^in i J VAI VEURNE. UH j I iif 'll O O F S T E D E KOOPDAG 5 r_ 1 8 II AEN HET WOONHUIS Juist 40 koopen Boomen, Openbare Vcrkooping eener goede MEN AG IE-G O E DER EN, ~K~O OP DA™ VERKOOP TTOMMC ZO KOYKMMR 1M0. J 5 OPENBARE VERKOOPING van een Te Vinchem, naby het Zwart Peerd. Te verkoopen te Nieukappelle. Te Vinchem,naby de herberg het Zwart Peerd. Gemeente Vinchem. Waer onder Olmen, Eiken en Abce.lt n, TE LEYSELE en HOUTHEM. TE WELPEN EN COXYDE, 1 p. Inslel-pcnningen. E7A: zegge het voort. I «1 -si SUPPLEMENT 1 1 STUDIE VAN M.’ VAN SIELEBHEM, NOTARIS TE BRIGGS. flJTT ^■i OP CYNSGROND, i-l ure tin ier rcsi- Op Dinsdag, IS December, 1859, om één u middag, juist, zal den Notaris BEEHNAERT, van Alveringhem, openbaer verkoopen op landen gebruikt te Leysele en llouthem, door l.imneni, Ilaeien JPillaey, Waer onder er veel zyn van 2 en 3 meters dikte - en aldus zeer dienstig voor grooie konstructiewérkeu, en voor kuipers en wagenmakers. Te vergaderen op *t land gebr likt door Sr. Maas. Op tyd van betaling, mits vuikomeude aea al de voortelezen konditien. Z AEILANDEN, VETWEIDEN EN MAEIGRAS, Geslaen en gelegen te Eggcwaertskappellc, van MANS-KLEEDEREN EN LINNEN, KANTHOOI, BLETRAPEN, DARING, ENZ. Op Donderdag, eersten December, 1859, om 3 ure na middag, Ier herberg het Zwart l’eeid, bewoond door Josephus Coulier, te Vinchem, langs de kal- seide van de Nieuwe Herberg naer de presende, Zal den Notaris BEEHNAERT, ter residentie van Alveringhem, in ééne zitting, openbaer verkoopen Op Macndag, I2?" December, 1859, om 2 ure na middag, ter herberg bewoond door l.ouit De Hitte, ter dorpplaets van Nieukappclle, Zal den Notaris BEEHNAERT, ter residentie van A11 eringhem, krachtens bekomen vonnis uiige- sproken door de reglbauk van eersten aenleg lo eurue, en len verzoeke van wie het behoort, open- baerljk verkoopen, dc volgende onroerende goe deren, te wéten Gemeente Eggewaet tskopprlle. I.arete Koop. Eene behuisde en beplante Hof stede, lubbende keukens, kelder, kamers, zolders, schueren, stallingen en verdere gebouwen, allen hier nirdegaende, geslaen en gelegen binnen dc gemeente van Egg'.'waerlskappelle, bekend by kadaster, sektio 11. nummers 829, 3(54, 865, 366, 367, 368, 369, 370, 375 en deel van 352, al te samen groot under Ituf- plavls, grond van gebouwen, boomgaerden, gras- en zm ilanden en water, vjflien hektoren 36 aren 84 centiaren in eenen blok, palende van noord westen met het nummer 375 aen eene weide van Hubert lUoemierl, grondeigenaar en landbouwer te Egge- waerl'kappelle, met hetzelve nummer van noorden aén «ene w< ide van de douairière Deinan te Brugge, gébruikt dpor de weduwe Francis Deere»; met den nummer 368 ten westen acit vermelde weide van de douairière Demau; met nummer 566, ten noord westen aen het disehland van Eggew.<ertskappelle mei hel nummer 329, ten noord-westen aen zaailand van Joannes Billiau en konsoorteii le Pnperinghe, gebruikt door Charles Lebouek, medeverzoekcr in dezen met hetzelve nummer 829, ook ten noord westen. doch meest noordwaerts, aen zaeiland van Jlarie Looues, te EggewaerUkappellemei hetzelve nummer 329, ten noorden aen landeryen van den heer Legrand, te Gent, gebruikt door de weduwe Du- clialelez, te l.ggewaerlskappelle; met hetzelve num mer 320, geheel ter oostzyde aen land van denzelven heer Legrand, te Gent, gebruikt door ovengenoemde weduwe Duehatelez; met hetzelve nummer 829, ten zuid-oosten, geheel in den hoek aen goederen toe- behoorende het besluer van weldaed van Eggewaerts- kappelle, de kerk van Eggewaerlskappelle, en het bvsluer tan weldaed van Alveringhem, en ten luiden en zuidoosten, met de nummers 329, 364, 365, 370, 375 en deel van nummer 3112, geheel aen de hofstede van voornoemden heer Billiau en Lonsoorteu te Po- peringhe, gebruikt door den vooriioemdeu Louis Demolder. Gemeente ff’ulteriughem. Tweede en laetrle Koop. Eene Vetweidc, be halve een klein gedeelte dat Maeigras is, gelegen binnen de gemeente van Wulveringhem, oost over den Loovaerd, en een wei .ig zuid-westwaerls van