binnen de stad Veurne, ter ooslzydc der noordsiraet, n.' 15, alwaer onlangs overleden is vrouw Colcla Bauden groot met de tnedegaende Erf, I are 25 centiaren; be kend by kadaster, sectie A, n 2 12 palende zuid de weduwe en binders van d’heer Desoutter, noord sieur Dcliacse, oost de weduwe en kinderen van d’heer Willem* en west voorhoofdende op de Noordsiraet. Om in gebruik te treden te rekenen van den dag der betaling van da koopsom. De sleutel van het te verkoopen Huis is berustende by d’heer Vermeulen,Noordsiraet, 39, die den zelven aen de gegadigde zal behandigen. Titels en conditiën berusten ten kantore van voor- iiociuden Notaris ROLLY. ▼an een Op Vrydag I 1 November 185Ü, om 8 uren na mid dag, te Houllimn, ter dorpplacts, in dc herberg den Arend, bewoond door sieur Vitalis Gesquiere, Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem, in eene zitting openbaer verkoopen t Een Huis en gerit llykheden, staende te Houthem, by de dorpplaets, op 58 centiaren loebehoorende a.-n Louis Van den Berghe aldaer, met ehynspacht tot 1 October 1872, mits 12 franks ’sjaers. Lestmael bewoond door sieur Albertus Van Leekeom in ge bruik te treden met 1 January 1860. Titelen en conditiën by voornoemden Notaris ROLLY. Op Woensdag 9 November 1839, en volgende dag noodig zynde, telkens om 2 ure na middag, ten sterfhuize van joufvrouw De groote, Koffyhuis de Hoop, groote Merkt binnen dc stad Veurne, zal ojie.i- baer te koop aengeboden worden, hel volgende Bedbakken met en zonder behangsels, nacht tafels, kleerkasse, kommoden, sekretaire, buiiellen met glazen deuren, liedgoederen wollen malr.sseu, pluimen bedden, hoofdeinden, oorkussen, snrgien, lakens en onderbedden; tafeldwalen, servicitcu, handdoeken, gordynen, gebloemde stoor» en drap- perien, vele teljoren, tafelgerief, alsmede messen, lepels cn vorken, kaflekan {argent de Boilin'), van alle slach van tafels, waer onder een zeer schooneu openslaenden, groote en kleine spiegel», alsmede een groote fine penantspiegel, zetel, 24 schoon* stoelen, kaders, prenten ondyr glas, verder een groot deel gleis, glas, kristalyn, vier, tin, koper, hout en aerdewerk, oud porcelein, en een zeer fraet dejeunéstelsel in verguld porceleinveel keuken- gerief, koperen marmieten, yzeren pollen, koperen en yzeren moors, kandelaers, keersplaten, snuiter» en dompers, stove met toebehoorlen, koolbakken, kuipen, seulen, standen, manden, enz. enz. Toog en lokketten, bierpomp met tweekrnnen, tinnen litters, dobbel litters en onderdeden, deksels en limonade lepels, koperen vuurpotten. Champagne, wyn, liqueur en bierglazen in alle slach en groote, kabarretten, 4 lange tafels, 4 idem in aecajou met marbelen platen, en andere, 36 stoelen, houtten en yzeren banken, gamtnónspel, dominospelen, daem- bart, quinquets naer den laetsten smaek, zeer schoone stoof (calorifere), koolbak en andere toe- behoorten, veleydele flesschen, verstrheide liqueuren en andere dranken, uithangbord en tieken zeil of perdas, onlangs nieuw, en vele andere voorwerpen te lang om te melden. De koopen beneden de 20 franken met gereeder» gelde, degene van 20 franken eu dacr boven o>p> t ■i' I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1