VAN VEURNE I I1- I I HOFSTEDE, I R AEN HET Verkooping by licitalie. MAEIGRAZEN, ZAEILANDEN CYNSGllOND, WOKMDAC 46 NOVEMBER 1S39. 70 J r ZEER SCHOONE EN GOEDE VETTEWEIhKN, Boitshoucke, Ramscappelle, Egyetvaerlscap- pclle en Veurne seclie 'sllecru illcmscappelle, OPENBAEK TE KOOPEN BINNEN DE STAD VEURNE. 't. I SUPPLEMENT ABV nc ti maeigras van den half gracht van oosten. 9 V. i v V' 4 E N Gelegen in '4' «$1 «ie maeigrazen van Ludovica Baeselen, huisvrouw van Pieter Degryse, te Al veringheui, naer het westen niaeigras aen d’neer Ketgnaert te Yper, met het west- eindc den krominegracht, die de limietscheiding is tusschen de gemeenten Egjtwao.'tscappclle en Ave- cappelle, van noorden met de nappe zaeiland aen mynheer Degraeve, met het overig uur noordzyde an met het oosteinde, de eigendommen van sieur Joannes Feys, te AveCappelle, scheidende van oosten an noorden op hall'gracht, nog melden zuidoost hoek, aiwaer een klein steerlkeu is, aen het laud van Charles Declcrcq, te Eggewaerlscappelle, over welke dezen koop vrye passagio heeft lol aen de oude Lee- dykstraet; verdeeld in twee loten, zoo volgt; Eente Lot. Bestaande in het oosteind* die groot is volgens gedane landmaat, tot 2 hectaren 25 aren 02 centiaren Zaeiland, oost en west strekkende, palende van oosten aen d’heer Jean Feys, voornoemd, en met hel steerlken aen Charles Declurcq, zuid den Reyghersvliet, w«st hel tweede lol en noord d’heer Degraeve. weed» Lot. Bewesten hel eerste lot en land van d’heer Degrave, eene party Zaeiland, zvnde eene happr, groot volgens gedane meting, lol 2 hectaren 43 aren 70 centiaren, strekkende luid cn noord, palende zuid aen den Heygliersviiel, west dan Kroiu- megracht en noord d’heer Uegrave. Gemeente van Koilihoucke. 5 koop. Eene allerbeste Velleweide, groot in het geheel 2 hectaren 64 aren 84 centiaren, volgens titels, en volgens kadaster, sectio A n r 320, inner 2 hec taren 52 aren 70 centiaren, palende van zuiden cn oosten aen de oude Zeedykstrael, van noorden naer den oosten maeigras aen d’heer advokaet Despot* Verwaerde te Veurne, van noorden maeigras d’heer Legrand te Gent, ten noordw. slhoeke het gedeelte der groene Dreve, deel van koop 12 en met dn west* zyde alwaer de groene Drevu ligt aen mavigras van d’heer Ludovicu» Houtsagher. De koopen 4 en 5, zyn gebruikt door sieur Charles Deel* req, met pacht tot 1 October 1861, mits Ir. 850-* ’sjaers. 6 koop Eene party Vette Gras, insgelyks gelogen in üoilsnoucke, groot volgens kadaster n." 200 en 291, tol 1 hectare 64 aren 40 cent., oost naer dun noorden aen den eersivolgenden koop, zynde eene party mei eeuen steert, zuidooslwaert strekkend?, palende van nourdsn aen land van de kerk en disch van Boitshoucke, van oosten aen eene weide van d’heer Houtsagher te Dixinude, met het zuidcinde van den sleurt, weide aen den heer Alexander De- grave, melden zuidwesthoek van dt-n zelvcn steert, weide aun de kinders van d’heer Verwaarde te Dix- mude, met de westzydo van den steert en met 't ge deelte van de zuidzyde aen zaeiland der kinderen Francis Vanleke, met het overig der zuidzyde aun dun eersivolgenden koop, rondom suheidunde op half gracht. Gebruikt door Patricius Vnndeeastcele, met pacht tot 11 november 1861, mits fr. 325's jaers. 