HUIS MET ERF, >1 VAN VEURNE. II BOOMEN I 1 I BOOM E N, I I I II KOOPDAG HUIS, TE HOUTHEM. 1 I 11 II L i AEN HET Openbare Verkooping KOOPDAG >1 I ■M KOOPDAG van geheel zware Juist 40 koopen Boomen, K O O P D A G ▼an i w RAMSCAPPELLE, BY NIEUPORT, Het groot Noord hof, TUINBOLLING, Belgische Vereeniging, Openbare Verkooping van een DE SCHELDE, GEVESTIGT TE ANTWERPEN. WOENftBAG 9 NOVEMBER 1BÖ9. t> TE VEURNE. P. R. MAETSCHAPPY der VEREENIGDE EIGENAERS VOOR verzekering tegen brand, Te Brussel, Agenlichap it Vt^rnt, by Ciuzi.es Bstaitz. Van Menagic-goederen en Manskleederer, TI HOUTHEM. TE KOOPEN TE HOUTHEM. ■BE Waer onder Olmen, Eiken en Abeelen, TE LEYSELE en HOUTHEM. Koopdag van 106 koopen Boonien TE HOUTHEM. TER HOFSTEDE MAETSCHAPPY Brandverzekering op vastgestelde Premien, Gevestigd te Brussel. Met gereed geld. MAETSCHAPPY VAN BRANDVERZEKBEÏN6 SUPPLEMENT U L WAERBORG RAPHAEL I 8,600,000 FRANKEN. ■I 0 3' 4, ▼an cen ABVEBTEIT1E-BLAB Op Vrydag 11 November 1850, om 3 uren na mid- te Houtbem, ter dorpplaets, in de herberg den Arend, bewoond door sieur Vitalis Gesquierc, Zal de Notaris BOLLY, te Wulveringhem, in eene zitting openbaer verkoopen t Een Huis en gerieflykheden, staende te Houtbem, by de dorpplaets, op 58 centiaren toebelioorende aen Louis Van den Berghe aldaer, met chynspacht tot 1 October 1872, mits 12 franks ’sjaers. Lestmaul bewoond door sisur Albertus Van Leekoom in ge bruik te treden met 1 January 1860. Titelen en conditiën by voornoemden Notaris HOLLY. i' M Op DynsdagO Deccsiber 1859, oin een ure na mid dag, te Houthem, op de hofstedelanden gebruikt door sieur Alexander Ryckier, langst den nieuwen steenweg, dus zeer gemak kelyk voor den vervoer, Bestaendein olmen, iepen, hollanders, esschen en abeelen, dienstig voor den bouw en voor wagen makers, alsmede veel goed brandhout. Op langen tyd van betaling ten kantore van den Notaris ROLLY, te Wulveringhem resideerende. iï KJ 4'"' I Op Dinsdag, 18 December, 1859, om één ure na middag, juist, zal den Notaris BEBRNABBT, ter resi- van Alveringhem, openbaer verkoopen op landen gebruikt te Leysele en Houthem, door Lammen», Mae ten Willaey, Waer onder er veel zyn van 2 en 3 meters dikte en aldus zeer dienstig voor groote konstructiewerken, en voor kuipers en wagenmakers. Te vergaderen op ’t land gebruikt door Sr. Maes. Op tyd van betaling, mits volkomende aeu al de voortelczen konditien, Agent principael L. VANDENBD8SCHE, Panne- straet, n.’ 20. MERKWEERDIGEN in de gemeente Zal plaets hebben op 16, 17, 18 en 19 November 1859, telkens ten 9 ure voor middag precies, door den Notaris JOORIS te Nicuport, van Huisraed, Zil verwerk, Bcestiaei, Harnas, Akkertuig, Vruchten, granen en alle verdere voorwerpen die bekleeden zoo wel deze hofstede als een huis ter dorpplaets. Van het beestiavl maken deelalvoren 12 poerden van2tot 18jarcn, (dies een van Percherons ras, een jong Normandsch ruinpeerd en chees-peerd), drie achttien-maendcrs van Percherons ras, vyf kachtels van idem; voorts 19 melkkoeijen van gekruist Engelsch ras, 8 schotvaersen, 17 tweetanden, 13 jaerlingen waeraf een van zuiver Durhams rasen 20 kalvers dies een vaerskalf van idem; al welk beestiael verkocht zal worden ten eersten dage, om 10 ure ’s morgens. Dyssendag 29 November 1859, om 2 uren naer noene in de herberg bewoond by sieur Fitael Ghes- kiere, ter plaetse van Houthem, Zal den Notaris DE CAE, ter residentie van AI- veringhein, overgaen lot de openbare verkooping vnn het Huis met omtrent zes aren Erve daer mtde- gaende, alwaer Regina Albertina Van Gelewe over leden is, staende en gelegen terplaetse van Houthem. Om aenslag met eersten Mei 1860. SCHOOM VERMARELYKK Op zondag 18 november 1859, om 3 ure na mid dag, in de herberg de Herderin, to Veurne bewes- terpoort, langs den Adinkerkschen keiweg, bewoond doer sieur Leonardus Franciscus Druwez. Ten einde dezen lesten ter hulpe te komen om hem eensdeels schadeloos te stellen over het verlies door den brand van geheel zynen graenoogst, zullen er voor de Bolders door een menschen vriend gegeven zyn Vier schoone pryzen, waer van twee voor de mans en twee voor de vrouwen. Dal men het voortxegge. DER VOOR Op Vrydag 11 November 1859, na middag, voor- afgaendelyk aen de verkooping van voorschreven onroerende goed, zal mcergeiioemden Notaris ROLLY te Wulveringhem, ten sterfhuize van genoemden Albertus Van Leeke, houden Koopdag van alle de menagie-goederen, kleederen en linnen door den leatgemelden nagelaten. De Notaris DOLLY te Wulveringhem resideerende, zal op Woensdag 16 November 1859, om 3 uren na middag, binnen de stad Veurne, in de Duinkerk- straet, ter herberg het wit l’eerd, in eene zitting, openbaer verkoopen Een goed cn gerieflyk Huis, samengesteld uit woonkamer, beneden achterkamer, keuken met citerne, boven voorkamer, twee andere kamers en verdere gerieflykhedengestaen en gelegen binnen de stad Veurne, ter oostzyde der noordslraet, n.’ 15, alwaer onlangs overleden is vrouw Colela Baudcn groot met de medegaende Erf, 1 are 25 centiaren; be kend by kadaster, sectie A, n.’ 212; palende zuid de weduwe en kinders van d’heer Deso utter, noord sieur Dehaese, oost de weduwe en kinderen van d’heer Willems en west voorhoofdende op de Noordslraet. Om in gebruik te treden te rekenen van den dag der betaling van de koopsom. De sleutel van het te verkoopen Huis is berustende by d’heer Vermeulen,Noordslraet, 39, die den zalven aen degegadigde zal behandigen. Titels en conditiën berusten ten kantore van voor noemden Notaris ROLLY. Zy verzekert tegen brand cn bliksemvuer aller hande gebouwen, koopwaren, gereedschappen va» fabrieken, meubelen, ingeoogste vruchten, beestialea akkergetuigenz. De premien zyn zoo gering als mogelyk vastgesteld. De verbintenissen der Maetschappy zyndoor een kapitael van fr. 4,232,804-23 gewaorborgd. Üin nadere inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te begeven by Cu. DESAVER, correspondent der Maetschappy te Veurne.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1859 | | pagina 1