HP fl EH V A PJ V E IT ft W E 1 III I I hiy'iir I fl I s HOFSTEDE, VETTEWE1DBN, I Ij i! J H ¥1 Ik MAE1GRAZEN, ZAEILANDEN x.r ns*. Verkooping by licitatic. H l;H JAER. ZATERDAG 5 NOVEMBER 1359. Is floitaliouclic, Ramscappelle, Eggcwiieriseap- pelle en Veurne seelie ’sHeenvilleinscappelle, OPENBAER TE KOOPF.N BINNEN DE STAD VEURNE. en algemeene Tijdingen, Marktpryzen Supplement op half blad, per week. Blad voor Annoncen, Landbotiwmeuws, politieke Een Nummer, en een I’ 55.e en Ilandelzakcn. •A i- Voor stad worden naer het r siclie w-1 Pry3 van I ZEER SCIIOONE EN GOEDE E N CYNSGROND, Gelogen in ^2 ‘*'3 1 inschryving, BETAELBAER VOOROP: 0 franks 'sjaers. 3 fr. 25, G inaenden. I fr. 75. 3 inaenden. 7 franks 'sjaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 75 6 inaenden. '1 fr. 25 3 inaenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 'sjaers. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooslstraet N.” ‘34, te Veurne, en op al de postkantooren van het r-yk. Insertion, ISceiilimen den drukregel. Een afzonder! j k nummer 20 c.’, het supplement 15 c.’ Alle affiche», by de uitgevers van dit blad gedrukt, taaMAKi. onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. 8 koop. Een perceel Maeigras, groot 44 aren II centiaren, volgens titel en 44 aren 50 centiaren vol gens kadaster n." 334, ter zelve gemeente van Boits houcke, strekkende oost en west, palende met het oosteinde de oude Zeedykstrael, met de zuidzyde zaeilai.d aen madame Danaux te llyssel, met T west- einde land van den discii van Boitshoucke, cn met de noordzyde weide d’heer Louis lloutsagher, schei dende van zuiden westen en nqorden op half gracht. 0 koop. Een perceel Bedrjfgras, groot ecu hec tare 70 aren volgens titel, en 2 hectaren 14 aren 20 centiaren volgens kadaster n.' 311, gelegen tot 't zelve Boitshoucke, palende van zuiden aen maei- gras van sicua Carolus Mus, van westen den Bomme- laerc-vaert, van noorden naer den westen, weide van d’heer Legrand te Gent, nog van noorden weide van d’heer Lados te Gent, van oosten weide aen den zelven heer Legrand, ten zuidoosthoeke den 124*’ koop, rondom scheidende half gracht. 10 koop. Eene parly Maeigras, groot een hectare 12 aren 07 centiaren volgens titel en slechts een hectare 03 aren 80 centiaren, volgens kadaster, n.* 308, gelegen tot ’tzelvc Boitshoucke zuidoost van koop 9 alleenlyks eene party maeigras toebehoorendo sieur Carolus Mus en eene ander party maeigras, be- hoorende mynheer de graef D’auxy de Folliueq, daer tusschen, palende van zuiden maeigras van d’heer Louis lloutsagher, van westen booigras, ge naamd de Snaeketonghe, toebehoorende d’heer Le grand te Gent, van noorden maeigras Mr. de graef D’auxy de Folliueq, van oosten de dreve of steert deel van den 12.'“ koop, rondom scheidende half- gracht. 11 Koop.— Eenc party Zaeiland, groot volgen» titel 1 hectare 10 aren 65 centiaren, en volgens ka daster n.’315, inaer 1 hectare 4 aren 20 centiaren, ook gelegen in Boitshoucke, palende van noorden en ten deele van oosten, weide aen sieur Pieter Mercy te Adinkerke, nog van oosten en ten deele van zuiden weide toebehoorende aen Joannes Vanhee, te Steenkerke, voorts van zuiden den eerstvolgenden koop en van westen ook den eerstvolgenden koop, rondom scheidende half gracht. 12 Koop. Eenc verhappende party Bedryfgrns, groot een hectare 58 aren 47 centiaren volgens titel,, en 1 hectare 54 aren 50 centiaren volgens kadaster, n.