VAN VEURNE. LICITATIE-YERK00PIN6 Ij II OFSTED E, Z AEILAHDEN, 1 11 I AEN HET r I Openbare Verkooping «ener goede WOENSDAG 7 DECEMBER 4859. <i s TE VEURNE. i OPENBARE IN DE HERBERG DEN PLOEG, iH VETWEIDEN EN MAEIGRAS, Cgataen en gelegen tc EggctvacrUkappcllc, Te verkoopen te Nicukappelle. i I I 1 I I I SUPPLEMENT BTERTEWIE-BLAD kappelle, Demolder. i 1 i voor noem de ii aen prokcn Veurne, en baerlyk vei Woensdag 21 December 1800,010 twee uren na noen in de herberg den Ploeg, bewoond by sieur Domiiucus Torrelle, Cilerneplaets te Veurne, Door het ambt van den Notaris DE CAE, ter resi dentie van Alvcringhom, lot dies gecommitteerd ten overslaen van den heer Vrederegtcr van het kanton van Veurne, bygestaen van zynen Greflier. Zal er overgegaen worden in ecus zitting tot do openbare Licitatie-Vcrkooping, van de volgende goed reen, te weten Gemeente Adinkerke. koop 1. Binnen de gemeente Adinkerke, verro zuidwest van de kerk, van noorden tegen het Ring slot der Moeren, een HOFSTEDEKEN, bestaande uit woonhuis, scheur, koeistal en zwynstal niet de hoe veelheid van hectaren 1-68-10 centiaren land, onder grond van gebouwen, hofplaets en medegaende zaei land; bekend by plan kadastrael sectie D, onder de nummers 290, 297, 300, 301, 302 en 303; palende van noorden aen het veld van Adinkerke, van westen aen land toebehoorende aen d’erfgenamen Dieryckx te Adinkerke, van zuiden aen maeigras behoorendo het weldaeds-bureel van Adinkerke en van oosten aen den volgenden koop. Koop 2 Beoosten aen koop een; eene party Akkerland, bekend by kadaster sectie D, nummers 309,310 en 311, ter grootte van 18 aren IS cent, lands; palende van noorden aen gemold veld van Adinkerke, van oosten aen den volgenden koop, en van zuiden aen het maeigras van het bureel van weldadigheid van Adinkerke. Gebruikt aen 20 franks ’sjaers, zondof pacht door Pieter Capoen,aen wio de daerop staende gebouwen, dit zonder regt van stand, zyn toebehoorende. Op Haend.ig, I2.’" December, 1859, om 2 ure na middag, ter herberg bewoond door Louis De Wille, ter dorpplnrts san Nicukappelle, Zal dm Notaris BEEHNAEBT, ter residentie van Aheringhcin, krachtens bekomen vonnis uitge sproken door de regtbank van eersten aanleg te teh verzoeke van wio het behoort, opon- rkoopen, de volgende onroerende goe deren, te weten Gemeente Eggewaertskappelle. Kortte Koop. Eene behuisde en beplante Hof stede, lubbende keukens, kelder, kamers, zolders, schueren, stallingen en verdere gebouwen, allen hier medegaende, gestaan en gelegen binnen de gemeente van Eggewaertskappellc, bekend by kadaster, sektie B. nummers 329, 364,865,366, 867,368, 369, 370, 378 en deel van 352, al te samen groot onder hof plaats, grond tan gebouwen, boomgaarden, gras-en zaailanden en water, vyftion hektaren 36 aren 84 centiaren in eenen blok, palende van noord westen met liet nummer 375 aen eeiJb weide van Hubert Moenaert, grondeigenaar en landbouwer te Egge- waertskappellc, met hetzelve nummer van noorden aen eene weide van de douairière Deman te Brugge, gebruikt door de weduwe Francis Decren met den nummer 368 ten westen aen vermelde weide van de douairière Deman; met nummer 366, ten noord westen aen het dischlatd van Eggewaertskappellc; met bet nummer 329, ten noord-westen aen zaeiland