7 koop, Een Huis, Schuur, Koei-, Peerde-, Zwyn- stallen en voorder Gebouwen, met de hoeveelheid van 1 hectare 34 aren 10 centiaren Land, volgens het kadaster, n.11192, 293, 294 un 295, onder be bouwden grond, hofplaats, hovenierhuf en zaeiland, ook gelegen in de gemeente van Boitshouke, palende van westen naer den noorden aen de oude Zeedyk- straet, van noorden de kerke en dischlanden van Boitshoucke, van oosten met de hofplaats iegens den 6.'“ koop, nog van oosten met het zaeiland, aen zaei land der kinders Franciscus Van Lekc, van zuiden naer den oosten zaeiland van d’heer Houtsagher, van zuiden naar den westen, weide van d’heer Charles Daspet, van westen naer den zuiden zaeiland van d’heer Legrand te Gent, rondom scheidende half gracht, behalveus aeu de straete. 8 koop. Een perceel Maeigras, groot 44 areu 21 centiaren, volgens titel en 44 aren 50 centiaren vol gens kadaster n.c 334, ter zelve gemeente van Boits houcke, strekkende oost en west, palende met het ousteinde de oude Zeedykstrael, met de zuidzyde zaeiland aen madame Danaux te Ryssel, met 'l west- eiudu land van den disch van Boitshoucke, en met do noordzyde weide d’heer Louis Houtsagher, schei dende van zuiden westen en noorden op half gracht. 9 koop. Een perceel Bedryfgra», groot een hec tare 70 aren volgens titel, en 2 hectaren 14 aren 20 centiaren volgens kadaster n.r 311, gelegen tot ’t zelve Boitshoucke, palende van zuiden aen maei- gras van sieua Carolus Hus, van westen den Boinino- laere-vaert, va» noorden naer den westen, weide van d’heer Legrand te Gent, nog van noorden weide van d’heer I.ados teGent, van oosten weide aen den zelveu heer Legrand, ten zuidoosthoeke den 12^'’ koop, rondom scheidende half gracht. 10 koop. Eene party Maeigras, groot een hectsra 12 aren 07 centiaren volgens titel en slechts een hectare 05 aren 80 centiaren, volgens kadaster, n.’ 308, gelegen tot ’tzelve Boitshoucke zuidoost van koop 9 alleenlyks eene party maeigras toebehoorende. sieur Carolus Mus cn eene ander party maeigras, be- hoorende mynheer de graef D’auxy de Folliucq, daer tusschen, palende van zuiden maeigras van d’heer Louis Houtsagher, van wi sten ♦looigras, gc- naemd de Snaeketonghe, toebehoorende d’heer Le grand te Gent, van noorden maeigras Mr. de graef D’auxy de Folliucq, van oosten de Breve of steert deel van den 12.” koop, rondom scheidende half- graqht. 11 Koop.Eene party Zaeiland, groot volgens titel l hectare 19 aren 65 centiaren, cn volgens ka daster o.'315, inaer I hectare 4 aren 20 centiaren, ook gelegen in Boitshoucke, palende van nqordsn en ten deele van oosten, weide aen sieur Pieter Mercy te Adinkerke, nog van oosten <jn ten doele n zuiden weide toebehoorende aen Joannes Vanhee in Steenkerke, voorts van zuiden den eerstvolgen ie'.i koop cn van westen ooit den eerstvolgendon koop, rondom scheidende half gracht. 12 Koop. Eene verhappend party Be i-yfirras, groot een hectare 58 aren 47 eenti iren volgens tit 'I, en I hectare 54 aren 50 centiaren volgens k,i.iu..i<t. n." 314 en 316, gelegen binnen ’t zelve Boitshoucke, palende met den noord westhoek den 9 koop, d;mr- bj met het noordeinde weide ae;i mynheer Legrand te Gent, mat den noordoosthoek ten kleinen,de^te, weide aen Pieter Mercy te Adinkerke, verders oosl- gaendc, den lestvoorgaendeil koop, van noorden in d’liappe, ook dun leslvoorgaenden koop, van oosten met de happe aen de weide van Joannes Vanhee, van zuiden met de happe weide van d'hter Louis Hout sagher, ten znidwesthoeke happende meteen iaiigen steert zuidwaert strekkende tot aen den 5 koop, tusschen do weide van d’heer Houtsagher mut het maeigras van mynheer Legrand van oosten, ei» het maeigras van den heer Houtsagher en den 10* koop van westen, nog van westen maeigras van mynheer den graef d’Auxy de Folliucq en maeigras van t.aro- lus Mus, rondom seheidende half grach:, behoudens aen den steert legen den 5.