“ 314 en 316, gelegen binnen ’t zelve Boitshoucke, palende met den noordwesthoek den 9 koop, d ier- bj met het noordeinde Weide aen mynheer Legrand te Gent, met den noordoosihoek ten kleinendecle, weide aen Pieter Mercy te Adinkerke, verders oost- gaende, den leslvoorgaenden koop, van noorden in d’happc, ook den leslvoorgaenden koop, vanooslCrl met de happe aen de weide van Joannes Vanhee, van zuiden met de happe weide van d’heer Louis Hout sagher, ten znidwuslhocke happende meteen langcit sieert zuidwaert strekkende tot aen den 5.'“ koop, tusschen de weide van d’heer lloutsagher met het maeigras van mynheer Legrand van oosten, en het maeigras van den heer Houtsagher en den 10.° koop van westen, nog van westen maeigras van mynheer den graef d’Auxy de Follincq en maeigras van Caro lus Mus, rondom scheidende half gracht, behoudens aen den steert tegen den 5.“ koop, alwacr het scheid, op streke van den half gracht van oosten. 13 Koop. De hoeveelheid van 1 hectare 18 aren 40 centiaren Zaeiland, bekend per kadaster n." 285, 280 en 287, ook gelegen in Boitshoucke, noord zeer naby het llaenebrugsken, strekkende oost en west, palende met de noordzyde aen den eigendom van d’heer lloutsagher, te Dixmude, met het oosteinde zaeiland aen mynheer den graef d’Auxy, scheidendo half gracht, met de zuidzyde naer den oosten, weido derweduwe en erfgenamen van Pieter Delucauw te Alveringhem, naer den westen zaeiland van d’heer Loppeus te Niouport, scheidende op half gracht de maeigrazen van Ludovica Baeselen, huisvrou'v van Pieter Degrysa, Ic Alveringhem, naer het westen maeigras aea d’heer Keignaert te Yper, met het west- einde den krominegracht, die de limietscheiding is tusschen de gemeenten Eggi-waertst appel Ie en Ave- cappelle, van noorden met dc happe zaeiland aen mynheer Degraeve, met het overig der noordzyde en met het oosteinde, de eigendommen van sieur Joannes Fcy.s, te Avecappelle, scheidende van oosten en noorden op half gracht, nog met den zuidoost hoek, alwaer een klein steerlken is, aen hel land van Charles Declercq, te Eggewacrtscappelle, over welke dezen koop vrye passagio heeft tot aen de oude Zee- dykstrael; verdeeld in twee loten, zoo volgt: Eerste lot. Bcstaeiide in het oosteinde die groot is volgens gedane landmaet, tot 2 hectaren 23 aren 02 centiaren Zaeiland, oost en west strekkende, palende van oosten aen d heer Jean Feys, voornoemd, en nu l het steerlken aen Charles Declercq, zuid den Reyghersvliet, west het tweede loten noord d’heer Degraeve. tweede Lot. Bewesten het eerste loten land van d’heer Degrave, eenc party Zaeiland, zynde eene happe, groot volgen» gedane meting, tot 2 hectaren 42 aren 70 centiaren, strekkende zuid en noord, palende zuid aen den Reyghersvliet, west dun K.rom- megraeht en noord d’heer Degrave. Gemeente van Uoitshoucke. 5 koop. Eenc. allerbeste Vetteweide, groot in het geheel 2 hectaren 64 aren 84 centiaren, volgens titels, en volgens kadasler, sectie A u r 320, maer 2 hec taren 52 aren 70 centiaren, palende van zuiden cn oosten aen do oude Zecdykslrael, van noorden naer den oosten maeigras aen d’heer advokaet Despot- Vcrwacrde te Veurne, ran noorden maeigras d’heer Legrand te Gent, ten noordweslhoeke het gedeelte der groene Dreve, deel van koop 12 en melde west- zyde alwaer de groene Dreve ligt aen maeigra» van d’heer Ludovicus Houtsagher. De koopen 4 cn 5, zyu gebruikt door aieur Charles Deck req, met pacht tot I October 1861, mils fr. 850-» ’sjaers. b koop. Eene party Vette Gras, insgelyks gelegen in Boiisnoucke, groot volgens kadaster u." 290 en 291, tot 1 hectare 64 aren 40 cent., oost naer den noorden aen den eerstvolgenden koop, zynde eenc part) met genen steert, zuidoostwaerl strekkende, palende van noorden aen laud van de kerk en ditch van Boitshoucke, van oosten aen eenc weide van d’heer lloutsagher te Dixmude, met het zuidcinde van den steert, weide aen den heer Alexander De grave, melden zuidwesthoek van den zelven steert, weide aen de kinder» van d’heer Verwaerde te Dix- inude, met de weslzyde van den steert en met ’t ge deelte van de zuidzyde aen zaeiland der kinderen Francis Vanleke, inet he'. overig der zuidzydeaen den eerstvolgenden koop, rondom scheidende op half grachl. Gebruikt door Patrioius V.andecasleele, met pacht tot 1 l november 1861, nu:» fr. 225’sjaers. 