san Joannes Billiau en konsoorten te Poperinghc, gebruikt door Charles Lehouck, medeverzocker in dozen met hetzelve nummer 329, ook ten noord westen. doch meest noordwaarts, aen zaailand van Marie Loones, te Eggewaertskappellc; met hetzelve nummer 329, ten noorden aen landeryen van den heer Legrand, tc Gent, gebruikt door de weduwe Du- chatelez, te Eggewaertskappelle; met hetzelve Hum mer 329, geheel ter oostzyde aen land van denzelven heer Legrand, te Gent, gebruikt door ovengenoemde weduwe Duehatelez; met hetzelve nummer 329, ten zuid-oosten, geheel in den hoek aen goederen toe behoorende het besluer van weldaad van Eggi waerts- de kerk van Eggewaertskappellc, en bet bcsliier van weldacd van Alveringhein, en ten tuiden en zuidoosten, met de nummers 829, 864, 365, 370, 375 en deel van nummer 352, geheel aen de hofstede van voornoemden lieer Bil 1 ion en konsoorten te Po- peringhe, gebruikt door den voornoemdeu Louis ilemoldcr. Gemeente Wulveringhem. Tweede en laelste Koop. Eene Vetweide, be halve een klein gedeelte dat Maeigras is, gelegen binnen de gemeente van Wulveringhem, oost over den Loovacrd, en een weinig zuid-westwaerts van voorgaende lot, bestaende in vier perceelen, waervan er twee noord-westen zuidoost strekken en de twee andere zuid-west en noord-oost bekend by kadaster, sektie D, n.r’ 296, 297, 304, 305 en 306, voor eene grootte van dry hektaren 48 aren 30 centiaren, pa lende met de nummers 304, 305 en 306, ten noord westen aen weide» van de douairière Deman, te Bngge, gebruikt ten deele door den medeverzocker koop 8. Beoosten aen koop twee hectaren 1-4 1-50 cent. Gras, met het daerop staende twvawoonsiig lluizeken; eertyds uitmakende het Hofstedeken ge naamd Stierbehe, bekend by plan kadastrael seeiie D, onder de nummers 312. 313, 314, 315, 316, 318 en 323, palende van noorden aen gemeld veld van Adinkerke, van oosten het hoofstedegras gebruikt door sicur Robaeys, en behoorende aen het weldaeds- bureel van Adinkerke; van zuiden naest het oosten aen het Ringslot der Moeren, naest den westen aen den disch van Adinkerke. De koopen eon en drie zyn gebruikt door sieur Franciscus Denvcker en vrouw, met pacht tot lesten september 1876, mits 180 franks ’sjaers Koop 4. Binnen gemelde gemeente Adinkerke, verre noordwest van de kerk, tegen de duinen, be hoorende aen mynheer Bortier, de hoeveelheid var, een hectare 9 aren 66 cent, volgens titel, en slechts maer 1 hectare 8 aren 14 centiaren volgens gedane meting, bebouwden Grond en Zaailand met alle de Gebouwen van een Hofstedeken daerop staende, zamengesteld uit een Huis, Koeistal en Schuerj palende het land van noorden aen de duinen van Mr. Ilortier, van oosten aen lanil der weduwe van Philippus Lambrecht, sieur Pieter Vilein en David Clarys, van zuiden aen Pieter Cordier, van westen aen tien zelvcn Cordier en de weduwe van Cornil Lambrechts, gebruikt door sieur Franciscus l.am- brechls-Briche, met regt van pacht tot lesten sep tember 1865, aen 200 franks ’sjaers, en verdeeld in de 3 volgende lotan. 1 Let. - Alle de gebouwen met dc hoeveelheid van 21 aren 16 cent, land, waer op die zyn staendo, palende van noorden de duinen van Mr. Bortier, van zuiden het volgende lot, scheidende op paelputten. 