rEiTïi VAN VEURNE. If U I S’- KOOPDAG van MENAGIE-GOEDEREN, BOOMEN I 4 B O O M E N, VENTE HUIS EN ERF, Jj I. Belgische Vereeniging, AE.\ HET IF 0 ON II LJIS KOOPDAG van geheel zware KOOPDAG Juist 40 koopen Doornen, Absoluiten Overslag van een IB1 1 -I WOfcVHUG S3 NOVEHBKR 1WW. ■B •X ‘I MAETSCHAPPY ÉTUDE DE M.' HOVELT, AVOUÉ a Dunkerque. HW|: OPENBARE VERKOOPING van ten Te Vinchem, naby het Zwart Peerd. •1 TE KOOPEN TE UOUTUEM. MANS-KLEEDEREN EN LINNEN, KANTHOOI, BEETRAPEN, DARING, tNZ. Tc Vinchemnabij de herberg het Zu art Peerd. Waer onder Olmen, Eiken en Abeelcn, TE LEYSELE en HOUTHEM. TE VEURNE, OP DE GliOOTE MERKT. i I l' TE HOUTHEM. WAERBORG RAPHAEL8,500,000 FRANKEN. Agent principael L. VANDENBÜSSCBE, Panne st raet, n.’ 20. Ingcsteld 6650 franks. Gemeente Vinchem. 'f' Koopdag van 106 koopen Boomen A. G. BRUXELLES. BELGISCHE MAETSCHAPPY •an algemeene assurantiën tegen brand, 2 '-•-id ii RBSB SUPPLEMENT an I I 4. DER VOOR Brandverzekering op vastgestelde Premien, Gevestigd te Brussel. I OP CYNSOROND, c'x V* ><5 ■ót’ s lepels, fourchetten, telloren, kas.e, brandei, bungel, blaespyp, sulferbak, kordewagen, innnden, een hoop daring, idem aardappels, horl-gie, kuithooi, beelrapen, geit, als mede broeken, hemdens. paletot, frak, gilets, koussen, halsdoeken, vesten, onderbaey», schoenen, hoeden, klak, en andere nianskleedcrcn aldaer te bevinden. Dit alles tnet gereeden gelde, ett Jiondilien alstoen voor te lezen. van Dvssendag 21) November 18159, om 2 uren naar noene in de herberg bewoond by sieur Vitacl Ghas- kieie, ter plaetse van Houthem, Zal den Notaris DE CAE, ter residentie van 41- veringh'em, overgaen lol de openbare verknoping van het Huis met omtrent zes aren Erve daer mede gaende, alwaer Regina Albertina Van Gelevve over leden is, staendeen gelegen ter plaetse van Houthem. Om aanslag met eersten Mei 1860. Zy verzekert tegen brand en het vtierdes hemels, alle Goederen zoo als: Gebouwen, Meubels, Veld- vrtigten, Vee en Koopwarenmits geringepremien. De schaden worden comptant betaeld zoo haest de' zelve zyn vastgesteld. Sedert haer bestaen heeft deze maetschappy in het arrondissement Veurnemeer dan voor60,000 franc» brandschaden vergoed. Agent principael te Veurne, B.' PIERRET, deur waarder, Nieuport-slraet, u.' 9. "E SUR LICITATION JUDICIA IRE, En l’Êtude de M.’ GOUDAERT, Nolaire A Hond* aeboote Nordle Jeudi 5 Décembre 1859, h 2 heitres de réle'éo, d’ttn tres belle propriélé de Ia contena.ice de 91 hectares 79 ares 60 centiare» ert Terres arabies, Sapiiiicrcs, Lande» et Bruyères, situées Ghyveldc, arrondissement de Dunkerque Nord Pour extrait, (Signs) Ebsïst HOVELT. I De Nntaris HOLLY, le Wulveringhem resideerende, znl op Woensdag 23 November 1080, om twee uren na middag, binnen de stad Veurne, in de herberg St. Ju/ia, bewoond door sieur Schollier, openbaer verkoopen. Een goeden gerieflyk Huis, met teer groote kel ders door zyne gelegenheid dienstig voor het uit- oefleni-ii van aldcrhande bedryven en byzonderlyk lot verhuren van graanzakken gestaan en gelegen tc Veurne ter westzyde van de groote Merkt, getec- kend n.r 14; groot met de medegaende Irf 78 centi aren; bekend by kadaster sectie A, n.' 271 palendo van noorden aen du herbergde Kioone, van zuiden en van westen aen de herberg den vetten O», en van oosten voorhoofderde op de groote Merkt; gebruikt door den verkooper sieur Ucinaidus l.iebaert. Om in gebruik te treden met eersten Mei I860. Titels cn conditiën berusten, ’lelks inzage, ten kantore van voornoemden Notaris ROLLY. Op Dinsdag, 13 December, 1859, om één ure na middag. juist, zal den Notaris BEERNAERT, ter resi- van Alveringhem, openbaer verkoopen op landen gebruikt te Leysele en Houthem, door Lammens, .Voeten JPillaey, Waer onder er veel zyn van 2 en 3 meters dikte en aldus zeer dienstig voor groote Lonstructiewerken, en voor kuipers en wagenmakers. Te vergaderen op ’t land gebruikt floor Sr. Maes. Op tyd van betaling, mits volkotuende aen al de Toorteleicn koudilien. Op Donderdag, eersten December, 1859, om Sure na middag, ter herberg het ï.warl i'ceid, bewoond door Jus. phus Coulier, te Vinchem, lang» de kal- seide van de Nieuwe ll< rberg(iiaer de presentie, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, in ééne zinnig, openbaer verkoopen Eenige Koop. ten Woonhuis, op circa een are 20 centiaren cynsgrond, toebehoorendeaen den heer baron Christophe, te Parys, staande le Vinchem, na by de herberg het Zwart Peerd, langs de Veurne* kalseide, geheel gemaekt in steen en plak, en gedekt met strooi, als mede een klein stalleken gemaekt in strooi en in plak, alhier medegaende, voor welke cynsprestatie jierlyks betaeld wordt vyf franks palende hel woonhuis van noord-weslen op den kal- seideweg, van zuid-oosten, van achter niet decyns- erve aeii tien lleirweg, ioopende achter ’t Zwart Peerd mier de Widouwbeke, zuid-wes*. uen het huis bewoond door Jan Bapliste Ryssen, met gemeenen gevelmuer, en ten noord-oosten met deze cynserve aen den ingang van gemelden Heirweg achter hét Zwart Peerti. Gebruikt zonder pacht, door 's overleden» weduwe Amelia Maes, lot 23 april, 1860. Koudilien cu onderrigtingen, ton kantore van voQrnoemden Notaris BEERNAERT. mt 1 I I L Op DynsdagB DeCcttber 1850. om een ure na mid dag, te Houthem, op de hofsteilelandeti gebruikt oor sieur Alexander Rgckier, langst den nieuwen steenweg, dus zeer gemak kei j k voor den vervoer, Bestaande in olmen, iepen, hollanders, esschen en abeelen, dienstig voor den bouw en voor wagen makers, alsmede veel goed brandhout. Op langen tyd van betaling ten kantore van den Notaris ROLLY, te Wulveringhem resideerende. Op Donderdag. December, 1850, wezende St. Hoi.lag, om eén ure namiddag juist, ten slerf- huize alwaer Josephus l.aunoge, onlangs overleden is, naby de herberg het Zwart Peerd, Zal den Notaris BEEHNAERT, te Alveringhem, openbaer verkoopen Al do tnenagiu goederen zoo als stoelen, tafels, V ■^1 Vs

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1