rmirm VAft VEWftE HOFSTEDE, VETTEWEÏDEN, MAEIGRAZEN, ZAEILAHDEM rri r Jü Ife CYXSGRtm S- KI Verkooping by licilatie. hi F'l 4786. ZATERDAG 49 NOVEMBER 43ö9. O Handelzaken. en week. JAER. Veurne sectie ’sllecnviÜeinscappelle, - - politieke Een Nummer, en een I ZEER SCnOONE EN GOEDE Boitshoucke, Bamscappelle, Eggewaertscap- pelle en Veurne sectie ’sllccrwillcinscappelle, Blad voor Annoncen, Landbottwnieuws, en algemeene Tijdingen, Marktprijzen Supplement op hall blad, per week. I Voor stad worden OPENBAER TE KOOPEN BINNEN DE STAD VEURNE. westen d’heer Legrand te gracht, behalvens Gelegen in J’rys van 'i?K inschryving, BETAELBAER VOOROP: 0 franks ’sjaers. 8 fr. 25, 0 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 73 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. R r"**** ‘*^*77 O 8 koop. Een perceel Maeigras, groot 44 aren 21 centiaren, volgens titel en 44 aren 50 centiaren vol gens kadaster n.° 334, ter zelve gemeente van Boits houcke, strekkende oost en west, palende met het oosteinde de oude Zcedy kstraet, met de zuidzyda zaeilat.d aen madame Danaux te Ryssel,-inct 't west- einde land van den disch van Boitshoucke, en met de noordzyde weide d’heer Louis lloutsaghêr, schei dende van zuiden westen en noorden op half gracht. 9 koop. Een perceel Bedryfgras, groot een hec tare 70 aren volgens titel, eu 2 hectaren 14 aren 20 centiaren volgens kadaster n.r 311, gelegen tot T zelve Boitshoucke, palende van zuiden aen inasi- gras van sicua Carolus Mus, van westen den Bontint»- laere-vaert, van noorden naer den westen, weide vait d’heer Legrand te Gent, nog van noorden weidt» vim d’heer Lados teGent, van oosten weide aen den zei ven heer Legrand, ten zuidoosLhouke den 124<“ koop, rondom scheidende half gracht. 10 koop. Eene party Maeigras, groot een hectare 12 aren 07 centiaren volgens titel en slechts een hectare 03 aren 80 centiaren, volgens kadaster, tv' 808, gelegen tot ’tzelva Boitshoucke zuidoost van koop 9 alleenlyk» cene party maeigrastoebehoorund» sieur Carolus Mus en eene ander party maeigras, bi— hoorende mynheer de graef D'atixy de Follincq, daer lusschen, palende van zuiden maeigras van d’hesr Louis lloutsaghêr, van westen hooi,,ras. ge naamd de Snaeketonghe, loebehoorenife d’heer Le grand te Gent,'Rn noorden maeigras Mr.de graef D’.iuxy de Follincq, van oosten de dreve of steurt deel van den 12.** koop, rondom scheidende half-1 gracht. 11 Koop. Eene party Zaeiland,-groot volgens titel 1 hectare 19 aren 65 centiaren, en volgens ka-» dasler n.' 315, tuner 1 hectare 4 aren '20 centiaren, ook gelegen in Boitshoucke, palende van noorden en ten deele van oosten, weide atm sieur Piulef Mercy te Adinkcrke, nog van oosten en ten dode vat» zuiden weide toebehoorendeaen Joannes Vaohec, ta Steenkerke, voorts van zuiden den eerslvolgenden koop en van westen ook den eerslvolgenden koop, rondom scheidende half gracht. 12 Koop. Eene verhappende party Bedryfgnas, groot een hectare 58 aren 47 centiaren volgens titel, im 1 hectare 54 aren60 Centiaren volgens kadaster, n.'*314 en 3 iG, gelegen binnen ’t zelve Boitshoucke, palende met den noordwesthouk den 9“ koop, daer» bj met hel noord inde weide aen mynheer L. grand te Gent, met den noorduos hoek ten kleinetideclu, weide aen Pieter Mercy leAdiukerke, verders oost-’ gaande, den lestvoorgaenden koop, van noord.-n in d’itappe, ook den lestvo irgaendeu koop, va’ti OdsICtj met de hoppe aen de weide van Joannes Vrtubee, van zuiden met de happe weide van dhi-er Louis Hotit- aaghvr, ten zuidwesthoek» happend.- met en iangi-n staert zuidw.ierl strekkende tot aen <l.:n i>.*“ kotq».