7 koop, Een Huis, Schuer, Koei-, Peerde-, Zwyn- stallen en voorder Gebouwen, met de hoeveelheid van l heeiaro 84 aren 10 centiaren Land, volgens het kadaster, n.” 292, 298, 294 en 295, ouder be bouwden grond, hofplacts, hovenierhof en zaeiland, ook gelogen in de gemeente van Boitshouke, palende van westen naer den noorden qen de oude Zeedyk- slraet, van noorden de kerke cn dischlanden van Boitshoucke, van oosten met de hofplaels iegeus den O.‘° koop, nog van oosten met het zaeiland, aen zaei land der kinder» Franciscu» Van Let€j van zuiden naer den oosteu^zaeilaud van d’heer Houtsagher, Van zuiden naer den westen, weide van d’heer Charles Despot, van westen naer den zuiden zaeiland van d’heer Legrand te Gent, rondom scheidende half gracht, behalvens aen de straete. Op lVionsdag7 December 1859, tin 2 ure nn middag, ill de afspanning de Rhelorika, binnen dc ■tad Veurne, Zal de Aolaris HOLLY, te VVulvcringheiu rcsidce- rende, lol dies in rog te benoemd enten oveisiaen van bevoegden heer Vrederegtcr, de volgende goe deren upeubaer, in eene zitting verknopen. (iemeente tan Kamscappette, 1 koop. Binnen dc gemeente van Ramscapplle, noordwest by de kerk, eenc party Maeigras, bekend by kadaster sectie A, n.’ 122, aldaer groot 87 aren 70 centiaren, strekkende zuid cn noord, palende van zuiden en westen aen de bebouwde gronden, hoie- nierland en weide der erfgenamen van sieur Pieter David, van noorden en ooslen aen zueilanden v.m Mr Francis Debrauwere, ten zuidoosthoeke aen den bebouwden grond bekend onder den derden koop hier agler. Gebruikt door Philippus Dewulf, met pacht lot'l October 1861, mits 100 francs’sjaers. 2 koop. Eene party Maeigras, zuid oosten 'au de voorgaende, bekend bj kadnsle A n.'100, enkelyk groot 41 aren 10 centiaren, strek kende zuid en noord, palende van oosten aen den lleyleedt, van zuiden aen de bebouwde gronden van Joannes Debruyne en Pieter Jacobus lleitidryckx, alsook aen de Hemittedreve, van westen bebouwden grond en hovenierland der erfgenamen David, van noorden ten gr.lotstcn deele, aen den 3“ koop en met het overig aen koop een. Gebruikt do >r sieur Lauwereins, met pacht lot 1 octobi r 1861, mits 60 francs ’sjaers. 3 koop Ten noordeinde aen den tweeden koop, dc Ixievc. iheid van 6 aren 27 centiaren Huisgrond en Hof, palende van oosten aen den lleyleedt, zuid en west aen koop 2, en van noorden aen zaeiland van d’heer Franciscu» Debrauwere eu met een klein deelketi aen koop een. in eeuwigen chynspacht gehouden door Etigcnius Gliiwy, alwaer zyn huis en voorder gebouwen op staen, mits 15 francs 15 cent ’sjaers. Gemeente van Eggewaertscuppelle. 4 koop'Eene verhappende party Zaeiland, gele gen binnen de gemeente van Eggewaerlscappelle, verre oost vaude kerk, groot 4 hectaren 79 aren 06 centiaren volgeus titel, volgens kadaster sectie B, n.’ i 1 2. 4 hectaren 72 aren 70 centiaren, eu volgens on... ,;cuane landmaet maer 4 hectaren 65 aren 72 centiaren, strekkende oost en west behalvens de happe, ten weitcinde, die noordwaert strekt, palende ‘lezuidzyde, den Reyghcrs-vliet, daeroter

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1