Toprgaende lol, bestaande in vier perceelen, waervan er twee noord-westen zuidoost strekken en do twee andere zuid-west en nourd-oestbekend by kadaster, scklie D, n.r> 296, 297, 304, 305 en 306, »oor eene grootte van dry hekiaren 48 aren 80 centiaren, pa lende melde nummers 304, 305 en 306, ten noord westen aen weiden van de douairière Deman, te Brugge, gebruikl teu deelc door den medeverzoekcr F.euige Koop. Een Woonhuis, op circa ren are 20 centiaren cynsgrond, toebehoorcndeaen den heer baron Christophe, te Parys, staande tc Vinchem, na by de herberg bet Zwart Peerd, langs dc Veurne- kalscide, geheel gemaekt iu steen en plak ongedekt met strooi, als mede een klein stalleken gemaekt iu strooi en in plak, alhier medegaende, voor welko cynsprestalie jaerlyks betaald wordt vyf franks palende het woonhuis van noord-westen op den kal- seid, weg, van zuid-oosten, van achter met de cyns- erve aen den Heirweg, loopende achter 'l Zwart Peerd naer de AVidouwbeke, zuid-west aen het hui» bewoond door Jan Baptiste Hysscn, met gemeenea gevelmuur, en ten noord-oosteu met deze cynservo aen den ingang van gemelden Heirweg achter het Zwart Peerd. Gebruikt zonder pacht, door 'soverledens weduwo Amelia Maes, tol 23 april, 1860. Konditien en onderrigtingen, ten kantors van voornoemden Notaris BEEHNAERT. van geheel zware B 0 0 M E I Charles Lchouck, en door voornoemtlc weduwe Francis Deeren, met hetzelve nummer 804, ten zuid westen aen mneigras van de weduwe. Cornells, te Alveringhem, gebruikt door den heer burgemeester Groensteen, ten noord-westen met het nummer 296, aen hetzelve maeigras gebr.-ikt door den heer bur gemeester Groensteen, met dc nummers 296-en 297, ten zuid-weslen aen een maeigras, wezende den eigendom van voornoemden heer burgemeester Groensteeti, gekocht aen Mr. Feys; met liet nummer 297, ten zuiden, aen eigendom van voornoemden heer burgemeester Groensteen, en aen de landen van hel hofstedeken, toebehoorende aen Albert Gruwez, tc l.oo, gebruikt door Amandus Verbaerc; en ten zuid-oosten, met geheel de nummers 306, 305, 304 en deel van 297, aen de hofsledelanden van den heer Billiau en konsoorlen te Poperinghc, ge bruikt door Louis Demolderen met het nummer 306 ten noord-oosten, aen meergenoemde hofslede- landen van den heer Billiau, gebruikt door Louis Demolder. Voorschreven goederen zyn in pachte gebruikt tol 1.” October, 1868, mits de jaerl) ksche pachtsom van 1087 fr.inksKG cunlinmn, doordeinedelicilanleu Carolus Lehunck, Eulalio Lebouek, Sophie Lebouek cn Desire Lehouck, to Eggewaerlskappelle, by bc- hoorlyken titel. Alle inlichtingen zyn ook tc bekomen by den No taris BEt'.NÜLET, te i'ervyse; en titelen, konditien en figuratieve plans, berusten ter studie van voor- noemden Notaris BEEHNAERT. Van eene aehoonc en patriinonieele HOFSTEDE/ Geslaen eh gelegen Groot II. 8 68 - 36 C., tegen aen de poorten der stad Veurne, gebruikt door C. L. Blankaert, met recht van pacht tot 1 October 1861. Deze Hofstede, zeer dienstig voor novenierhoven en Kweekeryland, is verdeeld by plakbrieven in twintig kleine koopen. INSTEL op Donderdag 15 deeember 1859, cn OVERSLAG op 29 december 1859 daer na telkens te Leke, om 4 uren na middag in de hérberg het Lappers-fort, by hues Vervenne. Mot veel geraak van betaling. Op Donderdag, l.““ December, 1859, wetende St. Eloidag, om één ure namiddag juist, ten sterf- huize alwaer Jotephus Launoye, onlangs overleden is, naby de herberg het Zwart Peerd, Zal den Notaris BEEHNAERT, te Alveringhem, openbaer verkoopen Al de menagie goederen" zoo als stoelen, tafels, lepel», fourebetten, telloren, kasse, brandei, hangel, blaespyp, sulferbak, kordewagen, manden, een hoop daring, idem aardappels, horlogie, kanlhooi, beelrapen, geit, als mede broeken, hemdens. paletot, frak, gilets, koussen, halsdoeken, vesten,onderbaeys, schoenen, hoeden, klak, en andere manskleederen nldaer te bevinden. Dit alles met gcreeden gelde, eu konditien alstoen voor te lezen. 4'

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1859 | | pagina 1