2 Lot. Zuid daeraeu, nemacr langer al westen, 35 aren 94 cent, zaeiland, palende van zuiden het volgende lot, scheidende op paelputten. 3 Lot. Zuid dacr aen, langer al westen 51 aren 4 cent, zaeiland, palende van zuiden zaeiland aen Jan Cordier; scheidend^ op half gracht. 5 koop. Nog binnen gemelde gemeente Adin kerke van oosten de kerk, langs de Nieuportstraet, eene party Zaeiland, groot volgens titel tol 95 aren 78 cent., uitmakende den nummer6l2 der seelie C; strekkende suid en noord, palende met het zuideindt, aen gemeld» Nieuportstraet, met de westzyde naer het zuiden aen het weldaeds-bureel van Adinkerke, en naer het noorden, aen do geene van den heer baron Herwyn te Veurne, met het noordeiiidc aen land van mynheer Cardinacl-liuyghe te ïper, en met de oostzyde acn land toebehoorende aen het gast huis van Veurne. Gebruikt door Vincentius Vandaele, met regt van pacht tot 1 oclobter 1861. Gemeente Veurne (sectie Bewesterpoort). Koop 6.len tweewoonstig gerieflyk Ruis, ge staan binnen de gemeente Veurne (sectio Bcwester- poort), van zuiden langs den keiweg van Veurne naer Duinkerke, zuidwest by de Adinkerkebrug, op 3 aren 89 centiaren Grond van Gebouwen en mede gaende Erf, behoorendo aen de provincie van West- Vlaenderen, met erfpacht, die zal worden medever- kocht tot 1 december 1890, mits negen en tachentig cenlimen ’sjaers; palende de gezegde erf met de zuid en oostzyde aen land behoorende gemelde provincie van West-Vlaeuderen, met het westeinde aen den Ghyvelde-dyk cn met de noordzyde de gezegde kei weg; gebruikt tot eersten mei 1860 door Jan Baptista Vonk, brigadier der douanen, en David Luyssan werkman te Veurn». Stad Veurne. Koop 7. Een tweewoonstig Huis, ^etoekend nummer elf, Erf en voordere afhanglykheden, gestaen en gelegen binnen de stad Veurne ter westzyde van Charles Lehouck, en door voornoemde weduwe Francis Dceren, met hetzelve nummer 304, ten zuid westen aen maeigias van de weduwe Cornells, te Alveringhein, gebruikt door den heer burgemeester Groensteen, sen noord-westen met het nummer 296, aen hetzelve maeigras gebruikt door den heer bur gemeester Groensteen, met de nummers 296 en 297, ten zuid-westen aen een maeigras, wezende den eigendom van voornoemden heer burgemeester Groensteen, gekocht aen Mr. Feys; met hel nummer 207, ten zuiden, aen eigendom van voornoemden heer burgemeester Groensteen, en aen de landen van het hofstedeken, toebehoorende aen Albert Gruwez, te I.oo, gebruikt door Ainandus Verbaere; en ten zuid-oosten, niet geheel de nummers 306, 805, 304 en deel van 297, aen de holstedelanden vast den heer Billiau en konsoorten te Poperinghe, ge bruikt door Louis Demolder; en met het nummer 806 ten noord-oosten, aen meergenoemde hofslcde- landen van den heer Billiau, gebruikt door Louis Demolder. Voorschreven goederen zyn in pachte gebruikt tot 1." October, 1868, mits de jaerlyksche pachtsom van 1037 fr.-inkit.56 centiinon, door de inedclicitauten Carolus Lehouck, Eulalie Lehouck, Sophie Lehouck co Desiré Lehouck, to Eggewaerlskapptdle, by be- hoorlyken titel. Alle inlichtingen zyn ook te bekomen by den No taris BEBNOLET, te l’crvyse; en titelen, kondilien en figuratieve plans, berusten tor studio van voor noemden Notaris BEERNAEHT.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1