- lusschen de wtide van d’heer lloutsaghêr met het maeigras tan mynheer Legrami van posten, eri h t maeigras van den heer 11 .uls.igher en den 10.” koop van wi sten, nog van westen maeigras cm my h.er' di n grit f d’Auxy de Follincq en m.ieigras van care-- lu's Mus, rondom scheidende nnlfgruch behoudens! aen den steert tegm den 3.” koop, alwaer hel scheid, op stroke van den half gracht van Oosten. 13 Koop. De hoeveellieid van 1 hectare 18 aren 40tviitia cn Zaei and, bekend per kadaster n." 285, 286 en 287, ook gelegen in Boitshoucke. noord zeer' naby hel llaenebriigskcn, strekkende oost en west, palende met de noordzyde aen den eigendom van d’heer lloutsaghêr, te Dixinude, met bet oosleindef zaeiland aen mynheer den graef d’Auxy, st:h .-idendtï half gracht, melde mi Izyde mierden oosten, weidet derweduwe en erfgenamen van Pieter Delacutiw ttf Alveringhem, naer den westen' zaeiland van d’neu? Loppfius te Niouport, scheidende op half gracht, Men abonneert zich op het bureel van het blad, Oo.tstraet N.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. lusertien, IBcentimen den drukregel. Een afzonderli k nummer 20 c.‘, het supplement 15 c.‘ Alle «ffichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, M.xmaei onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. "o maeigrazen van Ludovica Baeselen, huisvrouw van Pieter Dc-grysc, te Alveringhem, naer het westen maeigras aen d’neer fkcignaeri to Ypcr, met het wcsl- eiudc den krommegraclit, die de limietscheiding is tusschen de gemeenten Egg wae ■tsiappelle on Ave- cappelle, van noorden met de happe zaeiland aen mynheer Degraeve, met hel overig der noordzyde cn met liet oosteinde, de eigendommen van sieur Joannes Feys, te Avec.ippdle, scheidende van oosten en noorden op hall gracht, nog melden zuidoost hoek, alwaer ecu klein Hteerlken is, aen hut land van Charles Dcclcreq, te E.ggewaertscappullo, over welku dezen koop vry<- pass.igie heeft tot aun de oude Zee- dykstraet; verdeeld in twee lot n, zoo volgt: E‘i ite lot. Bestaende in het oosteinde die groot is volgens gedlandmtiet, tot 2 hectaren 23 aren 02 centiaren Zaeiland, oost en wést strekkende, palende van oosten aen d’heer Jean Feys, voornoemd, en met het sieertken aen Charles Declcrcq, zuid den Reygherijv liet, west het tweede lot on noord d’hedr Degraeve. weede Lot. Bewesten hel eerste lot en land van d’heer Dcgrave, eenu party Zaeiland, lynde eene happe, gr i jl volgens gedane meting, tot 2 hectaren 42 aren 70 centiaren, strekkende zuid en noord, palende zuid aen den Reyghersvtiet, west dun Krom- megracht cn noord d’hoer Dcgrave. (rtmaenta van Hoilthoucko. 3 koop. Eene allerbeste Vctteweide, groot in het geheel 2 hectaren 64 aren 84 centiaren, volgens titels, en volgens l.adas er, sectio A u r 320, macr 2 hec taren 32 aren 70 centiaren, palende van zuiden cn oosten aen du oude Zcedy kslraet, van noorden naer den oosten maeigras aen d’heer advokael Despot- Verwaerdu te \eurne, van noorden maeigras d’tieer Legrand te Gent, ten noordw.slhoeke hut gedeelte der groene Dreve, deel van koop 12 en met dc west* zydu alwaer de groene Dreve ligt «en maeigras van d’heer Ludovicus lloutsaghêr De koopen 4 en 5, zyu gebruikt door sieur Charles Deeb req, met pacht tot 1 October 1861, mits fr. 850-» ’..jaers, 6 koop Eene party Vette Gras, insgelyks gelegen in Uoitsiioucke, groot volgens kauadur n." 290 en 291. tot 1 het lare 64 aren 40 cem., oost naer den noorden aen den eerslvolgenden knop, zynde eeno jiarty met eciien steert, zuidoostwacrl sir. kkend palende van no -rde.i aen land van dc kerk cn disch van Boitshoucke, van oosten aen eene weide van d’heer lloutsaghêr te Dixinudi-, niet het zuideiods van den steurt, weide aen den heer Alexander l)e- grave, met den zuidwesthoek van den zelven steert, weide aen de kinders van d’heer Verweerde te Dix* rnude, met du weslzyde van den steert un met 't ge deelte van de zuidzyde aen zaeiland der kinderen Francis Vanleke, met hel overig der zuidzydeaeii den eerslvolgenden koop, rondom scheidende op half gr&cht. Gebruikt door Patricius Vnndecastesio, met pacht tot I 1 november 1861, mits fr. 225 ’s jaers. 