“ koop, aiwaer hel scheid, op streke van den half gracht van oosten. 13 Koop. De hoeveelheid van 1 hectare 18 aren 40 centiaren Zaeiland, beken.'1 per kadaster n.” 28u, 286 en 287, ook gelegen in Boitshoucke, noord zeer naby hel Haenebrugsken, strekkende oost en west, palende met de noordzyde aen den eigendom van d’heer Houtsagher, te Dixtnnde, met het oosteindo zaeiland aen mynheer den graef d’Auxy, scheidende half gracht, met de zuidzyde mierden oosten, weide der weduwe en erfgenamen van Pieter Di'lacauw te Alveringhem, naer den westen zaeiland tan d’heer Leppens te Meuport, scheidende op half gracht, Op Woensdag 7 December 1850, ten 2 ure na middag, in de afspanning de Klieloiika, binnen dc stad Veurne, Zal du A'utaris HOLLY, to Wulveringhcm residec- rende, tot die» in reótu benoemd en ten overstacu van bevoegden heer Vred regter, de volgende goe deren openbaer, in eene zitting verknopen. (ierneente tan Kuimcappelle. 1 koop. Binnen de gemeente van Ramscapplle, noordwest by de kerk, eene party Maeigras, bekend by kadaster sectie A, n.’ 122, aldacr groot 87 aren 70 centiaren, strekkende zuid en noord, palende van zuiden en westen aen de bebouwde gronden, hove- nierland en weide der erfgenamen van sieur Pieter David, van noorden en oosten aen zaailanden van Nr. Francis Dcbrauwere, ten zuidoostlioeke aen den bebouwden grond bekend ouder den derden koop hier agter. Gebruikt door Philippus Dewnlf, met paoht tot 1 October 1861, mits 100 francs’sjaers. 2 koop. Eene party Maeigras, zuid naer het oost«n van de voorgaende, bekend by kadaster sectie A n.' 100, enkely k groot 41 aren 10 centiaren, strek kende zuid en noord, palende van oosten aen den Heyleedt, van zuiden sen de bebouwde gronden van Joannes Dubruyne en Pieter Jacobus Heindryckx, alsouk aen de Hemniedreve, van westen bebouwden grond en hovenierland der erfgenamen David, van noorden ten grootsten deele, asn den 3* koop en met het overig aen koop een. Gebruikt door sieur Lauwereins, met pncht tot 1 October 1861, mits 60 francs jaers. 3 koop. Ten noordeinde aen den tweeden koop, de hoeveelheid van 6 aren 27 centiaren Huisgrond en Hof, palende van oosten aen den Heyleedt, zuid en west aen koop 2, en van noorden aen zaeiland van d’heer Franciscus Debrnuwere eti met een klein dcelkcn aen koop een. In eeuwigen chyn pacht gehouden door Eitgcnius Gliewy, aiwaer zyn huis en voorder gebouwen op stacn, mits 15 francs 15 cent 'sjaers. Gemeente can Eggeivaeittcoppelle. 4 koop-Eene verhappende party Zaeiland, gele gen binnen de gemeente van Eggewaerlscappelle, verre oost van de kerk, groot 4 hectaren 79 aren 06 centiaren volgens titel, volgens kadaster sectie B, n.' II2. 4 hectaren 72 aren 70 centiaren, en volgens onlangs gedane landmart inaer 4 hi ctaren 65 aren 72 centiaren, strekkende oost en west behalveus de lla|'pe, ten westeinde, die nnordwaert strekt, palende n“:t geheel de zuidzyde, den Reyghcrs-vliet, daarover ■5; '1;

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1