7 koop, Een Huis, Schuur, Kovi-, l’eerda-, Zwyn* Stallen en v oorder Geb-mwen, m d de hoeveelheid van 1 hectare 34 aren 10 centiaren Land, volgens het kadaster, n.” 292, 293, 294 en 295, ouder be bouwden grond, hofplaets. tiovenierhoi en zaeiland^ ook gelegen i.i de gemeente van lioilstiouke, palende van west o naer den noord, n aen de oude Zeedyk- straet, van noorden de kerke tn dischlanden van Boitshoucke, van oosten met de hofplaets iegens den 6.'“ koop, nog van oosten met het zaeiland, aen zaei land der kinderp Franciscus \an Lekc, van zuiden naer den oosten zaeiland van d’heer lloutsaghêr, van zuiden naer den westen, weide van d’iieer Charles D.spot, van westen naer den zuiden zaeiland van Gent, rondom scheidende kalf aeu de straete. Op Woensdag 7 üecembei ia;;9, tl.n 9 ure nn middug, 111 de afspanning d» Khctoiika, binnen de stad 1 urne, Zal tic Aularis ROLLY, te Wulveringhem residcc- rende, lot dies in re, te benoemd enten overstarn van bevoegden heer red. rcgler, de volgende goe deren opr nbacr, in cent-zit.i ig verknopen. ('trmeente tan ttamscoppetle. 1 koop. Binnen de gemeente van li.i m^capplle, noordwist by de kerk, eene party Maeigras, bekewd by kaiiasii r m mie A, 11 122, alu.ier grool 87 aren 70 centiaren, strikkende zuid en uOurd, palmde van zuiden cn «esien aen de bebouwde gr.mdeu, ho'U- nieriand en w< ide der erfgenamen van sieur Pieter David, van noorden en oosten aen tueilanden van Mr. Francis Debrauwere, ten zuidoosthoeke oen den bebouwden grond bekend ouder den derden koop hier agter. Gebruikt door Philippus Dewulf, met'pacht tot 1 Octob-r !<>6I, mits 100 irancs'sjaeis. 2 ku p E- ne party Maeigr. s, zuid naer hel oosten van de voorgaende, b- koud by kadaster sectie A 11.’ 100. enkel) k grool 41 aren 10 e nt aren, strek* kende zuid en noord, palende van oosten aen den Dryleidt, van zuiden aen de bebouwde gronden van Joannes Dcbruyiie en Pieter Jacobus ileindrvckx, alsook aen de lleniniedreve, van westen heb mvvden grond en hoveniurland der erfgenamen David, van noorden ten grootslen deele, aun den 3 koop en met het overig aen koop een. Gebruikt door sieur Lauwereins, niet pacht tot 1 October 1861. mits 60 irancs 'sjaers. 3 ko:p Ten n-ordeinde aen den tweeden koop, <Jc hi eve heid van 6 aren 27 centiaren Uuisgrond e’n 1! pillende van oosten aen den Hevleedt, zuid rti w. si «en koop 2, en v«n noorden aen zaeiland van d heer Franciscus Debrauwere cn met een klein deelken aeu koop een. In eeuwigen chyn-pacht gehouden door Eilgcnius Glu wy, alwaer zv n liuis en voorder gebouwen op staen, mits 13 francs 15 cent ’sjaers. Gi nieeute ran i-.ggewuei twppelle. 4 Z iop Eene verhappende party Zaeiland, gele gen binnen de gemeente van l-.ggewaerlscappelle, verre 00*t van de kerk, groot 4 h« ctareii 79 aren 06 centiaren volgens titel, volgens kadaster sectie B, n.' 1 12. 4 hectaren 72 aren 7J c'iiliaren, en volgens onlangs gedane landinact tnaer 4 In ctaren 63 aren 72 nliareu, strekkende oost en west Lehalvens de Rappe, ten wesleinde. die noonlwaert strekt, palende met gebed de zuidzyde, den Riyghcrs-vlict, daerover r: 1:5

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1